Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIA I

Transkrypt

Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIA I
nr sprawy: SZP.3701.23.2013
Katowice, dn. 17.10.2013r.
Wszyscy Wykonawcy
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że dnia 07.10.2013r. do
Zamawiającego wpłynęło zapytanie od wykonawcy dot. treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na zakup i dostawę bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Katowicach, o łącznej wartości nominalnej 1 080 000 PLN.
Poniżej zamawiający podaje treść zapytania oraz wyjaśnienia treści specyfikacji:
Zapytanie:
Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego
postępowania, w punkcie dotyczącym kryteriów wyboru ofert i opisu sposobu ich oceny,
posłużył się wyrażeniem „gastronomiczne punkty handlowe”. Prosimy o zdefiniowanie
wyrażenia.
Odpowiedź:
Zamawiający pod pojęciem „gastronomiczne punkty handlowe”, w nawiązaniu do jednego
z podstawowych celów ustawy o pomocy społecznej jakim jest zapewnienie niezbędnego
wyżywienia, rozumie placówki, których podstawową działalnością jest działalność polegająca
na przygotowywaniu i sprzedaży posiłków, takie jak: bar szybkiej obsługi (samoobsługowy),
bar mleczny, jadłodajnia, stołówka. Z tego też względu, do oceny ofert w podkryterium
„gastronomiczne punkty handlowe” nie zostaną uwzględnione takie placówki jak: cukiernie,
bary przy stacjach paliw, bary kawowe (kawiarnie), pizzerie, restauracje (w tym typu
McDonald’s, KFC, Burger King, itp.). Zamawiający przy ocenie oferty nie będzie się
kierował nazwą punktu gastronomicznego lecz faktycznym rodzajem usług świadczonych
przez wykazaną placówkę.
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
informację wytworzył:
Sebastian Holewik
osoba odpowiedzialna za treść:
Sebastian Holewik
mgr Anna Trepka
1