ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty 1. KAMARO T

Transkrypt

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty 1. KAMARO T
Malbork, 28.02.2014r.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Muzeum Zamkowe w Malborku jako Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalacje
urządzeń grzewczych w budynkach na Wale von Plauena w MZM - znak sprawy Zp 01/2014 dokonał wyboru
najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się kryterium: ceny.
Wykaz i porównanie złożonych ofert:
Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy
Streszczenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu i oceny ofert
Liczba pkt w
kryterium:
cena 100
Kolejność ofert
wg kryterium
ceny
1.
KAMARO T.Tomanik,
P.Paszkowicz
Spółka Jawna
ul. Malczewskiego 4
81-817 Sopot
Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, oferta zgodna z
przedmiotem zamówienia i nie
podlega odrzuceniu
100
Oferta pierwsza
w kolejności
2.
ELEKTRO-CAL Sp. z o.o.
Zajączkowo 28A
83-111 Miłobądz
Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, oferta zgodna z
przedmiotem zamówienia i nie
podlega odrzuceniu
83,61
Oferta druga
w kolejności
Uzasadnienie wyboru: na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, iż oferta oznaczona
numerem 1 złożona przez w/w Wykonawcę odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i została oceniona w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza z uwzględnieniem kryterium
ceny. Uzyskała największą liczbę punktów tj. 100/100.
Dyrektor
Muzeum Zamkowego w Malborku
mgr Mariusz Mierzwiński
Ogłoszenie zamieszczono: na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 28.02.2014 r.

Podobne dokumenty