Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia statutu spółki wodnej (pdf

Transkrypt

Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia statutu spółki wodnej (pdf
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Kod procedury:UUOŚ-16.OŚ.1
Ul. Bolesława Wstydliwego 14,
34-400 Nowy Targ
Wydział Ochrony Środowiska
i Zasobów Naturalnych
KARTA INFORMACYJNA usługi publicznej
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia statutu spółki wodnej
1. Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek (formularz OŚ-12).
2. Załączniki:
a) porozumienie o utworzeniu spółki wodnej,
b) dokumenty potwierdzające uchwalenie statutu spółki przez osoby zainteresowane
utworzeniem spółki,
c) dokumenty potwierdzające dokonanie wyboru organów spółki,
d) pięć egzemplarzy statutu spółki wodnej,
e) wykaz członków spółki zawierający ich oznaczenie, wskazanie ich siedzib i adresów,
f) wykaz planowanych do podłączenia obiektów i budynków osób fizycznych lub
prawnych, którzy nie są członkami Spółki Wodnej (w przypadku istniejących
wodociągów podać obiekty już podłączone),
g) wykaz planowanych do wykonania urządzeń (w przypadku istniejących urządzeń należy
zrobić inwentaryzację) – dotyczy długości sieci o poszczególnych średnicach, rodzaju
ujęć itd.,
h) stan prawny gruntów, na których będą znajdowały się urządzenia tj. ujęcia, zbiorniki
wyrównawcze, sieć wodociągowa (należy podać ogólnie własność Spółki
Wodociągowej, własność prywatna, własność publiczna np. drogi gminne, powiatowe
itp.),
i) mapkę poglądową z zakreślonym obszarem działalności Spółki Wodnej,
j) opłata za wydanie decyzji i pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika),
zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.).
2. Opłaty:
Opłata skarbowa od wydania decyzji w wysokości 10,00 zł.
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie tut. Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowy
Targ, nr rachunku: 68 1240 1574 1111 0000 0789 7564 PKO S.A. Oddział w Nowym Targu.
3. Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
1. Osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego
w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, parter, w godzinach pracy Urzędu:
pn.-pt. 730-1530,
2. Przesyłka pocztowa/przesyłka kurierska na adres: Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów
Naturalnych, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14,
34-400 Nowy Targ,
3. Platforma e-PUAP.
4. Sposób i termin załatwienia sprawy:
Pisemnie w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu dwóch miesięcy.
5. Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2015 r., poz. 469, z późn.
zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz. 23).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.
poz. 783 z późn. zm.).
6. Tryb odwoławczy:
Organ odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz,
za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego. Termin odwołania: 14 dni od daty otrzymania decyzji.
7. Informacje dodatkowe:
W celu zasięgnięcia informacji istnieje możliwość zarezerwowania wizyty indywidualnej
w systemie kolejkowym lub kontakt telefoniczny pod nr telefon 18 26 61 355 – osoba do kontaktu
Adam Ferek.
Data sporządzenia:
15.03.2016 r.
Sporządził:
Adam Ferek
Data zatwierdzenia:
18.03.2016 r.
Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska i Zasobów
Naturalnych –
Wojciech Krauzowicz