T15-Instalacja SWiN,CCTV,AV

Transkrypt

T15-Instalacja SWiN,CCTV,AV
1.
1.1
2.
Założenia i koncepcje projektu SSWiN oraz CCTV........................................................................ 2
Założenia projektowe .................................................................................................................. 2
Koncepcja instalacji SSWiN ........................................................................................................... 2
2.1
Obszary bezpieczeństwa. ........................................................................................................... 2
2.2
Środki neutralizacji zagrożeń...................................................................................................... 3
3.
System kontroli dostępu KD ........................................................................................................... 3
3.1
Założenia ogólne ........................................................................................................................ 3
3.2
Założenia systemu ...................................................................................................................... 3
3.3
Architektura systemu .................................................................................................................. 4
4.
Bilans energetyczny SWiN ............................................................................................................. 5
5.
System Telewizji Przemysłowej (CCTV) ........................................................................................ 5
5.1
Opis techniczny Systemu Nadzoru Wizyjnego ........................................................................... 5
5.2
Obliczenia wymaganej pojemności dysku twardego rejestratora............................................... 6
6.
System audio-video. ....................................................................................................................... 8
6.1
Opis systemu .............................................................................................................................. 8
6.2
Założenia systemu. ..................................................................................................................... 9
6.3
Zestawienie urządzeń audio wizji ............................................................................................... 9
7.
Okablowanie ................................................................................................................................. 10
7.1
Instrukcje ogólne....................................................................................................................... 10
7.2
Instalacja CCTV ........................................................................................................................ 10
7.3
Instalacja SWiN ........................................................................................................................ 10
7.4
Okablowanie dla systemu audio-video. .................................................................................... 10
8.
Zestawienie rysunków .................................................................................................................. 10
1.
Założenia i koncepcje projektu SSWiN oraz CCTV
1.1
Założenia projektowe
•
•
•
2.
Integracja systemów SAP, SWiN i CCTV
Instalacja systemu włamaniowego powinna być oparta na okablowaniu UTP 4x2x0.5
Instalacja CCTV – przewód UTP 4x2x0.5 w izolacji LSZH.
Koncepcja instalacji SSWiN
Instalacją antywłamaniową zabezpieczona będą wyznaczone pomieszczenia w budynku dla potrzeb
Uniwersyteu Szczecińskiego. W celu skutecznej ochrony system sygnalizacji włamania będzie
zainstalowany wybranych newralgicznych pomieszczeniach na parterze oraz chronił część dróg
komunikacyjnych (korytarze oraz klatki schodowe na parterze i 2 piętrze oraz łącznik z istniejącym
budynkiem). Dodatkowo zabezpieczono pomieszczenia asystenckie i administracyjne i laboratoryjne na
parterze. Systemem sygnalizacji włamania objęto drogi komunikacyjne piwnicy oraz przedmagazyn.
Instalacją antywłamaniową objęto również serwerownię na 2 piętrze, pomieszczenie techniczne, a także
salę konferencyjną na parterze. Ochroną objęto również pomieszczenie, w którym znajdują się
urządzenia SSWN, CCTV oraz SSP.
Sygnał o włamaniu bądź uszkodzeniu będzie przekazywany do firmy zajmującej się ochroną obiektu (za
pomocą nadajnika) – na podstawie umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą „ochroniarską”.
Przejścia systemu kontroli dostępu występujące na drogach ewakuacyjnych będą sterowane z systemu
sygnalizacji pożaru poprzez wyłączenie z chwilą wystąpienia alarmu II stopnia. Wszystkie przejścia
powinny zostać otwarte.
2.1
Obszary bezpieczeństwa.
Ze względu na sposób zabezpieczenia przyjęto podział obiektu na obszary bezpieczeństwa:
•
•
ogólny
specjalny
a) Obszar ogólny
Obszar ogólny obejmuje swoim zasięgiem cały budynek od wejść poprzez poziome i pionowe drogi
komunikacyjne (korytarze, klatki schodowe), socjalne, gospodarcze, których zakłócenie pracy nie
spowoduje nieodwracalnych strat dla całego budynku. W obszarze tym mogą występować:
•
•
•
•
zagrożenie napadem,
zagrożenie włamaniem, (poprzez otwory drzwiowe i okienne)
zagrożenie kradzieżą,
zagrożeniem aktami terroru, szantażu, wymuszeń,
Przewiduje się ochronę obszaru poprzez:
•
•
System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SWiN).
System Kontroli Dostępu (KD)
Systemy te mają zapewnić:
•
•
kontrolę ruchu osób zarówno pracowników jak i czasowo przebywających w budynku gości,
zabezpieczenie antywłamaniowe pomieszczeń z zastosowaniem indywidualnych stref
uruchamianych przez odpowiedzialne za bezpieczeństwo wydzielonych pomieszczeń osoby.
b) Obszar specjalny
Obszar specjalny obejmuje swoim zasięgiem pomieszczenia mających wyjątkowe znaczenie dla:
•
•
•
•
bezpieczeństwa samego budynku,
bezpieczeństwa działania jako instytucji,
bezpieczeństwa danych elektronicznych,
bezpieczeństwa przebywających w pomieszczeniach osób.
W obszarze tym mogą występować zagrożenia o charakterze:
2
•
•
komputerowo – informatycznym,
ekonomiczno – finansowym,
Przewiduje się ochronę strefy poprzez:
•
•
System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN),
System Kontroli Dostępu (KD).
Systemy te mają zapewnić:
•
•
2.2
kontrolę ruchu osób zarówno pracowników jak i czasowo przebywających w budynku gości,
zabezpieczenie antywłamaniowe pomieszczeń z zastosowaniem indywidualnych stref
uruchamianych przez odpowiedzialne za bezpieczeństwo wydzielonych pomieszczeń osoby.
Środki neutralizacji zagrożeń
Przedmiotem opracowania jest zmniejszenie lub neutralizacja zagrożeń w obiekcie poprzez montaż
instalacji systemu sygnalizacji włamania i instalacjami systemu kontroli dostępu.
Urządzenia detekcyjne powinny zostać rozmieszczone tak, aby w jak największym stopniu uwzględnić
następujące wymagania:
•
•
•
•
•
szczelne zabezpieczenie obwodowe obiektu, aby w sposób natychmiastowy wykryte zostały
próby forsowania ścian, otworów drzwiowych lub okiennych,
ochrona i nadzór dojść do pomieszczeń, gdzie przechowywane są wartości,
szczególna ochrona pomieszczeń, gdzie przechowywane są wartości, materiały poufne itp.
szczególna ochrona (poprawa zabezpieczenia) pomieszczeń uznanych za słabe punkty
w obiekcie,
ograniczenie możliwości zneutralizowania detektorów poprzez ich odpowiedni montaż.
3.
System kontroli dostępu KD
3.1
Założenia ogólne
W budynku będą zainstalowane kontrolery systemu kontroli dostępu umożliwiające dostęp do
wybranych punktów w obiekcie tylko wybranym osobom przy użyciu karty dostępu lub kodu
dostępowego.
Przewidziano jednostronny system kontroli dostępu przy wejściu do następujących pomieszczeń:
a) na poziomie parteru:
pomieszczenia: 0.19 (przy obu wejściach), 0.28, 0.29, 0.70
b) na poziomie 2 piętra:
do pomieszczeń: 2.19, 2.80, 2.50 oraz do 2.70 (biblioteka) od strony korytarza 2.10
3.2
Założenia systemu
Przyjęto, że system kontroli dostępu KD będzie składał się z szeregu indywidualnych kontrolerów (dla
każdego czytnika kart zbliżeniowych) dla poszczególny przejść. Każdy kontroler podłączony zostanie do
najbliższego punktu dystrybucyjnego sieci logicznej.
Drzwi objęte KD, od strony wejściowej należy wyposażyć w nieruchomy pochwyt, natomiast od strony
wewnętrznej /wyjściowej/ w klamkę umożliwiającą otwarcie. Uwaga: systemy KD, które zastosowane są
przy drzwiach z klamką wewnętrzną nie wymagają montowania dodatkowych przycisków zwalniających
mechanizm od wewnątrz pomieszczenia. Od strony czytników kart zamontować należy przyciski
awaryjne zwalniania mechanizmu KD wyzwalające jednocześnie sygnał alarmowy
Każde drzwi objęte kontrolą dostępu wyposażone musza być w elektrozaczep oraz czujnik otwarcia
(kontaktron, dla każdego skrzydła). Czujnik ten będzie nadzorował drzwi dla zainicjowania odliczania
czasu otwarcia drzwi dla których został ograniczony programowo czas otwarcia. Przekroczenie
zaprogramowanego czasu otwarcia spowoduje uruchomienie procedury alarmowej oraz wywołanie
odpowiednich komunikatów alarmowych celem poinformowania użytkownika o tym, że drzwi nie zostały
3
zamknięte. Dodatkowo zainstalowany zamek mechaniczny powinien uniemożliwić otwarcie przy
pomocy karty oraz umożliwić od strony zewnętrznej pełne otwarcie drzwi „z klucza” bez użycia karty
zbliżeniowej. Ze względów bezpieczeństwa zastosować należy elektrozaczepy rewersyjne, które po
zdjęciu napięcia zwalniają mechanizm pozwalając na przejście osób w przypadku np. pożaru i
uszkodzenia linii.
System kontroli dostępu posiada proste oprogramowanie i osprzęt umożliwiający pracownikowi
technicznemu odpowiednie programowanie kart dostępu w celu umożliwienia nadania im następujących
parametrów: dostępu do określonej strefy budynku, w której właściciel karty będzie mógł się poruszać,
określonego czasu ważności karty np. jeden dzień, dwa tygodnie itp. oraz system KD będzie pozwalał w
przypadku zagubienia karty na usuniecie jej z bazy danych jako uprawnionej do wstępu. System kontroli
dostępu współpracujący z systemem alarmowym umożliwia np. w porze nocnej uprawnionemu
pracownikowi wejście do budynku i dostanie się do wybranego pomieszczenia np. na piętrze w sposób
powodujący rozbrojenie systemu alarmowego tylko na jego trasie ruchu (klatka schodowa – korytarz biuro), pozostała część budynku powinna pozostać pod nadzorem alarmu.
3.3
Architektura systemu
Dla realizacji projektu należy przyjąć system oparty o urządzenia produkcji firmy Honeywell. System
składać się będzie z pojedynczych punktów KD (przejść). Sterowniki zostaną połączone pomiędzy sobą
i zintegrowane z instalacją włamaniową.
3.3.1
Centrala Honeywell MB-24
Centralkę systemu sygnalizacji włamania należy zamontować w pomieszczeniu 0.33 w obudowie
zamykanej na klucz. Centrala MB-24 dzięki swej budowie jest uniwersalnym rozwiązaniem
pozwalającym doskonale zintegrować systemy kontroli dostępu z SWiN. W razie potrzeby można
uaktywnić różnorodne inne funkcje, w tym ochronę przeciwpożarową i sygnalizację wycieków. Centrala
MB24 może być pomocna przy optymalizacji systemów ogrzewania i chłodzenia w celu obniżenia
kosztów oraz pozwala monitorować zamrażarki. Możliwa jest kontrola dostępu – szczególnie efektywna
w lokalizacjach komercyjnych. Dzięki funkcjom czasu i przełączania, możliwe jest automatyczne
otwieranie i zamykanie drzwi i wejść w określonych porach dnia i nocy. Centralę tę cechuje również
niezwykle prosty i szybki montaż.
Charakterystyka działania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Możliwość dołączenia 63 urządzenia BUS-1 i 64 urządzenia BUS-2
Można utworzyć 2 strefy główne lub 7 podstref
24 teksty 40-znakowe dla grup czujek
Od 1 do 16 grup czujek (definiowanych zgodnie z potrzebami)
8 grup czujek przewodowych
Programowalna czułość grup czujek
Samoustawialne grupy czujek
Programowalne wejścia i wyjścia
255 tekstów 40-znakowych dla wejść
Od 1 do 8 zewnętrznych urządzeń włączających system
Do 16 modułów klawiatury (BUS-2)
16 kodów użytkownika
32 identyfikatory IDENT-KEY
32 teksty 40-znakowe dla identyfikatorów IDENT-KEY
Pamięć dla 22 000 zdarzeń
Dostępne standardowe programowanie selektywne
32 programowalne strefy czasowe
10 programowalnych przekierowań
20 makr dla funkcji specjalnych
Zintegrowane sterowniki dla sygnalizatorów akustyczno-optycznych
3.3.2
Czytnik kart Honeywell Ident-Key-3 (IK-3)
Czytniki zbliżeniowe typu IDENT-KEY 3 posiadają elegancki wygląd i zapewniają kontrolę dostępu oraz
funkcje włączania systemu. Dostępne są w wersjach specjalnych służących do integracji z
interkomowymi systemami Siedle. Zintegrowane poprzez kontroler dostępu z linią instalacji SSWiN
4
umożliwia kodowanie i rozkodowanie wejścia do danego pomieszczenia również bez użycia karty
dostępu przy użyciu wbudowanej klawiatury. Czytnik kart jest zainstalowany również w miejscach, w
których wymagane jest rozbrojenie systemu alarmowego do obiektu, bądź wybranej strefy.
3.3.3
Czujka LC-103-PIMSK
Dualna czujka ruchu LC-103-PIMSK zapewnia analizę warunków otoczenia w pełnym spektrum
częstotliwości prędkości ruchu pozwalając na wykrywanie intruzów przy równoczesnej eliminacji
czynników środowiskowych i wynikających z nich fałszywych alarmów. Analiza widmowa, realizowana
przez elektronikę czujki opartą na układach VLSI, gwarantuje wysoką niezawodność i brak zakłóceń w
działaniu. Czujka ta wykorzystuje łączoną technologię (detekcji podczerwieni i detekcji mikrofalowej)
uruchomienie przekaźnika sygnału alarmowego następuje dopiero wtedy, gdy obydwa czujniki
(podczerwieni i detekcji mikrofalowej) w tym samym czasie zostaną naruszone, dzięki czemu układ
pozostaje niewrażliwy na zwierzęta o wadze do 25 kg. Efektywny zasięg detekcji jest tym zasięgiem, w
którym pokrywają się charakterystyki detekcji pasywnego czujnika podczerwieni i detekcji mikrofalowej.
Charakterystyka detekcji może być płynnie skalowana przy użyciu potencjometra. Dodatkowo czujka
została wyposażona w unikalną funkcję „antymaskingu”, która gwarantuje ochronę czujki przed
niepożądanym zbliżaniem się do niej i próbami jej maskowania w odległości 0,8 m i bliżej. Metoda
działania czujki zapewnia bardzo skuteczną ochronę nawet w obiektach o największym ryzyku
estetyczny wygląd przy zachowaniu wszystkich wymagań dotyczących instalacji.
3.3.4
Kontaktrony
Czujka magnetyczna cechuje wyjątkowa wytrzymałość i niezawodność konstrukcji. Styki mają średnią
żywotność 10 milionów cykli, gwarantując wieloletnią pracę. Każdy czujnik jest ręcznie montowany
i poddany pełnej, wnikliwej kontroli jakości. Montowane nawierzchniowo, wpuszczane, na drzwi lub
podłogowe. Informują system kontroli dostępu oraz włamaniowy o otwarciu drzwi.
Urządzenia systemu alarmowego zamontować następująco:
•
•
•
•
Centralę oraz moduły rozszerzeń, montować na ścianach – 0.5m licząc od sufitu,
czujki pasywne podczerwieni - 2,4 do 3,3m od poziomu posadzki w odległości 30 do 150cm od
ścian z otworami okiennymi tak, aby ich przestrzeń dozorowa była jak największa,
czujki magnetyczne – przykręcane śrubami, nawierzchniowe, montować na wysokość drzwi od
strony klamki,
klawiatury, czytniki – montować na ścianach na wysokości 1.4 – 1.6m nad poziomem podłogi.
Montaż instalacji wykonać zgodnie z dokumentacją, oraz obowiązującymi normami.
Przestrzegać instrukcji producenta odnośnie instalowania urządzeń. Prace montażowe należy
wykonywać przy zachowaniu przepisów BHP.
Rozmieszczenie elementów instalacji i trasy linii dozorowych pokazano na rysunkach dołączonych do
projektu. Prowadzenie przewodów można zmienić w niewielkim stopniu na etapie instalacji.
Czujniki należy montować, na sztywnych, stabilnych powierzchniach, na wysokości około 2,4 m, tak aby
tor podczerwieni mógł wykryć ruch w poprzek chronionej strefy. Należy unikać źródeł ciepła, miejsc
nasłonecznionych i refleksów światła (lustra, gładkie metalowe powierzchnie). Zakłócenia pracy
czujnika mogą powodować również lampy fluorescencyjne. Miejsce montażu należy tak dobrać, aby
czujnik nie miał „martwych stref” tzn. nie był przysłonięty przez meble, półki, ściany itp.
Podczas montażu nie wolno dotykać powierzchni elementu PIR co może spowodować zmniejszenie
czułości toru podczerwieni.
4.
Bilans energetyczny SWiN
Bilans energetyczny został dolączony do opracowania.
5.
System Telewizji Przemysłowej (CCTV)
5.1
Opis techniczny Systemu Nadzoru Wizyjnego
Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo budynku z otwartą przestrzenia, oraz rejon parkingu istnieje
konieczność pełnego monitorowania otoczenia zewnętrznego budynku.
Pełny obraz stanu obiektu będzie dostępny w pomieszczeniu 0.32
5
Zastosowane cyfrowe rejestratory-multipleksery będą analizować i rejestrować obraz z kamer
znajdujących się na zewnątrz oraz wewnątrz obiektu.
Podgląd będzie realizowany na monitorze LCD podłączonym do jednostek sterujących, a także zdalnie
poprzez komputer PC z zainstalowanym programem integrującym systemy bezpieczeństwa (opcja), w
pomieszczeniu ochrony niezależnie od lokalizacji rejestratorów.
Budynek wyposażony zostanie w sieć telewizji dozorowej CCTV, który ma pełnić rolę wspomagającą i
uzupełniającą dla pozostałych systemów bezpieczeństwa w obiekcie. System ma za zadanie
umożliwienie obserwacji i rejestrację wszystkich zdarzeń w wyznaczonych strefach w trybie czasu
rzeczywistego oraz odtworzenie wszystkich zdarzeń zarejestrowanych w przeszłości.
W projekcie przewiduje się monitorowanie obiektu w części zewnętrznej i wewnętrznej.
W części zewnętrznej kamery umożliwiają obserwację terenu wokół budynku. Kamery montowane będą
na elewacji, w hermetycznych obudowach wyposażonych w grzałki elektryczne umożliwiające
utrzymanie stałej temperatury pracy przez cały rok. Do monitorowania terenu zewnętrznego,
zastosowane będą kamery analogowe XD-Vision serii XDV-48DVP-DN w obudowie z grzałką VCH
26H230B firmy Aper. Lokalizacja kamer została przedstawiona na rysunkach dołączonych do
dokumentacji.
Ze względu na konieczność jednoznacznej i łatwej identyfikacji osób, konieczne jest użycie kamer
kolorowych o wysokiej rozdzielczości z systemem wyrównania światła padającego z naprzeciwka. Do
obserwacji terenu zewnętrznego zastosowane zostaną kamery typu day-night tzn. dających w dzień
obraz kolorowy natomiast w nocy lub przy słabym oświetleniu - czarno/biały.
Wszystkie sygnały wizyjne doprowadzone będą do pomieszczenia 0.33. Pomieszczenie to będzie
wyposażone w zintegrowane z systemem SSWiN cyfrowe urządzenia rejestrujące obraz. Kable
sygnałowe i zasilające kamery na obiekcie prowadzone będą w projektowanych korytkach i listwach
kablowych instalacji słaboprądowych. Wszystkie kamery i urządzenia CCTV, będą zasilane z jednej
fazy zasilania gwarantowanego.
System rejestracji wideo oparty zostanie na bazie rejestratora cyfrowego XDVision serii XDV1716L200H. Zaproponowany rejestrator jest autonomicznym urządzeniem rejestrującym, dzięki czemu
zbędne jest stosowanie komputera PC do monitoringu, dzięki czemu zapewnia najwyższą możliwą
stabilność, uniezależniając się od problemów dyskowych systemów operacyjnych. Urządzenie
umożliwia równoczesne nagrywanie maksymalnie 16 kanałów wizyjnych, podgląd obrazów „na żywo”
oraz odtwarzanie materiału już nagranego. W tym samym czasie istnieje możliwość dostępu do
rejestratora po sieci Ethernet (protokół TCP/IP) za pomocą oprogramowania stacji zdalnej.
Oprogramowanie sieciowe umożliwia stworzenie za pomocą standardowego komputera PC, stanowisk
podglądu zdalnego w trybie rzeczywistym, przeglądanie oraz kopiowanie zarejestrowanego materiału.
System telewizji dozorowej zapewniał będzie co najmniej 30 dniową rejestrację obrazów z kamer z
minimalną rozdzielczością 704x576 pikseli na dyskach twardych rejestratora cyfrowego. Rejestracja
obrazów z kamer powinna odbywać się w dwóch trybach, w trybie alarmowym, min. 2 kl./sek. (wysoka
jakość zapisu) dla każdej kamery (w przypadku wystąpienia zagrożenia) oraz w trybie dozorowym, min.
1 kl./sek. (średnia jakość zapisu) dla każdej kamery.
Rejestracja obrazów w trybie alarmowym powinna zostać inicjowana poprzez wykorzystanie wideo
detekcji.
5.2
Obliczenia wymaganej pojemności dysku twardego rejestratora
Założenia:
•
•
•
•
•
•
Przybliżona wielkość zarejestrowanej klatki z rozdzielczością 704x576, przy średniej jakości
zapisu wynosi 6kB;
Przybliżona wielkość zarejestrowanej klatki z rozdzielczością 704x576, przy wysokiej jakości
zapisu wynosi 11kB;
Rejestracja obrazów w trybie alarmowym – min. 2 kl/s, 704x576, wysoka jakość;
Rejestracja obrazów w trybie dozorowym – min. 1 kl/s, 704x576, średnia jakość.
Czas zapisu alarmowego – 50%, czas zapisu „bez alarmów” – 50%.
Przy zapisie obrazu w trybie alarmowym z prędkością 2 klatek/sekundę:
11kB*2(klatki)*60(sek)*60(minut)*24(godz)*14(dni)*16(kamer)= ok. 426 GB.
6
Przy zapisie obrazu w trybie „bez alarmów” z prędkością 1 klatki/sekundę:
6kB*1(klatka)*60(sek)*60(minut)*24(godz)*14(dni)*16(kamer)= ok. 116GB.
Minimalna wymagana objętość dysku rejestratora cyfrowego wynosi ok. 542 GB.
Opis zastosowanych urządzeń.
5.2.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rejestrator cyfrowy pracujący w trybie quadrupleks: równoczesny zapis, podgląd „na żywo”,
odtwarzanie nagrań i połączenie sieciowe
Wyświetlanie „na żywo”
Prędkość nagrywania do 400 ramek/s
Własny algorytm kompresji bazujący na H.264
Możliwość zastosowania 3 dysków 3.5” IDE, dysk 500 GB w standardzie
Zaawansowane funkcje harmonogramu nagrywania i detekcji ruchu
Funkcje przed-alarmu i po-alarmu
Możliwość rejestrowania do 4 kanałów audio
Zaawansowane funkcje przeszukiwania zarejestrowanego materiału
Sterowanie kamerami szybkoobrotowymi bezpośrednio z rejestratora i przez sieć
Wbudowana nagrywarka DVD-RW
Możliwość kopiowania nagrań poprzez port USB na dysk twardy lub pamięć typu Flash, na
CD/DVD i przez sieć komputerową
Praca w sieci komputerowej, w tym możliwość połączenia z wieloma rejestratorami
jednocześnie oraz wysyłanie wiadomości e-mail o sytuacjach alarmowych
Menu w języku polskim
Funkcja ukrywania kamer
Możliwość obsługi urządzenia za pomocą myszy komputerowej USB
Zasilanie: 100 ~ 240 VAC
5.2.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kamera XDV-48DVP-DN
1/3” przetwornik CCD
600 TV linii
Funkcja dzień-noc
Cyfrowa redukcja szumów
10-krotny zoom cyfrowy
Detekcja ruchu
Kompensacja światła wstecznego
Cyfrowa stabilizacja obrazu
Szeroki zakres dynamiki (WDR) - funkcja poprawiająca jakość obrazu dla różnych poziomów
oświetlenia sceny
Menu ekranowe
Zasilanie: 12/24V
5.2.3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cyfrowy rejestrator – XDV-1716L200H]
Kamera kolorowa kopułkowa XDV-46DVP-EDN
1/3” przetwornik CCD
580 TVL(kolor), 700 TVL (czarno-biały)
Stabilizacja obrazu
Dzień/noc
Detekcja ruchu,
Kompensacja światła wstecznego
Możliwość 3-osiowej regulacji położenia modułu kamerowego
odbicie lustrzane
Zasilanie: 12 VDC
7
LP
Nazwa elementu
Typ / symbol
1
2
Czujka PIR+MW, DSC
Kontaktron magnetyczny, drzwiowy
Moduł 5-wejść systemu sygnalizacji włamania,
Honeywell
Centrala włamaniowa z drukarką w obudowie ZG4, Honeywell
Czytnik kart magnetycznych z klawiaturą IK-3,
Honeywell
Moduł sterowania przejściami z kontrolą dostępu
DCM, Honeywell
Przycisk wyjścia natynkowy, Assaabloy
Przycisk awaryjny, napis "Awaryjne otwieranie
drzwi", zielony
Elektrozaczep rewersyjny 12V
Zasilacz buforowy 2A przy 16.6V, Merawex
Kamera w obudowie z grzałką Aper z konwerterem
UTP/BNC
Kamera kopułowa wewnętrzna z konwerterem
UTP/BNC
Klawiatura
Monitor
Rejestrator videomonitoringu, XDVision
Akumulator 65Ah
UPS Powerware 9140
LC-103-PIMSK
MC 370-S45
35szt. DRAFTEL S.C.
17szt. DRAFTEL S.C.
013130.10
11szt. DRAFTEL S.C.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
MB24
6.
System audio-video.
6.1
Opis systemu
1kpl
Dystrybutor
DRAFTEL S.C.
Ident Key 3
16szt DRAFTEL S.C.
023350
11szt DRAFTEL S.C.
TKN-2
11szt DRAFTEL S.C.
FP2/GR
11szt DRAFTEL S.C.
BEFO31210
ZSB 17
XDV-48DVP-DN +
VCH 26H230B
11szt DRAFTEL S.C.
1szt DRAFTEL S.C.
XDV-46DVP-EDN
21kpl DRAFTEL S.C.
LPL-19WG1
XDV-1716D1L400H
9140 7500 HW
18 PRZEWÓD UTP 4x2x0.5 (CCTV + SWIN)
19 PRZEWÓD XzTKMX 6x2x0,8 mm2
20 Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny
21 Sygnalizator optyczno-akustycznny wewnętrzny
Ilość
BCCEQ
OMEGA
13kpl DRAFTEL S.C.
1szt
1szt
1szt
2szt
1szt
2968
m
40m
2
3
DRAFTEL S.C.
DRAFTEL S.C.
DRAFTEL S.C.
DRAFTEL S.C.
DRAFTEL S.C.
DRAFTEL S.C.
DRAFTEL S.C.
DRAFTEL S.C.
DRAFTEL S.C.
System audio-video zostanie zainstalowany w sali seminaryjnej na parterze oraz na drugim poziomie
poddasza. W sali seminaryjnej na parterze został zaprojektowany:
•
•
•
•
•
•
•
projektor multimedialny PLC-XM100L
ekran projekcyjny elekt. Avers Cumulus o wymiarach 300x225
przyłącze podłogowe
6 kolumn głośnikowych 30W/100V MASK 6T-BL
wzmacniacz audio z wbudowanym mikserem i eliminatorem sprzężeń WM-5245
2 zestawy mikrofonu bezprzewodowego z mikrofonem do ręki AKG WMS 40 PRO FLEXX
szafa rack na urządzenia.
W Sali seminaryjnej na drugim poziomie poddasza:
•
•
•
•
•
•
projektor multimedialny Sanyo PLC-XM150L
ekran projekcyjny elekt. Avers Solaris 400x300
3 przyłącza podłogowe
8 kolumn głośnikowych MASK 8 BL
mikser audio z wbudowanym eliminatorem sprzężeń akustycznych MS-8005
2 wzmacniacze audio do kolumn głośnikowych ADS MPA 6-150
8
•
•
•
•
6.2
Założenia systemu.
•
•
•
•
6.3
3 zestawy mikrofonu bezprzewodowego z mikrofonem do ręki AKG WMS 40 PRO FLEXX
przełącznik prezentacyjny sygnałów audio/video Kramer VP-23C
odtwarzacz Blu-ray SAMSUNG BD-C5900
szafa rack na urządzenia.
Zapewnienie wzmocnienia źródeł dźwięku znajdujących się w Sali seminaryjnej w postaci:
bezprzewodowej stacji mikrofonowej, odtwarzacza Blu-ray, zew. źródła dźwięku w postaci
komputera. Zakładając, że zajęcia będą prowadzone przez więcej niż jedną osobę, należy
zapewnić możliwość zabrania głosu przez słuchaczy, w systemie przewidziano pięć
mikrofonów.
zapewnienie przekazu sygnałów video ze źródeł w postaci odtwarzacza Blu-ray oraz komputera
i wyświetlanie ich na ekranie projekcyjnym.
zapewnienie prowadzenia telekonferencji pomiędzy salą seminaryjną i zdalną lokacją
zapewnienie możliwością sterowania urządzeniami wchodzącymi w skład systemu audio-video
w Sali seminaryjnej
Zestawienie urządzeń audio wizji
L.p.
Nazwa
1
Nr.
referencyjny
Ilość
Dystrybutor
Projektor multimedialny Sanyo PLC-XM100L wraz z
obiektywem standardowym i uchwytem sufitowym
1
Draftel S.C.
2
Ekran projekcyjny elektryczny Avers Cumulus X 300 x
225 – powierzchnia Matt White, sterowanie radiowe
1
Draftel S.C.
3
Okablowanie sygnałowe do projektora i przyłącza
podłogowego
1
Draftel S.C.
4
Przyłącze podłogowe wyposażone w komplet gniazd
połączeniowych (2 x zasilające, 2 x RGB, 2 x LAN),
kanały kablowe do rozprowadzenia okablowania
4
Draftel S.C.
5
Kolumna głośnikowa 30W/100V MASK 6T-BL
6
Draftel S.C.
6
Okablowanie kolumn głośnikowych
1
Draftel S.C.
7
Wzmacniacz audio z wbudowanym
eliminatorem sprzężeń WM-5245
i
1
Draftel S.C.
8
Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z mikrofonem do
ręki AKG WMS 40 PRO FLEXX
5
Draftel S.C.
9
Szafa rack na urządzenia, zamykana na klucz
przednia szyba, górna płyta z blatu meblowego, wraz z
niezbędnymi akcesoriami, wysokość 10U
2
Draftel S.C.
10
Projektor multimedialny Sanyo PLC-XM-150L wraz z
obiektywem standardowym i uchwytem sufitowym
1
Draftel S.C.
11
Ekran projekcyjny elektryczny Avers Solaris 400x300
powierzchnia Matt White Professional, sterowanie
radiowe
1
Draftel S.C.
12
Kolumna głośnikowa MASK 8 BL
8
Draftel S.C.
13
Mikser audio z wbudowanym eliminatorem sprzężeń
akustycznych MS-8005
1
Draftel S.C.
14
Wzmacniacz audio do kolumn głośnikowych ADS MPA
1
Draftel S.C.
mikserem
9
6-150
15
Przełącznik prezentacyjny
Kramer VP-23C
16
17
1
Draftel S.C.
Odtwarzacz Blu-ray SAMSUNG BD-C5900
1
Draftel S.C.
UTP 4x2x0.5
250
m
Draftel S.C.
7.
Okablowanie
7.1
Instrukcje ogólne
sygnałów
audio/video
Okablowanie wewnątrz budynku prowadzić w głównych korytach kablowych, podtynkowo w rurach
peszel, lub natynkowo w rurkach instalacyjnych. W pomieszczeniach na etapie instalacji należy
prowadzić przewody uwzględniając minimalne promienie gięcia. Unikać prowadzenia wzdłuż linii
elektrycznych. Prowadzenie przewodów może nieznacznie ulec zmianie na etapie instalacji.
7.2
Instalacja CCTV
Linie do kamer prowadzić przewodem UTP 4x2x0.5. Podłączenie do kamer należy wykonać poprzez
konwerter UTP/BNC.
7.3
Instalacja SWiN
2
Linie prowadzić przewodem UTP 4x2x0.5. Zasilanie centrali prowadzić przewodem YDY 3x1.5mm .
7.4
Okablowanie dla systemu audio-video.
Okablowanie w salach seminaryjnych prowadzić w korytach kablowych, w kanałach kablowych (do
przyłączy podłogowych). Instalację systemu audio-video ułożyć za pomocą:
•
•
•
8.
linie zasilające prowadzić przewodem 3x2.5mm2
linie do kolumn głośnikowych prowadzić przewodem UTP 4x2x0.5mm2
linie do projektora prowadzić przewodem UTP 4x2x0.5mm2
Zestawienie rysunków
Instalacje SSWIN i CCTV: Rzut piwnicy
W1
Instalacje SSWIN i CCTV: Rzut parteru
W2
Instalacje SSWIN i CCTV: Rzut pietra 1
W3
Instalacje SSWIN i CCTV: Rzut pietra 2
W4
Instalacje SSWIN i CCTV: Rzut poddasza
W5
Istalacje SSWIN i CCTV: Schemat ideowy
W6
Rzut parteru
AV1
Rzut poddasza rzut II poziom poddasza
AV2
Schemat Ideowy
AV3
10
Current calculation
Order. Nr.
Pcs
Current
Thermoprinter 40 characters
013900
1
110
561-MB24
012830
1
108
IK-3 control panel with keyboard
023320
16
11
Compact alarm unit optical/acoustical
160500
2
350
300
Compact alarm unit optical/acoustical
160455.10
3
330
200
Bus 1 door Module 2
022320.10
11
5
35
18
11
6
Bus 1 PIR LC 103 PIMSK
Bus 2 5-input Module
013130.10
Required backup time
Accumulator capacity
Power supply
012170
24
29
1
pcs
Still current
Alarm current
1
2
1
1
2
Ah
A
A
Ah
Ah
130
1,145
4,035
69
14
60 hour backup
12 hour backup
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Hours
Ah
Adresses total
Adresses total
addresses free optimistic guess
addresses free pesimistic guess
addresses free
68
11
-5
-5
53
Optical tableau control
IGIS Loop Controller
013330.10
LED-optical module
013335
200
15
Driver board-SMD
070750.04
160
Colkový proud mA
Required backup time
Accumulator capacity
Power Supply
60
0
0
pcs
Still current
2
2
0
1
Stand 28-03-07
Design by Gerhard Grön
and Herwig Mohrlok
0
0
Lines-loops
BUS 1 line
BUS 2 line
BUS 2 loop
Conventional
Modules
small
big
0
0,000
Std.
Ah
Ah
A
Main areas
2
2
0
1
do poprzedniego punktu linii
do następnego punktu linii
08/2
UWAGA: przyciski awaryjnego otwierania drzwi umieścić po stronie czytnika kart.
Otwieranie przy użyciu przycisku wyjścia w przypadku braku możliwości użycia klamki.
2x UTP 4x2x0.5 SSWN
08/3
LEGENDA
CSWiN
- Centrala włamaniowa - Honeywell typu MB-24 z drukarką
w obudowie ZG-4, 2 x Aku 65Ah, 013223.10, 013900
- Czujka PIR+MW LC-103-PIMSK, DSC
- Kontaktron magnetyczny, drzwiowy MC 370-S45
08/1
- Moduł 5-wejść systemu sygnalizacji włamania, 013130.10
- Czytnik kart magnetycznych z modułem IK-3,
- Moduł sterowania przejściami z kontrolą dostępu DCM, nr kat. 023350
08
- Przycisk wyjścia natynkowy TKN-2, Assaabloy
- Przycisk awaryjny, napis "Awaryjne otwieranie drzwi", zielony FP2/GR
- Elektrozaczep rewersyjny 12V BEFO31210
- Kamera XDV-48DVP-DN w obudowie z grzałką VCH 26H230B Aper
- Kamera kopułowa wewnętrzna XDV-46DVP-EDN
- Klawiatura
M
- Monitor LPL-19WG1
- 3 x rejestrator XDVision serii XDV-1716D1L400H
- UPS 3kVA
- PRZEWÓD YTKSY 6x2x0.5
- Przewód UTP 4x2x0,5 SSWIN / CCTV
KD
- Układ kontroli dostępu: kontroler dostępu, czytnik kart z klawiaturą,
elektrozaczep rewersyjny, zestaw kontaktronów, przycisk zwalniania zamka
awaryjny przycisk zwalniania zamka wewnętrzny
- Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny,
- Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny
ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Bociania 37, 71-696 Szczecin, tel: (0-91)45-57-930, e-mail:[email protected]
TREŚĆ RYSUNKU
INSTALACJE SSWN I CCTV:
RZUT PIWNICY
Nr rys.
W1
NAZWA INWESTYCJI
BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY
ADRES
SZCZECIN, UL.MICKIEWICZA-TARCZYŃSKIEGO, dz.nr 40/4, obr.1023
RODZAJ OPRACOWANIA
PROJEKT WYKONAWCZY
imię i nazwisko
ZESPÓŁ PROJEKTOWY :
PROJEKTANT
OPRACOWAŁ
OPRACOWAŁ
SPRAWDZIŁ
KACPER KONARZEWSKI
mgr inż. TOMASZ KOWALKOWSKI
specjalność
upr. bud.
podpis
TELETECHNIKA
TELETECHNIKA
SA4 nr 16/P/2009
Skala
1:100
Branża
T
Data
10
2010
K2
K3
06/5
K1
5x UTP 4x2x0.5 CCTV
06/4
06/3
K4
K5
K6
06/2
do poprzedniego punktu linii
K7
do następnego punktu linii
K16
06/1
07/2
07/3
07/1
01/02
05/5
05/4
01/01
05/3
05/1 05
01/05
01
06
KD
05/2
01/03
07
KD
do centrali
SSP
13x UTP 4x2x0.5 CCTV
1x UTP 4x2x0.5 SSWN
UWAGA: przyciski awaryjnego otwierania drzwi umieścić po stronie czytnika kart.
Otwieranie przy użyciu przycisku wyjścia w przypadku braku możliwości użycia klamki.
01/04
LEGENDA
04/3
KD
K15
K14
19x UTP 4x2x0.5 CCTV
KD
CSWiN
- Centrala włamaniowa - Honeywell typu MB-24 z drukarką
w obudowie ZG-4, 2 x Aku 65Ah, 013223.10, 013900
- Czujka PIR+MW LC-103-PIMSK, DSC
K17
- Kontaktron magnetyczny, drzwiowy MC 370-S45
04/2
- Moduł 5-wejść systemu sygnalizacji włamania, 013130.10
02
04
- Czytnik kart magnetycznych z modułem IK-3,
03
- Moduł sterowania przejściami z kontrolą dostępu DCM, nr kat. 023350
- Przycisk wyjścia natynkowy TKN-2, Assaabloy
- Przycisk awaryjny, napis "Awaryjne otwieranie drzwi", zielony FP2/GR
- Elektrozaczep rewersyjny 12V BEFO31210
2x UTP 4x2x0.5 SSWN
KD
- Kamera XDV-48DVP-DN w obudowie z grzałką VCH 26H230B Aper
02/04
04/1
03/05
03/04 03/03
03/01
03/02
02/03
02/02
02/01
K18
K20
- Kamera kopułowa wewnętrzna XDV-46DVP-EDN
02/05
- Klawiatura
K21
M
K19
- Monitor LPL-19WG1
- 3 x rejestrator XDVision serii XDV-1716D1L400H
- UPS 3kVA
K13
K8
- PRZEWÓD YTKSY 6x2x0.5
- Przewód UTP 4x2x0,5 SSWIN / CCTV
KD
K12
K11
K10
K9
- Układ kontroli dostępu: kontroler dostępu, czytnik kart z klawiaturą,
elektrozaczep rewersyjny, zestaw kontaktronów, przycisk zwalniania zamka
awaryjny przycisk zwalniania zamka wewnętrzny
- Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny,
- Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny
ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Bociania 37, 71-696 Szczecin, tel: (0-91)45-57-930, e-mail:[email protected]
TREŚĆ RYSUNKU
INSTALACJE SSWN I CCTV:
RZUT PARTERU
Nr rys.
W2
NAZWA INWESTYCJI
BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY
ADRES
SZCZECIN, UL.MICKIEWICZA-TARCZYŃSKIEGO, dz.nr 40/4, obr.1023
RODZAJ OPRACOWANIA
PROJEKT WYKONAWCZY
imię i nazwisko
ZESPÓŁ PROJEKTOWY :
PROJEKTANT
OPRACOWAŁ
OPRACOWAŁ
SPRAWDZIŁ
KACPER KONARZEWSKI
mgr inż. TOMASZ KOWALKOWSKI
specjalność
upr. bud.
podpis
TELETECHNIKA
TELETECHNIKA
SA4 nr 16/P/2009
Skala
1:100
Branża
T
Data
10
2010
do poprzedniego punktu linii
do następnego punktu linii
K24
UWAGA: przyciski awaryjnego otwierania drzwi umieścić po stronie czytnika kart.
Otwieranie przy użyciu przycisku wyjścia w przypadku braku możliwości użycia klamki.
K25
LEGENDA
8x UTP 4x2x0.5 CCTV
1x UTP 4x2x0.5 SSWN
CSWiN
- Centrala włamaniowa - Honeywell typu MB-24 z drukarką
w obudowie ZG-4, 2 x Aku 65Ah, 013223.10, 013900
- Czujka PIR+MW LC-103-PIMSK, DSC
K26
- Kontaktron magnetyczny, drzwiowy MC 370-S45
- Moduł 5-wejść systemu sygnalizacji włamania, 013130.10
- Czytnik kart magnetycznych z modułem IK-3,
- Moduł sterowania przejściami z kontrolą dostępu DCM, nr kat. 023350
- Przycisk wyjścia natynkowy TKN-2, Assaabloy
09
- Przycisk awaryjny, napis "Awaryjne otwieranie drzwi", zielony FP2/GR
- Elektrozaczep rewersyjny 12V BEFO31210
- Kamera XDV-48DVP-DN w obudowie z grzałką VCH 26H230B Aper
13x UTP 4x2x0.5 CCTV
1x UTP 4x2x0.5 SSWN
- Kamera kopułowa wewnętrzna XDV-46DVP-EDN
- Klawiatura
K22
K23
M
09/3
- Monitor LPL-19WG1
- 3 x rejestrator XDVision serii XDV-1716D1L400H
09/1
- UPS 3kVA
09/2
- PRZEWÓD YTKSY 6x2x0.5
- Przewód UTP 4x2x0,5 SSWIN / CCTV
KD
- Układ kontroli dostępu: kontroler dostępu, czytnik kart z klawiaturą,
elektrozaczep rewersyjny, zestaw kontaktronów, przycisk zwalniania zamka
awaryjny przycisk zwalniania zamka wewnętrzny
- Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny,
- Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny
ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Bociania 37, 71-696 Szczecin, tel: (0-91)45-57-930, e-mail:[email protected]
TREŚĆ RYSUNKU
INSTALACJE SSWN I CCTV:
RZUT PIĘTRA 1
Nr rys.
W3
NAZWA INWESTYCJI
BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY
ADRES
SZCZECIN, UL.MICKIEWICZA-TARCZYŃSKIEGO, dz.nr 40/4, obr.1023
RODZAJ OPRACOWANIA
PROJEKT WYKONAWCZY
imię i nazwisko
ZESPÓŁ PROJEKTOWY :
PROJEKTANT
OPRACOWAŁ
OPRACOWAŁ
SPRAWDZIŁ
KACPER KONARZEWSKI
mgr inż. TOMASZ KOWALKOWSKI
specjalność
upr. bud.
podpis
TELETECHNIKA
TELETECHNIKA
SA4 nr 16/P/2009
Skala
1:100
Branża
T
Data
10
2010
do poprzedniego punktu linii
do następnego punktu linii
10/3
10/2
UWAGA: przyciski awaryjnego otwierania drzwi umieścić po stronie czytnika kart.
Otwieranie przy użyciu przycisku wyjścia w przypadku braku możliwości użycia klamki.
LEGENDA
KD
K28
11/1
11
CSWiN
- Centrala włamaniowa - Honeywell typu MB-24 z drukarką
w obudowie ZG-4, 2 x Aku 65Ah, 013223.10, 013900
- Czujka PIR+MW LC-103-PIMSK, DSC
- Kontaktron magnetyczny, drzwiowy MC 370-S45
6x UTP 4x2x0.5 CCTV
1x UTP 4x2x0.5 SSWN
10
- Moduł 5-wejść systemu sygnalizacji włamania, 013130.10
- Czytnik kart magnetycznych z modułem IK-3,
KD
- Moduł sterowania przejściami z kontrolą dostępu DCM, nr kat. 023350
- Przycisk wyjścia natynkowy TKN-2, Assaabloy
- Przycisk awaryjny, napis "Awaryjne otwieranie drzwi", zielony FP2/GR
- Elektrozaczep rewersyjny 12V BEFO31210
KD
10/1
KD
- Kamera XDV-48DVP-DN w obudowie z grzałką VCH 26H230B Aper
8x UTP 4x2x0.5 CCTV
1x UTP 4x2x0.5 SSWN
K27
KD
- Kamera kopułowa wewnętrzna XDV-46DVP-EDN
11/2
- Klawiatura
M
- Monitor LPL-19WG1
- 3 x rejestrator XDVision serii XDV-1716D1L400H
- UPS 3kVA
- PRZEWÓD YTKSY 6x2x0.5
- Przewód UTP 4x2x0,5 SSWIN / CCTV
KD
- Układ kontroli dostępu: kontroler dostępu, czytnik kart z klawiaturą,
elektrozaczep rewersyjny, zestaw kontaktronów, przycisk zwalniania zamka
awaryjny przycisk zwalniania zamka wewnętrzny
- Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny,
- Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny
ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Bociania 37, 71-696 Szczecin, tel: (0-91)45-57-930, e-mail:[email protected]
TREŚĆ RYSUNKU
INSTALACJE SSWN I CCTV:
RZUT PIĘTRA 2
Nr rys.
W4
NAZWA INWESTYCJI
BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY
ADRES
SZCZECIN, UL.MICKIEWICZA-TARCZYŃSKIEGO, dz.nr 40/4, obr.1023
RODZAJ OPRACOWANIA
PROJEKT WYKONAWCZY
imię i nazwisko
ZESPÓŁ PROJEKTOWY :
PROJEKTANT
OPRACOWAŁ
OPRACOWAŁ
SPRAWDZIŁ
KACPER KONARZEWSKI
mgr inż. TOMASZ KOWALKOWSKI
specjalność
upr. bud.
podpis
TELETECHNIKA
TELETECHNIKA
SA4 nr 16/P/2009
Skala
1:100
Branża
T
Data
Data
10
2010
do poprzedniego punktu linii
do następnego punktu linii
10/4
UWAGA: przyciski awaryjnego otwierania drzwi umieścić po stronie czytnika kart.
Otwieranie przy użyciu przycisku wyjścia w przypadku braku możliwości użycia klamki.
K32
LEGENDA
CSWiN
- Centrala włamaniowa - Honeywell typu MB-24 z drukarką
w obudowie ZG-4, 2 x Aku 65Ah, 013223.10, 013900
- Czujka PIR+MW LC-103-PIMSK, DSC
- Kontaktron magnetyczny, drzwiowy MC 370-S45
- Moduł 5-wejść systemu sygnalizacji włamania, 013130.10
- Czytnik kart magnetycznych z modułem IK-3,
K30
- Moduł sterowania przejściami z kontrolą dostępu DCM, nr kat. 023350
- Przycisk wyjścia natynkowy TKN-2, Assaabloy
- Przycisk awaryjny, napis "Awaryjne otwieranie drzwi", zielony FP2/GR
KD
- Elektrozaczep rewersyjny 12V BEFO31210
K31
- Kamera XDV-48DVP-DN w obudowie z grzałką VCH 26H230B Aper
- Kamera kopułowa wewnętrzna XDV-46DVP-EDN
K33
- Klawiatura
M
K34
6x UTP 4x2x0.5 CCTV
- Monitor LPL-19WG1
- 3 x rejestrator XDVision serii XDV-1716D1L400H
K29
- UPS 3kVA
- PRZEWÓD YTKSY 6x2x0.5
- Przewód UTP 4x2x0,5 SSWIN / CCTV
KD
- Układ kontroli dostępu: kontroler dostępu, czytnik kart z klawiaturą,
elektrozaczep rewersyjny, zestaw kontaktronów, przycisk zwalniania zamka
awaryjny przycisk zwalniania zamka wewnętrzny
- Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny,
- Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny
ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Bociania 37, 71-696 Szczecin, tel: (0-91)45-57-930, e-mail:[email protected]
TREŚĆ RYSUNKU
INSTALACJE SSWN I CCTV:
RZUT PODDASZA
Nr rys.
W5
NAZWA INWESTYCJI
BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY
ADRES
SZCZECIN, UL.MICKIEWICZA-TARCZYŃSKIEGO, dz.nr 40/4, obr.1023
RODZAJ OPRACOWANIA
PROJEKT WYKONAWCZY
imię i nazwisko
ZESPÓŁ PROJEKTOWY :
PROJEKTANT
OPRACOWAŁ
OPRACOWAŁ
SPRAWDZIŁ
KACPER KONARZEWSKI
mgr inż. TOMASZ KOWALKOWSKI
specjalność
upr. bud.
podpis
TELETECHNIKA
TELETECHNIKA
SA4 nr 16/P/2009
Skala
1:100
Branża
T
Data
10
2010
2xSMYp 2x0.35mm2
ZASILANIE 230V
RADIOWY PILOT
UTP 4x2x0.5mm2
ZASILANIE 230V
EKRAN PROJEKCYJNY
LEGENDA:
EKRAN PROJEKCYJNY
- Ekran projekcyjny elektryczny Avers Cumulus X
300X225, powierzchnia Matt White, sterowanie
radiowe.
- Projektor multimedialny Sanyo PLC-XM 100L wraz
z obiektywem standardowym i uchwytem sufitowym.
- Kolumna głośnikowa 30W/100V MASK 6T-BL.
- Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z mikrofonem
do ręki AKG WMS 40 PRO FLEXX, 2 sztuki.
- Wzmacniacz audio z wbudowanym mikserem i
eleminatorem sprzężeń WM-5245, montowany w
szafie rack.
- Przyłącze podłogowe wyposażone w komplet
gniazd połączeniowych
(2 x zasilające, 2 x RGB, 2 x LAN)
- Kabel UTP 4x2x0.5
- Kabel SMYp 2x0.35
ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Bociana 37, 71-696Szczecin, tel.(0-91)45-57-930 e-mail:[email protected]
Nr. rys.
RZUT PARTERU
TREŚĆ RYSUNKU
AV1
NAZWA INWESTYCJI
ADRES
RODZAJ OPRACOWANIA
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Skala
BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY
SZCZECIN, UL.MICKIEWICZA-TARCZYŃSKIEGO, dz.nr 40/4, obr.1023 1:100
Branża
PROJEKT BUDOWLANY
upr.
T
podpis
imię i nazwisko
PROJEKTANT
Rafał Wójcik
SPRAWDZIŁ
mgr inż. Tomasz Kowalkowski
SA4nr16/P/09
Data
VII
2009
SZAFA RACK
ZASILANIE 230V
EKRAN PROJEKCYJNY
ZASILANIE 230V
RADIOWY
PILOT
Proponowana droga
kanałów kablowych do
rozprowadzenia
okablowania
LEGENDA:
EKRAN PROJEKCYJNY
- Ekran projekcyjny elektryczny Avers Cumulus X
300X225, powierzchnia Matt White, sterowanie
radiowe.
- Projektor multimedialny Sanyo PLC-XM 100L wraz
z obiektywem standardowym i uchwytem sufitowym.
- Kolumna głośnikowa 30W/100V MASK 6T-BL.
Bluray
- Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z mikrofonem
do ręki AKG WMS 40 PRO FLEXX, 2 sztuki.
UTP 4x2x0.5mm2
- Wzmacniacz audio z wbudowanym mikserem i
eleminatorem sprzężeń WM-5245, montowany w
szafie rack.
2xSMYp 2x0.35mm2
- Przyłącze podłogowe wyposażone w komplet
gniazd połączeniowych
(2 x zasilające, 2 x RGB, 2 x LAN)
ZASILANIE 230V
- Kabel UTP 4x2x0.5
- Kabel SMYp 2x0.35
ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Bociana 37, 71-696Szczecin, tel.(0-91)45-57-930 e-mail:[email protected]
Nr. rys.
RZUT PODDASZA
TREŚĆ RYSUNKU
AV2
RZUT II-POZIOM PODDASZA
NAZWA INWESTYCJI
ADRES
RODZAJ OPRACOWANIA
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Skala
BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY
SZCZECIN, UL.MICKIEWICZA-TARCZYŃSKIEGO, dz.nr 40/4, obr.1023
Branża
PROJEKT BUDOWLANY
upr.
T
podpis
imię i nazwisko
PROJEKTANT
Rafał Wójcik
SPRAWDZIŁ
mgr inż. Tomasz Kowalkowski
SA4nr16/P/09
Data
VII
2009
UTP 4x2x0.5mm2
ZASILANIE 230V
Bluray
ZASILANIE 230V
ZASILANIE 230V
ZASILANIE 230V
ZASILANIE 230V
SZAFA RACK
SMYp 2x0.35
SMYp 2x0.35
LEGENDA:
EKRAN PROJEKCYJNY
- Ekran projekcyjny elektryczny Avers Cumulus X
300X225, powierzchnia Matt White, sterowanie
radiowe.
- Projektor multimedialny Sanyo PLC-XM 100L wraz
z obiektywem standardowym i uchwytem sufitowym.
- Kolumna głośnikowa 30W/100V MASK 6T-BL.
- Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z mikrofonem
do ręki AKG WMS 40 PRO FLEXX, 2 sztuki.
- Wzmacniacz audio z wbudowanym mikserem i
eleminatorem sprzężeń WM-5245, montowany w
szafie rack.
- Przyłącze podłogowe wyposażone w komplet
gniazd połączeniowych
(2 x zasilające, 2 x RGB, 2 x LAN)
- Kabel UTP 4x2x0.5
- Kabel SMYp 2x0.35
ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Bociana 37, 71-696Szczecin, tel.(0-91)45-57-930 e-mail:[email protected]
Nr. rys.
SCHEMAT IDEOWY DLA AUDIO-WIZJI
TREŚĆ RYSUNKU
AV3
NAZWA INWESTYCJI
ADRES
RODZAJ OPRACOWANIA
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Skala
BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY
SZCZECIN, UL.MICKIEWICZA-TARCZYŃSKIEGO, dz.nr 40/4, obr.1023
Branża
PROJEKT BUDOWLANY
T
upr.
podpis
imię i nazwisko
PROJEKTANT
Rafał Wójcik
SPRAWDZIŁ
mgr inż. Tomasz Kowalkowski
SA4nr16/P/09
Data
VII
2009