49_zmiana terminu -rap za III kw

Transkrypt

49_zmiana terminu -rap za III kw
RESBUD S.A.
RAPORT BIEśĄCY NR 49/2008
Temat:
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego
kwartalnego (SA-QS) za III kwartał 2008r.
skonsolidowanego
raportu
Na podstawie §100 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w
sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych, Zarząd Spółki RESBUD S.A. niniejszym informuje, o dokonaniu zmiany
terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego (SA-QS) za III
kwartał 2008r., określonego w raporcie bieŜącym nr 3/2008 z dnia 30.01.2008 r. na dzień 5
listopada 2008 roku.
Nowy termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego (SA-QS) za III
kwartał 2008r. określa się na dzień 14 listopada 2008 roku.
Podstawa prawna: § 100 RMF w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych.
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
30.10.2008
Anna Sobol
Dyrektor ds.. Ekonomicznych
Członek Zarządu
30.10.2008
Artur Resler
Dyrektor Biura Zarządu
Prokurent
Podpis