gggroś-7624|5 - BIP Urząd Miasta PRZEWORSKA

Transkrypt

gggroś-7624|5 - BIP Urząd Miasta PRZEWORSKA
GGGROŚ-7624/5/09
Przeworsk 2.VI.2009r
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
Działając na podstawie art. 71 ust 2 ,art 75 ust 1 pkt 4,art84, art 85 ust 1 i ust 1 pkt 2
ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U
z 2008r Nr 199 poz. 1227 / , § 3 ust 1 pkt 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko/ Dz.U z 2004r Nr 257 poz. 2573 ze zm./
po rozpatrzeniu wniosku Firmy Polski Asfalt z oo- Dyrekcja Wytwórni Mieszanek Bitumicznych
Pruszków ul. Parzniewska 10 w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Grzegorz KałamarzKierownik Usług Projektowych w Przeworsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa Wytwórni Mas
Bitumicznych o zbiorniki bitumu, składowisko żwiru oraz wagę samochodową w Przeworsku
ul. Głęboka na działkach Nr481/1, Nr 481/3, Nr 481/4, Nr 481/6 , Nr 485/4, Nr 498/1, Nr 498/7,
Nr 498/8, Nr495/10, Nr 495/12, Nr495/13 oraz po zasięgnięciu opinii Starosty Przeworskiego
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku
orzekam
1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia pn.” Rozbudowa Wytwórni Mas Bitumicznych o zbiorniki bitumu,
składowisko żwiru oraz wagę samochodową w Przeworsku ul. Głęboka na działkach Nr
481/1 ,Nr 481/3, Nr 481/4, Nr 481/6, Nr 485/4, Nr 498/1, Nr498/7 , Nr 498/8, Nr 495/10,
Nr 495/12, Nr 495/13”.
2. Załącznikami do niniejszej decyzji są charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia.
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 1 kwietnia 2009r Firma Polski Asfalt Sp.oo Dyrekcja Wytwórni
Mieszanek Bitumicznych jako inwestor i pełnomocnik inwestora Pan Grzegorz Kałamarz zwrócili
się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje w/w
przedsięwzięcia. Wnioskodawca dołączył do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia , kopię
mapy ewidencyjnej oraz wypis z ewidencji gruntów. Wniosek spełnia wymagania art 74 ustawy
z dnia 3października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
-2Informację o wniosku zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych. Zgodnie z art 173
ust 1 i2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z § 3 ust 1 pkt 22
utrzymanego w mocy nie dłużej niż do 15 listopada 2010 r Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko / Dz.u z 2004r Nr 257 poz. 2573 ze zm./
inwestycja ta zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko , dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być
wymagane.
W myśl art 71 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko realizacja
planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest
dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia..
Zawiadomieniem z dnia 15.IV.2009r powiadomiono strony postępowania o jego wszczęciu .
Na podstawie art 64 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko/Dz.U z 2008r Nr 199 poz. 1227/ organ prowadzący postępowanie
wystąpił do Starosty Przeworskiego w Przeworsku oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Przeworsku o opinię w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Pismem z dnia 28.IV.2009r znak PSNZ.465-25/09 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przeworsku wyraził opinię , że w przedmiotowej sprawie nie występuje potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nie jest wymagany raport. Postanowieniem
z dnia28.IV.2009r Starosta Przeworski wyraził opinie, że przedsięwzięcie nie wymaga
przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko.
Po dokonaniu analizy wniosku oraz opinii organów opiniujących, biorąc pod uwagę
uwarunkowania wymienione w §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz zapisy art 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r
o udostępnieniu informacji na środowisko , postanowieniem z dnia 12.V.2009r znak
GGGROŚ-7624/5/09 Burmistrz Miasta Przeworska stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
Na podstawie art 21 ust 2 pkt 8 w/w ustawy dane o postanowieniu umieszczone zostały w
publicznie dostępnym wykazie danych.
Teren na którym planowana jest inwestycja nie będzie oddziaływać na gatunki i siedliska objęte
ochroną w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej „ NATURA 2000”. Granica najbliżej
położonego na południowy wschód Obszaru Specjalnej Ochrony Pogórza Przemyskiego położona
jest w odległości ok. 20 km od inwestycji. Najbliższa granica Specjalnego Obszaru Ostoja
Przemyska oddalona jest ok. 25 km od terenu inwestycji. Ze względu na rodzaj i położenie
przedsięwzięcia w odległości 8 km od rzeki Wisłok inwestycja nie będzie stanowić również
zagrożenia dla gatunków objętych ochroną w ramach planowanej Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000 Dolny San i Wisłok. Planowana inwestycja nie koliduje z zadrzewieniem.
Na terenie objętym inwestycją i w obszarze jej potencjalnego oddziaływania nie występują obszary
wodno- błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych.
-3Inwestycja nie ma wpływu na obszary wybrzeży, obszary górskie lub leśne czy strefy ochronne ujęć
wód i obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych ze względu na zbyt dużą odległość jej
lokalizacji.
Nie jest to także obszar przylegający do jezior czy stanowiący uzdrowiska i obszary ochrony
uzdrowiskowej.
W trakcie budowy i eksploatacji nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami, w
szczególności kumulowania się oddziaływań z przedsięwzięciami na nieruchomościach sąsiednich.
Oddziaływanie wynikające z realizacji przedsięwzięcia będzie chwilowe i krótkotrwałe. Ze
względu na charakter przedsięwzięcia oraz jego lokalizację transgraniczne oddziaływanie
inwestycji nie występuje.
W toku prowadzonego postępowania przeanalizowano również możliwe zagrożenie dla środowiska,
zdolność samoczyszczenia się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych z uwzględnieniem
walorów przyrodniczych i krajobrazowych i ustalono , że realizacja przedsięwzięcia nie zmieni
istniejącego sposobu wykorzystania terenu.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarze o historycznym ,kulturalnym i
archeologicznym znaczeniu.
Przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożenia wystąpienia poważnych awarii , nie wymaga
również ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.
Z przeprowadzonego postępowania, w tym analizy dokumentów wynika ,że realizacja i
eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia obowiązujących
standardów środowiska. Podczas realizacji przedsięwzięcia , a także w trakcie jego eksploatacji nie
wystąpią zagrożenia szkodliwe dla zdrowia ludzi.
W toku postępowania do Burmistrza Miasta Przeworska nie wpłynęły uwagi i wnioski stron
postępowania.
W oparciu o zgromadzone dokumenty postanowiłem orzec jak w sentencji decyzji.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Przemyślu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Załączniki:
Nr 1 charakterystyka przedsięwzięcia
Nr 2 karta informacyjna przedsięwzięcia
Załącznik Nr 1
do decyzji Burmistrza Miasta Przeworska
z dnia 2.VI.2009r znak GGGROŚ-7624/5/09
Charakterystyka przedsięwzięcia:
Nazwa przedsięwzięci
„Rozbudowa Wytwórni Mas Bitumicznych o zbiorniki bitumu, składowisko żwiru oraz wagę
samochodową w Przeworsku ul.Głęboka na działkach Nr 481/1, Nr 481/3, Nr 481/4, Nr 481/6 ,
Nr 485/4, Nr 498/1, Nr 498/7, Nr 498/8, Nr 495/10, Nr 495/12, Nr 495/13.”
Wnioskodawca:
Polski Asfalt SP.Z O.O- Dyrekcja Wytwórni Mieszanek Bitumicznych
Pruszków ul. Parzniewska 10
Dane ogólne:
Wytwórnia Mas Bitumicznych znajduje się na terenie m. Przeworska w pobliżu stacji PKP w
rejonie uprzemysłowionym. Najbliższe budynki mieszkalne znajdującą się w odległości 70 i 105 m
od granic działek.
Opis inwestycji:
Projektowana rozbudowa polegać będzie na wybudowaniu dwóch zbiorników na bitum
o poj.60 .0m3usytuowanych na działce Nr 498/1 obok istniejących zbiorników oraz zasieków pod
kruszywo i wagi samochodowej na działkach Nr 495/10, Nr 495/12, Nr495/13.
Powierzchnia działek na których usytuowane będzie składowisko żwiru oraz waga wynosi6288,0 m2.
Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko:
– realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na zmianę krajobrazu okolic
– nie zostaną zmienione stosunki wodne, glebowe,
– nie będzie żadnego wpływu na dobra materialne oraz dobra kultury
– nie będzie oddziaływania na faunę i florę zarówno w trakcie realizacji przedsięwzięcia jak i
eksploatacji
– nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko
– teren przedsięwzięcia położony jest poza obszarami chronionymi ustawą z dnia 16 kwietnia
2004r o ochronie przyrody w obrębie terenu realizacji przedsięwzięcia nie znajduje się obszar
podlegający ochronie NATURA 200, w związku z tym przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie
na stan tych obszarów.
Załącznik Nr 2
do decyzji Burmistrza Miasta Przeworska
z dnia 2.VI.2009r znak GGGROŚ-7624/5/09
Karta informacyjna przedsięwzięcia
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia
Rozbudowa Wytwórni Mas Bitumicznych o zbiorniki bitumu(2szt), składowisko żwiru oraz wagę
samochodową w Przeworsku ul. Głęboka.
Istniejąca Wytwórnia Mas bitumicznych zlokalizowana jest na działkach o nr. ewid:
481/1;481/3;481/4;481/6;485/4;498/1;498/7;498/8 w Przeworsku przy ulicy Głębokiej .
WMB zajmuje teren działek o powierzchni 6803,00m2.
Wydajność wytwórni 120t/h masy bitumicznej. W wytwórni znajdują się:
- dozatory kruszywa
- wieża otaczarki
- suszarnia- sortownik
- zbiorniki bitumu po 60m3
- zbiornik na olej
- silos gotowej masy bitumicznej
- zbiornik mączki
- zbiornik pyłów
- sprężarka
- odpylacz AFA z kominem
- zasieki na kruszywo
- kontener sterowniczy
– kontener zasilający
– - recykling bitumu
- drogi wewnętrzne
WMB znajduje się na terenie miasta Przeworska w pobliżu stacji PKP w rejonie
uprzemysłowionym. Najbliższe budynki mieszkalne znajdują się w odległości 70 i 105 m od granic
działek.
Projektowana rozbudowa WMB polega na wybudowaniu dwóch zbiorników na bitum o poj.60,0m3
usytuowanych na działce nr ewid: 498/1 obok istniejących zbiorników oraz zasieków pod
kruszywo i wagi samochodowej na działkach nr ewid:495/10; 495/12; 495/13.Powierzchnia działek
na których usytuowane będzie składowisko żwiru oraz waga wynosi – 6288,0m2.
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą
roślinną.
WMB zajmuje teren działek o powierzchni 6803,0m2. Projektowane zbiorniki usytuowane będą na
terenie utwardzonym zabudowanym urządzeniami wytwórni. Powierzchnia zajęta pod zbiorniki
~36,00m2.Zbiorniki stalowe o pojemności 60,0m3 każdy , ustawione na płytach fundamentowych
żelbetowych.
Powierzchnia działek na których usytuowane będzie składowisko żwiru oraz waga wynosi –
6288,0m2.
Zasieki na kruszywo oraz waga samochodowa zajmować będą powierzchnię ~ 4500,0m2.
-2-
.
Zajęta powierzchnia zostanie wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej. Zasieki z płyt
prefabrykowanych o wys. 3,0m osadzanych w słupach stalowych. Słupy kotwione w fundamentach
betonowych.
Technologia wytwórni mas oraz wydajność nie ulega zmianie, zwiększony zostanie
zapas zgromadzonych materiałów do produkcji tj. bitumu i kruszywa
- bitumu o 120,0m3
- kruszywa ~ 10 000,0m3
Opis technologii produkcji mas bitumicznych
Surowcami potrzebnymi do produkcji mieszanek są
-kruszywa o różnej granulacji
-asfalt drogowy
-mączka
Do produkcji potrzebne jest również paliwo np. olej opałowy. Kruszywo składowane jest
w boksach (zasieki z elementów prefabrykowanych).Bitum magazynowany jest w zbiornikach
podgrzewanych. Kruszywo podawane jest poprzez dozowniki do suszarni a następnie przez
sortownik do mieszalnika. Do mieszalnika podawany jest płynny bitum z zbiorników. Po
dokładnym wymieszaniu gotową masę asfaltową dostarcza się podajnikiem do izolowanego
termicznie silosu gotowej masy.
Na ciągu technologicznym zainstalowane są systemy oczyszczające powietrze
a mianowicie separator, filtr tkaninowy oraz wentylator wyciągowy i komin stalowy.
3. Ewentualne warianty przedsięwzięcia
W ramach analizy rozpatrywano dwa warianty:
- bezinwestycyjny – istniejąca WMB posiadająca małą powierzchnię składową dla surowców
dostarczanych z dużych odległości co powoduje utrudnienia w działalności wytwórni
- inwestycyjny – rozbudowa realizowana będzie z zachowaniem nowoczesnych technologii,
doborem właściwych materiałów budowlanych. nastąpi poprawa funkcjonalności wytwórni nie
zostanie zwiększony negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze i najbliższe otoczenie.
Najkorzystniejszym wariantem jest wariant inwestycyjny – usprawniający działalność wytwórni
4. Przewidywana ilość wykorzystanej wody, surowców, materiałów paliw oraz energii
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:
a) elektryczną – nie ulega zmianie na istniejącym poziomie
b) wody – w procesie technologicznym nie jest używana woda
c) olej opałowy –na istniejącym poziomie
d) ilość surowca zużywanego do produkcji nie ulegnie zwiększeniu – wzrośnie czasokres
magazynowania tj, częstotliwość uzupełniana zapasów
5. Rozwiązania chroniące środowisko
Projektowana inwestycja ( rozbudowa o zbiorniki bitumu, składowisko żwiru i wagę) nie wymaga
stosowania specjalnych urządzeń chroniących środowisko.
Materiały z jakich zaprojektowano wykonanie zadania są przyjazne środowisku.
Projektowane przedsięwzięcie na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania
raportu o oddziaływaniu na środowisko należy do przedsięwzięć nie wymienionych jako
-3przedsięwzięcie wymagające sporządzania raportu lub mogące wymagać sporządzania raportu
Projektowane przedsięwzięcie jest realizowane na terenie obiektu zaliczanego do przedsięwzięć
dla których może być wymagać sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko
Dla istniejącej wytwórni mas bitumicznych był opracowany raport oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia na etapie uzgadniana projektu budowlanego – do pozwolenia na budowę.
6. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
Projektowane urządzenia chroniące środowisko zostały zastosowane przy budowie WMB.
W związku z projektowana rozbudową nie zostanie zwiększona emisja pyłów, hałasu i odpadów
- pozostanie nie istniejącym poziomie.
Emisja niezorganizowana
Źródłem emisji nie zorganizowanej z terenu wytwórni jest emisja zanieczyszczeń pyłowych
gazowych, a mianowicie pył krzemionkowy oraz związki organiczne - węglowodory.
Pył krzemionkowy –źródłem tej emisji jest:
-dozatory
-transport taśmowy surowców –kruszywa i wypełniaczy
-odkryte składowiska kruszywa
Węglowodory – źródłem tej emisji jest
-proces załadunku gotowej masy ze zbiornika na środki transportu
Emisja zorganizowana
Źródłem emisji zorganizowanej jest:
-proces podgrzewania bitumu przeznaczonego do produkcji masy do wymaganej temperatury
technologicznej. Zbiornik bitumu zaopatrzony jest w samodzielny układ do podgrzewania zasilany
olejem opałowym
-produkcja masy bitumicznej w otaczarce która pracuje w oparciu o trzy linie technologiczne
dostarczające oddzielnie kruszywo, wypełniacz i bitum. Składniki zostają wymieszane i jako
gotowa masa za pomocą przenośnika, podawane są do zbiornika gotowej masy
-proces odpowietrzania(oddychania)zbiorników-silosów masy gotowej
W wytwórni mas bitumicznych zastosowano rozwiązania dwustopniowego systemu odpylania
gazów. Pierwszy stopień oczyszczania następuje w separatorze, drugi stopień w filtrze tkaninowym.
Filtr ten posiada dużą skuteczność filtracji, maksymalna koncentracja pyłu po przejściu przez filtr
wynosi 30mg/m³.
Biorąc pod uwagę charakter planowanych prac, jak również miejsce, w którym te prace będą
wykonywane stwierdza się, że nie występują nadzwyczajne zagrożenia środowiska.
-47. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Brak transgranicznego oddziaływania na środowisko
Nie dotyczy, ponieważ inwestycja zlokalizowana jest w obszarze nie mającym żadnych powiązań
funkcjonalno - przestrzennych z obszarami transgranicznym; jest zbyt oddalona od takich obszarów
( najbliższa granica państwa znajduje się w odległości ~50,0km)
8.Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania
przedsięwzięcia
Lokalizacja inwestycji nie znajduje się w zasięgu oddziaływania na obszary objęte prawną ochroną
przyrody, a także na obszary Natura 2000.
GGGROŚ-7624/15/09
Przeworsk 22.VI.2009r
AXPOL PPHU
Pan Krzysztof Dutkowski
Przeworsk ul. Mostowa 2
W odpowiedzi na pismo z dnia 5.VI.2009r dotyczące wyrażenia opinii czy
przedsięwzięcie obejmujące produkcję chleba do 50 t rocznie wymaga przeprowadzenia
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko informuję, że w/w przedsięwzięcie
nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
W myśl art 71 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia nie jest wymagane dla planowanego przedsięwzięcia. O tym czy określone jest
przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko , rozstrzyga Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 257 poz.2573
ze zm./. Rozporządzenie to zawiera katalog przedsięwzięć,które wymagają przeprowadzenie oceny
oddziaływania na środowisko. Produkcja chleba do 50 t rocznie zalicza się do przedsięwzięć,
które nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym w/w zamierzenie inwestycyjne nie wymaga wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
Otrzymują:
1/ Adresat
2/a/a
kz/kz