OWU Ryzyka Montażu

Transkrypt

OWU Ryzyka Montażu
OG
ÓL
NE
WA
Ws
RU
zys
NK
tkic
IU
BE
h ry
ZPI
zyk
EC
ZE
mo
NIA
nta
?ow
ych
AIG EUROPE LIMITED ODDZIAà W POLSCE
z siedzibą w Warszawie
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WSZYSTKICH RYZYK MONTAĩOWYCH
Zatwierdzone przez Dyrektora Oddziaáu AIG Europe Limited Oddziaá w Polsce z siedzibą w Warszawie w dniu 30 listopada 2012 roku
oraz wprowadzone do obrotu z dniem 01 grudnia 2012 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych po tej dacie.
§ 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Wszystkich Ryzyk MontaĪowych
2. Ochroną ubezpieczeniową objĊte są szkody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i tylko w miejscu, które zostaáo okreĞlone w Umowie,
chyba Īe Umowa stanowi inaczej.
1. Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wszystkich Ryzyk
MontaĪowych, zwanych dalej Warunkami Ogólnymi, AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 01486260, siedzi-
ROZDZIAà I – SZKODY MATERIALNE
ba gáówna: The AIG Building, 58 Fenchurch St., Londyn EC3M 4AB,
Wielka Brytania, reprezentowana przez AIG Europe Limited Oddziaá
§ 6. Przedmiot ubezpieczenia
w Polsce zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII
Wydziaá KRS, pod numerem 0000436014, NIP 107-00-23-8 siedziba
1. Na bazie niniejszych warunków ogólnych ubezpieczeniem objĊte są wy-
gáówna: ul. Marszaákowska 111, 00-102 Warszawa, zwana dalej „AIG”
zawiera z Ubezpieczającym umowĊ ubezpieczenia, zwaną dalej „Umową”.
§ 2. Polisa
1. Polisa okreĞla warunki na jakich zostaáa zawarta umowa ubezpieczenia.
2. KaĪdy wyraz lub wyraĪenie, któremu przypisano szczególne znaczenie
w polisie lub którejkolwiek czĊĞci warunków ubezpieczenia, zachowuje
takie samo znaczenie gdziekolwiek wystąpi.
mienione w polisie pozycje, na które mogą siĊ skáadaü:
a) roboty montaĪowe (w tym koszt montaĪu oraz pozycje bĊdące przedmiotem montaĪu áącznie z frachtem,cáem i opáatami);
b) mienie poáoĪone w miejscu montaĪu lub na terenie przylegającym
do miejsca montaĪu i naleĪące do lub bĊdące w pieczy, na przechowaniu lub pod kontrolą Zleceniodawcy (ów) lub Wykonawcy(ów),
o ile podczas okresu ubezpieczenia szkody w tym mieniu wydarzyáy siĊ w bezpoĞrednim związku z montaĪem, budową lub próbnym
rozruchem pozycji ubezpieczonych w ramach niniejszego Rozdziaáu i pod warunkiem, Īe dla tego mienia zostaáa wpisana oddzielna
suma w polisie. To pokrycie nie ma jednak zastosowania do maszyn
budowlanych/ montaĪowych, sprzĊtu i zaplecza budowy/montaĪu.
§ 3. Strony umowy
§ 7. Zakres ubezpieczenia
1. Przez Ubezpieczającego rozumieü naleĪy przedsiĊbiorcĊ w rozumieniu
przepisów o dziaáalnoĞci gospodarczej, który zawará UmowĊ z AIG i na
tej podstawie zobowiązaá siĊ do zapáaty skáadki.
2. Umowa moĪe zostaü zawarta na rzecz osoby trzeciej. Obowiązki wynikające z takiej Umowy obciąĪają Ubezpieczającego. AIG moĪe podnieĞü
równieĪ przeciwko osobie trzeciej zarzuty, które mają wpáyw na odpowiedzialnoĞü AIG z tytuáu Umowy. Odszkodowanie z tytuáu Umowy na
rzecz osoby trzeciej AIG moĪe wypáaciü Ubezpieczającemu za zgodą
osoby, na rzecz której Umowa zostaáa zawarta.
2. Z uwzglĊdnieniem postanowieĔ w ust. 1, ubezpieczenie obejmuje szkody pociągające za sobą koniecznoĞü naprawy lub wymiany, podlegających ubezpieczeniu pozycji.
§ 4. Postanowienia dodatkowe lub odmienne
oraz sprawy nie uregulowane w umowie
3. Ponadto AIG zrefunduje Ubezpieczającemu równieĪ koszt uprzątniĊcia
pozostaáoĞci po szkodzie w nastĊpstwie kaĪdego zdarzenia powodujące-
1. AIG moĪe zgodziü siĊ na wprowadzenie do Umowy postanowieĔ dodatkowych lub odmiennych od ustalonych w Warunkach Ogólnych, pod
warunkiem ich zgodnoĞci z obowiązującymi przepisami prawa.
2. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w Umowie oraz w Warunkach Ogólnych, zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego i o dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące
przepisy prawa.
§ 5. Informacje podstawowe
1. Umowa moĪe przewidywaü rozszerzenie zakresu odpowiedzialnoĞci,
zgodnie z postanowieniami dodatkowych klauzul, których treĞü wyraĨnie wskazuje, iĪ zastosowanie do nich mają niniejsze Warunki Ogólne.
2
1. Z zastrzeĪeniem wyáączeĔ do niniejszych ogólnych warunków, ubezpieczenie obejmuje wszelkie szkody bezpoĞrednie i materialne w stosunku do pozycji wymienionych w §6, polegające na ich zniszczeniu lub
uszkodzeniu, które nastąpiáo wskutek zdarzeĔ o charakterze nagáym
i nieprzewidzianym, w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia.
go powstanie roszczenia z tytuáu niniejszej umowy pod warunkiem, Īe
w Polisie zostaáa wpisana oddzielna suma w tej pozycji.
§ 8. Wyáączenia szczególne do Rozdziaáu I
1. AIG nie ponosi odpowiedzialnoĞci za:
a) franszyzĊ redukcyjną, której wysokoĞü okreĞlona jest w umowie
ubezpieczenia i która pomniejsza odszkodowanie za szkodĊ spowodowaną kaĪdym zdarzeniem szkodowym;
b) jakiegokolwiek rodzaju straty nastĊpcze, w tym kary umowne, straty
spowodowane opóĨnieniem, niewypeánieniem, utratą kontraktu;
c) straty lub szkody spowodowane báĊdami projektowymi, materiaáowymi lub odlewniczymi i wadliwym wykonaniem, z wyjątkiem báĊdów
w trakcie montaĪu;
b) w przypadku szkody caákowitej wartoĞü rzeczywista mienia bezpoĞrednio przed wydarzeniem siĊ szkody, po potrąceniu wartoĞci odzysku, jednak tylko w zakresie, w jakim koszty bĊdące przedmiotem
wych lub czeków;
f) straty lub szkody ujawnione dopiero podczas inwentaryzacji;
roszczenia musiaáy byü poniesione przez Ubezpieczającego i w zakresie, w jakim są one wáączone do sum ubezpieczenia i z zastrzeĪeniem,
g) kradzieĪ zwykáą, bez oznak wáamamnia lub rabunku, przedmiotu
ubezpieczenia.
Īe zostaáy dotrzymane postanowienia i warunki umowy.
§ 9. Suma ubezpieczenia
1. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicĊ odpowiedzialnoĞci AIG za
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WSZYSTKICH RYZYK MONTAĩOWYCH
d) normalne zuĪycie, korozjĊ, utlenienie, powstawanie osadów;
e) straty lub uszkodzenia akt, rysunków, rachunków, asygnat, gotówki,
znaczków, dokumentów, skryptów dáuĪnych, papierów wartoĞcio-
2. AIG dokona wypáaty odszkodowania dopiero po przekonaniu siĊ na
podstawie przedáoĪonych rachunków i dokumentów, Īe dokonano
napraw lub wymiany. Wszystkie szkody, które mogą byü naprawione,
powinny zostaü naprawione, jeĪeli jednak koszt naprawienia szkody
osiągnie lub przekroczy wartoĞü rzeczywistą mienia bezpoĞrednio przed
wydarzeniem siĊ szkody, likwidacja szkody zostanie dokonana na pod-
szkodĊ.
2. Suma ubezpieczenia okreĞla Umowa.
3. Suma ubezpieczenia powinna stanowiü:
a) w odniesieniu do pozycji wymienionych w §6 ust 1 punkt a): peáną
wartoĞü odtworzeniową kaĪdej pozycji przy zakoĔczeniu montaĪu,
wáącznie z frachtem, cáem, pozostaáymi opáatami i kosztem montaĪu;
b) w odniesieniu do pozycji wymienionych w §6 ust 1 punkt b): maksymalna, przewidywana przez Ubezpieczającego wartoĞü szkody
w mieniu poáoĪonym na terenie zleceniodawcy i zgáoszonym do ubez-
stawie przewidzianej w ust. 1, punkt b) powyĪej.
3. AIG poniesie koszty napraw prowizorycznych, jeĪeli stanowią one czĊĞü
napraw ostatecznych i nie zwiĊkszą caákowitych kosztów naprawy.
4. Koszty jakichkolwek zmian, uzupeánieĔ i/lub ulepszeĔ nie podlegają
odszkodowaniu w ramach niniejszej umowy.
5. Wszelkie koszty dodatkowe poniesione z tytuáu pracy w godzinach
nadliczbowych, pracy w porze nocnej, pracy w ĞwiĊta ustawowe oraz
transportu ekspresowego, bĊdą objĊte niniejszą umową ubezpieczenia
jedynie w przypadku, gdy zostanie to wyraĨnie uzgodnione na piĞmie.
pieczenia.
4. Ubezpieczający zobowiązuje siĊ podwyĪszyü lub obniĪyü sumy ubezpieczenia w przypadku istotnych fluktuacji robocizny lub cen, z zastrzeĪeniem, Īe takie podwyĪszenie lub obniĪenie bĊdzie skuteczne dopiero po potwierdzeniu go przez AIG stosownym aneksem do
umowy.
5. JeĪeli suma ubezpieczenia bĊdzie niĪsza od kwoty wymaganej jako podlegającej ubezpieczeniu zgodnie z ust. 3, zachodzi niedoubezpieczenie
i wówczas bĊdą miaáy zastosowanie zapisy §10 niniejszych ogólnych
warunków.
§ 10. Niedoubezpieczenie
1. W przypadku gdy zadeklarowane przez Ubezpieczającego sumy ubezpieczenia dla pozycji wymienionych w §6 ust 1 są niĪsze od odpowiadającej im wartoĞci okreĞlonej w §9 ust 3, AIG wypáaci odszkodowanie
w wysokoĞci wynikającej z takiej proporcji, w jakiej zadeklarowana
suma ubezpieczenia bĊdzie siĊ miaáa do kwoty faktycznej, caákowitej
wartoĞci ubezpieczanego mienia.
2. KaĪdy przedmiot ubezpieczenia podlega niniejszemu warunkowi osobno.
§ 11. Ubezpieczenie powyĪej wartoĞci
1. JeĪeli zadeklarowana suma ubezpieczenia jest wyĪsza od faktycznej
wartoĞci mienia wyznaczonej tą samą metodą co zadeklarowana suma
ubezpieczenia owiedzialnoĞü AIG ograniczona jest do wysokoĞci faktycznej szkody lub straty, a umowa ubezpieczenia nie ma skutku prawnego co do nadwyĪki ponad wartoĞü ubezpieczenia.
§ 13. Wypáata w gotówce, naprawa
lub wymiana ubezpieczonego mienia
1. Speánienie Ğwiadczenia ubezpieczeniowego polega, wedáug wyboru AIG,
na wypáacie odszkodowania w gotówce lub teĪ wymianie lub naprawie
uszkodzonego mienia lub jego czĊĞci.
2. Caákowity koszt naprawy lub wymiany uszkodzonego mienia nie moĪe
przekroczyü odpowiadającej mu sumy ubezpieczenia okreĞlonej w umowie ubezpieczenia, a wypáacone przez AIG odszkodowanie nie bĊdzie
wiĊksze od kosztów, jakie naleĪaáoby ponieĞü na taką naprawĊ lub wymianĊ w dniu wydarzenia siĊ szkody.
ROZDZIAà II – ODPOWIEDZIALNOĝû CYWILNA
§ 14. Przedmiot ubezpieczenia
1. AIG udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku z prowadzeniem
okreĞlonych w umowie prac budowlanych lub posiadanym i wykorzystywanym w trakcie tych prac mieniem, ubezpieczający jest prawnie
zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez osobĊ trzecią
w nastĊpstwie:
a) uszkodzenia ciaáa lub choroby wskutek wypadku (obojĊtnie czy
Ğmiertelnego);
b) utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia,
jeĪeli zdarzyáy siĊ na miejscu budowy lub w jego bezpoĞrednim sąsiedztwie podczas okresu ubezpieczenia.
§ 12. Ustalenie wysokoĞci szkody i odszkodowania
§ 15. Zakres ubezpieczenia
1. WysokoĞü szkody odpowiada:
1. AIG zapewni Ubezpieczającemu pokrycie:
a) w przypadku szkody czĊĞciowej podlegającej naprawie koszt naprawy konieczny do przywrócenia uszkodzonego mienia do stanu w ja-
a) wszelkich ĞwiadczeĔ w granicach odpowiedzialnoĞci Ubezpieczające-
kim byá bezpoĞrednio przed wydarzeniem siĊ szkody, po potrąceniu
wartoĞci odzysku;
go z tytuáu szkód wymienionych w § 14 z zastrzeĪeniem wyáączeĔ do
niniejszych ogólnych warunków;
3
byá zmuszony zwróciü wnoszącemu roszczenie oraz wszelkich kosztów i wydatków procesowych poniesionych za pisemną zgodą AIG
ROZDZIAà III
– POSTANOWINIA GENERALNE
DLA ROZDZIAàÓW I,II
z zastrzeĪeniem, Īe odpowiedzialnoĞü AIG nie przekroczy sum gwarancyjnych wymienionych w Polisie.
§ 18. Wyáączenia ogólne
b) wszelkich kosztów i wydatków procesowych, które Ubezpieczający
§ 16. Wyáączenia szczególne
do Rozdziaáu II
1. AIG nie ponosi odpowiedzialnoĞci za uszkodzenie, utratĊ lub zniszczenie jakiegokolwiek mienia oraz za szkody osobowe bezpoĞrednio lub
poĞrednio spowodowane, powstaáe lub zwiĊkszone wskutek:
1. AIG nie zapewnia Ubezpieczającemu odszkodowania za:
a) wojna, inwazja, wrogie dziaáanie drugiego paĔstwa, dziaáania woa) franszyzĊ redukcyjną okreĞloną w Polisie, którą Ubezpieczający ponosi sam w kaĪdym zdarzeniu;
jenne bez wzglĊdu na fakt, czy wojnĊ wypowiedziano czy teĪ nie,
wojna domowa, bunt, przewrót, powstanie, dziaáania siá zbrojnych
b) koszty poniesione na wykonanie, ponowne wykonanie, naprawĊ lub wymianĊ jakichkolwiek pozycji, które są ubezpieczone lub
lub uzurpatorskich wáadz, wprowadzenie stanu wojennego lub stanu
wyjątkowego, rozruchy, strajki, niepokoje pracownicze, akty terro-
mogą byü ubezpieczone w ramach Rozdziaáu I niniejszych warunków ogólnych;
rystyczne, które w rozumieniu niniejszych szczególnych warunków
oznaczają wszelkiego rodzaju dziaáania z uĪyciem przemocy lub
c) uszkodzenie mienia, gruntu lub budynków spowodowane wibracją
lub usuniĊciem, lub osáabieniem elementów noĞnych lub noĞnoĞci
próby zastraszenia spoáeczeĔstwa lub jego czĊĞci w celu osiągniĊcia
korzyĞci politycznych, konfiskata, zawáaszczenie, nacjonalizacja, re-
gruntu, lub uszkodzenie ciaáa osób, lub uszkodzenie mienia w wyniku
takiej szkody, chyba, Īe umówiono siĊ inaczej, a stosowna adnotacja
kwizycja, zniszczenie, które nastąpiáo na mocy aktu prawnego, nieza-
zostaáa poczyniona w umowie.
2. AIG nie ponosi odpowiedzialnoĞci za zobowiązania powstaáe w nastĊpstwie:
a) uszkodzenia ciaáa lub choroby pracowników lub robotników Wykonawcy(ów), Zleceniodawcy(ów) lub innej firmy związanej z pracami
kontraktowymi, które w caáoĞci lub czĊĞci są ubezpieczone w ramach
Rozdziaáu I; wyáączenie niniejsze odnosi siĊ równieĪ do czáonków ich
rodzin;
b) strat i uszkodzeĔ mienia naleĪącego do lub bĊdącego w pieczy, na
przechowaniu lub pod kontrolą Wykonawcy(ów), Zleceniodawcy(ów) lub innej firmy związanej z robotami, które w caáoĞci lub
czĊĞci są ubezpieczone w ramach Rozdziaáu I, lub pracowników, lub
robotników wymienionych wyĪej podmiotów;
c) wypadków spowodowanych przez pojazdy dopuszczone do ruchu
drogowego, tabor páywający lub samoloty;
d) zgody Ubezpieczającego na zapáacenie jakiejkolwiek sumy jako odszkodowania lub innego Ğwiadczenia chyba, Īe takie zobowiązanie
powstaáoby niezaleĪnie od wyraĪenia takiej zgody.
§ 17. Postanowienia szczególne
do Rozdziaáu II
1. Bez pisemnej zgody AIG, Ubezpieczający ani nikt inny w jego imieniu
nie uzna odpowiedzialnoĞci i nie uczyni Īadnej oferty lub przyrzeczenia,
i nie podejmie Īadnego zobowiązania do wypáaty odszkodowania. AIG
jest uprawnione, wedáug wáasnego uznania, do przejĊcia i prowadzenia
w imieniu Ubezpieczającego obrony przed roszczeniami, do zaspokojenia roszczeĔ lub do dochodzenia we wáasnym interesie i w imieniu
Ubezpieczającego roszczeĔ o odszkodowanie lub inne Ğwiadczenia oraz
bĊdzie posiadaá peáną swobodĊ w prowadzeniu postĊpowania i zaspokojeniu roszczeĔ. Ubezpieczający udzieli wszelkich informacji i pomocy,
jakich AIG moĪe zaĪądaü w związku z prowadzonym postĊpowaniem
likwidacyjnym.
2. AIG moĪe zapáaciü Ubezpieczającemu sumĊ gwarancyjną z tytuáu pojedynczego zdarzenia szkodowego (jednakĪe z potrąceniem wszelkich
sum juĪ zapáaconych w ramach odszkodowania z tego tytuáu) lub jakąkolwiek mniejszą sumĊ, którą mogą byü zaspokojone roszczenia wynikające ze zdarzenia, po czym AIG bĊdzie zwolnione z dalszej odpowiedzialnoĞci za takie zdarzenie w ramach niniejszego Rozdziaáu.
4
leĪnie od jego formy, wydanego przez wáadze paĔstwowe, publiczne,
lokalne lub celne;
b) reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skaĪenia radioaktywnego;
c) umyĞlnego dziaáania lub raĪącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub
jego przedstawicieli;
d) caákowitego lub czĊĞciowego przerwania robót.
2. Ze wzglĊdu na to, Īe wyáączenia ogólne wymienione powyĪej w punkcie a) stanowią fakty powszechnie znane, toteĪ na Ubezpieczającym
spoczywa obowiązek dowodu, Īe wymienione, wyáączone zdarzenie nie
byáo w tym wypadku przyczyną powstania szkody.
§ 19. Okres ubezpieczenia
1. OdpowiedzialnoĞü AIG rozpoczyna siĊ, mimo jakiejkolwiek innej daty
wymienionej w Polisie, bezpoĞrednio po rozpoczĊciu robót lub po wyáadunku mienia wpisanego do Polisy na miejscu montaĪu i trwa do chwili
odbioru lub zakoĔczenia pierwszego rozruchu próbnego lub obciąĪenia
próbnego, w zaleĪnoĞci od tego, co nastąpi wczeĞniej, jednak nie dáuĪej,
niĪ cztery tygodnie (chyba, Īe umówiono siĊ inaczej na piĞmie) od dnia
rozpoczĊcia rozruchu próbnego lub obciąĪenia próbnego. JeĪeli jednak
jakaĞ czĊĞü instalacji lub jedna lub wiĊcej maszyn zostaáa(y) poddana(e)
próbom i/lub oddana(e) do eksploatacji lub odebrana(e), pokrycie w
odniesieniu do tej szczególnej czĊĞci instalacji i jakakolwiek wynikająca
stąd odpowiedzialnoĞü koĔczą siĊ, trwa natomiast pokrycie dla pozostaáych czĊĞci. Ubezpieczenie wygasa najpóĨniej w dniu w którym umowa
ubezpieczenia ulega rozwiązaniu
2. W przypadku pozycji uĪywanych ubezpieczenie koĔczy siĊ jednak natychmiast w momencie rozpoczĊcia prób.
§ 20. Obowiązki Ubezpieczającego
1. NaleĪyte przestrzeganie i wypeánianie warunków umowy ubezpieczenia,
o ile odnoszą siĊ one do obowiązków Ubezpieczającego, jak równieĪ prawdziwoĞü oĞwiadczeĔ i odpowiedzi w kwestionariuszu oraz we wniosku záoĪonym przez Ubezpieczającego, stanowią warunek wstĊpny wszelkich zobowiązaĔ ze strony AIG. Niezastosowanie siĊ do powyĪszych obowiązków
moĪe spowodowaü odmowĊ wypáaty odszkodowania lub jego obniĪenie.
2. Ubezpieczający, na swój wáasny koszt, podejmie wszelkie stosowne
Ğrodki ostroĪnoĞci oraz speáni wszelkie uzasadnione zalecenia Ubez-
oczekiwanego zakresu ubezpieczenia, oraz odpowiedzieü na pytania
zadane przez AIG w ewentualnej korespondencji. Wniosek ten, wraz
z korespondencją staje siĊ integralną czĊĞcią Umowy.
3. AIG zastrzegaja sobie prawo w dowolnym, stosownym terminie dokonaü, poprzez swych przedstawicieli, inspekcji ubezpieczanego mienia
w celu wyceny ryzyka powstania szkody, a Ubezpieczający dostarczy przedstawicielom AIG wszelkich niezbĊdnych do tego informacji,
3. AIG akceptując Wniosek o zawarcie Umowy wystawia PolisĊ okreĞlającą warunki na jakich Umowa zastaáa zawarta.
dokumentów, jak równieĪ prawo wstĊpu do pomieszczeĔ (i terenów)
w których znajduje siĊ ubezpieczone mienie i wyposaĪenie.
4. Wszelkie zmiany w Umowie mogą byü dokonane wyáącznie w formie
pisemnej, pod rygorem niewaĪnoĞci. Postanowienie to nie ogranicza
4. Ubezpieczający bezzwáocznie powiadomi AIG na piĞmie o wszelkich
prawa AIG do jednostronnej jej zmiany w przypadkach okreĞlonych
w ustawie i Umowie.
zmianach okolicznoĞci, mogących mieü wpáyw na zwiĊkszenie prawdopodobieĔstwa wystąpienia szkody oraz na swój wáasny koszt podejmie
5. AIG potwierdza dokonanie zmiany w Umowie wystawiając Aneks lub
dodatkowe Ğrodki ostroĪnoĞci, jakich mogą wymagaü okolicznoĞci. Zakres ubezpieczenia i wysokoĞü skáadki zostaną odpowiednio skorygowane, jeĞli bĊdzie taka potrzeba.
Dodatek do Polisy.
6. AIG dopuszcza takĪe moĪliwoĞü potwierdzenia zawarcia tymczasowej
Umowy, lub wprowadzenia do niej Zmian, w innej formie pisemnej niĪ
W takich okolicznoĞciach Ubezpieczający nie moĪe dokonywaü, ani
dopuĞciü do dokonania istotnych zmian, które zwiĊkszaáyby prawdo-
wymienione w ust. 3 lub 5 (np. w postaci Noty Pokrycia), jednak dokumenty te obowiązują tylko do momentu wystawienia wáaĞciwych doku-
podobieĔstwo wystąpienia szkody, jeĪeli od AIG nie uzyska na piĞmie
potwierdzenia kontynuacji ubezpieczenia.
mentów ubezpieczeniowych: polisy bądĨ Aneksu (Dodatku) do polisy,
z zastrzeĪeniem ust. 7. W momencie wystawienia wáaĞciwego dokumen-
5. W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia, które mogáoby daü podstawĊ
tu ubezpieczenia, dokument tymczasowy (np. Nota Pokrycia) traci moc
i jest uwaĪany za niebyáy.
do roszczeĔ z tytuáu umowy ubezpieczenia, zawartej na podstawie niniejszych szczególnych warunków, Ubezpieczający jest zobowiązany:
7. Na podstawie dokumentu, o którym mowa ust. 6, AIG udziela ochro-
a) natychmiast powiadomiü AIG telefonicznie oraz na piĞmie, podając
ny ubezpieczeniowej zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi
i ich brzmieniem, do czasu ostatecznej akceptacji wniosku, nie dáuĪej
szacunkową przyczynĊ oraz rozmiar straty lub szkody;
b) uĪyü wszelkich dostĊpnych Ğrodków w celu ograniczenia szkody
jednak niĪ przez okres podany w dokumencie. JeĪeli AIG w terminie
powyĪszym odmówi zawarcia ubezpieczenia, to ubezpieczenie wygasa
w ubezpieczonym mieniu oraz zabezpieczenia bezpoĞrednio zagroĪonego mienia przed szkodą;
c) zachowaü uszkodzone czĊĞci i udostĊpniü je przedstawicielowi lub
rzeczoznawcy AIG;
d) udostĊpniü AIG wszelkie dokumenty, których bĊdzie wymagaá w celu
ustalenia okolicznoĞci powstania szkody i okreĞlenia jej rozmiarów;
e) poinformuje organa policji w przypadku szkód spowodowanych kradzieĪą lub wáamaniem.
z chwilą otrzymania przez Ubezpieczającego odmowy, a ubezpieczający
zobowiązany jest do zapáaty skáadki za okres, przez który AIG udzielaáo
ochrony ubezpieczeniowej.
AIG nie odpowiada w Īadnym przypadku za szkody, o których nie otrzymaá zawiadomienia w ciągu 14 dni od ich wydarzenia.
Po zawiadomieniu AIG stosownie do niniejszego warunku Ubezpieczjący moĪe dokonaü napraw lub wymiany w przypadku drobnych szkód;
we wszystkich innych przypadkach.
§ 22. Skáadka ubezpieczeniowa
i konsekwencje jej niezapáacenia
1. SkáadkĊ ubezpieczeniową ustala siĊ za czas trwania odpowiedzialnoĞci
AIG na podstawie wyceny ryzyka, dokonanej i potwierdzonej pisemnie
przez AIG z uwzglĊdnieniem stawek stosowanych przez AIG w dniu zawarcia umowy.
7. JeĪeli przedstawiciel AIG nie przeprowadzi oglĊdzin w czasie, jaki moĪna uwaĪaü za stosowny w danych okolicznoĞciach, Ubezpieczający jest
upowaĪniony do rozpoczĊcia napraw lub wymiany.
2. W braku odmiennych postanowieĔ, Ubezpieczający jest zobowiązany do zapáaty peánej skáadki okreĞlonej w Polisie w ciągu 14 dni od
daty otrzymania Polisy bądĨ Aneksu (Dodatku) do Umowy. Za datĊ
zapáacenia skáadki uwaĪa siĊ datĊ stempla pocztowego lub bankowego, potwierdzającego dokonanie przelewu naleĪnej skáadki na konto AIG. W przypadku, gdy uzyskanie takiego stempla na przekazie
pocztowym lub bankowym jest niemoĪliwe lub nie nastąpiáo, za datĊ
zapáacenia skáadki uwaĪa siĊ datĊ wpáywu Ğrodków pieniĊĪnych na
konto AIG.
8. OdpowiedzialnoĞü AIG w ramach niniejszej umowy w odniesieniu do
jakiejkolwiek pozycji ustanie, jeĪeli taka pozycja nie zostanie naprawiona wáaĞciwie i bez zwáoki.
3. Polisa i Aneks (Dodatek) do Umowy stanowią wáaĞciwe dokumenty, na
podstawie których Ubezpieczający zobowiązany jest wpáaciü naleĪną
skáadkĊ na konto AIG w uzgodnionym terminie.
§ 21. Zawarcie umowy ubezpieczenia
4. Na wniosek Ubezpieczającego, AIG wystawi odpowiedni rachunek,
nie zwalnia to jednak Ubezpieczającego z obowiązku opáacenia skáadki
bądĨ jej raty w terminie, okreĞlonym w Umowie lub w Aneksie.
6. Ubezpieczający zagwarantuje przedstawicielowi AIG moĪliwoĞü oglĊdzin szkody przed dokonaniem jakichkolwiek napraw lub zmian.
1. UmowĊ zawiera siĊ w formie pisemnej, pod rygorem niewaĪnoĞci.
2. Umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku záoĪonego
przez Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela, w którym jest on zobowiązany wedáug. swej najlepszej wiedzy podaü informacje dotyczące
w szczególnoĞci samego przedmiotu ubezpieczenia, jego zabezpieczeĔ,
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WSZYSTKICH RYZYK MONTAĩOWYCH
pieczającego, aby nie dopuĞciü do powstania straty lub szkody, a takĪe
speáni wszelkie wymagania ustawowe oraz zalecenia producenta.
5. AIG dopuszcza moĪliwoĞü opáacenia skáadki w ratach (maksymalnie
cztery raty). O ile nie umówiono siĊ inaczej z tytuáu páatnoĞci ratalnej
skáadkĊ naleĪną do zapáaty powiĊksza siĊ zgodnie z postanowieniami
Umowy, zapisanymi w Polisie.
5
6. W braku odmiennych postanowieĔ, Ubezpieczający zobowiązany jest
skáadkĊ, poczynając od chwili, gdy zaszáa ta okolicznoĞü, nie wczeĞniej
do zapáaty poszczególnych rat w terminach równomiernie rozáoĪonych
na caáy okres ubezpieczenia.
jednak niĪ od początku bieĪącego okresu ubezpieczenia. W takim przypadku AIG wezwie Ubezpieczającego do zapáaty podwyĪszonej skáad-
7. W razie zgáoszenia szkody powodującej odpowiedzialnoĞü AIG, niezapáa-
ki, a Ubezpieczający od momentu otrzymania wezwania ma 14 dni na
opáacenie dodatkowej skáadki lub na odstąpienie od Umowy. JeĪeli
cone raty skáadki za caáy okres Umowy stają siĊ wymagalne w dniu ustalenia odszkodowania i potrącone zostaną z wypáacanego odszkodowania.
ujawnienie okolicznoĞci nastąpiáo po wypadku, AIG moĪe odpowiednio
zmniejszyü swoje Ğwiadczenie.
8. Niezapáacenie którejkolwiek raty skáadki w wyznaczonym terminie po-
2. Nie zapáacenie dodatkowej skáadki w terminie, o którym mowa w pkt 1
woduje rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, od dnia
nastĊpującego po dniu, w którym upáynąá termin páatnoĞci, chyba
powyĪej, powoduje wygaĞniĊcie Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Īe umówiono siĊ inaczej.
3. JeĪeli ujawniona okolicznoĞü pociąga za sobą takie zwiĊkszenie praw9. JeĪeli Umowa ulegáa rozwiązaniu z powodu niezapáacenia raty skáadki,
AIG moĪe Īądaü zapáaty skáadki za okres, przez który ponosiáo odpo-
dopodobieĔstwa wypadku, Īe AIG nie zawaráoby Umowy, gdyby o tej
okolicznoĞci wiedziaáo, moĪe od Umowy odstąpiü w ciągu mieniąca od
wiedzialnoĞü, w wysokoĞci wynikającej z proporcji do okresu, za który
naleĪna jest niezapáacona jej rata.
ujawnienia rzeczonej okolicznoĞci. W razie odstąpienia od umowy AIG
naleĪy siĊ tylko skáadka za czas trwania umowy
10. Rozwiązanie Umowy, o którym mowa w ust. 8. AIG moĪe uznaü na
4. JeĪeli ujawnienie okolicznoĞci nastąpiáo juĪ po wypadku lub w ciągu
wniosek Ubezpieczającego za niebyáe, przy czym skutek powyĪszy
nastąpi po speánieniu przez Ubezpieczającego okreĞlonych przez AIG
ostatniego miesiąca przed wypadkiem, a przyczyną wypadku byáa wyáącznie ujawniona okolicznoĞü, AIG moĪe odmówiü speánienia Ğwiad-
warunków, a w szczególnoĞci po zapáaceniu skáadki z odsetkami za
zwáokĊ. Uznanie rozwiązania umowy za niebyáe moĪe nastąpiü wy-
czenia.
áącznie pod warunkiem, Īe po jej rozwiązaniu nie doszáo do szkody
w przedmiocie ubezpieczenia.
11. Skáadka ustalona w Umowie jest skáadką minimalną i nie podlega
zwrotowi, z zastrzeĪeniem zapisów w § 36.
1. Na wniosek AIG, Ubezpieczający ma obowiązek umoĪliwiü dokonanie
lustracji obiektu, a takĪe umoĪliwiü wgląd w ksiĊgi rachunkowe i inne
dokumenty finansowe Ubezpieczającego (lub Ubezpieczonego).
§ 23. PrawdziwoĞü podawanych informacji
§ 26 Sposób i tryb dochodzenia roszczeĔ
1. Ubezpieczający zobowiązany jest podaü do wiadomoĞci AIG wszystkie
znane sobie okolicznoĞci, o które AIG zapytywaá we wniosku albo przed
zawarciem Umowy w innych pismach.
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajĞciu zdarzenia objĊtego ochroną
ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia AIG informuje o tym Ubezpieczającego oraz przeprowadza postĊpowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoĞci zgáoszonych roszczeĔ i wysokoĞci odszkodowania, a takĪe pisemnie
lub drogą elektroniczną informuje Ubezpieczającego lub uprawnionego
z umowy ubezpieczenia o tym, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania.
2. JeĪeli w trakcie trwania Umowy wystąpiáy zmiany okolicznoĞci opisanych
w pkt. 1 powyĪej lub wystąpiáy nowe okolicznoĞci, pociągające za sobą
zwiĊkszenie prawdopodobieĔstwa wypadku, Ubezpieczający zobowiązany jest zgáaszaü je do AIG niezwáocznie po otrzymaniu o nich wiadomoĞci.
3. Za czynniki zwiĊkszające prawdopodobieĔstwo wypadku uwaĪa siĊ
miĊdzy innymi:
a) zaprzestanie lub zawieszenie prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej
w miejscu ubezpieczenia;
b) ogáoszenie upadáoĞci Ubezpieczającego, otwarcie postĊpowania ukáadowego lub likwidacji przedsiĊbiorstwa lub zakáadu;
c) zmianĊ zakresu wykonywania prac kontraktowych.
4. JeĪeli Ubezpieczający podaá niezgodne z prawdą okolicznoĞci opisane
powyĪej lub zataiá okolicznoĞci, mające wpáyw na prawdopodobieĔstwo
wypadku, AIG jest wolne od odpowiedzialnoĞci, chyba Īe okolicznoĞci
te nie miaáy wpáywu na zwiĊkszenie prawdopodobieĔstwa wypadku objĊtego Umową.
5. JeĪeli AIG zawaráo UmowĊ, mimo braku odpowiedzi Ubezpieczającego na poszczególne pytania we wniosku lub innych pismach, pominiĊte
okolicznoĞci uwaĪa siĊ za nieistotne.
6
§ 25. Lustracja obiektu
2. JeĪeli w terminach ustalonych w niniejszych Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia AIG nie wypáaci odszkodowania, zawiadamia pisemnie
osobĊ zgáaszającą roszczenie o przyczynach niemoĪnoĞci zaspokojenia
jej roszczeĔ w caáoĞci lub czĊĞci, a takĪe wypáaca bezsporną czĊĞü odszkodowania.
3. JeĪeli odszkodowanie nie przysáuguje lub przysáuguje w innej wysokoĞci niĪ okreĞlona w zgáoszonym roszczeniu, AIG informuje o tym pisemnie osobĊ wystĊpującą z roszczeniem, wskazując na okolicznoĞci oraz
na podstawĊ prawną uzasadniającą caákowitą lub czĊĞciową odmowĊ
wypáaty odszkodowania. W razie odmowy zaspokojenia caáoĞci lub czĊĞci roszczenia, zgáaszający powyĪsze roszczenie ma prawo do dochodzenia roszczenia na drodze sądowej.
§ 27. Zgáoszenie szkody
§ 24. Ujawnienie okolicznoĞci
zwiĊkszających prawdopodobieĔstwo wypadku
1. Ubezpieczający, powziąwszy wiadomoĞü o powstaniu szkody, zobowiązany jest bezzwáocznie nie póĨniej jednak niĪ w ciągu 48 godzin od daty
powstania szkody przesáaü do AIG pisemne oraz w drodze faksu powiadomienie.
1. W razie ujawnienia okolicznoĞci, które pociągają za sobą zwiĊkszenie
prawdopodobieĔstwa wypadku, AIG moĪe odpowiednio zwiĊkszyü
2. Ubezpieczający ma obowiązek sporządziü i przesáaü do AIG na wáasny
koszt:
oszacowana przez niezaleĪnych i bezstronnych rzeczoznawców, z któ-
niem Ubezpieczającego, czas i przyczynĊ powstania szkody, tytuá prawny Ubezpieczającego i wszystkich innych osób do uszkodzonego lub
rych jeden zostanie wybrany przez AIG, a drugi przez Ubezpieczającego.
Wyznaczeni w ten sposób rzeczoznawcy wybiorą niezaleĪnego i bez-
utraconego mienia oraz wszelkie zastawy na mieniu, jak równieĪ informacjĊ o wszelkich innych ubezpieczeniach obejmujących daną szkodĊ;
stronnego arbitra. NastĊpnie, rzeczoznawcy przystąpią do oszacowania
i wyceny szkód, podając osobno wartoĞü mienia sprzed wystąpienia
b) peány wykaz szkód w mieniu zawierający iloĞü, opis oraz oszacowaną
rzeczywistą wartoĞü szkody;
szkody oraz wysokoĞü szkody.
c) odpisy wszelkich pism, orzeczeĔ i aktów związanych z faktem zajĞcia
zdarzenia i powstania szkody.
2. W przypadku braku zgodnoĞci pomiĊdzy rzeczoznawcami, wszelkie róĪnice zdaĔ przedstawiaü bĊdą oni arbitrowi.
3. Ubezpieczający zobowiązany jest na Īądanie AIG dostarczyü wszelkie
3. OkreĞlenie wysokoĞci szkody nastąpi z chwilą dojĞcia do porozumienia
dokumenty potwierdzające istnienie i wartoĞü utraconego lub zniszczonego mienia stanowiącego przedmiot roszczenia.
przynajmniej dwóch z tych osób w formie pisemnej, pod rygorem niewaĪnoĞci.
4. Ubezpieczający jest zobowiązany, na Īądanie AIG okazaü w siedzibie
4. Ubezpieczający i AIG poniosą koszty wynagrodzenia i zwrócą wydatki
AIG oryginaáy dokumentów oraz wyraziü zgodĊ na uczynienie na nich
wzmianki, Īe na ich podstawie odszkodowanie wypáacono.
powoáanych przez siebie rzeczoznawców w proporcjach zgodnych z decyzją arbitra.
5. Ubezpieczający dostarczy AIG wszystkie posiadane lub dostĊpne mu
5. Decyzja, podjĊta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, jest
dowody, wskazujące na powstanie szkody w ciągu dziesiĊciu dni roboczych od daty szkody, chyba, Īe AIG przedáuĪy ten termin na piĞmie.
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WSZYSTKICH RYZYK MONTAĩOWYCH
a) peány protokóá szkody, opisujący, zgodnie z najlepszą wiedzą i przekona-
niepodwaĪalna, ostateczna i prawomocna.
§ 31. Inne ubezpieczenia
§ 28. Pomoc i wspóápraca ze strony Ubezpieczającego
1. Ubezpieczający zobowiązany jest do wspóápracy z AIG we wszystkich
1. JeĞli szkoda ubezpieczana na podstawie Umowy zostanie objĊta równieĪ innym ubezpieczeniem, AIG wypáaci jedynie czĊĞü odszkodowania
sprawach związanych ze szkodą oraz udzieli wszelkiej moĪliwej pomocy
w celu umoĪliwienia AIG precyzyjnego okreĞlenia okolicznoĞci i rozmia-
w proporcji, w jakiej górna granica odpowiedzialnoĞci, wynikająca z zawartej z nim Umowy, pozostaje do áącznej dla wszystkich ubezpieczeĔ
rów szkody.
sumy ubezpieczenia.
2. Ubezpieczający przedstawi do zbadania przez AIG oraz do skopiowania,
wszelkie istotne dokumenty, w uzgodnionym czasie i miejscu.
3. Ubezpieczający bĊdzie uczestniczyá w rozprawach lub posiedzeniach sądowych, udzielaá pomocy w zawieraniu ugód, zabezpieczaniu i zapewnianiu dowodów, w tym zeznaĔ Ğwiadków.
4. W przypadku, jeĪeli za zaistnienie szkody odpowiedzialna jest osoba
trzecia, Ubezpieczający zobowiązany jest zabezpieczyü roszczenia regresowe AIG przeciwko tej osobie. JeĪeli Ubezpieczający bez zgody AIG
zrzeká siĊ roszczenia regresowego w stosunku do osoby odpowiedzialnej
za powstanie szkody, AIG wolne jest od odpowiedzialnoĞci.
5. Ubezpieczający ma obowiązek ujawniü AIG istnienie wszelkich relacji mogących stanowiü podstawĊ do zgáoszenia roszczenia odszkodowawczego
osób trzecich w stosunku do utraconego, uszkodzonego lub zniszczonego
mienia (lub jej czĊĞci), a w szczególnoĞci rodzaj i zakres takich relacji.
§ 29. Podstawa oraz terminy wypáaty odszkodowania
1. AIG zobowiązuje siĊ do wypáaty odszkodowania w terminie trzydziestu
dni (30), licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
2. Gdyby wyjaĞnienie w powyĪszym terminie okolicznoĞci, koniecznych
do ustalenia odpowiedzialnoĞci AIG albo wysokoĞci Ğwiadczenia, okazaáo siĊ niemoĪliwe, Ğwiadczenie powinno byü speánione w ciągu czternastu dni (14) od wyjaĞnienia tych okolicznoĞci. JednakĪe bezsporną
czĊĞü Ğwiadczenia AIG powinien speániü w terminie przewidzianym
w ustĊpie poprzedzającym.
§ 30. ArbitraĪ
1. W przypadku, gdy Ubezpieczający i AIG nie dojdą do porozumienia
w kwestii oszacowania wysokoĞci szkody, wartoĞü szkody moĪe zostaü
§ 32. Regres
1. Z dniem zapáaty odszkodowania przez AIG roszczenie Ubezpieczającego przeciw osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodĊ przechodzi
z mocy prawa na AIG do wysokoĞci zapáaconego odszkodowania. Ubezpieczający zachowuje prawo pierwszeĔstwa do dochodzenia roszczeĔ od
osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodĊ w czĊĞci przekraczającej wysokoĞü otrzymanego odszkodowania. Ubezpieczający obowiązany jest
do wspóápracy z AIG w zakresie dochodzenia odszkodowania od osoby
trzeciej odpowiedzialnej za szkodĊ.
2. Nie przechodzą na AIG roszczenia Ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym lub za które ponosi odpowiedzialnoĞü.
§ 33. Spory sądowe
1. Spory wynikające z Umowy rozpatruje sąd wáaĞciwy rzeczowo dla siedziby AIG albo dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego albo poszkodowanego. Strony mogą siĊ umówiü,
iĪ ewentualne spory poddadzą pod rozstrzygniĊcie sądu polubownego,
powoáanego zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu postĊpowania cywilnego.
§ 34. Odstąpienie od umowy
1. Ubezpieczający, bĊdący osobą fizyczną, moĪe odstąpiü od Umowy
w okresie 30 dni od daty jej zawarcia, a bĊdący osobą prawną w okresie 7 dni od daty zawarcia Umowy, jeĪeli Umowa jest zawarta na okres
dáuĪszy niĪ 6 miesiĊcy. Nie zwalnia go to z obowiązku opáacenia skáadki
za okres udzielonej ochrony. W przypadku gdy odstąpienie od Umowy
nastĊpuje po powstaniu szkody, za którą AIG ponosi odpowiedzialnoĞü,
Ubezpieczający jest zobowiązany do opáacenia caáoĞci skáadki za okres
ubezpieczenia przewidywany i okreĞlony w Umowie.
7
§ 35. Wypowiedzenie umowy
§ 39. Jurysdykcja
1. Ubezpieczający i AIG mogą wypowiedzieü UmowĊ w kaĪdym momencie
1. O ile nie umówiono siĊ inaczej, roszczenia Ubezpieczającego wynikające
trwania ochrony ubezpieczeniowej bez podania przyczyny, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
z postanowieĔ Umowy mogą byü dochodzone przed sądami powszechnymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 36. Inne okolicznoĞci powodujące rozwiązanie umowy
§ 40. Korespondencja
1. W razie przejĞcia wáasnoĞci ubezpieczonej nieruchomoĞci na inną osobĊ
1. Wszelkie zawiadomienia powinny byü dokonywane na adres AIG li-
lub jednostkĊ bĊdących przedsiĊbiorcami, prawa i obowiązki wynikające z Umowy przechodzą na nowego wáaĞciciela. W takiej sytuacji AIG
stem poleconym, pocztą kurierską lub poprzez záoĪenie pisma osobiĞcie
w siedzibie lub biurze regionalnym AIG.
i nowy wáaĞciciel mogą wypowiedzieü UmowĊ z zachowaniem 1-miesiĊcznego terminu wypowiedzenia.
2. W razie zmiany adresu, Ubezpieczający jest zobowiązany powiadomiü
2. W razie przejĞcia wáasnoĞci ubezpieczonej ruchomoĞci na inną osobĊ
AIG o tym fakcie, podając nowy adres. Niedopeánienie tego obowiązku
skutkowaü bĊdzie tym, iĪ pismo wysáane na ostatnio wskazany adres
lub jednostkĊ Umowa rozwiązuje siĊ z dniem przejĞcia wáasnoĞci. AIG
zwraca skáadkĊ za niewykorzystany okres ubezpieczenia tylko wtedy,
gdy Ubezpieczający zawiadomiá o tym fakcie AIG oraz gdy nie zostaáo
wypáacone odszkodowanie. Zwrot skáadki przysáuguje za okres od momentu otrzymania przez AIG takiego zawiadomienia.
bĊdzie uwaĪane za skutecznie dorĊczone.
§ 41. Przepisy prawa
1. Umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie niniejszych warunków
ogólnych podlegaü bĊdzie prawu polskiemu.
3. W razie przeniesienia wáasnoĞci caáego przedsiĊbiorstwa na inną osobĊ
lub jednostkĊ, prawa i obowiązki wynikające z Umowy przechodzą na nowego wáaĞciciela. W takiej sytuacji AIG i nowy wáaĞciciel mogą wypowie-
2. Ubezpieczający obowiązany jest przestrzegaü obowiązujących przepisów o prowadzeniu dziaáalnoĞci gospodarczej, w tym:
dzieü UmowĊ z zachowaniem 1-miesiĊcznego terminu wypowiedzenia.
a) prowadzeniu ksiąg rachunkowych;
4. Umowa rozwiązuje siĊ automatyczne w szczególnoĞci:
– z upáywem terminu na jaki zostaáa zawarta;
– z upáywem terminu zapáaty skáadki, bądĨ jej raty, jeĪeli nie zostaáa
ona opáacona.
§ 37.Sposób rozwiązania umowy
oraz rozliczenie skáadki
1. Rozwiązanie Umowy opisane w uprzednich paragrafach nastĊpuje
w formie pisemnej pod rygorem niewaĪnoĞci. OĞwiadczenie o wypowiedzeniu lub odstąpieniu umowy naleĪy przesáaü na adres AIG lub adres
Ubezpieczającego, jaki zostaá okreĞlony we wniosku przy zawieraniu
Umowy, chyba Īe wskazaá on inny adres do dorĊczeĔ.
2. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opáacenia skáadki za okres, w jakim AIG udzielaáo ochrony ubezpieczeniowej.
3. AIG zwraca skáadkĊ za niewykorzystany okres ubezpieczenia pod warunkiem, Īe w trakcie trwania Umowy nie zostaáo wypáacone odszkodowanie.
4. AIG zwraca skáadkĊ za niewykorzystany okres ubezpieczenia w wysokoĞci róĪnicy pomiĊdzy skáadką opáaconą przez Ubezpieczającego,
a naleĪną AIG, przy czym skáadkĊ naleĪną oblicza siĊ proporcjonalnie
do czasu trwania odpowiedzialnoĞci AIG. Dodatkowo w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Ubezpieczonego, AIG nalicza koszty manipulacyjne w wysokoĞci 15% skáadki naleĪnej za caáy okres ubezpieczenia, jednak nie mniej niĪ PLN 500 i nie wiĊcej niĪ 4000 zá.
5. Rozliczenie skáadki powinno nastąpiü w ciągu 14 dni od daty wygaĞniĊcia ubezpieczenia.
§ 38. Cesja praw
1. Cesja praw z Umowy wymaga dla swej waĪnoĞci pisemnej zgody AIG.
8
b) chronienia dokumentacji finansowej, tak aby w razie szkody nie zostaáa ona zniszczona, uszkodzona lub zagubiona;
c) prowadzenia wiarygodnej ewidencji ubezpieczonego mienia zgodnie
z przepisami o rachunkowoĞci.
3. Ubezpieczający powinien utrzymywaü ubezpieczone mienie oraz pomieszczenia, w którym znajduje siĊ ubezpieczone mienie, w naleĪytym
stanie technicznym oraz zabezpieczenia swojego mienia zgodnie z ogólnie przyjĊtymi przepisami prawa, w tym wáaĞciwymi przepisami dotyczącymi:
a) ochrony osób i mienia;
b) ochrony przeciwpoĪarowej;
c) prawa budowlanego;
d) polskimi normami;
e) warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaü budynki i ich
usytuowanie;
f) szczegóáowych zasad przeciwpoĪarowych zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz warunków, którym powinny odpowiadaü drogi poĪarowe;
g) BHP.
oraz wszystkimi póĨniejszymi aktami prawnymi, aktualizującymi w/w
przepisy w caáoĞci lub czĊĞci.
4. Nie zastosowanie siĊ Ubezpieczonego do postanowieĔ ust. 1. i 2. moĪe
skutkowaü odmową lub zmniejszeniem odszkodowania.
Niniejsze Warunki Ogólne, zatwierdzone przez Dyrektora Oddziaáu
AIG Europe Limited Oddziaá w Polsce z siedzibą w Warszawie w dniu
30 listopada 2012 roku oraz wprowadzone do obrotu z dniem 01 grudnia
2012 roku i maja zastosowanie do umów Ubezpieczenia zawartych po
tej dacie.
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WSZYSTKICH RYZYK MONTAĩOWYCH
Ochrona i wykorzystanie Danych Osobowych
AIG Europe Limited Oddziaá w Polsce („AIG”) szanuje i chroni prywatnoĞü swoich klientów, osób zgáaszających Roszczenia oraz innych kontrahentów.
„Dane Osobowe” identyfikują i odnoszą siĊ do Ubezpieczającego oraz innych osób (np. czáonków rodziny lub bliskich Ubezpieczającego). JeĪeli
Ubezpieczający przekazuje AIG Dane Osobowe innych osób zobowiązany jest do poinformowania takich innych osób o Polityce PrywatnoĞci obowiązującej w AIG.
Rodzaje Danych Osobowych gromadzonych przez AIG oraz cel ich wykorzystania
W zaleĪnoĞci od relacji w jakiej Ubezpieczający pozostaje z AIG, Dane Osobowe, które AIG gromadzi mogą zawieraü: informacje umoĪliwiające identyfikacjĊ oraz kontakt, dane dotyczące karty páatniczej oraz numer konta bankowego, informacje kredytowe oraz informacje dotyczące oceny zdolnoĞci
kredytowej, dane wraĪliwe dotyczące stanu zdrowia oraz inne Dane Osobowe dostarczone przez Ubezpieczającego. Dane Osobowe mogą zostaü uĪyte
do:
• Zarządzania Polisami ubezpieczeniowymi, np. komunikacja z Ubezpieczającym, rozpatrywanie zgáoszonych RoszczeĔ, kwestie dotyczące páatnoĞci
• Podejmowania decyzji w zakresie Ğwiadczenia ochrony ubezpieczeniowej oraz pobierania skáadek i innych páatnoĞci
• Wsparcia oraz doradztwa w sprawach medycznych oraz pomocy w podróĪy
• Zarządzania oraz kontroli prowadzonej przez AIG dziaáalnoĞci gospodarczej
• Zapobiegania, wykrywania oraz Ğcigania przestĊpstw, np. oszustwa i prania brudnych pieniĊdzy
• Ustalania oraz obrony uprawnieĔ mających swoje Ĩródáo w przepisach prawa
• Zapewniania zgodnoĞci podejmowanych dziaáaĔ z przepisami prawa, w tym prawa obowiązującego poza granicami Polski
• Monitorowania oraz nagrywania rozmów telefonicznych w celu monitorowania jakoĞci Ğwiadczonych usáug, w celach szkoleniowych oraz dla zapewnienia bezpieczeĔstwa
• Celów marketingowych, badania oraz analizy rynku.
W sytuacji, gdy Ubezpieczający wyraziá zgodĊ na otrzymywanie od AIG bądĨ innych wybranych partnerów, informacji o charakterze marketingowym
i chce tą zgodĊ odwoáaü, Ubezpieczający moĪe zrezygnowaü z otrzymywania informacji o charakterze marketingowym kontaktując siĊ z AIG za poĞrednictwem poczty e-mail na adres [email protected] bądĨ przesyáając informacjĊ pisemną do Agnieszki ĩoáĊdziowskiej-Kulig, Dyrektora Generalnego
AIG Europe Limited Oddziaá w Polsce, Saski Point, Drugie PiĊtro, ul. Marszaákowska 111, 00-102 Warszawa, Polska. JeĞli Ubezpieczający zdecyduje
siĊ na rezygnacjĊ, AIG w dalszy ciągu moĪe przesyáaü do Ubezpieczającego inne waĪne wiadomoĞci, np. wiadomoĞci dotyczące zarządzania polisą
ubezpieczeniową Ubezpieczającego, czy teĪ dotyczące zgáoszonego Roszczenia.
UdostĊpnianie Danych Osobowych – Dla osiągniĊcia celów wskazanych powyĪej istnieje moĪliwoĞü, Īe Dane Osobowe zostaną udostĊpnione
podmiotom naleĪącym do grupy AIG, brokerom, czy teĪ innym poĞrednikom, Ubezpieczycielom oraz reasekuratorom, biurom informacji kredytowej,
podmiotom z branĪy ochrony zdrowia oraz innym usáugodawcom. ListĊ podmiotów naleĪących do grupy AIG, które mogą mieü dostĊp do Danych Osobowych, Ubezpieczający moĪe znaleĨü na: http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf. Dane Osobowe bĊdą udostĊpniane innym osobom
trzecim (w tym organom paĔstwowym) w sytuacji, gdy bĊdzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Dane Osobowe mogą zostaü udostĊpnione potencjalnym oraz faktycznym nabywcom, oraz przeniesione na skutek sprzedaĪy spóáki AIG bądĨ przeniesienia wáasnoĞci aktywów przedsiĊbiorstwa.
MiĊdzynarodowe przekazywanie danych – W związku z miĊdzynarodowym charakterem prowadzonej przez AIG dziaáalnoĞci, Dane Osobowe
mogą zostaü przekazane podmiotom znajdującym siĊ w krajach innych niĪ Polska, w tym w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach, w których
obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych inne aniĪeli te obowiązujące w Polsce.
BezpieczeĔstwo i przechowywanie Danych Osobowych – AIG wprowadziáa wáaĞciwe Ğrodki prawne i Ğrodki bezpieczeĔstwa w celu zapewnienia
ochrony Danych Osobowych. Usáugodawcy AIG są równieĪ starannie wybierani oraz zobowiązani do stosowania wáaĞciwych Ğrodków bezpieczeĔstwa.
Dane Osobowe bĊdą przechowywane przez okres niezbĊdny dla osiągniĊcia celów opisanych powyĪej.
Wnioski lub pytania – prawo dostĊpu oraz poprawiania swoich Danych Osobowych bĊdących w posiadaniu AIG. Aby uzyskaü dostĊp
oraz poprawiü niewáaĞciwe Dane Osobowe, bądĨ zaĪądaü ich usuniĊcia lub ograniczenia zakresu tychĪe Danych Osobowych, lub sprzeciwiü siĊ ich uĪyciu
Ubezpieczający proszony jest o kontakt za poĞrednictwem poczty e-mail: [email protected] lub wysáanie informacji pisemnej do Agnieszki ĩoáĊdziowskiej-Kulig, Dyrektora Generalnego AIG Europe Limited Oddziaá w Polsce, Saski Point, Drugie PiĊtro, ul. Marszaákowska 111, 00-102 Warszawa,
Polska. WiĊcej szczegóáów dotyczących korzystania przez AIG z Danych Osobowych Ubezpieczający moĪe znaleĨü w peánej wersji Polityki PrywatnoĞci
AIG na www.aig.com.pl/po-privacy-policy-polish bądĨ zwracając siĊ o przesáanie kopii Polityki PrywatnoĞci AIG przy uĪyciu danych kontaktowych.
9
10
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WSZYSTKICH RYZYK MONTAĩOWYCH
11
AIG Europe Limited Oddziaá w Polsce
Saski Point
ul. Marszaákowska 111
00-102 Warszawa
Polska
Tel: +48 22 528 51 00
Fax: +48 22 528 52 52
Email: [email protected]
www.aig.com.pl
12

Podobne dokumenty