Zapisz jako pdf - Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

Transkrypt

Zapisz jako pdf - Powiatowy Urząd Pracy w Żorach
PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/stypendium_studia_podyplomowe.html
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do
wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przecietnego wynagrodzenia. Prawa i obowiązki stron określa umowa o dofinansowanie studiów
podyplomowych. Wpłata środków przekazywana jest bezpośrednio na konto uczelni.
W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie
ich odbywania nie zawiesza się finansownia tych studiow do planowanego terminu ich ukończenia.
Osoba, z którą została zawarta umowa o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych jest obowiązana do zwrotu poniesionych kosztów
jeśli nie ukończy lub przerwie studia podyplomowe z własnej winy.
Imię i nazwisko
Małgorzata Matynia-Jośko
Stanowisko
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Telefon
32 4342790 w.280
Adres e-mail

Podobne dokumenty