formularz do Francji

Transkrypt

formularz do Francji
CANDIDATURE
Ankietę wypełnić w języku
francuskim
pismem maszynowym lub
drukowanym
Nom:
Nazwisko:
Prénom:
Imię:
Adresse:
Adres korespondencyjny:
Téléphone :
Telefon z n-rem kier.:
Date de naissance:
Data urodzenia:
Nationalité:
Obywatelstwo:
Lieu de naissance:
Miejsce urodzenia:
Etat civil:
Stan cywilny:
PHOTO
ZDJĘCIE
Des 2 dernières années
z ostatnich 2 lat
Profession:
Zawód:
Ecoles secondaires:
Ukończone szkoły ogólnokształcące:
Ecoles professionnelles et
qualifications (documentées):
Ukończone szkoły zawodowe oraz
udokumentowane posiadane
uprawnienia:
Diplômes professionnels obtenus:
Posiadane dyplomy zawodowe:
Connaissance des langues étrangères:
A=courant, B=moyen, C=notions
Znajomość języków obcych:
A = b.db., B = db., C = dost.
Autres qualifications professionnelles
Inne kwalifikacje zawodowe:
(np. uprawnienia do
prowadzenia pojazdów,
maszynopisanie itp.)
Langue
Języki
Parlée
w mowie
A
B
C
Lue
w czytaniu
A
B
C
Ecrite
w piśmie
A
B
C
Carrière professionnelle:
Całościowy przebieg pracy zawodowej:
Description avec des détails sur la carrière professionnelle:
Szczegółowy opis z wyszczególnieniem miejsca pracy, stanowiska i okresu zatrudnienia
Nom de l’entreprise, activité,
localisation:
Nazwa zakłady pracy, branŜa,
miejscowość:
Type de travail (activité):
Rodzaj wykonywanej pracy:
De:
od:
A:
do:
Liste des capacités professionnelles et des tâches exercées :
Wykaz wykonywanych czynności i posiadanych umiejętności w zawodzie wskazanym w ofercie:
Casier judiciaire vierge
Oui
Non
__________________________________________
Czy był/a Pan/Pani karany/a sądownie lub czy toczy się wobec Pana/i postępowanie karne?
Tak
Date
Data
Nie
Signature
Podpis
Nazwisko i imię
Adres zamieszkania + kod pocztowy
....................., dnia,.................. r.
W związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą wyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów
pośrednictwa pracy zgodnie z art. 23,24 i 25 z dnia 29.10.1977 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. Nrt 133, poz. 883 z
późniejszymi zmianami.
Podpis