Tytuł: Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania

Transkrypt

Tytuł: Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania
Tytuł: Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego emitenta.
Numer raportu:
006/2016
Data sporządzenia raportu:
07-06-2016
Podstawa prawna raportu:
Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Berling S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza w dniu 07.06.2016r. dokonała wyboru biegłego
rewidenta/audytora firmę B-think Audit sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. św. Michała 43, do
przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Berling
S.A. za I półrocze 2016r. oraz do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Berling S.A. za 2016r.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
Data
07.06.2016
Imię i nazwisko
Hanna Berling
Stanowisko i funkcja
Prezes Zarządu