KOG.552.78.201 3.PC Warszawa,M października 2013 r. Pan Marek

Transkrypt

KOG.552.78.201 3.PC Warszawa,M października 2013 r. Pan Marek
Mazowiecki Kurator Oświaty
Al. Jerozolimskie 32. OO-024 Warszawa
KOG.552.78.201 3.PC
Warszawa,M października 2013 r.
Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
dotyczy: pisma ZEW/5 00/34/201 3!JF
odpowiadąjąc na pismo Rzeznika Praw Dziecka dotyczące realizacji przez dyrektorów szkól
przepisów
2002 r.
4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkoląc/7
i placói”kach (Dz. U. z 2003 r. Ni- 6, poz. 69 z
późn.
zm.)
informuję,
iż Kuratorium Oświaty
w Warszawie podjęło działania wyjaśniające, mające na celu zebranie informacji
bezpośrednio od dyrektorów szkół, odnośnie przedmiotowej sprawy.
Z uzyskanych wyjaśnień od dyrektorów wynika, że w większości badanych szkół przepis
4a ww. rozporządzenia jest przestrzegany, tj. zapewnia się uczniom właściwe warunki do
pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych. W kilku przypadkach dyrektorzy
nie realizują wobec wszystkich uczniów szkoły przepisów prawa w tym zakresie.
W związku z powyższym będą kontynuowane działania w ramach sprawowanego nadzoru
pedagogicznego.
Z poważaniem

Podobne dokumenty