Edukacja przeciwpożarowa - Przedszkole Nr 9 im. "Bursztynek"

Transkrypt

Edukacja przeciwpożarowa - Przedszkole Nr 9 im. "Bursztynek"
OGÓLNOMIEJSKI
PROGRAM PRZEDSZKOLNY
EDUKACJA PRZECIWPOŻAROWA
PATRONAT:
PREZYDENT MIASTA KOSZALINA
ORGANIZATORZY:
Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
mł. bryg. mgr inż. Mirosław Pender
Przedszkole Nr 9im „Bursztynek”: Wioletta Bartoszewska , Izabela Jasiuchna,
Obszar wdrażania: Przedszkola z terenu Miasta Koszalina
Czas wdrażania: 2009r
WSTĘP
Szanowni Państwo!
Zmiany, szybki rozwój, cywilizacja oferuje nam mnogość urządzeń
elektrycznych, środków chemicznych, przyrządów znacznie ułatwiających i
skracających nasze działania czy też pracę. Czas i efektywność wielu czynności
zależne jest od zastosowania tego czy innego urządzenia bądź preparatu. Prawda
ta, oczywista dla nas wszystkich staję się również normom dla wzrastających w
tym rozwiniętym świecie dzieci. Czy tak jest naprawdę?
Coraz więcej nieszczęśliwych wypadków wskazuje, że dzieci szczególnie w
wieku przedszkolnym nie posiadają tej wiedzy. Koniecznością staję się by
działania dorosłych, właściwa edukacja na trzech płaszczyznach oddziaływań:
dom, przedszkole, środowisko wpływało na lepsze poznanie wielu czynników
mogących zagrażać ich zdrowiu i bezpieczeństwu.
Postarajmy się aby nasze dzieci miały świadomość zagrożeń wynikających z
dostępności do urządzeń przedmiotów mogących je wywołać, bo rozwijanie
samokontroli u dzieci to podstawa kształtowania właściwego stosunku do
bezpieczeństwa własnego i innych.
I.
CELE PROGRAMU
Cel główny:
Celem programu jest upowszechnianie wiedzy i umiejętności przydatnych w
sytuacjach zagrożenia wśród dzieci oraz podniesienie ich świadomości z zakresu
edukacji przeciwpożarowej.
Cele szczegółowe:
Dziecko wie:
- na czym polega praca strażaka
- jakie są skutki pożaru
- jak zachować się w sytuacji zauważenia ognia lub dymu oraz gdy na
podłogę upadnie rozżarzony węgiel czy drewno z pieca albo niedopałek z
papierosa;
- o ostrożności wobec nieznanych substancji
- jakie zagrożenia wynikają z faktu podejmowania niewłaściwej zabawy,
np. urządzeniami elektrycznymi, zapałkami
- o znakach informacyjnych o drogach ewakuacji i miejscach sprzętu
pożarniczego.
- do kogo zwracać się o pomoc w nietypowej sytuacji, gdy jego
bezpieczeństwo zostało zagrożone;
- jakie są numery alarmowe,
Dziecko rozumie:
- zakaz brania do rąk lub do buzi znalezionych substancji;
- zakaz dotyczący bawienia się nieznanymi przedmiotami;
- zakaz zabawy lekarstwami;
- zakaz samowolnego korzystania z urządzeń elektrycznych i gazu
- zakaz bawienia się zapałkami i zbliżania się do przedmiotów grożących
oparzeniem;
Dziecko potrafi:
dbać o bezpieczeństwo własne
- bawić się zgodnie z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa, korzystając z
pomocy osoby dorosłej;
- poprawnie i bezpiecznie obsługiwać podstawowy sprzęt i urządzenia
gospodarstwa domowego
- dostrzec niebezpieczeństwo;
- sygnalizować niebezpieczeństwo osobie dorosłej;
- znać swoje imię, nazwisko i adres, lecz podawać te dane tylko w
sytuacjach trudnych;
dbać o bezpieczeństwo innych
- konsekwentnie przestrzegać zakazu manipulowania urządzeniami
elektrycznymi w bezpośrednim zasięgu innych dzieci;
- przestrzegać i egzekwować od innych wprowadzonych wcześniej umów,
które mają zapobiegać niebezpieczeństwu
- przeciwstawiać się wspólnym zabawom niosącym duży element ryzyka
- stosować zasady bezpieczeństwa w przedszkolu i poza terenem
przedszkola;
- zachować się właściwie w czasie ewakuacji, awarii w budynku przedszkola
czy w sytuacji zagrożenia w wyniku pożaru lub zalania;
- "oceniać" zachowanie innych osób z punktu widzenia ich bezpieczeństwa.
REALIZACJA PROGRAMU
Program realizowany będzie w czterech etapach:
Etap pierwszy:
Przeprowadzenie przez nauczycielki cyklu dowolnej ilości zajęć i zabaw dla
dzieci z uwzględnieniem następujących zagadnień:
- „Praca strażaka”- poznanie charakteru pracy strażaka, sprzętu pożarniczego
oraz poznanie strat wynikających z pożaru.
- „Niebezpieczne zabawy”- zabawy niosące duży element ryzyka pożarowego
- „Jak zachować się w razie zagrożenia?” –co należy zrobić, kogo
poinformować, jak telefonować do straży pożarnej?
- „O czym informują znaki?”- poznanie znaków informacyjnych o miejscach
bezpiecznych, drogach ewakuacyjnych, sprzęcie przeciwpożarowym.
- „Nieznane substancje- co z nimi zrobić?”- jak zachować się w sytuacji
znalezienia nieznanej substancji. Obchodzenie się z lekarstwami i środkami
chemicznymi wykorzystywanymi w gospodarstwie domowym.
Przygotowanie po jednym scenariuszu zajęć do omawianego zagadnienia i
dostarczenie do Przedszkola Nr 9 w Koszalinie.
Etap drugi:
Organizacja w przedszkolu spotkań z funkcjonariuszem Straży Pożarnej.
Przeprowadzenie pogadanek na temat edukacji przeciwpożarowej. Wycieczka
do Straży Pożarnej.
Etap trzeci:
Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Straż pożarna w oczach dziecka”
Etap czwarty:
Międzyprzedszkolny konkurs wiedzy „Zapobiegajmy pożarom” dla dzieci
6- letnich z placówek przedszkolnych w Koszalinie.
SPOSÓB RELIZACJI:
Praca z dziećmi:
Zabawy i zajęcia grupowe i indywidualne
Współpraca z instytucjami
Spotkanie z funkcjonariuszami Straży Pożarnej
Wycieczka do Straży Pożarnej
Współpraca z rodzicami- działalność informacyjna
Przygotowanie ulotki informacyjnej dla rodziców „Jak uniknąć zagrożenia? Na
co zwrócić uwagę dziecka?”