W tym numerze - Gmina Siechnice

Transkrypt

W tym numerze - Gmina Siechnice
Nr 4 rok 1
„
lipiec-sierpień 2010
Studium uchwalone
Dzień 19 sierpnia 2010 roku stał się
historycznym dla naszej gminy. Najważniejszym punktem obrad Rady Miejskiej
w Siechnicach w tym dniu, był projekt
uchwały w sprawie uchwalenia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej gminy Siechnice. Uchwała dotycząca
studium przygotowywana była aż przez
pięć lat. Jej uchwalenie można uznać za
sukces zgody i kompromisów oraz podsumowanie prac Rady i Urzędu Gminy
dwóch kadencji związanych z gospodarką przestrzenną na terenie gminy.
„
ISSN 2081-4496
Uchwalony dokument zarysowuje wytyczne, w jaki sposób należy planować
miejscowe zagospodarowanie terenu
gminy przez następne kilkanaście lat.
Na jego uchwalenie oczekiwało kilkuset
właścicieli działek oraz inwestorów, którzy zgłaszali do gminy wnioski o zmianę zapisów planów zagospodarowania
przestrzennego.
W głosowaniu zdecydowana większość składu Rady Miejskiej (11 radnych
gminy) poparła uchwałę, przy jednym
głosie przeciw i jednym wstrzymującym.
egzemplarz bezpłatny
W tym numerze
Bezpieczniej w naszej
gminie
Strona 5
Inwestycje jakich jeszcze
nie było
SMS do mieszkańca
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, a przede wszystkim potrzebie rzetelnej
i co ważne szybkiej informacji, o
tym co dzieje się w naszej gminie, władze gminy Siechnice planują uruchomienie SMS-owego
serwisu informacyjnego.
W założeniu „SMS INFO” będzie całkowicie bezpłatną usługą dla osób, które wyrażą chęć
uzyskiwania wiadomości tą drogą.
Krótkie wiadomości tekstowe Urzędu
Miejskiego w Siechnicach, będą przesyłane do mieszkańców, którzy wpiszą
swój numeru telefonu komórkowego w
odpowiedni formularz na stronie www.
siechnice.gmina.pl . Informacje dotyczyć będą zagrożeń meteorologicznych
i hydrologicznych (takich jak: burze,
śnieżyce, stany alarmowe wód), a także komunikatów o ważnych imprezach
kulturalnych i sportowych na terenie
gminy.
Strona 8
700 lat minęło
Na stronie internetowej gminy zamieszczona jest ankieta badająca zainteresowanie mieszkańców, tym projektem. Z racji opłacalności systemu „SMS
INFO” przeprowadzamy ankietę badającą zainteresowanie mieszkańców, taką
formą informowania. Dla opłacalności
przedsięwzięcia niezbędne jest zebranie 500 numerów telefonów. Zachęcamy więc do wyrażenia swojej opinii co
do SMS INFO oraz wpisanie swojego
numeru telefonu na stronie www.siechnice.gmina.pl .
Strona 4
1
„
Komunikacja „gminna”
Bezpośrednie połączenie komunikacji podmiejskiej z Wrocławiem posiada
dziewięć miejscowości w naszej gminie.
Od 1 września, ilość ta zwiększyła się o
kolejne dwie wsie. Trasa linii 901 została przedłużona poprzez Groblice, aż do
pętli we wsi Zębice.
Przedłużenie trasy na razie będzie
dotyczyć tylko dwóch kursów, w okolicach godzin: 6.30 oraz 17.45. Jednak
nawet te kursy powinny być znacznym
ułatwieniem w dotarciu z i do Wrocławia
dla mieszkańców wsi Groblice, Zębice
oraz sąsiedniego Grodziszowa.
„
Od września, pętla
lini 901 zlokalizowana będzie w
Zębicach
Działo się …
W lipcu w Radwanicach odbyło się
spotkanie dla młodzieży „Letnie Konfrontacje Młodych 2010”. Nie były to
konfrontacje słowne, na co wskazywać
może nazwa, lecz konfrontacje sportowe, muzyczne i artystyczne. Frekwencja okazała się sukcesem. W sumie na
konfrontacjach rywalizowało, ale przede wszystkim dobrze bawiło się ponad
siedemdziesięciu uczestników. Młodzi
ludzie zmierzyli się w koszykówce ulicznej, piłce nożnej, prezentowali swoje
umiejętności muzyczne, a na specjalnie
przygotowanych ściankach graficiarze
dali pokaz swoich możliwości. Po imprezie, na wszystkich uczestników czekał
poczęstunek.
Impreza nie odbyłaby się, gdyby
nie pomysł zaangażowania pani Anny
Mazurek z Klubu Osiedlowego w Radwanicach oraz pracowników Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, członków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowy oraz Straży Miejskiej.
Należy również wspomnieć o samej
młodzieży. Koordynatorem spotkania
był młody człowiek Michał Szymański.
Tekst: Joanna Bryłkowska
Zdjęcie: Michał Szymański
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU DOLNEGO ŚLĄSKA
Gmina Siechnice, ul Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna informuje iż w latach 2008-2010 realizuje projekt pn.
,,Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej
przy ul. Głównej 94 w Świętej Katarzynie, w Gminie Siechnice”.
Całkowita wartość projektu: 3961596,42 zł
Wkład środków EFRR: 1980357,06 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.
Wydawca:
Redaguje:
Adres redakcji:
Skład i druk:
Burmistrz Siechnic
Mariusz Różnowicz, tel. 71 390 20 31, e-mail [email protected]
ul. Wiosenna 7, 55-011 Siechnice
Drukarnia Euro-Druk – tel. 71 39 22 014 – www.euro-drukarnia.com.pl
Zachęcamy Państwa do nadsyłania materiałów (tekstów, zdjęć) oraz informowania
redakcji o ciekawych wydarzeniach na terenie gminy Siechnice.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i zmiany tytułów.
2
„
Bezpieczniej w naszej gminie
Ochotnicza Straż Pożarna, to niewątpliwie najważniejsze ogniwo w łańcuchu służb, zapewniających bezpieczeństwo ludności na naszym terenie. Obok
poświęcenia i odwagi strażaków-ochotników, do pracy niezbędny jest nowoczesny sprzęt. Zwiększa on skuteczność
akcji oraz bezpieczeństwo jej uczestników. Gmina zainwestowała w tym roku
prawie 0,5 mln zł w trzech jednostkach
OSP.
Proste skojarzenie OSP z walką z
ogniem jest w dzisiejszych czasach nie
do końca celne. Strażacy częściej ratują ofiary wypadków samochodowych
oraz pomagają w walce z siłą żywiołów,
takich jak powodzie i wichury. Zdarzało
się, że przy części akcji brakowało odpowiedniego specjalistycznego sprzętu.
- Duży wóz bojowy jakim dysponujemy nie pozwalał nam dojechać w miejsca takie jak podmokłe łąki oraz tereny
wokół wałów podczas akcji przeciwpowodziowej. – mówi Andrzej Bednarek
naczelnik OSP w Siechnicach.
W dniu 16 sierpnia odbył się odbiór
techniczny nowego samochodu terenowego zakupionego przez gminę Siechnice na potrzeby jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Siechnicach. Zakupione auto typu pickup to Land Rover
Defender. Podstawowe dane techniczne
to: silnik o pojemności 2,4 litra, napęd
na cztery koła, ładowność do prawie 1,4
tony. Będzie on służył jako wóz rozpoznawczo-ratowniczy.
„
- Taki samochód wjedzie praktycznie wszędzie. Zatem dojazd do
pożaru ściółki w lesie
czy łąki nie będzie teraz
dużym problemem. Zawieszenie pojazdu oraz
wyposażenie takie jak
wyciągarka pozwalają
na użytkowanie go w
trudnym terenie. Dodatkowym atutem jest
niezawodność tego typu
auta. - mówi Andrzej
Bednarek.
Nowy nabytek OSP może być również wykorzystywany przy transporcie
pompy wysokociśnieniowej oraz holowania łodzi ratunkowej. W przyszłym
roku planowany jest zakup agregatu
ciśnieniowego, który umożliwi wykorzystanie tego wozu w akcjach gaśniczych.
Auto terenowe uzupełni park maszyn
OSP Siechnice, w którym znajduje się już
mały wóz bojowy marki Lublin oraz zakupiony dwa lata temu średni wóz marki
Mercedes Atego.
Kolejną dużą inwestycją w bezpieczeństwo była rozbudowa remizy OSP
w Sulimowie. Została ona oddana do
użytku w maju tego roku. Jej rozbudowa
trwała od połowy 2009 roku i kosztowała ponad 350 tysięcy złotych.
- Przed przebudową strażacy nie
mieli nawet szatni. Mundury i odzież
ochronna trzymane były bezpośrednio
przy samochodzie. Brakowało zaplecza
socjalnego dla strażaków. – opowiada
Stanisław Mazurkiewicz Komendant
Główny OSP RP w Siechnicach.
Po przebudowie remiza w Sulimowie, oprócz użyteczności zyskała też na
wyglądzie zewnętrznym. Natomiast w
środku, wybudowane pomieszczenia
zapewniają lepszy komfort przygotowywania się do akcji oraz odpoczynku po
akcji. W wybudowanej części znalazło się
miejsce na takie pomieszczenia jak: szatnie, umywalnie, toalety, kuchnia, biuro
oraz magazyn sprzętowy. Łącznie remiza powiększyła się o ponad siedemdziesiąt metrów kwadratowych powierzchni.
Pomieszczenia zaprojektowano tak, aby
strażacy uczestniczący w akcji ratowniczej mieli komfortowe warunki pracy i
wypoczynku.
MR
Rosną słupy
W krajobrazie gminy Siechnice pojawiły się nowe elementy. Są to kilkudziesięciometrowe konstrukcje słupów rurowych linii energetycznej 400 + 2 x 110
kV Pasikurowice – Wrocław.
Linia ta ma zabezpieczyć dostawy
energii elektrycznej, dla wciąż rozwijającej się aglomeracji wrocławskiej. Równocześnie powstanie linia 400 + 110 kV
Świebodzice - Wrocław. Obie inwestycje
mają zwiększyć bezpieczeństwo elektroenergetyczne regionu, zmniejszając jednocześnie ryzyko wystąpienia rozległej
awarii systemowej (tzw. blackout).
Nowe linie budowane przez Polskie
Sieci Elektroenergetyczne „Operator”,
utworzą wokół Wrocławia pewnego rodzaju „pierścień elektroenergetyczny”,
który pozwoli na zasilanie Wrocławia
z kilku kierunków. - tłumaczy Dariusz
Chomka, rzecznik prasowy PSE Operator – Tak wzmocniony układ zasilania
poprawi bezpieczeństwo energetyczne
aglomeracji wrocławskiej na co dzień.
Pozwoli też dostarczyć wymaganą ilość
energii elektrycznej podczas Euro 2012,
kiedy spodziewamy się kilkunastoprocentowego wzrostu zapotrzebowania
na energię elektryczną.
Na terenie gminy Siechnice zgodnie
z projektem i pozwoleniem na budowę
poprowadzony zostanie odcinek linii o
długości 14,4 km, rozciągnięty na 32 słupach wysokiego napięcia. Cały odcinek
z Pasikurowic do Wrocławia zostanie zakończony w 2011 roku.
MR
3
„
Inwestycje jakich jeszcze nie było
Tak należałoby opisać zakres tegorocznych inwestycji przeprowadzanych
przez Urząd Miejski na terenie całej gminy Siechnice.
- Inwestycje, które udało się już zakończyć lub ich ukończenie planowane
jest do końca tego roku, z pewnością
mają największy zakres od kilku lat. Co
ważne, plany przygotowane na następne okresy budżetowe są równie ambitne. – mówi z burmistrz Jerzy Fitek.
Drogi
Trwa największa inwestycja drogowa
w historii gminy. Za kwotę ponad 5 milionów złotych remontowany jest główny ciąg komunikacyjny w Siechnicach.
Prawie 2,5 miliona pochodzi z dotacji.
Rozpoczęcie przebudowy ulic: Kościelnej, Jarzębinowej i Ciepłowniczej
opóźniło zagrożenie wiosenną powodzią. – tłumaczy Ryszard Budzowski, kierownik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego - Po jej rozpoczęciu, natknięto się z
kolei na następne problemy, tym razem
natury technicznej. Związane były one z
kolizjami z infrastrukturą podziemną.
Mimo konieczności wykonania wielu
robót dodatkowych, prace muszą być
zakończone zgodnie z planem, czyli do
końca listopada 2010 r.. Środki z dotacji
rządowej zostaną przekazane na konto
gminy w grudniu 2010 r., ale dopiero po
całkowitym wykonaniu zadania.
Nowe drogi budowane, są jeszcze w
kilku wsiach gminy. Znacznie zaawansowana jest inwestycja na ulicy Mickiewicza w Radwanicach (koszt prawie 370
tys. zł), gdzie zbudowano już chodnik, a
wkrótce położona będzie nawierzchnia
asfaltowa.
- W Świętej Katarzynie na niektórych
drogach, położona została nowatorska
nawierzchnia. W tej technologii wykonana została cała ulica Bukowa, łącznik
ulic Głównej i Strażackiej, fragment ulicy Parkowej, a także parking dla osób
korzystających z przychodni . – mówi
burmistrz Jerzy Fitek. – Jest to mieszanka asfaltowa modyfikowana granulatem
gumowym, która może być układana
na płytach betonowych lub na innym
utwardzonym podłożu. Budowa takiej
drogi jest przez to znacznie tańsza od
tradycyjnej metody, a poza tym jej atutem jest większa odporność na zmienne
warunki atmosferyczne.
W tym roku gmina przeznaczyła na
budowę nowych chodników ponad 210
tys. zł. O efektach prac można przekonać
się w Ozorzycach wzdłuż ulicy Zygmunta
Krasińskiego lub przy ulicy Nadodrzań-
skiej w Trestnie. W obu tych miejscach,
położono łącznie kilkaset metrów chodnika z kostki brukowej.
Ze względu na wysokie koszty budowy dróg, w ciągu jednego roku gmina
jest w stanie zbudować zaledwie kilka kilometrów dróg. Na pozostałych dziesiątkach kilometrów dróg, wymagających
poprawy nawierzchni, stosowane są
rozwiązania tymczasowe. Gmina zakupiła w tym roku aż 4000 ton tłucznia, którym utwardzono część dróg. Do końca
roku dokupione będą jeszcze 2 tys. ton.
Na innych z kolei wykorzystano frezowinę (produkt pochodzący z frezowania
nawierzchni asfaltowych). Nawierzchnie
tego typu zastosowano między innymi
w Iwinach na ulicach Polnej i Miodowej.
Ułatwi to dojazd do nowej świetlicy oraz
przedszkola.
W tym roku rozstrzygnięto również
przetargi na budowę kolejnych dróg.
W Świętej Katarzynie rozpocząć miał
się remont ulicy Słonecznej, ale został
wstrzymany ze względu na odwołanie
jednego z mieszkańców od wydanego pozwolenia na budowę tej ulicy. W
związku z tym w sierpniu ogłoszono
przetarg i wybrano ofertę na budowę
innej drogi, ulicy Lipowej na którą gmina już miała dokumentację projektową
Budowa kanalizacji - Iwiny
Budowa sali gimnastycznej - Żerniki Wrocławskie
Budynek socjalny - Święta Katarzyna
Ulica Bukowa nawierzchnia asfalto-gumy w Świętej
Katarzynie
Ulica Kościelna - Siechnice
Ulica Mickiewicza - Radwanice
4
Sport, Rekreacja, Oświata
Inwestycje w obiekty sportowo-rekreacyjne to jeden z priorytetów rozwoju gminy. W tym roku gmina Siechnice
uzyskała dofinansowanie z UE do trzech
projektów związanych z tą dziedziną.
Pierwszy z nich to częściowy zwrot kosztów budowy, wykonanej już sali gimnastycznej w Świętej Katarzynie (w kwocie
prawie 2 mln zł). Drugi dotyczy rozbudowy systemu turystyki aktywnej na
terenie gminy Siechnice (dotacja ponad
7 mln zł). Projekt ten zakłada między innymi budowę dwóch Punktów Informacji Turystycznej (PIT) w miejscowościach
Trestno i Mokry Dwór oraz stadionu
lekkoatletycznego w Siechnicach. Rozstrzygnięto już przetarg na wykonanie
tego pierwszego zadania. Punkty Informacji mają być wykonane do końca
listopada . Punkty zostaną skonstruowane na bazie pawilonu byłej świetlicy ze
Świętej Katarzyny. Zostanie on zdemontowany, podzielony i przeniesiony w
miejsca docelowe. Trwają przygotowania do przetargu na budowę stadionu.
Trzeci projekt to budowa wieży widokowej w Kotowicach z dofinansowaniem
unijnym w kwocie 500 000 zł. Przetarg
na realizacje tego zadania będzie ogłoszony jeszcze w tym roku, a realizacja
podobnie jak zadania drugiego ma być
zakończona w 2012 roku.
Trwają też prace związane z budową zbiornika retencyjno-rekreacyjnego
w Siechnicach, a wydobywana ziemia
jest przeznaczona na potrzeby budowy
nasypów drogi Bielany-Łany-Długołęka. Końcowy efektem tych prac, będzie
powstanie w 2011 roku ponad 5 hektarowego zbiornika wodnego, położonego tuż przy budowanym od 2004 roku
kompleksie sportowym w Siechnicach.
Do drobniejszych, ale bardzo potrzebnych inwestycji można też zaliczyć
wybrukowanie boiska w Zacharzycach.
Plac przy świetlicy będzie teraz bardziej
użyteczny, a wypróbowanie nowej nawierzchni jako parkietu tanecznego
miało miejsce podczas sierpniowego festynu. Podobne prace wykonano też w
Bogusławicach.
Wiele dzieje się też w oświacie. Już
we wrześniu zostanie oddane do użytku rozbudowane przedszkole w Siechnicach oraz nowy budynek oddziału
przedszkolnego w Iwinach. Dobiegają
też końca prace nad adaptacją na cele
użytkowe poddasza w starym budynku Szkoły Podstawowej w Radwanicach
(koszt ponad 500 tys. zł).
Od kilku miesięcy w Żernikach Wrocławskich trwają prace przy kolejnej inwestycji sportowej. Po wybudowaniu w
tej miejscowości (w latach 2007-2009)
kompleksu sportowego, w 2009 roku
rozpoczęła się budowa hali sportowej
przy szkole podstawowej (koszt to prawie 3,5 mln zł). Planowane zakończenie
prac i oddanie do użytkowania przewidywane jest na wakacje 2011 roku.
Pod koniec sierpnia rozstrzygnięty
został również przetarg na rozbudowę
przedszkola w Świętej Katarzynie. Koszty
tej inwestycji to ponad 1,7 mln złotych, a
ostateczny termin jej wykonania przewidziano na połowę 2012 roku.
Nowe przedszkole - Iwiny
Plac przy świetlicy - Bogusławice
Świetlica w Świętej Katarzynie - przyszłe PIT
Ulica Słoneczna utwardzona tłuczniem- Iwiny
Trwa budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego
w Siechnicach
Wybrukowany plac - Zacharzyce
(koszty około 1,4 mln zł). Podstawowym
zadaniem tej nowej drogi będzie odciążenie ruchu przez centrum Świętej
Katarzyny. Pierwszy etap tej inwestycji
ma być zakończony do końca tego roku,
natomiast zakończenie całej inwestycji
ma nastąpić do czerwca 2011 roku. W
Kotowicach nowe oblicze uzyska jedna
z najdłuższych dróg we wsi, ulica Leśna
(koszt remontu wyniesie prawie 500 tys.
zł) oraz ulica Kolejowa zniszczona podczas wiosennego zagrożenia powodzią.
Budownictwo socjalne
Duża część biedniejszych mieszkańców gminy, głównie podopiecznych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
przeprowadzi się wkrótce do nowego
budynku z mieszkaniami socjalnymi,
zlokalizowanego w Świętej Katarzynie.
Dokończenie na str. 6
5
Dokończenie ze str. 5
Dwadzieścia cztery rodziny zamieszkają
jeszcze w tym roku w nowym budynku.
Całkowite koszty budowy wyniosą około
3,8 miliona zł, w tym jest rozliczona dotacja w kwocie 1 milion złotych. Jeszcze
w 2010 roku rozpoczną się prace przy
budowie drugiego budynku socjalnego
w Siechnicach z przewidywanym zakończeniem w połowie 2012 roku. Koszt
budowy tego obiektu szacowany jest na
dwa miliony z dotacją w wysokości około 500 000 zł.
„
nik Wrocławskich i Szostakowic. W tym
roku wykonano również oświetlenie
parku w Siechnicach (kosztem 60 tys.
złotych), a do końca września zostanie
wykonana podobna inwestycja w parku
w Radwanicach (koszt 120 tys. zł). W Biestrzykowie wykonano po kilkaset metrów kanalizacji deszczowej za prawie
300 tys. Zł, a w Żernikach Wrocławskich
wzdłuż ulicy Wrocławskiej po zarurowaniu rowu na odcinku około 750 metrów
w najbliższym czasie powstanie nowy
chodnik wraz z oświetleniem ulicy.
MR
Volkswagen w Siechnicach
We wrześniu nastąpi oficjalne otwarcie
„
Inwestycje komunalne
Na terenie gminy rozbudowywana jest sieć kanalizacyjna. Inwestycja
wdrażana jest w północnej części gminy.
Koszt jej wykonania wyniesie ponad 6
milionów zł.
- Wykonawcy już budują sieci w miejscowościach Żerniki Wrocławskie, Iwiny
i Radomierzyce. – mówi kierownik Ryszard Budzowski - Zaawansowanie prac
oceniam na 70-80%.
Nie brakuje też inwestycji związanych z oświetleniem drogowym. Do
końca tego roku zakończone zostaną
takie inwestycje za ponad milion złotych
na ulicach m.in. Radwanic, Siechnic, Żer-
We wrześniu oficjalnie otwarty zostanie nowy zakład w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej w Siechnicach.
Inwestorem jest firma Wojdanowicz
- autoryzowany dealer Volkswagena na
Dolnym Śląsku.
- Działam od 28 lat na rynku sprzedaży i serwisu aut. Stacja obsługi pojazdów w Siechnicach będzie pierwszą
filią mojej firmy, ale siedziba nadal pozostanie we Wrocławiu. Nowy zakład to
Autoryzowana Stacja Obsługi Pojazdów
oraz Centrum Likwidacji Szkód. – tłuma-
czy Włodzimierz Wojtanowicz – Wybór
lokalizacji inwestycji był podyktowany
dobrym położeniem działki oraz samym
miastem Siechnice. Jest to miejsce, w
którym dużo się dzieje.
Na uwagę zasługuje fakt, iż w tym
zakładzie zbudowana została najnowocześniejsza linia lakiernicza w Polsce.
Obok jakości lakierowania, ważny jest
jej aspekt ekologiczny. Dzięki nowoczesnym technologiom, całkowicie zlikwidowano emisję gazów i zanieczyszczeń.
MR
Prace melioracyjne trwają
W rowach melioracyjnych zebrano kilkaset kilogramów
śmieci
Już drugi rok z rzędu gmina Siechnice
uczestniczy w projekcie „Bezrobotni dla
gospodarki melioracyjnej”. Prowadzone
działania są dofinansowane ze środków
Powiatowego Urzędu Pracy oraz Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wrocławiu .
6
W tym roku urząd miejski zatrudnił
dwie sześcioosobowe grupy bezrobotnych. Pierwsza z nich pracuje od końca
maja. Druga działa natomiast od początku sierpnia, a jej powstanie było związane z trudną sytuacją hydrologiczną
na przełomie maja i czerwca. Właśnie z
uwagi na te wydarzenia Minister Pracy i
Polityki Społecznej przeznaczył dodatkowe środki na aktywizację bezrobotnych z terenów dotkniętych powodzią.
- Kilku z zatrudnionych panów pracowało już w zeszłym roku. Cała grupa
odpowiedzialnie podchodzi do powierzonych zadań. Dla przyśpieszenia
pracy pracownicy posługują się kosami
spalinowymi. Urząd sfinansował też dla
dwóch osób kurs obsługi pił spalinowych, które używane są przy wycince
krzewów. – mówi inspektor Łukasz Klęk
z Urzędu Miejskiego w Siechnicach.
Prace obu grup dotyczą głownie
urządzeń melioracyjnych. Uprzątnięto
też śmieci zalegające w rowach melioracyjnych w południowej części gminy. Najwięcej śmieci zebrano z rowów
wzdłuż dróg.
Pod koniec sierpnia zakończyło się
czyszczenie cieku Brochówka w Iwinach
oraz w Smardzowie na długości około
4 km. Ukończone zostały też prace nad
sprzątnięciem worków z piaskiem z wałów przeciwpowodziowych w Radwanicach i Siechnicach. Przezornie przewieziono je do magazynu gminnego, w celu
ewentualnego ponownego wykorzystania w przyszłości.
MR
„
Ważne podsumowanie
W dniu 5 lipca w gimnazjum w Siechnicach odbyła się konferencja podsumowującą projekt „Równi w przyszłość
– wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów Gimnazjum im. Księżnej Anny z
Przemyślidów. Podczas spotkania omówione zostały założenia oraz sposób
realizacji projektu. Ich przedstawienia
dokonał koordynator projektu, zastępca
dyrektora szkoły Artur Kaliszczak.
Ze względu na bardzo dużą ilość
„
Konferencję otworzył dyrektor Cezar Szeligiewicz
Rolniku - spisz się
Od 1 września do 31 października
na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny. Będzie to największe ogólnopolskie badanie statystyczne
rolnictwa.
- W naszej gminie zatrudnionych jest
trzech rachmistrzów spisowych. Odwiedzą oni wszystkich rolników z terenu
gminy. Osoby, które wolą wypełnić ankietę samodzielnie za pomocą internetu,
mają taką możliwość. Więcej informacji
o tej formie można znaleźć na stronie
gminy oraz www.spis.gov.pl – informuje
sekretarz Aleksandra Kutowska z Urzędu
„
zajęć pozalekcyjnych zorganizowanych
dla uczniów, omówieniem poszczególnych działań zajęli się ich prowadzący. W
formie prezentacji omówiono: warsztaty teatralne, zajęcia informatyczne oraz
przedsiębiorczości.
Ogółem w 17 działaniach realizowanych w ramach projektu „Równi w
przyszłość”, udział wzięło 315 uczniów
gimnazjum.
MR
Miejskiego w Siechnicach.
Jako Gminny Komisarz Spisowy,
zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o obdarzenie pracowników służb spisowych, a w szczególności rachmistrzów
spisowych zaufaniem oraz pełny udział
w spisie rolnym. – mówi burmistrz Jerzy
Fitek. - Dane podane przez Państwa są
poufne i chronione tajemnicą statystyczną.
Zebrane informacje o polskim rolnictwie posłużą do dokładnego zbadania
stanu tego sektora gospodarki. Państwa
pomoc przy realizacji spisu pozwoli na
uzyskanie pełnej wiedzy o polskim rolnictwie i wykorzystanie jego wyników
do planowania polityki rolnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym w
Urzędzie Miejskim.
Podziękowania dla Policji
W dniu 20 lipca w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie burmistrza
Siechnic z policjantami z Komisariatu
Wodnego we Wrocławiu. Podczas spotkania burmistrz Jerzy Fitek oraz sołtys
Trestna-Blizanowic Beata Dolejsz , dziękowali policjantom za pomoc udzieloną
na przełomie maja i czerwca bieżącego
roku, podczas akcji przeciwpowodziowej.
Policjanci byli na każde nasze zawołanie. Reagowali na każdy jeden telefon
od mieszkańców. – mówi sołtys Beata
Dolejsz - Akcja trwała przez około półtora tygodnia, w czasie pierwszej i drugiej
fali powodziowej.
Policjanci: aspirant sztabowy Piotr
Maziarz, starszy sierżant Krzysztof Senk,
sierżant Barbara Tokarska oraz posterunkowa Magdalena Wiesner odebrali
oprócz podziękowań i pamiątkowego funkcjonariusze przewieźli 1088 osób,
dyplomu, profesjonalne bluzy z polaru 2800 kg żywności oraz 4500 worków.
dla wszystkich funkcjonariuszy KomisaMR
riatu Wodnego.
- Praca przez pierwsze
cztery dni powodzi odbywała się w ekstremalnie ciężkich warunkach.
Rzeka stała się bardzo niebezpieczna, nie tylko ze
względu na wysoki stan
wody, ale przede wszystkim na bardzo silny nurt.
– wspomina asp. szt. Piotr
Maziarz – Przez całą dobę
prowadziliśmy działania,
które pozwoliły mieszkańcom normalnie funkcjonować.
Podczas całej akcji, Burmistrz Jerzy Fitek z asp. szt. Piotrem Maziarzem
7
„
Informator
Urząd Miejski w Siechnicach
ul.Żernicka 17, 55-011 Święta Katarzyna
tel. 71 391 91 01 lub 71 311 43 64
faks. 71 311 43 70
[email protected]
www.siechnice.gmina.pl
http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/
godziny pracy: pon-pt 7:10-15:10
Bezpośrednie numery telefoniczne:
ƒ Sekretariat 391 91 01
Wydział Organizacyjno-Prawny i Spraw Obywatelskich
ƒ Sekretarz Gminy 391 91 04
ƒ Kancelaria Ogólna 391 91 30
ƒ Urząd Stanu Cywilnego 391 91 19
ƒ Ewidencja Ludności 391 91 20
ƒ Rada Gminy 391 91 17
ƒ Ewidencja Działalności Gospodarczej
391 91 18
Wydział Finansowo-Budżetowy
ƒ Skarbnik Gminy 391 91 05
ƒ Podatki 391 91 16 (-09, -24,-37)
ƒ Kasa 391 91 15
ƒ Księgowość 391 91 12 (-33,-34)
Wydział Inwestycyjno-Komunalny
ƒ Kierownik 391 91 21
ƒ Dział Komunalny 391 91 10 (-13,-32)
ƒ Inwestycje 391 91 28 (-31)
ƒ Zamówienia publiczne 391 91 14
Wydział Gospodarki Przestrzennej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
ƒ Kierownik 391 91 25 (-38)
ƒ Gospodarka nieruchomościami 391 91 27
ƒ Ochrona Środowiska 391 91 07 (-26)
ƒ Geodezja 391 91 08
ƒ Zagospodarowanie przestrzenne 391 91 38
Burmistrz Jerzy Fitek
Przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
w środy od godz. 10:00 do 17:00
Przew. Rady Miejskiej Jerzy Woźniak
Przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
w czwartki od godz. 16.00 do 17.00
Budynek Urzędu Miejskiego
w Siechnicach
ul. Wiosenna 7, 55-011 Siechnice
ƒ Straż Miejska w Siechnicach
311 38 31, 311 38 32
ƒ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
311 39 68
ƒ Jednostka Obsługi Szkół 311 39 66
ƒ Kancelaria Urzędu Miejskiego i Gminne Centrum Informacji 390 20 31
ƒ Zakład Gospodarki Komunalnej
spółka z o.o. 311 39 33
Zespół Opieki Zdrowotnej
Święta Katarzyna
ƒ Ośrodek Zdrowia w Świętej Katarzynie
ul. Żeromskiego 1, 311 62 99,
ƒ Ośrodek Zdrowia w Siechnicach
ul. Kolejowa 15, 311 55 17
Gminne Centrum Kultury
ul. Fabryczna 15, 55-011 Siechnice
311 39 97
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Świerczewskiego 40, 55-011 Siechnice
71 311 39843
Żywa lekcja historii
W ostatnią sobotę sierpnia w Smardzowie, odbyła się uroczystość symbolicznego złożenia urny, z ziemią przywiezioną z kresów wschodnich, pod
specjalnie wykonaną granitową płytą
zamontowaną przed pomnikiem poświęconym Polakom – mieszkańcom
Barysza, zmuszonym do opuszczenia
swojego miejsca zamieszkania.
- Ziemia przywieziona została ze
zbiorowej mogiły z miejscowości Barysz
na Ukrainie, skąd pochodzi większość
mieszkańców Smardzowa. Spoczywają
w niej szczątki 135 osób zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich,
między innymi brata mojego ojca ś.p.
Antoniego Skibę. – mówił Edward Skiba,
sołtys Smardzowa.
Polową mszę świętą odprawił znany
w całej Polsce, ksiądz Tadeusz Isakowicz
- Zaleski. Do udziału w uroczystościach
zaprosił księdza sołtys Edward Skiba,
który dowiedział się, że korzenie księdza też sięgają okolic powiatu Buczacz,
„
Sołtys Edward Skiba wraz z ks. Tadeuszem Isakowiczem
Zaleskim
gdzie zlokalizowana była wieś Barysz.
W okolicznościowej mszy świętej oraz
towarzyszących uroczystościach, wzięło udział ponad dwustu mieszkańców
wsi oraz licznie przybyłych gości, m.in.
z byłą senator Marią Berny (która również pochodzi z okolic Barysza). Władze
samorządowe reprezentowali burmistrz
Siechnic Jerzy Fitek oraz wójt gminy
Żórawina Jan Żukowski. Podczas uroczystości nie brakowało łez wzruszenia,
głównie wśród jej starszych uczestników.
700 lat minęło…
Pod tym hasłem bawili się mieszkańcy Zacharzyc. Wsi, której według zapisów
historycznych, upływa siedemsetna rocznica powstania.
Dziś, dawne Batowice, to wieś licząca
136 mieszkańców. Ale jak zapewnia sołtys Ireneusz Wasylik, obserwowany szybki rozwój budownictwa sprawi, że za parę
lat będzie ich kilka razy więcej.
Upalny dzień 21 sierpnia rozpoczęła msza święta, odprawiona pod gołym
niebem. Popołudniowa część obchodów miała już charakter rozrywkowy. Jak
przypadło na tak znamienitą rocznicę, na
początku nie zabrakło konkursu wiedzy
historycznej na temat Zacharzyc. Atrakcjami były też: wystawa kilkudziesięciu
motocykli Harley-Davidson oraz zmagania w turnieju rodzinnym.
- oprócz festynu, z okazji takiej rocznicy wydaliśmy też okolicznościowe kartki
pocztowe z pieczęciami wsi Zacharzyce.
– opowiada sołtys Ireneusz Wasylik.
Iście królewski poczęstunek dla mieszkańców Zacharzyc i ich gości przygotowało Koło Łowieckie „Ostoja” z Wrocławia.
Koło Ostoja serwowało wyśmienite potrawy
Na ich stoisku można było spróbować
gulaszu z sarny, pieczeni oraz grillowanej
kiełbasy z dzika.
Największym zainteresowaniem ponad trzystu uczestników imprezy, cieszył
się prawdziwy balon. Każdy chętny, bezpłatnie mógł wznieś się kilka metrów nad
ziemię, oczywiście pod opieką doświadczonego pilota balonowego. Zdjęcia wykonane w koszu takiego balonu będą dla
wielu osób cenną pamiątką.
Wieczorem przyszedł czas na wspólne biesiadowanie i zabawę taneczną przy
akompaniamencie zespołu muzycznego.
MR