Tutaj - BIP - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Transkrypt

Tutaj - BIP - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W ŁODZI
Numer egzemplarza:
PROTOKÓŁ
KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Jednostka kontrolowana:
Termin kontroli:
Gmina Słupia
18 kwiecień - 18 czerwiec 2007
rok
St. inspektor kontroli - Urszula
Kontrolujący
Podrażka-Krawczak
(imię, nazwisko,
Inspektor kontroli - Wanda
stanowisko służbowe):
Jeziorska
Okres objęty kontrolą
Numer i data upoważnienia:
2005-2006 rok
WK 601-2/27/2007 z dnia
6 kwietnia 2007 roku
Uwaga!
Protokół niniejszy podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie
z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz.1198),
z ograniczeniami wynikającymi z art.5 tej ustawy.
1
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
I.
INFORMACJE WSTĘPNE
DANE O JEDNOSTCE
Gmina Słupia połoŜona jest we wschodniej części województwa łódzkiego, w Powiecie
Skierniewickim. Powierzchnia gminy wynosi 41,16 km2.
Sąsiadami Gminy są :
- od północy Gmina Lipce Reymontowskie,
- od wschodu Gmina Godzianów i Głuchów,
- od południa i wschodu Gmina Rogów i JeŜów (powiat brzeziński).
Gmina połoŜona jest 20 km od Skierniewic, 40 km od Łodzi i 90 km od Warszawy.
W skład gminy wchodzi 11 wsi, tworzących 14 sołectw:
1. Bonarów,
2. Gzów,
3. Krosnowa,
4. Marianów,
5. Modła,
6. Nowa Krosnowa,
7. Podłęcze,
8. Winna Góra,
9. Słupia,
10. Wólka Nazdroje,
11. Zagórze.
Obszar gminy zamieszkuje 2720 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 66 osób na 1 km2.
Struktura wieku mieszkańców Gminy przedstawia się następująco:
Wiek
Mężczyźni
Kobiety
Ogółem
0-7
131
115
246
8-17
180
196
376
18-60
859
754
1613
> 60
168
317
485
Ogółem
1338
1382
2720
Liczba bezrobotnych na koniec I kwartału 2006 roku wynosiła 87 osób w tym 48 kobiet,
co stanowi 7% stopę bezrobocia w Gminie.
Na terenie Gminy znajdują się 2 szkoły podstawowe wraz z 2 gimnazjami połączone w
Zespoły Szkół Ogólnokształcących w Słupi i w Winnej Górze. Szkoła Podstawowa w Słupi
posiada 2 filie tj. w Gzowie i w Zagórzu. Szkoła filialna w Zagórzu znajduje się obecnie
w fazie likwidacji.
Rolę ośrodka gminnego obsługi ludności spełnia miejscowość Słupia – siedziba
samorządu gminnego. Tutaj zlokalizowane są podstawowe punkty, gwarantujące
zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Są to:
• Urząd Gminy,
• Bank Spółdzielczy,
• Komisariat policji,
• Kościół,
• Gminny Ośrodek Zdrowia,
• Gminy Ośrodek Oświaty, Kultury i Sportu,
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
• Urząd pocztowy,
_____________________________________________________
2
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
• Placówki handlowe.
Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 6
ha.
Ponadto na terenie gminy zarejestrowane są 92 podmioty prowadzące działalność
gospodarczą. Najwięcej podmiotów prowadzi działalność w zakresie transportu, usług
budowlanych i handlu.
Obiekty zabytkowe w Gminie Słupia wpisane do rejestru zabytków to:
• Kościół Przemienienia Pańskiego wybudowany w 1763 roku,
• dzwonnica kościoła parafialnego i cmentarz przykościelny z XVIII wieku. Obiekty te
podlegają ochronie konserwatorskiej.
Ochronę przeciwpoŜarową na terenie Gminy zapewnia 5 ochotniczych straŜy poŜarnych
działających we wsiach: Słupia (funkcjonuje w ramach Krajowego Systemu
Ratowniczego), Modła, Gzów, Krosnowa, Zagórze. KaŜda jednostka OSP ma swoją bazę
lokalową i wyposaŜona jest w podstawowy sprzęt przeciwpoŜarowy.
Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę dla celów gospodarczych i komunalnych są
dwa wiejskie wodociągi Słupia - Zagórze i Winna Góra-Krosnowa. Łączna długość sieci
wodociągowych wynosi 45,6 km, a przyłączy wodociągowych do gospodarstw jest 631.
Wszystkie wsie są zwodociągowane. Na terenie Gminy nie ma zbiorowej oczyszczalni
ścieków ani kanalizacji.
Przez teren Gminy przebiegają:
•
•
droga wojewódzka relacji Skierniewice – JeŜów o długości 4,5 km,
oraz 3 drogi powiatowe relacji: Słupia - Lipce Reymontowskie – Mszczonów;
Borysław - Słupia – Krosnowa; Kołacin - JeŜów - Byczki- Maków o łącznej długości
18,9 km.
Ponadto na terenie Gminy znajdują się drogi gminne obsługujące ruch pomiędzy wsiami
i miejscowościami sąsiadującymi z Gminą o długości 19,3 km oraz drogi dojazdowe do
wsi nieposiadające numeracji o długości 25,6 km. Łączna sieć dróg na terenie Gminy
wynosi 68,3 km z tego 57,5 km posiada nawierzchnię bitumiczną.
Przez teren Gminy przebiega linia kolejowa relacji Warszawa – Koluszki – Łódź
Fabryczna. Trasa kolei przebiega przez zachodnią część Gminy i przecina ją w kierunku
północ – południe. Przystanek kolejowy znajduję się we wsi Krosnowa.
Siedzibą władz Gminy jest budynek Urzędu Gminy zlokalizowany w Słupi pod numerem
136, 96-128 Słupia.
Regon Urzędu Gminy - 000549281
Regon Gminy Słupia - 750148510
Nr NIP 833-11-28-413
Kontrola ma charakter kontroli kompleksowej, obejmującej prawidłowość prowadzenia
gospodarki finansowej i udzielania zamówień publicznych.
_____________________________________________________
3
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
II.
USTALENIA OGÓLNE
1. KIEROWNICTWO JEDNOSTKI
Przewodniczący rady gminy
W kadencji 2002-2006 funkcję Przewodniczącego Rady Gminy pełnił p. KAZIMIERZ
KOZŁOWSKI wybrany uchwałą Rady Gminy nr I/1/2002 z dnia 19 listopada 2002 roku.
Funkcje Wiceprzewodniczącego pełnił p. ANDRZEJ BYCZKOWSKI powołany w dniu 19
listopada 2002 roku uchwałą Rady Gminy nr I/3/2002. W dniu 17 września 2003 roku
Rada Gminy stwierdziła wygaśnięcie mandatu wskutek pisemnego zrzeczenia się
mandatu. Rada Gminy uchwałą nr IX/54/03 z dnia 17 października 2003 roku dokonała
wyboru p. JÓZEFA DUDY na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. W dniu 26 listopada
2004 roku odwołany został on z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Od dnia 30
grudnia 2004 roku funkcję Wiceprzewodniczącego pełnił p. ANDRZEJ JACKOWSKI
wybrany na mocy uchwały Rady Gminy nr XXII/112/04.
Obecnie Przewodniczącym Rady Gminy jest p. MIECZYSŁAW ROSIŃSKI wybrany w dniu
27 listopada 2006 roku na podstawie uchwały Rady Gminy nr I/1/06 z dnia 27 listopada
2006 roku. Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został p. CEZARY NOWAKOWSKI
wybrany na mocy uchwały Rady Gminy nr I/2/06 z dnia 27 listopada 2006 roku.
Wójt gminy
Wójtem Gminy w poprzedniej kadencji był p. LUCJAN MARKOWSKI wybrany w wyborach
bezpośrednich w dniu 27 października 2002 roku (zaświadczenie Gminnej Komisji
Wyborczej w Słupi z dnia 12 listopada 2002 roku), który złoŜył ślubowanie w dniu 19
listopada 2002 roku
Obecnie Wójtem Gminy jest p. MIROSŁAW MATULSKI wybrany w wyborach
bezpośrednich w dniu 12 listopada 2006 roku (zaświadczenie Gminnej Komisji
Wyborczej w Słupi z dnia 29 listopada 2006 roku), który złoŜył ślubowanie w dniu 5
grudnia 2006 roku.
W Gminie Słupia nie powołano zastępcy Wójta Gminy.
Skarbnik gminy
Skarbnikiem Gminy jest p. GRAśYNA SZCZEPANIAK powołano na to stanowisko uchwałą
Rady Gminy nr VII/40/03 z dnia 27 czerwca 2003 roku.
Sekretarz gminy
Sekretarzem Gminy w okresie 2005-2006 była p. ALINA LATEK powołana na to
stanowisko uchwałą Rady Gminy nr IV/12/90 z dnia 12 lipca 1990 roku.
W dniu 21 marca 2007 roku Rada Gminy na mocy uchwały nr V/22/07 odwołała p.
ALINĘ LATEK z funkcji Sekretarza Gminy w związku z przejściem na emeryturę. Wójt
Gminy z dniem 26 marca 2007 roku powierzył pełnienie obowiązków Sekretarza
Gminy p. ALINIE LATEK na czas określony, tj. do dnia 25 września 2007 roku na
podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu. Zgodnie z przepisem art. 18
ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) organem właściwym
do powoływania sekretarza gminy jest Rada Gminy na wniosek Wójta.
Powierzając więc obowiązki Sekretarza p. Alinie Latek bez zgody Rady, Wójt
przekroczył zakres kompetencji ustawowych. Wyjaśnienie Wójta Gminy w
powyŜszej sprawie oraz dokumenty źródłowe stanowią załącznik nr 2 do niniejszego
_____________________________________________________
4
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
protokołu kontroli. Zgodnie z treścią wyjaśnienia w Urzędzie Gminy w Słupi nie
funkcjonuje stanowisko Zastępcy Wójta, czynności te wykonuje Sekretarz Gminy,
dlatego teŜ Wójt za aprobatą Rady powierzył do czasu powołania „nowego” Sekretarza
obowiązki dotychczasowej p. Sekretarz, która z dniem 21 marca 2007 roku odeszła na
emeryturę. W wyniku niniejszej kontroli, Wójt Gminy wystąpi z wnioskiem do Rady
Gminy w Słupi o powołanie p. Aliny Latek na stanowisko sekretarza, który to wniosek
zostanie przedłoŜony Radzie Gminy na najbliŜszej sesji tj. w dniu 29 czerwca 2007 roku.
2. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I PRAWNOORGANIZACYJNE FORMY ICH
DZIAŁALNOŚCI
Zgodnie z wykazem sporządzonym przez Sekretarza Gminy na terenie Gminy Słupia w
latach 2005-2006 funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi – jednostka budŜetowa,
2. Gminny Ośrodek Oświaty, Kultury i Sportu w Słupi – jednostka budŜetowa,
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupi wraz z filiami – jednostka budŜetowa,
4. Zespół Szkól Ogólnokształcących w Winnej Górze – jednostka budŜetowa.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
GOPS w Słupi został utworzony na mocy zarządzenia Naczelnika Gminy w Słupi nr 3 z
dnia 2 maja 1990 roku. W Statucie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały
zapisano, Ŝe GOPS jest samodzielną jednostką organizacyjną i budŜetową utworzoną
przez Naczelnika i jemu podległą.
W drodze uchwały Rady Gminy nr V/19/07 z dnia 21 marca 2007 roku ustalono nowy
Statut Ośrodka. Z Statutu wynika, Ŝe GOPS w Słupi jest jednostką organizacyjną Gminy
Słupia. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, zaś obsługę
finansowo-księgową prowadzi Urząd Gminy w Słupi. W statucie nie uregulowano
prawnoorganizacyjnej formy działalności jednostki.
Kierownikiem GOPS była p. Lucyna Masłocha powołana na to stanowisko z dniem 1 maja
1990 roku przez Naczelnika Gminy (pismo z dnia 21 maja 1990 roku). (….)1.
Gminny Ośrodek Oświaty, Kultury i Sportu w Słupi
W drodze uchwały Rady Gminy nr XI/1/2000 z dnia 8 lutego 2000 roku dokonano
połączenia dwóch jednostek organizacyjnych o nazwie: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji i Gminny Zespół Obsługi Szkół w jednostkę organizacyjną o nazwie Gminny
Ośrodek Oświaty, Kultury i Sportu. W § 1 Statutu stanowiącego załącznik do niniejszej
uchwały ustalono, Ŝe GOOKiS stanowi jednostkę organizacyjną Gminy powołaną w celu:
−
sprawowania nadzoru nad działalnością szkół w zakresie administracyjnym i
finansowym,
−
integrowania działalności kulturalno-wychowawczej i sportowej na terenie gminy.
W § 2 określono następujące akty prawne stanowiące podstawę działalności Ośrodka:
−
ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996 roku
Dz. u. nr 67, poz. 329 z późn. zm),
1
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
_____________________________________________________
5
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
−
ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 1997 roku
Dz. U. nr 56, poz. 357 z późn. zm.),
−
ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jednolity z 1997 roku Dz. U. nr 110, poz. 721 z późn. zm.),
−
ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 1998
roku Dz. U. nr 155. poz. 1014 z późn. zm.),
−
Statut Ośrodka.
W Statucie nie określono prawnoorganizacyjnej formy jego działalności.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001
roku nr 13, poz. 123 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego
organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla
których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.
Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek
samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym. W art. 14 ww. ustawy
przewidziano, Ŝe instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą
rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez
organizatora, który następuje z urzędu. Zasady prowadzenia rejestru instytucji
kultury został uregulowany w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17
lutego 1992 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury
(Dz. u. nr 20, 80).
Stanowisko p.o. Dyrektora GOOKiS pełniła w okresie 2005-2006 p. Krystyna Klimczyk
(pismo Wójta Gminy o powierzeniu z dnia 2 stycznia 2005 roku). (….)2.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupi
Zespól został utworzony na mocy uchwały Rady Gminy nr IV/12/99 z dnia 25 lutego
1999 roku.
Statut jednostki został nadany uchwałą Rady Gminy nr VIII/38/99 z dnia 27 sierpnia
1999 roku. Zespół Szkół tworzą Szkoła Podstawowa z siedzibą w Słupi, Gimnazjum z
siedzibą w Słupi, Szkoła Podstawowa w Słupi Szkoła Filialna w Gzowie, Szkoła
Podstawowa w Słupi Szkoła Filialna w Zagórzu. Z § 6 wynika, Ŝe szkoła jest jednostką
budŜetową, prowadzącą gospodarkę finansową zgodnie z odrębnymi przepisami.
Stanowisko Dyrektora Zespołu zostało powierzone przez Wójta Gminy p. Jarosławowi
Truszczyńskiemu pismem z dnia 29 lipca 2003 roku na okres od dnia 1 września 2003
roku do dnia 31 sierpnia 2008 roku. (….)3.
Zespół Ogólnokształcący w Winnej Górze
Zespół został utworzony na podstawie uchwały Rady Gminy nr X/56/03 z dnia 25
listopada 2003 roku. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa w Winnej Górze
2
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
3
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
_____________________________________________________
6
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
oraz Gimnazjum w Winnej Górze. Zgodnie z § 1 pkt 8 Statutu Zespołu przyjętego w
drodze wspomnianej wyŜej uchwały, Zespół jest jednostką budŜetową.
Dyrektorem Zespołu w okresie 2005-2006 była p. Halina Dziuda (….)4. Wójt Gminy
pismem z dnia 27 lutego 2004 roku powierzył p. Halinie Dziuda stanowisko Dyrektora
Zespołu z dniem 1 marca 2004 roku na okres 5 lat. Z dniem 27 lutego 2007 roku p.
Halina Dziuda została odwołana z funkcji Dyrektora w związku z jej rezygnacją związaną
z przejściem na wcześniejszą emeryturę (pismo Wójta Gminy z dnia 5 grudnia 2006
roku)
Wójt Gminy pismem z dnia 27 lutego 2007 roku powierzył p. Teresie Głowackiej
pełnienie obowiązków Dyrektora Zespołu na okres sześciu miesięcy, tj. od dnia 28 lutego
2007 roku do dnia 28 sierpnia 2007 roku.
Kierownikom jednostek organizacyjnych Wójt Gminy nie udzielił pełnomocnictw do
jednoosobowego działania.
3. UNORMOWANIA WEWNĘTRZNE
Statut gminy
Organizację wewnętrzną, tryb pracy organów Gminy, zasady dostępu do dokumentów i
korzystania z nich przez obywateli określał Statut Gminy Słupia uchwalony przez Radę
Gminy uchwałą nr VIII/43/03 z dnia 17 września 2003 roku. Statut został opublikowany
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 286, poz. 2490.
Zmiany do Statutu zostały wprowadzone następującymi uchwałami Rady Gminy:
− nr XXXII/148/06 z dnia 29 marca 2006 roku,
− nr XXXIV/154/06 z dnia 25 maja 2006 roku.
Regulamin organizacyjny urzędu
Zasady funkcjonowania, szczegółową organizację i zasady działania poszczególnych
komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Słupi określał Regulamin Organizacyjny
Urzędu Gminy wprowadzony zarządzeniem Wójta Gminy nr 2/2003 z dnia 15 stycznia
2003 roku.
Zgodnie z Regulaminem strukturę organizacyjną urzędu tworzą następujące
samodzielne stanowiska i komórki organizacyjne:
− Sekretarz Gminy,
− Skarbnik Gminy (kierownik Referatu Finansowego),
− Referat Finansowy,
− Referat Gospodarki Gruntami i Rozwoju Gospodarczego,
− Urząd Stanu Cywilnego,
− Stanowisko ds. administracyjno-kancelaryjnych Urzędu i ewidencji działalności
gospodarczej,
− Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
Pracą Urzędu Kieruje Wójt Gminy, a w przypadku jego nieobecności z powodu choroby
lub urlopu obowiązki słuŜbowe pełni Sekretarz Gminy. Referatami kierują kierownicy.
USC kieruje kierownik przy pomocy zastępcy.
4
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
7
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Z Regulaminu nie wynikały zasady podporządkowania i podległości pomiędzy
stanowiskami.
W drodze zarządzenia Wójta Gminy nr 7/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie
zmiany regulaminu organizacyjnego m.in. rozszerzono strukturę organizacyjną Urzędu
Gminy o następujące stanowiska pracy: wieloosobowe stanowisko obsługi – robotnik
gospodarczy, konserwator wodociągu, konserwator-elektryk. W załączniku do
niniejszego zarządzenia ustalono strukturę organizacyjną Urzędu Gminy wraz z
określeniem zasad podporządkowania i podległości.
Ustalone zasady gospodarowania mieniem komunalnym
Rada Gminy Słupia nie podjęła uchwały w sprawach majątkowych Gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących określenia zasad nabycia,
zbycia i obciąŜenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierŜawiania lub najmu na
okres dłuŜszy niŜ trzy lata.
Instrukcja w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł
W okresie 2005-2006 w jednostce nie funkcjonowała
przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
instrukcja w sprawie
wartości majątkowych
W dniu 30 marca 2007 roku w drodze zarządzenia Wójta Gminy nr 5/2007 ustanowiono
koordynatora ds. współpracy z GIIF oraz wprowadzono w Ŝycie instrukcję postępowania
w zakresie zapobiegania przestępstwu z art. 299 Kodeksu Karnego.
Zasady składania oświadczeń woli – pełnomocnicy.
Oświadczenia woli w sprawach majątkowych składa kaŜdorazowo Wójt Gminy.
4. FUNKCJONOWANIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ (FINANSOWEJ).
Unormowania w zakresie kontroli finansowej. Osoby odpowiedzialne.
Przestrzeganie ustalonych procedur.
W okresie objętym kontrolą (2005-2006) w Urzędzie Gminy w Słupi obowiązywały
procedury kontroli wydatków opracowane stosownie do art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 28
listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) i
wprowadzone zarządzeniem Wójta Gminy nr 1/2003 z dnia 2 stycznia 2003 roku w
sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej. Z powyŜszego unormowania wynikało
m.in.:
-
kontrola wydatków dokonywana jest w oparciu o kryteria legalności, celowości
i gospodarności;
-
kontrola finansowa dokonywana jest na etapie wstępnym i bieŜącym – przez
właściwych pracowników, którzy zamieszczają informację dotyczącą wydatku na
dokumencie „Karta kontroli” oraz na etapie wstępnym przez Skarbnika Gminy, który
dokonuje oceny zgodności planowanej operacji finansowej z planem finansowym
poprzez złoŜenie podpisu na dokumencie „Karta wydatków”. Ponadto kontroli
wstępnej wydatków płacowych, inwestycyjnych i zaciągania zobowiązań dokonuje
kierownik jednostki na etapie projektowania planu finansowego. Kontrola następna
dokonywana jest przez pracownika ds. kontroli finansowej;
_____________________________________________________
8
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
-
kontrola pobierania i gromadzenia dochodów oraz
windykacyjnych są dokonywane przez Skarbnika Gminy;
podejmowanie
czynności
-
kontrola gospodarki składnikami majątkowymi jest dokonywana w szczególności
przez inwentaryzowanie stanu aktywów i pasywów, za które odpowiedzialny jest
Skarbnik Gminy oraz poprzez kontrole zabezpieczenia mienia przed zniszczeniem i
kradzieŜą za którą odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy;
-
kontrola formalno-rachunkowa dokonywana jest przez Skarbnika Gminy;
-
kontrola merytoryczna dokonywana jest przez kierownika jednostki w momencie
zatwierdzania dokumentu do wypłaty;
-
kontrola zgodności z prawem dokonywana jest przez radcę prawnego, a jej
potwierdzeniem jest adnotacja na projekcie umowy, porozumień, uchwał organów,
dokumentach o treści ”nie wnoszę uwag co do zgodności z obowiązującymi
przepisami”;
-
Skarbnik Gminy dokonuje zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentacji dotyczących operacji
gospodarczych i finansowych poprzez złoŜenie podpisu obok podpisu pracownika
merytorycznego;
-
w celu zapewnienia prawidłowego działania procedur kontroli finansowej Sekretarz
Gminy ustala pracownikom w zakresach czynności obowiązki w zakresie kontroli
finansowej.
Kontrolującym przedłoŜono wykaz osób (pracowników Urzędu Gminy, GOPS i GOOKiS),
które zapoznały się z zarządzeniem Wójta Gminy z 2003 roku. Zgodnie z § 27 ww.
zarządzenia procedury kontroli finansowej mają one równieŜ zastosowanie w jednostce
organizacyjnej podległej Gminie.
Regulamin organizacyjny został ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Słupia nr 2/2003 z
dnia 15 stycznia 2003 roku. Zmiany wprowadzono zarządzeniem nr 7/2007 z dnia 25
kwietnia 2007 roku. Zgodnie z § 9 Wójt Gminy sprawuje ogólne kierownictwo i nadzór
nad wszystkimi pracownikami Urzędu. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie Gminy sprawuje
Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, pracownik w zakresie realizacji ustawy
o finansach publicznych, pracownicy na swoich stanowiskach pracy, kierownicy w
stosunku do podległych pracowników. Zakres kontroli poszczególnych osób został
uregulowany w pkt 1 – 4.
W pkt VII Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy zostały określone zakresy
działania i kompetencje kierownictwa i poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym
Skarbnika Gminy oraz Referatu Finansowego.
Na podstawie dokumentacji znajdującej się w aktach osobowych p. GraŜyny Szczepaniak
Skarbnika Gminy ustalono, Ŝe spełnia ona wymogi określone w art. 45 ust. 2 pkt 4 lit.
„b”. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz.
2104 z późn. zm.). (….)5 Kierownik jednostki nie powierzył Skarbnikowi Gminy na
piśmie obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki.
W zakresie czynności znak: Or-0112/2003 z dnia 1 lipca 2003 roku Wójt Gminy ustalił,
Ŝe Skarbnika Gminy w razie nieobecności będzie zastępować p. Marianna Supera.
5
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
9
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Zgodnie z zakresem czynności p. Marianny Supera z dnia 1 lipca 2003 roku w pkt 12
przewidziano zastępstwo na stanowisku Skarbnika Gminy. Pani M.Supera była
zatrudniona w Urzędzie Gminy na stanowisku podinspektora w wymiarze ½ etatu w
okresie 1 lipca 2003 roku – 31 grudnia 2004 roku.
Procedury określające obieg dokumentów finansowo-księgowych zostały uregulowane
w instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych
stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1/2006 z dnia 3 stycznia 2006 roku w
sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy. Zarządzenie podjęto na
podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, ar. 4 oraz 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 roku nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz art. 44
ust. 1 i art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(tekst jednolity z 2005 roku nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
W instrukcji określone zostały zasady sporządzania dowodów księgowych, cechy i
funkcje dowodu księgowego, rodzaje dowodów księgowych, w tym dowody dotyczące
dokumentowania obrotu gotówkowego, obrotu bezgotówkowego, dowody dotyczące
obrotu składnikami majątku trwałego, dotyczące dokumentacji transportowej,
dokumentacji zatrudnienia, wyjazdów słuŜbowych i znaczków pocztowych.
W załączniku nr 1 określono wykaz osób upowaŜnionych do sprawdzania dokumentów
pod względem merytorycznym, w załączniku nr 2 pod względem formalnorachunkowym, w załączniku nr 3 wykaz osób upowaŜnionych do zatwierdzania
dokumentów do wypłaty w Urzędzie Gminy, GOOKiS oraz w jednostkach oświatowych.
Ponadto w instrukcji określono wykazy dokumentów stosowanych w zakresie gospodarki
finansowo-księgowej, dotyczących inwestycji i środków trwałych, wykaz dokumentów w
zakresie sprzedaŜy usług i towarów, dotyczących zakupu środków trwałych, materiałów,
towarów i usług wystawione przez kontrahentów, dotyczących zatrudnienia, płac,
rozliczeń z ZUS.
W instrukcji w części pn. „Inne postanowienia w zakresie kontroli wewnętrznej i obrotu
materiałowego” w pkt II. Organizacja i funkcjonowanie kontroli wewnętrznej zapisano,
Ŝe za zorganizowanie i prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej
odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy. Sprawuje on osobiście nadzór nad skutecznością
działania tego systemu, jak równieŜ prawidłowością wykorzystania sygnałów kontroli
wewnętrznej i zewnętrznej. Odpowiedzialny jest równieŜ za naleŜyte wykorzystanie
wyników kontroli.
W czasie trwania kontroli poproszono Skarbnika Gminy o przedłoŜenie wykazu czynności
faktycznie wykonywanych przez pracowników Referatu Finansowego, a następnie
dokonano porównania czy czynności wynikające z przedłoŜonego wykazu znajdują
odzwierciedlenie w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy oraz w zakresach
obowiązków poszczególnych pracowników. Kontrolą objęto wszystkich pracowników, tj.:
p. Krystynę Sobieszek - inspektora, p. Lilianę StrzyŜ - kasjera, p. Agnieszkę Mikina podinspektora.
Informacja Skarbnika Gminy o wykonywanych czynnościach na poszczególnych
stanowiskach w Referacie Finansowym stanowi załącznik nr 3 protokołu kontroli.
W wyniku czynności sprawdzających ustalono, Ŝe nie wszystkie zadania Referatu
Finansowego określone w Regulaminie Organizacyjnym z 2003 roku i zmianach
wprowadzonych w 2007 roku posiadają odzwierciedlenie w zakresach czynności
pracowników oraz Skarbnika Gminy, tj. prowadzenie rachuby płac (pkt 4, ppkt 9
regulaminu) oraz prowadzenie zakładowej działalności socjalno-bytowej (pkt 4 ppkt 14
regulaminu). Zgodnie z wyjaśnieniem Skarbnika Gminy ona prowadzi powyŜsze sprawy,
mimo, Ŝe nie posiada to odzwierciedlenia w zakresie czynności. Z przedłoŜonej
informacji wynika, Ŝe do obowiązków p. Liliany StrzyŜ zatrudnionej na stanowisku
kasjera naleŜy prowadzenie poboru, egzekucji oraz księgowości naleŜności z tytułu
_____________________________________________________
10
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
odpłatności z zuŜycie wody z wodociągów. PowyŜsze zadanie została jej przypisane w
zakresie czynności z dnia 14 marca 2003 roku, ale nie zostało przewidziane w zakresie
działania Referatu Finansowego określonego w Regulaminie Organizacyjnym.
W odniesieniu do pracowników p. StrzyŜ i Sobieszek zostały ustalone zastępstwa w
przypadku nieobecności danego pracownika. W przypadku p. Agnieszki Mikina nie
ustalono zastępstwa w przypadku jej nieobecności.
Podczas kontroli przedłoŜono informację dotyczącą szkoleń, w których uczestniczyli ww.
pracownicy Referatu Finansowego oraz Skarbnika Gminy. Przedmiotowa informacja
dotyczy okresu 2005-2006. Na podstawie danych zawartych w ww. informacji ustalono,
Ŝe tematyka szkoleń dotyczyła zakresu spraw prowadzonych przez poszczególnych
pracowników referatu. W aktach osobowych pracowników znajdują się dokumenty
potwierdzające fakt uczestniczenia w szkoleniu.
Informacja o szkoleniach odbytych przez pracowników Referatu Finansowego w latach
2005-2006 oraz test kontroli dotyczący wewnętrznych procedur kontroli stanowią
załącznik nr 4 protokołu kontroli.
W latach 2005-2006 Skarbnik Gminy dokonała 7 kontroli kasy Urzędu Gminy. Kontrole
przeprowadzono w obecności osobowy materialnie odpowiedzialnej p. Liliany StrzyŜ –
kasjera. W wyniku kontroli nie stwierdzono niedociągnięć oraz nie wniesiono zastrzeŜeń.
Protokoły podpisały: osoba kontrolująca oraz kasjer.
W zakresie przestrzegania omawianych procedur zbadano m.in. wydatki poniesione na:
inwestycje w kwocie 304.456,78 zł, wynagrodzenia i pochodne – 397.030,06 zł, na
realizację zawartych porozumień w kwocie 54.500 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie
51.866,19 zł, łączna kwota skontrolowanych wydatków w 2006 roku wynosiła
807.853,03 zł, tj. 15,40 % wykonanych wydatków budŜetowych – 5.246.715,07 zł.
Kontrola finansowa wobec jednostek organizacyjnych
W okresie objętym kontrolą zagadnienie kontroli finansowej wobec jednostek
organizacyjnych regulowały przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach
publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. nr 15 poz. 148 z poźn. zm.) oraz z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U . nr 249 poz. 2104 z poźn. zm.).
W podległych jednostkach organizacyjnych, zgodnie z w art. 127 ust.2 ustawy o
finansach publicznych z 1998 roku, przedmiotem realizowanej przez Wójta Gminy
kontroli powinno być przestrzeganie realizacji ustalonych procedur kontroli, w zakresie
obejmującym w kaŜdym roku co najmniej 5% wydatków danej jednostki (art. 127
ust.3).
Aktualnie kwestia ta została uregulowana w art. 187 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych, który stanowi, Ŝe przewodniczący zarządu jednostki
samorządu terytorialnego kontroluje przestrzeganie, przez podległe i nadzorowane przez
siebie jednostki sektora finansów publicznych, realizacji procedur w zakresie celowości
zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Kontrola, o której mowa
w ust. 2, obejmuje w kaŜdym roku co najmniej 5 % wydatków podległych jednostek
organizacyjnych.
Wykaz jednostek nadzorowanych i podległych Gminie Słupia stanowi załącznik nr 5
protokołu kontroli.
Odnośnie obowiązku wynikającego z przywołanych wyŜej przepisów naleŜy wskazać, Ŝe
Wójt Gminy nie realizował go w stosunku do jednej z jednostek organizacyjnych Gminy,
mianowicie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obsługa finansowo-księgowa GOPS
w Słupi w latach 2005-2006 oraz nadal jest prowadzona przez księgowość Urzędu
Gminy (od 2007 roku dla tej jednostki wyodrębnione są księgi rachunkowe). Kontrola
wydatków dokonywana była na etapie wstępnym: sprawdzenia pod względem
_____________________________________________________
11
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
merytorycznym dokonywał Wójt Gminy lub Kierownik GOPS, pod względem formalnorachunkowym Skarbnik Gminy lub Kierownik GOPS oraz podlegały one zatwierdzeniu
przez Wójta i Skarbnika Gminy lub Sekretarz Gminy.
W latach 2005-2006 przeprowadzono 2 kontrole w jednostce organizacyjnej Gminy, tj.
w Gminnym Ośrodku Oświaty, Kultury i Sportu w Słupi.
W 2005 roku na podstawie upowaŜnienia nr 1/2005 z dnia 6.06.2005 roku Skarbnik
Gminy przeprowadziła kontrolę finansową dotyczącą wydatków inwestycyjnych i
remontów w szkołach i w Gminnym Ośrodku Oświaty, Kultury i Sportu w Słupi za 2004
rok w dniach 13.06-17.06.2005 roku. UpowaŜnienie zostało wystawione przez Wójta
Gminy na podstawie art. 28 lit. „b” ustawy o finansach publicznych z 1998 roku. Art.
28b ust. 1 przywołanej wyŜej ustawy stanowił, Ŝe organ sprawujący, na podstawie
odrębnych przepisów, nadzór nad jednostką sektora finansów publicznych kontroluje
przestrzeganie przez tę jednostkę realizacji procedur, o których mowa w art. 35a ust. 2
pkt 1. Artykuł ten nie miał zastosowania w omawianym przypadku. NaleŜało przywołać
art. 127 ust. 2 i 3 ww. ustawy zgodnie, z którym zarząd jednostki samorządu
terytorialnego kontroluje przestrzeganie, przez podległe i nadzorowane przez siebie
jednostki sektora finansów publicznych, realizacji procedur, o których mowa w art. 35a
ust. 2 pkt 1. Kontrola, o której mowa wyŜej obejmuje w kaŜdym roku co najmniej 5%
wydatków podległych jednostek organizacyjnych.
Z przedłoŜonego protokołu kontroli wynika wysokość poniesionych wydatków na
inwestycje oraz remonty wynosiła w dziale 801- 53.078 zł i 926 – 5.248 zł. Kontrola
objęto „rachunki i faktury za 2004 rok dotyczące wydatków”. Z powyŜszego zapisu nie
wynika czy kontrolą objęto cześć faktur i rachunków dotyczących powyŜszych wydatków
czy całości oraz jaki procent wydatków jednostki one stanowią.
W 2006 roku kontrolę GOOKiS w Słupi przeprowadzono w dniach 5.06.-9.06.2006 roku
w zakresie wydatków na dowoŜenie uczniów do szkół i utrzymanie zespołu obsługi szkół
za 2005 rok. Kontrolę przeprowadziła Skarbnik Gminy na podstawie upowaŜnienie nr
1/2006 z dnia 22.05.2006 roku wydanego przez Wójta Gminy na podstawie art. 46
ustawy o finansach publicznych z 2005 roku. Zgodnie z przywołanym przepisem organ
sprawujący, na podstawie odrębnych przepisów, nadzór nad jednostką sektora finansów
publicznych kontroluje przestrzeganie przez tę jednostkę realizacji procedur kontroli
finansowej. Kontrola, o której mowa wyŜej obejmuje w kaŜdym roku co najmniej 5 %
wydatków nadzorowanej jednostki.
Podstawę prawną upowaŜnienia powinien stanowić art. 187 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych z 2005 roku.
Zgodnie z protokołem wydatki na dowoŜenie uczniów wynosiły 47.649 zł (m.in.
wynagrodzenia i pochodne, części zamienne, paliwo, ZFŚS), zaś wydatki związane z
obsługą ekonomiczno-administracyjną szkół 79.005 zł (m.in. wynagrodzenia i pochodne,
materiały biurowe, ZFŚS). Kontrolą objęto listy płac za 2005 rok kierowcy autobusu oraz
2 pracowników zatrudnionych w zespole szkół oraz wydatki na zakupy i na usługi. Z
protokołu nie wynika jaką wielkość poniesionych wydatków objęto kontrolą i jaki procent
wydatków jednostki one stanowią.
Wyjaśnienie w sprawie zakresu przeprowadzonych kontroli złoŜyła Skarbnik Gminy. Z
przedłoŜonego wyjaśnienia wynika, Ŝe w czasie czynności kontrolnych sprawdzeniu
podlegały wszystkie rachunki, listy płac oraz inne dowody księgowe (100% wydatków
podlegających kontroli) na kwotę 58.326 zł w 2005 roku za 2004 rok i 126.654 zł w
2006 roku za 2005 rok. Sprawdzone wydatki stanowiły 2,9 % wydatków jednostki
kontrolowanej w 2004 roku (2.009.340 zł) oraz 6,1 % wydatków kontrolowanej
jednostki (2.080.308 zł) w 2005 roku.
Wyjaśnienie Skarbnika Gminy dotyczące kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w
GOOKiS w Słupi w latach 2005-2006 stanowi załącznik nr 6 protokołu kontroli.
_____________________________________________________
12
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
W protokołach odnotowano, Ŝe przestrzegane były procedury kontroli wewnętrznej.
Wszystkie dokumenty księgowe były opisane pod względem merytorycznym, formalno
rachunkowym, zatwierdzone do wypłaty oraz opisane pod względem stosowania ustawy
prawo zamówień publicznych. Zgodnie z protokołami osoba kontrolująca nie wnosiła
zastrzeŜeń oraz uwag w odniesieniu do prawidłowości wydatkowanych środków.
Protokoły podpisane zostały przez osobę kontrolującą oraz kierownika (p.o. Dyrektora)
jednostki kontrolowanej.
Test kontroli dotyczący przeprowadzania kontroli w
nadzorowanych stanowi załącznik nr 7 protokołu kontroli.
jednostkach
podległych
i
Kontrola wykonywana przez Komisję Rewizyjną
W rozdziale 3 Statutu Gminy uregulowano zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej.
Zgodnie z § 38 Rada Gminy ustala skład liczbowy i osobowy Komisji Rewizyjnej oraz
dokonuje wyboru Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego. Komisja Rewizyjna
kontroluje działalność gospodarczą, finansową i organizacyjno-administracyjną pod
kątem zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. Przedmiotem kontroli
komisji jest w szczególności:
−
realizacja uchwał Rady Gminy,
−
wykonywanie przez gminne jednostki organizacyjne zadań własnych Gminy,
−
realizacja statutowych zadań kontrolowanych jednostek,
−
załatwianie skarg i wniosków obywateli.
Komisja wykonuje swoje zadania na podstawie rocznych planów pracy. Do
przeprowadzenia kontroli uprawniało pisemne upowaŜnienie podpisane przez
Przewodniczącego Rady Gminy. Czynności kontrolne komisja wykonuje w składzie, co
najmniej 2 osobowym. Z przebiegu kontroli sporządza się protokół, który zobowiązani
byli podpisać członkowie komisji biorący udział w kontroli oraz kierownik jednostki
kontrolowanej. Protokół sporządza się w 2 egzemplarzach: po jednym dla jednostki
kontrolowanej oraz Komisji Rewizyjnej z propozycjami wniosków pokontrolnych.
Komisja Rewizyjna składa roczne sprawozdanie ze swojej działalności do końca I
kwartału następnego roku po okresie objętym sprawozdaniem.
Uchwałą Rady Gminy nr II/12/2002 z dnia 4 grudnia 2002 roku powołano Komisję
Rewizyjną w składzie: Cezary Nowakowski, Stanisław Szymczak, ElŜbieta SzpecińskaMeguedad. W wyniku złoŜonej rezygnacji Rada Gminy odwołała Cezarego
Nowakowskiego ze składu komisji i dokonała wyboru Ewy Pira. Na Przewodniczącego
Komisji wybrano radnego Stanisłwa Szymczaka (uchwała nr IX/53/03 z dnia 17
października 2003 roku).
Komisja Rewizyjna opracowała roczne plany pracy na 2005 i 2006 rok określające
terminy i tematy posiedzeń i kontroli.
W 2005 roku Komisja Rewizyjna Rady Gminy Słupia odbyła następujące posiedzenia i
przeprowadziła następujące kontrole:
•
protokół z posiedzenia w dniu 24 stycznia 2005 roku - dotyczący opracowania
sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2004,
•
protokół z posiedzenia w dniu 9 marca 2005 roku - dotyczący kontroli
funkcjonowania oświaty na terenie gminy i jej kosztów utrzymania za 2004 rok,
•
protokół z posiedzenia w dniu 4 kwietnia 2005 roku - dotyczący omówienia
sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy za 2004 rok i opracowanie wniosku w
sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,
_____________________________________________________
13
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
•
protokół z posiedzenia w dniu 25 maja 2005 roku - dotyczący kontroli działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Słupi,
•
protokół z posiedzenia w dniu 23 sierpnia 2005 roku - dotyczący analizy
sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy za I półrocze 2005 roku,
•
protokół z posiedzenia w dniu 4 listopada 2005 roku - dotyczący kontroli wpływów i
ściągalności podatków na dzień 31 października 2005 roku,
•
protokół z posiedzenia w dniu 16 listopada 2005 roku - dotyczący kontroli
finansowania Ośrodka Zdrowia w Słupi i przebiegu wykonania remontów,
•
protokół z posiedzenia w dniu 20 grudnia 2005 roku - dotyczący opracowania planu
pracy na 2006 rok.
W 2006 roku Komisja Rewizyjna Rady Gminy Słupia odbyła następujące posiedzenia i
przeprowadziła następujące kontrole:
•
protokół z posiedzenia w dniu 2 lutego 2006 roku - dotyczący opracowania
sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2005,
•
protokół z posiedzenia w dniu 15 lutego 2006 roku - dotyczący kontroli działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi
•
protokół z posiedzenia w dniu 24 marca 2006 roku - dotyczący omówienia
sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy za 2005 rok i opracowanie wniosku w
sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,
•
protokół z posiedzenia w dniu 30 maja 2006 roku - dotyczący
funkcjonowania Szkoły filialnej w Gzowie i kosztów jej utrzymania,
•
protokół z posiedzenia w dniu 25 sierpnia 2006 roku - dotyczący analizy wykonania
budŜetu gminy za I półrocze 2006 roku.
Kontrolujące stwierdziły, Ŝe w
przeprowadzenia kontroli podpisane
Kozłowskiego, w których określano
będące członkami Komisji Rewizyjnej
kontroli
dokumentacji znajdują się upowaŜnienia do
przez Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierza
osoby uczestniczące w czynnościach kontrolnych
oraz podmiot i zakres kontroli.
Protokoły z przeprowadzonych kontroli nie zostały podpisane przez
kierowników jednostek kontrolowanych, co wynikało z § 42 pkt 1 Statutu, który
stanowił, Ŝe z przebiegu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół, który
podpisują wszyscy członkowie biorący udział w kontroli oraz kierownik
jednostki. Odmowę lub brak podpisu którejkolwiek osoby naleŜy omówić w
protokole.
W
wyniku
przeprowadzonych
kontroli
Komisja
Rewizyjna
nie
stwierdziła
nieprawidłowości i w związku z tym nie przedstawiła wniosków pokontrolnych.
5. KONTROLE ZEWNĘTRZNE
Kontrole przeprowadzone przez RIO
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła kompleksową kontrolę
gospodarki finansowej i zamówień publicznych w dniach od 24 kwietnia do 18 czerwca
2003 roku.
_____________________________________________________
14
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Kontrole przeprowadzone w zakresie gospodarki finansowej przez inne
podmioty - lata 2005 - 2006
Kontrole przeprowadzone przez inne podmioty w roku 2005:
−
w dniach 31 września – 14 października 2005 roku - kontrola przeprowadzona przez
Zakład Ubezpieczeń społecznych w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie zgłoszenia
do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, prawidłowości obliczania, potrącania i
opłacania składek, ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych i zasiłków oraz
dokonywania wypłat z tych tytułów, prawidłowości i rzetelności opracowywania
wniosków emerytalnych i rentowych, ustalania kapitału początkowego,
−
w dniu 14 grudnia 2005 roku - kontrola przeprowadzona przez Okręgowy Inspektorat
Pracy w Łodzi w zakresie realizacji wystąpienia pokontrolnego z 2005 roku,
Kontrole przeprowadzone przez inne podmioty w roku 2006:
−
w dniu 10 marca 2006 roku - kontrola przeprowadzona przez Łódzki Urząd
Wojewódzki w Łodzi w zakresie gospodarowania sprzętem OC i jego
ewidencjonowanie,
−
w dniu 28 listopada 2006 roku - kontrola przeprowadzona przez Łódzki Urząd
Wojewódzki w Łodzi w zakresie rejestracji stanu cywilnego,
6. BANK WYKONUJĄCY OBSŁUGĘ BANKOWĄ JEDNOSTKI
Wybór banku
Obsługę bankową Gminy Słupia prowadzi Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu
Oddział w Słupi na mocy uchwały Rady Gminy nr 4/94 z dnia 22 marca 1994 roku w
sprawie wyboru banku, któremu powierza się obsługę kasową gminy. Umowa rachunku
bankowego została zawarta w dniu 4 maja 1995 roku z Bankiem Spółdzielczym w Słupi.
Umowa na prowadzenie obsługi bankowej została zawarta na czas nieokreślony (§ 10).
Wyboru dokonano zgodnie z ówcześnie obowiązującym stanem prawnym tj. na
podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym
(Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.), który stanowił, iŜ obsługę kasową gminy
prowadzi bank wskazany przez jej radę. Art. 60 ust. 2 wyŜej cytowanej ustawy został
skreślony z dniem 1 stycznia 1999 roku, przez art. 188 ustawy z dnia 26 listopada 1998
roku o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014).
Kontrolujące ustaliły, Ŝe z dniem 1 stycznia 1999 roku nastąpiło połączenie Banków
Spółdzielczych i utworzono Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu, który posiada
11 Oddziałów, m.in. w Słupi.
Obowiązująca w okresie objętym kontrolą ustawa:
−
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) w art. 134 ust.
1 stanowiła, iŜ bankową obsługę budŜetu jednostki samorządu terytorialnego
wykonuje bank wybrany przez organ stanowiący danej jednostki w trybie określonym
w przepisach o zamówieniach publicznych;
−
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.
2104 z późn. zm.) począwszy od 1 stycznia 2006 roku, uregulowania w tym zakresie
zawiera przepis art. 195 ust. 1.
W art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o zmianie ustawy o zamówieniach
publicznych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 778) ustawodawca określił, Ŝe umowy
w sprawach zamówień publicznych zawarte przed dniem wejścia w Ŝycie
_____________________________________________________
15
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
ustawy pozostają w mocy, z tym Ŝe rozszerzenie ich zakresu przedmiotowego
lub zmiana stron umowy nie są moŜliwe. Biorąc pod uwagę przepis ww.
artykułu oraz zmianę nazwy banku w trakcie obowiązywania umowy (Bank
Spółdzielczy na Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej) – w ocenie kontrolujących –
zasadnym wydaje się dokonanie analizy umowy na prowadzenie obsługi
bankowej i przeprowadzenie ponownego wyboru banku na gruncie
obowiązujących przepisów prawa.
Rachunki bankowe
Stan środków finansowych jednostki zdeponowanych na rachunkach bankowych według
stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku i 31 grudnia 2006 roku przedstawia poniŜsze
zestawienie:
Lp. Numer rachunku
Nazwa rachunku
Stan środków na Stan środków na
31.12.2005 roku
31.12.2006 roku (w
(w zł)
zł)
1.
5292881079172004463000
2.
podstawowy
218.865,52
166.345,56
5.910
6.735,72
73928810791720044630000020
Fundusz socjalny
3.
94928810791720044630000030
depozytowy
0,00
0,00
18328810791720044630000040
WFOŚiGW
3.298,70
575,83
39928810791720044630000050
Pas drogowy
(rachunek
zamknięty w VI
2005 roku)
0,00
0,00
67928810791720000000000000
Subkonto do konta
podstawowego
(klęski żywiołowe)
socjalny
1,16
0,00
4.
5.
6.
W okresie 2005-2006 bank nie pobierał kosztów obsługi rachunków jak i nie naliczał
odsetek od środków zgromadzonych na rachunku.
Wykazy rachunków bankowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku i 31 grudnia
2006 roku sporządzone przez Skarbnika Gminy stanowią załącznik nr 8 protokołu
kontroli.
7. KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE, PORĘCZENIA, AKCJE I UDZIAŁY
Zaciągnięte kredyty i pożyczki - 2006 rok
Na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu jednostki samorządu
terytorialnego (art.82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych)
_____________________________________________________
16
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
W 2006 roku Gmina Słupia zaciągnęła następujący kredyt oraz poŜyczki na
prefinansowanie związane z sfinansowaniem planowanego deficytu budŜetu jednostki:
1.
Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu
budŜetowego w 2006 roku. Kredyt został udzielony przez Bank Ochrony Środowiska
S.A. w Warszawie, oddział w Łodzi na podstawie umowy nr 19/06/0 z dnia 11
grudnia 2006 roku. Kwota zaciągniętego kredytu wynosiła 140.000 zł na okres od
dnia 11 grudnia 2006 roku do dnia 10 grudnia 2009 roku. Zabezpieczenie spłaty
kredytu stanowił: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz
oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Spłata rat kapitałowych kredytu miała być
dokonywana w następujących terminach i wysokościach: kwartalnie począwszy od
dnia 10 kwietnia 2007 roku w wysokości 13.125 zł, przy czym ostatnia rat przypada
w dniu 10 grudnia 2009 roku i wynosi 8.750 zł. Odsetki od wykorzystanego kredytu
bank nalicza w miesięcznych okresach obrachunkowych i pobiera w dniu 10 kaŜdego
miesiąca, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło
uruchomienie środków z kredytu. Umowę podpisali: w imieniu BOŚ S.A. Dyrektor
oddziału oraz Naczelnik Wydziału Ekonomiki i Administrowania Kredytami, w imieniu
jednostki: Wójt Gminy Mirosław Matulski i Skarbnik Gminy GraŜyna Szczepaniak.
W uchwale Rady Gminy nr XXXII/143/06 z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie
uchwalenia budŜetu gminy na 2006 rok zaplanowano w załączniku nr 10 –przychody
i rozchody związane z finansowaniem niedoboru na 2006 rok – kwotę 140.000 zł
stanowiącą przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku krajowym (§
952). Rada Gminy podjęła w dniu 25 maja 2006 roku uchwałę nr XXXIV/157/06 w
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Kwota kredytu wpłynęła na konto jednostki w dniu 11 grudnia 2006 roku. Ewidencja
księgowa: Wn 133, Ma 134.
2.
PoŜyczki na prefinansowanie z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
„Adaptacja części budynku Ośrodka Zdrowia w Słupi na potrzeby społecznokulturalne społeczeństwa” oraz „Adaptacja budynku we wsi Winna Góra na potrzeby
społeczno-kulturalne społeczeństwa”.
W dniu 24 maja 2006 roku zawarto umowę poŜyczki nr SPOROL 230.001102.10 na
projekt pn. „Adaptacja budynku we wsi Winna Góra na potrzeby społecznokulturalne społeczeństwa” realizowany w ramach Priorytetu 2 ZrównowaŜony
Rozwój Obszarów Wiejskich, Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego, Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i
Modernizacja Sektora śywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich pomiędzy
Gminą Słupia a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Kwota udzielonej
poŜyczki wynosiła maksymalnie 114.394 zł. Udostępnienie poŜyczki miało nastąpić
po: zawarciu umowy z Instytucja WdrąŜającą, opracowaniu i dostarczeniu do Banku
harmonogramu transz. PoŜyczkobiorca zobowiązany był otworzyć rachunki:
„środków własnych”, „poŜyczki” oraz opcjonalnie „kosztów”. Uruchomienie poŜyczki
następowało poprzez opłacenie dostarczonej do banku faktury lub innego
dokumentu księgowego o równowaŜnej wartości dowodowej wystawionego przez
wykonawcę lub dostawcę. Spłata poŜyczki następowała po otrzymaniu środków z
budŜetu Unii Europejskiej z rachunku programowego utworzonego na poziomie
Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa na rachunek prowadzony w BGK. W
imieniu Banku umowę podpisali: Dyrektor Banku oraz Z-ca Dyrektora Wspierania
Rozwoju Regionalnego. W imieniu jednostki: Wójt Gminy Lucjan Markowski oraz
Skarbnik Gminy GraŜyna Szczepaniak.
−
Transze poŜyczki wpłynęły na konto jednostki w następujących wysokościach i
terminach:
w dniu 17 lipca 2006 roku w wysokości 17.505 zł,
_____________________________________________________
17
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
−
w dniu 21 września 2006 roku w wysokości 40.543 zł.
Umowa poŜyczki nr SPOROL230.001092.10 na projekt pn. „Adaptacja części
budynku Ośrodka Zdrowia w Słupi na potrzeby społeczno –kulturalne
społeczeństwa” ramach Priorytetu 2 – ZrównowaŜony rozwój obszarów wiejskich,
Działanie 2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora
śywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich została zawarta w dniu 5 czerwca
2006 roku pomiędzy Gminą Słupia a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w
Warszawie. Zgodnie z postanowieniami umowy wysokość udzielonej poŜyczki na
prefinansowanie wynosiła maksymalnie 165.728 zł. Udostępnienie poŜyczki miało
nastąpić po: zawarciu umowy z Instytucja WdrąŜającą, opracowaniu i dostarczeniu
do Banku harmonogramu transz. PoŜyczkobiorca zobowiązany był otworzyć
rachunki: „środków własnych”, „poŜyczki” oraz opcjonalnie „kosztów”. Uruchomienie
poŜyczki następowało poprzez opłacenie dostarczonej do banku faktury lub innego
dokumentu księgowego o równowaŜnej wartości dowodowej wystawionego przez
wykonawcę lub dostawcę. Spłata poŜyczki następowała po otrzymaniu środków z
budŜetu Unii Europejskiej z rachunku programowego utworzonego na poziomie
Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa na rachunek prowadzony w BGK. W
imieniu Banku umowę podpisali: Dyrektor Banku oraz Z-ca Dyrektora Wspierania
Rozwoju Regionalnego. W imieniu jednostki: Wójt Gminy Lucjan Markowski oraz
Skarbnik Gminy GraŜyna Szczepaniak.
Transze poŜyczki wpłynęły na konto jednostki w następujących wysokościach i
terminach:
− w dniu 21 czerwca 2006 roku w wysokości 29.156 zł,
− w dniu 12 październik 2006 roku w wysokości 90.151 zł,
Ewidencja księgowa wpływu transz poŜyczek:
− Wn 138-1, Ma 268-1- poŜyczka na zadanie „Adaptacja budynku we wsi Winna
Góra na potrzeby społeczno-kulturalne społeczeństwa”,
− Wn 138-2, Ma 268-2 – poŜyczka na zadanie „Adaptacja części budynku Ośrodka
Zdrowia w Słupi na potrzeby społeczno –kulturalne społeczeństwa”.
Umowy poŜyczki nr SPOROL 230.001092.10 z dnia 5 czerwca 2006 roku oraz umowa nr
SPOROL.230.001102.10 z dnia 24 maja 2006 roku zawarte pomiędzy Gminą Słupia a
BGK W Warszawie stanowią załącznik nr 9 protokołu kontroli.
W uchwale Rady Gminy nr XXXII/143/06 z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie
uchwalenia budŜetu gminy na 2006 rok zaplanowano w załączniku nr 10 przychody i
rozchody związane z finansowaniem niedoboru na 2006 rok – kwotę 280.122 zł jako
przychody z zaciągniętych poŜyczek na finansowanie zadań realizowanych udziałem
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej - § 903.
W dniu 30 sierpnia 2006 roku w drodze uchwały Rady Gminy nr XXXVII/172/06 w
sprawie zmiany budŜetu gminy na 2006 rok oraz zmian w budŜecie gminy na 2006 rok,
zmniejszono planowane przychody budŜetu do kwoty 178.992 zł (załącznik nr 4
niniejszej uchwały – Przychody i rozchody zwiane z finansowaniem niedoboru na 2006
rok).
Kwota planowanych przychodów związanych z zaciągniętymi poŜyczkami na
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej uległa zmniejszeniu do wysokości 177.355 zł w drodze uchwały Rady
Gminy nr XXXVIII/175/06 z dnia 17 października 2006 roku w sprawie zmiany budŜetu
gminy na 2006 rok oraz zmian w budŜecie gminy na 2006 rok (załącznik nr 4 niniejszej
uchwały – Przychody i rozchody zwiane z finansowaniem niedoboru na 2006 rok).
Uchwały Rady Gminy nr: XXXII/143/06z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia
budŜetu gminy na 2006 rok, nr XXXVII/172/06 z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie
_____________________________________________________
18
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
zmiany budŜetu gminy na 2006 rok oraz zmian w budŜecie gminy na 2006 rok oraz
XXXVIII/175/06 z dnia 17 października 2006 roku w sprawie zmiany budŜetu gminy na
2006 rok oraz zmian w budŜecie gminy na 2006 rok stanowią załącznik nr 10
protokołu kontroli.
Rada Gminy nie podjęła stosowanych
długoterminowych poŜyczek.
uchwał
dotyczących
zaciągnięcia
Nie podjęcie przez Radę Gminy uchwał w sprawie zaciągnięcia ww. poŜyczek na
prefinansowanie
z
Banku
Gospodarstwa
Krajowego
oraz
zawarcie
przedmiotowych umów przez organ wykonawczy Gminy oraz Skarbnika Gminy,
stanowiło naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.). Przywołany przepis stanowił, Ŝe do wyłącznej właściwości Rady
Gminy naleŜy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających
zakres
zwykłego
zarządu,
dotyczących
zaciągania
długoterminowych poŜyczek i kredytów.
Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie złoŜyła Skarbnik Gminy. Zgodnie z wyjaśnieniem Rada
Gminy uchwalając budŜet na 2006 rok zaplanowała w uchwale z dnia 29 marca 2006
roku w § 9 pkt 1 c limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek na finansowanie
planowanego deficytu budŜetowego związanego z realizacja zadań w ramach programów
i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych do wysokości 280.122 zł.
RównieŜ w załączniku do uchwały „Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków funduszy strukturalnych” szczegółowo określono nazwy zadań oraz koszty
rodzajowe. Ponadto jednostka nie była zobowiązana spłacić poŜyczkę ze środków
własnych, gdyŜ na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim spłata następowała po
otrzymaniu środków unijnych.
Wyjaśnienie Skarbnika Gminy dotyczące braku uchwał w sprawie zaciągnięcia poŜyczek
na prefinansowanie wydatków realizowanych ze środków UE stanowi załącznik nr 11
protokołu kontroli.
Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów (art.82 ust.1 pkt 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych)
W okresie objętym kontrolą jednostka nie emitowała papierów wartościowych oraz nie
zaciągała poŜyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
powyŜszych tytułów. Oświadczenie Skarbnika Gminy w przedmiotowej sprawie stanowi
załącznik nr 12 protokołu kontroli.
Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu
jednostki samorządu terytorialnego (art.82 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach
publicznych)
W okresie objętym kontrolą jednostka nie zaciągała zobowiązań na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetowego. Oświadczenie
Skarbnika Gminy w powyŜszej sprawie stanowi załącznik nr 13 protokołu kontroli.
Udzielone gwarancje i poręczenia
W okresie objętym kontrolą jednostka nie udzielała poręczeń i gwarancji. Oświadczenie
Skarbnika Gminy w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 14 protokołu kontroli.
_____________________________________________________
19
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Wyemitowane papiery wartościowe
W okresie objętym kontrolą jednostka nie wyemitowała papierów wartościowych.
Oświadczenie Skarbnika Gminy w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 15
protokołu kontroli.
Posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego. Wnoszenie i wycena
aportów rzeczowych
W okresie objętym kontrolą jednostka nie posiadał udziałów i akcji w spółkach prawa
handlowego oraz nie wnosiła aportów rzeczowych. Oświadczenie Skarbnika Gminy
w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 16 protokołu kontroli.
W jednostce nie funkcjonuje konto 030.
Stan zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego – 2006 rok
1. Zgodnie z sprawozdaniem Rb-z o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŜnych oraz
gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.03.2006 roku:
-
kredyty i poŜyczki wynosiły - 0 zł, w tym długoterminowe 0 zł,
-
zobowiązania wymagalne wynosiły – 0 zł,
-
poręczenia i gwarancje wynosiły -0 zł.
Wg sprawozdania Rb-27 S z wykonania planu dochodów budŜetowych za okres od
początku roku do dnia 31.03.2006 roku:
-
Planowane dochody wynosiły – 4.339.563 zł,
-
Wykonane dochody wynosiły – 1.147.679 zł.
Wskaźnik zadłuŜenia na dzień 31.03.2006 roku wynosił 0 % planowanych dochodów.
2. Zgodnie z sprawozdaniem Rb-z o stanie zobowiązań wg tytułu dłuŜnych oraz
gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.06.2006 roku:
-
kredyty i poŜyczki wynosiły - 29.156 zł, w tym długoterminowe 29.156 zł,
-
zobowiązania wymagalne wynosiły – 0 zł,
-
poręczenia i gwarancje wynosiły – 0 zł.
Wg sprawozdania Rb-27 S z wykonania planu dochodów budŜetowych za okres od
początku roku do dnia 30.06.2006 roku;
-
Planowane dochody wynosiły – 4.361.119 zł,
-
Wykonane dochody wynosiły – 2.358.513 zł.
Jednostka zaciągnęła poŜyczkę na realizację programów o projektów finansowanych
z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych w kwocie 29.156 zł, która
nie jest wliczana do limitu zadłuŜenia.
Wskaźnik zadłuŜenia na dzień 30.06.2006 roku wynosił 0 % planowanych dochodów.
3. Zgodnie z sprawozdaniem Rb-z o stanie zobowiązań wg tytułu dłuŜnych oraz
gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.09.2006 roku:
-
kredyty i poŜyczki wynosiły 87.204 zł, w tym długoterminowe 87.204 zł,
-
zobowiązania wymagalne wynosiły – 0 zł,
-
poręczenia i gwarancje wynosiły – 0 zł.
_____________________________________________________
20
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Wg sprawozdania Rb-27 S z wykonania planu dochodów budŜetowych za okres od
początku roku do dnia 30.09.2006 roku;
-
Planowane dochody wynosiły – 4.441.395 zł,
-
Wykonane dochody wynosiły – 3.542.121,88 zł.
Jednostka
zaciągnęła
poŜyczkę
na
realizację
projektów
finansowanych
z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych w kwocie 87.204 zł, która
nie jest wliczana do limitu zadłuŜenia.
Wskaźnik zadłuŜenia na dzień 30.09.2006 roku wynosił 0 % planowanych dochodów.
4. Zgodnie z sprawozdaniem Rb-z o stanie zobowiązań wg tytułu dłuŜnych oraz
gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.12.2006 roku:
-
kredyty i poŜyczki wynosiły 269.125 zł, w tym długoterminowe 269.125 zł,
-
zobowiązania wymagalne wynosiły – 0 zł,
-
poręczenia i gwarancje wynosiły – 0 zł.
Wg sprawozdania Rb-27 S z wykonania planu dochodów budŜetowych za okres od
początku roku do dnia 31.12.2006 roku;
-
Planowane dochody wynosiły – 5.002.311 zł,
-
Wykonane dochody wynosiły – 4.929.428,74 zł.
Jednostka zaciągnęła poŜyczkę na realizację programów o projektów finansowanych
z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych w kwocie 90.151 zł, która
nie jest wliczana do limitu zadłuŜenia oraz dokonała spłat w wysokości 48.229,87 zł.
Łączna wartość zadłuŜenia z tytułu poŜyczek na prefinansowanie wynosiła 129.125,13 zł
(87.204 zł + 90.151 zł – 48.229,87 zł ). ZadłuŜenie ogółem po pomniejszeniu o
zadłuŜenie z tytułu zaciągniętych pozyczek na prefiansowanie wynosiło na koniec 2006
roku ~140.000 zł.
Wskaźnik zadłuŜenia na dzień 31.12.2006 roku wynosił 2,79 % planowanych dochodów.
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z
2005 roku Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) stanowi, Ŝe łączna kwota
przypadających w danym roku budŜetowym spłat rat kredytów i poŜyczek wraz z
naleŜnymi w danym roku odsetkami od kredytów i poŜyczek nie moŜe przekraczać 15%
planowanych na dany rok budŜetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.
Zgodnie z sprawozdaniem NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 roku
wykonane rozchody wynosiły 48.229,87 zł, z tego spłaty poŜyczek na prefinansowanie
programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budŜetu państwa 48.229,87 zł.
Zgodnie z sprawozdaniem Rb 27 S z wykonania planu dochodów budŜetowych jednostki
samorządu terytorialnego z okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 roku
planowane dochody po zmianach wynosiły 4.929.428,74 zł.
Wysokość zapłaconych odsetek od poŜyczek i kredytów w 2006 roku wynosiła 560,20 zł
(zgodnie z § 8070 w rozdziale 75702 sprawozdania Rb-28S z wykonania planu
wydatków budŜetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku
do dnia 31 grudnia 2006 roku). Wskaźnik dokonanych rozchodów budŜetowych w
stosunku do planowanych dochodów wynosił na dzień 31 grudnia 2006 roku 0,99 %.
_____________________________________________________
21
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Spłata zaciągniętych zobowiązań - w szczególności z tytułu kredytów
i pożyczek
W 2006 roku Gmina Słupia dokonała następujących spłat poŜyczki na prefiansowanie na
realizację zdania pn. „Adaptacja części budynku Ośrodka Zdrowia w Słupi na potrzeby
społeczno-kulturalne społeczeństwa”:
− w dniu 22 grudnia 2006 roku w kwocie 29.126,29 zł.
Ewidencja księgowa spłat: Wn 268-2, Ma 138-2, Wn 138-2, Ma 907-2.
W 2006 roku Gmina Słupia dokonała następujących spłat poŜyczki na prefiansowanie na
realizację zdania pn. „Adaptacja budynku we wsi Winna Góra na potrzeby społecznokulturalne społeczeństwa”:
− w dniu 22 grudnia 2006 roku w kwocie 19.103,58 zł.
Ewidencja księgowa spłat: Wn 268-1, Ma 138-1, Wn 138-1, Ma 907-1.
III.
EWIDENCJA KSIĘGOWA. SPRAWOZDAWCZOŚĆ.
1. OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI. ZABEZPIECZENIE DANYCH
PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH.
Zarządzeniem nr 01/2006 z dnia 3 stycznia 2006 roku, Wójt Gminy Słupia wprowadził w
Ŝycie dokumentację przyjętych w jednostce zasad rachunkowości, opracowaną w oparciu
o art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz o rozporządzenia:
Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu
terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 roku w sprawie zasad rachunkowości oraz planu
kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek
samorządu terytorialnego, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października
2003 roku w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji
podatków i niepodatkowych naleŜności budŜetowych przez organy podległe ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
stycznia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłat naleŜności pienięŜnych do których nie stosuje się ustawy
Ordynacja podatkowa. Przywołane w podstwie prawnej ostatnie dwa przepisy prawa nie
mają zastosowania w jedostkach samorządu terytrorialnego. Dokumentacja powyŜsza
zawierała:
1. W rozdziale I w opisie ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych podano
miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych - Urząd Gminy Słupia, rok obrotowy i
wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze (okresem sprawozdawczym dla
jednostki zgodnie z powyŜszymi jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1
stycznia, kończący się 31 grudnia, technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych (za
pomocą komputera i przyjętych programów).
2. W rozdziale II opisano metody wyceny aktywów i pasywów oraz sposób ustalenia
wyniku finansowego.
3. W rozdziale III opisano zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym dziennika
księgi głównej, ksiąg pomocniczych, zestawień obrotów i sald księgi głównej,
zestawień obrotów i sald ksiąg pomocniczych oraz wykazu składników aktywów i
pasywów (inwentarza). Określono cechy jakościowe ksiąg rachunkowych tzn.
rzetelność, sprawdzalność i prowadzone na bieŜąco, zapisy trwałe zawierające datę
operacji, numer i rodzaj dowodu księgowego, kwotę i datę zapisu, oznaczenie kont
_____________________________________________________
22
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
których dotyczyły (dekretacja). Stwierdzane błędy w zapisach zgodnie z ustaleniami
dokumentacji koryguje się z zachowaniem czytelności zapisu i jednocześnie we
wszystkich księgach rachunkowych, których dotyczą.
4. W rozdziale IV opisano zasady ochrony danych i zbiorów. Aby zapewnić prawidłową i
sprawną pracę w referacie finansowym jednostka korzysta z następujących
oprogramowań: program „Płatnik” słuŜący rozliczaniu składek ZUS, program „Kadry
i Płace” słuŜący naliczaniu wynagrodzeń, zestawianiu płac i kart pracowników
Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi, program finansowoksięgowy „BudŜet”, program „BudŜet ST II” – słuŜący przygotowaniu i edytowaniu
sprawozdań, program „Woda” umoŜliwiający naliczanie naleŜności z tytułu poboru
wody korzystającym z wodociągów gminnych, program „Podatki” słuŜący do
wymiaru łącznego zobowiązania pienięŜnego od osób fizycznych. W powyŜszym
rozdziale zawarto takŜe ustalenia w sprawie zasad ochrony danych i sposobów
właściwego stosowania programów. Zgodnie z powyŜszymi dla ochrony danych
przetwarzanych komputerowo regularnie na koniec kaŜdego kwartału wykonuje się
kopie danych na płytach CD i opisane przechowuje się w sejfie kasy Urzędu. Dane
zawarte w komputerach chronione są przed dostępem osób nieupowaŜnionych
poprzez wprowadzenie haseł znanych tylko uŜytkownikowi. Hasła zmieniane są raz
w miesiącu. Dokumenty uzyskane z wydruków komputerowych przechowywane są
w szafie metalowej zabezpieczonej specjalnym zamkiem.
5. W rozdziale V opisano ogólne zasady przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
natomiast w załączniku nr 3 do przedmiotowej dokumentacji opracowano Instrukcję
inwentaryzacyjną.
6. W rozdziale V i VI opisano zasady i sposób archiwizacji dokumentacji finansowej
oraz zasady prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej dla programów i projektów
realizowanych z funduszy unijnych.
7. W załączniku nr 1 do cytowanej dokumentacji zawarto opis zakładowego planu kont
dla jednostki samorządu terytorialnego (organu), ustalający wykaz kont
bilansowych wraz z zasadami funkcjonowania poszczególnych kont. W załączniku nr
2 określono zakładowy plan kont dla jednostki budŜetowej oraz dla prowadzenia
ewidencji podatków i opłat z podziałem na konta bilansowe i pozabilansowe wraz z
opisem przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń oraz powiązań pomiędzy kontami
ksiąg pomocniczych z kontami księgi głównej.
8. W załączniku nr 2a zawarto plan kont dla jednostek organizacyjnych oświaty wraz z
ich opisem.
Ponadto w skład dokumentacji w sprawie zasad polityki rachunkowości wchodziły:
Instrukcja w sprawie sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowoksięgowych, wraz z wykazami osób upowaŜnionymi do sprawdzania dokumentów pod
względem merytorycznym, pod względem formalno-rachunkowym, wykazem osób
upowaŜnionych do zatwierdzania dokumentów do wypłaty, oraz wykazami dokumentów
stosowanych w zakresie gospodarki finansowo-księgowej.
Opracowana przez kontrolowaną jednostkę dokumentacja w zakresie przyjętych zasad
rachunkowości spełniała wymogi określone w art.10 ustawy z dnia 29 września 1994
roku o rachunkowości.
W dniu 10 stycznia 2007 roku Wójt Gminy Słupia zarządzeniem nr 3/2007 wprowadził
zmiany w opisywanym wyŜej zarządzeniu nr 1/06 z dnia 3 stycznia 2006 roku w sprawie
zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Słupia, dostosowując opisaną
dokumentację do obowiązujących w tym zakresie przepisów, a mianowicie
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek
_____________________________________________________
23
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.
U. nr 142, poz. 1020), oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006
roku w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i
niepodatkowych naleŜności budŜetowych dla organów podatkowych jednostek
samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 112, poz. 761).
2. URZĄDZENIA KSIĘGOWE
Wg przyjętych zasad rachunkowości księgi rachunkowe prowadzone są przy uŜyciu
komputerów z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego ich prowadzenie.
Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych (sum zapisów) i sald, które
tworzą:
-
dziennik zawierający chronologicznie ujęcie zdarzeń jakie nastąpiły w danym
okresie sprawozdawczym. Zapisy w dzienniku są kolejno numerowane, a sumy
zapisów liczone w sposób ciągły,
-
konta księgi głównej – zwierające zapisy o zdarzeniu w ujęciu systematycznym.
Na kontach księgi głównej obowiązuje ujęcie zarejestrowanych uprzednio lub
równolegle w dzienniku zdarzeń, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. Zapisów
na określonych kontach dokonuje się w kolejności chronologicznej,
-
konta ksiąg pomocniczych – stanowią zapisy uszczegóławiające dla wybranych
kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z
zasadą zapisu powtarzanego. Ich forma dostosowywana jest za kaŜdym razem do
przedmiotu ewidencji konta głównego. Stosowane w jednostce księgi pomocnicze
to: karty dochodów i wydatków dla kont 901, 902, ksiąŜka środków trwałych,
ksiąŜki wyposaŜeniowe, tabele umorzeń dla środków trwałych, karty
wynagrodzeń dla pracowników, konta podatników, rejestry, raporty kasowe,
-
zestawienie obrotów i sald – na koncie kaŜdego obrotu sprawozdawczego tj. na
koniec miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej sporządza się
zestawienie obrotów i sald. Obroty tego zestawienia powinny być zgodne z
obrotami dziennika. Zestawienie obrotów i sald prowadzi się do kont ksiąg
pomocniczych oraz kont księgi głównej,
-
wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz) – tworzy zestawienie obrotów
i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych sporządzanych na dzień
bilansowy.
Prawidłowość dokonywania ewidencji księgowej w dzienniku skontrolowano na
podstawie analizy dwudziestu pierwszych zapisów z marca i 10 pierwszych zapisów z
kwietnia 2006 roku i stwierdzono Ŝe,:
- kaŜdy zapis księgowy zawiera datę dokonania operacji,
- rodzaj i numer dowodu księgowego,
- krótki opis operacji,
- kwotę i datę zapisu,
- oznaczono konta których operacje dotyczyły (dekretacja),
- dokonane zapisy pozwoliły na identyfikację dowodu księgowego będącego
podstawą zapisu.
Kontrolujący stwierdzają, Ŝe w roku 2006 jednostka prowadziła księgi rachunkowe
wspólnie dla urzędu i gminnego ośrodka pomocy społecznej. Jednak istniała moŜliwość
wyodrębnienia danych dotyczących poszczególnej jednostki, poniewaŜ stosowano zapisy
uwzględniające klasyfikacje budŜetową. Od 1 stycznia 2007 roku prowadzi się juŜ
odrębne księgi rachunkowe dla wymienionych jednostek
_____________________________________________________
24
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej spełnia następujące zasady:
- zasadę podwójnego księgowania,
- systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewidencji na kontach księgi
głównej,
- odnośnie zapisów w dzienniku spełniała zasadę chronologicznego ujęcia zdarzeń,
kolejną numerację, ciągłość liczenia sum zapisów i umoŜliwienia jednoznacznego
powiązania ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.
Dla sprawdzenia prawidłowości
przeanalizowano księgowania:
ewidencji
operacji
finansowych
na
kontach
- wpływ subwencji oświatowej w grudniu 2006 roku na styczeń roku następnego
W dniu 21 grudnia 2006 roku wyciąg bankowy poz. 1177 miał miejsce wpływ subwencji
oświatowej na miesiąc styczeń 2007 rok w wysokości 117.919 zł. PowyŜszy wpływ ujęto
na kontach: rachunek budŜetu Wn 133 i rozliczenia międzyokresowe Ma 909. Pod datą
2 stycznia 2007 roku poleceniem księgowania poz. 4 dokonano przeksięgowania
powyŜszej wpłaty na dochody budŜetu gminy w roku 2007 poprzez konta: Wn 909 i
dochody budŜetu Ma 901. W dniu 2 stycznia 2007 roku wyciąg bankowy poz.9 jednostka
przekazała subwencję oświatową na rachunek jednostek oświatowych księgując
operację: rozliczenie wydatków budŜetowych Wn 223-1 i Ma 133.
- zapłata faktury za roboty związane z realizacją inwestycji
W dniu 1 września 2006 roku ujęto w ewidencji księgowej pod pozycją dziennika
głównego 5991 fakturę nr 1/09/2006 za utwardzenie pobocza drogi w Słupi na kwotę
39.743,21 zł na kontach Wn 080-19 i Ma 201/278. Zapłatę wynagrodzenia dla
wykonawcy na podstawie powyŜszej faktury ujęto w ewidencji w dniu 5 września 2006
roku - wyciąg bankowy poz. 798 na kontach: wydatki budŜetu Wn 902 i rachunek
budŜetu Ma 133, rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Wn 201/278 i rachunek bieŜący
jednostki Ma 130-2 oraz środki budŜetu na inwestycję Wn - 810 i fundusz jednostki Ma 800-6.
- wpływ podatku od nieruchomości
Przypis podatku księguje się jednym poleceniem księgowania na kotach Wn 221-7 i Ma
750. Wpłatę podatku z dnia 14 lipca 2006 roku – wyciąg bankowy poz. nr 650, na kwotę
191 zł zaewidencjonowano na kontach Wn 133 i Ma 901 oraz Wn 130-1 i Ma 221-7.
Odpis podatku księgowany jest zbiorczo raz na kwartał na podstawie PK na kontach Wn
750 i Ma 221.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w ewidencji księgowej poszczególnych operacji.
3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I BILANS JEDNOSTKI. ZGODNOŚĆ DANYCH
WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIACH BUDŻETOWYCH Z EWIDENCJĄ
KSIĘGOWĄ
Z wykonania budŜetu Gmina Słupia sporządzała sprawozdania określone w
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 roku w sprawie
sprawozdawczości budŜetowej (Dz. U. nr 170, poz. 1426) załącznik nr 32 w odniesieniu
do sprawozdawczości za rok 2005, natomiast w odniesieniu do roku 2006 począwszy od
I pórocza sporządzała sprawozdania w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z
dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budŜetowej (Dz. U. nr 115,
poz. 781 ze zm.) Wg powyŜszych jednostka sporządziła:
- sprawozdanie Rb-27S o dochodach budŜetowych, w okresach kwartalnych i
rocznych,
_____________________________________________________
25
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
sprawozdanie Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- sprawozdanie Rb-28S o wydatkach budŜetowych, w okresach kwartalnych i
rocznych,
- sprawozdanie NDS o nadwyŜce i deficycie w okresach kwartalnych i rocznych,
- sprawozdanie Rb-N o naleŜnościach, w okresach kwartalnych i rocznych,
- sprawozdanie Rb-Z o zobowiązaniach wg tytułów dłuŜnych, w okresach
kwartalnych i rocznych,
- sprawozdanie Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- sprawozdanie Rb-50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z
wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych,
- sprawozdanie Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych
samorządowych jednostek budŜetowych.
W wyniku analizy sporządzonych sprawozdań Rb-27S z wykonania dochodów
budŜetowych i Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2005 i
2006 rok stwierdzono, Ŝe jednostka nie wykazała w sprawozdaniach Rb-PDP skutków
udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości, wynikających z uchwał organu
stanowiącego. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy w sprawie określenia stawek podatku
od nieruchomości na rok 2005 i 2006 (odpowiednio nr XX/96/04 z 26 listopada 2004
roku i nr XXX/136/05 z dnia 30 listopada 2005 roku) zwolnione z opłat podatku były
budynki i grunty przeznaczone do wykonywania zadań przeciwpoŜarowych i słuŜące
wykonywaniu zadań gminy. W związku z czym zwolnieniu podlegały budynki straŜnic
oraz jak wynika z ewidencji środków trwałych budynek stacji uzdatniania wody. Jak
wyjaśniła kontrolującym p. Skarbnik skutki zwolnień straŜnic OSP i gruntów pod tymi
budynkami z opłat podatku w kwocie 9.898,00 zł w roku 2005 i 15.224,00zł w roku
2006 zostały wykazane w sprawozdaniach Rb-PDP i Rb-27S za 2005 i 2006 rok lecz w
niewłaściwej kolumnie sprawozdania, a mianowicie wykazano je w kolumnie „Skutki
obniŜenia górnych stawek podatków” a nie w kolumnie „Skutki udzielonych przez gminę
ulg i zwolnień...”. Natomiast nie wykazano skutków zwolnienia z podatku
gruntów i budynku ”Stacji uzdatniana wody”, które to skutki w roku 2005
stanowiły kwotę 1.816 zł, natomiast w roku 2006 stanowiły kwotę 1.831,60 zł
-
Ponadto w przedmiotowych sprawozdaniach za 2005 i 2006 rok jednostka nieprawidłowo
wykazywała kwoty (1.733 zł), wynikające ze zwolnień z opłat podatku od środków
transportowych autobusu szkolnego, wprowadzonych uchwałami Rady Gminy
odpowiednio na 2005 rok uchwała nr XX/97/04 z dnia 26 listopada 2004 roku i na 2006
rok uchwała Rady nr XXX/37/05 z dnia 30 listopada 2005 roku. Kwotę 1.733 zł ujęto w
kolumnie dotyczącej skutków obniŜenia górnych stawek podatkowych, zamiast w
kolumnie obejmującej skutki udzielonych ulg i zwolnień przez organ stanowiący. Zasady
sporządzania sprawozdań o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określało na
2005 rok rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 roku w sprawie
sprawozdawczości budŜetowej (Dz. U. nr 170, poz.1426), które § 3 ust.1 pkt 9 i 10
instrukcji sporządzania sprawozdań budŜetowych w zakresie budŜetów jednostek
samorządu stanowiło jakie wartości powinny być ujęte w kolumnie 3 i w kolumnie 4
wzoru sprawozdania Rb-PDP, oraz w kolumnie 12 i 13 sprawozdania Rb- 27S. Natomiast
do roku 2006 poczawszy od I półrocza w powyŜszej kwestii miały zastosowanie przepisy
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie
sprawozdawczości budŜetowej (Dz. U. nr 115, poz. 781). Załącznik nr 34 rozdział 3 § 2
pkt 9 i 10 powyŜszego rozporządzenia normował jakie wartości mają być ujęte w
poszczególnych kolumnach sprawozdań Rb-27S i Rb PDP. Kserokopia sprawozdań RbPDP, Rb-27S za 2005 i 2006 rok oraz cytowane uchwały Rady Gminy stanowią
załącznik nr 17 do protokołu kontroli. W trakcie trwania niniejszej kontroli jednostka
_____________________________________________________
26
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
dokonała korekt sprawozdań uwzględniając powyŜsze dane i
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
przekazała
je do
Sprawozdanie Rb-Z za 2006 rok
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie
sprawozdawczości budŜetowej (Dz. U. nr 115, poz. 781), kontrolowana jednostka
sporządzała sprawozdania: Rb-Z kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według
tytułów dłuŜnych oraz poręczeń i gwarancji oraz sprawozdania Rb-N kwartalne
sprawozdania o stanie naleŜności. Jednostka podległa Urzędowi Gminy w Słupi a
mianowicie Gminny Ośrodek Oświaty, Kultury i Sportu sporządzał sprawozdanie
jednostkowe które uwzględniano w sprawozdaniu łącznym. Kontrolujący dokonali
analizy sprawozdania za 2006 rok i stwierdzono, Ŝe dane w nich wykazane były zgodne
z ewidencją księgową. W danych uzupełniających przedmiotowego sprawozdania nie
ujęto informacji o zawartej umowie z wydłuŜonym terminem płatności, na
okres dłuŜszy niŜ 6 miesięcy, przypadającym do spłaty w roku 2007 (umowa
2007). Umowa ta dotyczyła realizacji inwestycji rozbudowa Domu StraŜaka w
Gzowie” zawarta 20 lipca 2006 roku z terminem płatności: 69.435,23 zł w roku
2006 i 32.000 zł w roku 2007. I taka wartość (32.000 zł) powinna być
wykazana w sprawozdaniu Rb-Z danych uzupełniających na 31 grudnia 2006
roku. Kserokopia umowy i sprawozdania Rb-Z za 2006 rok stanowi załącznik nr 18 do
niniejszego protokołu.
Sprawozdanie Rb-NDS za 2006 rok
Kontrolą objęto dane wykazane w sprawozdaniu NDS o nadwyŜce/deficycie z ewidencja
księgową.
−
dochody wykonane – 4.929.428,74 zł zgodne były z stroną Ma konta księgowego 901
„Dochody budŜetu” - 4.881.198,87 zł oraz ze stroną Ma konta 907 „Dochody z
funduszy pomocowych” (907-1 – 19.103,58 zł, 907-2 – 29.126,29 zł) – 48.229,87
zł;
−
wydatki wykonane 5.246.715,07 zł zgodnie były ze stroną Wn konta 902 „Wydatki
budŜetu” – 5.069.360,07 zł oraz stronie Wn konta 908 „Wydatki funduszy
pomocowych” – 177.355 zł;
−
przychody wykonane wynosiły ogółem 458.658,86 zł, z tego kredyty i poŜyczki
317.355 zł, w tym na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem
środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności, otrzymane z
budŜetu państwa stanowiące poŜyczki na prefinansowanie 177.355 zł były zgodne z
saldem Ma konta 134 „Kredyty bankowe” w wysokości 140.000 zł oraz ze stroną Ma
konta 268 „Zobowiązania z tytułu prefinansowania”.– 177.355 zł. Pozostała kwota to
nadwyŜka z lat ubiegłych 123.3030,86 zł oraz wolne środki 18.000 zł,
−
rozchody wykonane w kwocie 48.229,87 zł zgodne były ze stroną Wn konta 268
„Zobowiązania z tytułu prefinansowania”.
−
dane wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS w zakresie dochodów (w poz. A.) były
zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S (kol. 7 – dochody wykonane),
natomiast dane wykazane z poz. B sprawozdania Rb-NDS, wykazywały zgodność z
danymi ze sprawozdania Rb-28S z kolumny 6 - wydatki wykonane.
Rb-27 S – wykonanie dochodów budŜetowych
−
W sprawozdaniu Rb-27 S o wykonaniu dochodów jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 roku dochody wykonane
stanowiły kwotę 4.929.428,74 zł, co było zgodne z saldem konta 901 (Wn) „Dochody
budŜetowe” w wysokości 4.881.198,87 zł i saldem konta 907 (Wn) „Dochody z
funduszy pomocowych” w wysokości 48.229,87 zł.
_____________________________________________________
27
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
−
dane wykazane w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania dochodów budŜetowych za
2006 rok dotyczące wpływów z podatku rolnego, leśnego i podatku od
nieruchomości, pobierane w formie łącznego zobowiązania pienięŜnego wykazane
zostały w kwotach odrębnych dla poszczególnych podatków za pomocą wskaźników,
wyliczonych na podstawie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów,
stanowiących udział poszczególnych podatków w łącznym zobowiązaniu pienięŜnym,
co jest zgodne z § 3 ust. 1 pkt 6 załącznika nr 34 do rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku.
RB-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych
Stan środków na rachunku bieŜącym jednostki samorządu terytorialnego wykazany w
rocznym sprawozdaniu Rb-ST na koniec 2006 roku wynosił 166.345,57 zł, w tym
117.919 zł środki pochodzące z dotacji i subwencji przekazane na styczeń roku
następnego. PowyŜsze dane wykazane w sprawozdaniu było zgodne z następującymi
rachunkiem bankowym: nr 52 9288 1079 1720 0446 3000 0010 – rachunek
podstawowy, potwierdzeniem salda BS Ziemi Łowieckiej z dnia 30 grudnia 2006 roku na
kwotę 166.345,57 zł oraz saldem konta 133.
Bilans księgowy za 2006 rok
Zbiorczy bilans księgowy jednostek budŜetowych według stanu na dzień 31 grudnia
2006 roku sporządzony został w dniu 30 kwietnia 2007 roku. Bilans podpisał Wójt
Gminy p. Mirosław Matulski oraz Skarbnik Gminy p. GraŜyna Szczepaniak. Bilans
zamknął się sumą bilansową aktywów i pasywów w wysokości 6.409.098,26 zł.
Stwierdzono, Ŝe bilans zbiorczy jest sumą bilansów: Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Oświaty Kultury i Sportu.
Szczegółową kontrolą objęto bilans Urzędu Gminy podpisany przez sporządzającą
Skarbnika GraŜynę Szczepaniak oraz Wójta Gminy.
Suma aktywów i pasywów dla bilansu Urzędu Gminy zamknęła się kwotą 5.032.866,08
zł. Analiza danych ujętych w bilansie Urzędu Gminy wg stanu na 31 grudzień 2006 rok
wykazała zgodność poszczególnych wartości aktywów z ewidencją księgową i tabelami
amortyzacyjnymi środków trwałych. Wszystkie operacje z 2006 roku mające wpływ na
stan środków trwałych Urzędu znalazły odzwierciedlenie w bilansie (np. komunalizacja
trzech działek o wartości łącznej 72.720 zł, przebudowa dróg zwiększająca ich wartość).
Bilans z wykonania budŜetu jednostki samorządu terytorialnego
W dniu 26 marca 2007 roku sporządzono i przedłoŜono Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Łodzi bilans z wykonania budŜetu jednostki samorządu terytorialnego.
Bilans podpisali Wójt i Skarbnik Gminy. Bilans obejmował aktywa i pasywa, które
wpłynęły na wynik budŜetu jednostki samorządowej w roku 2006. Bilans zamknął się
kwotą 211.522,44 zł. W aktywach bilansu wykazano: środki pienięŜne w wysokości
166.345,57 zł, naleŜności i rozliczenia w kwocie 45.176,87 zł w tym: naleŜności od
budŜetów w kwocie 44.743,46 zł z tytułu planowanych dochodów w udziałach gminy w
podatku dochodowym od osób fizycznych, które są do przekazania przez US w styczniu
następnego roku a dotyczyły roku bilansowego 2006 i pozostałe rozliczenia 433,41 zł. W
pasywach zaś wykazano kwoty: zobowiązań w wysokości 269.585,91 zł w tym
zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i poŜyczek, aktywa netto budŜetu (175.982,47 zł w tym niedobór budŜetu w wysokości 317.286,33 zł z czego niedobór
budŜetu to 188.161,20 zł, a 129.125,13 zł to wynik ujemny na funduszach
pomocowych) oraz inne pasywa w kwocie 117.919 zł.
_____________________________________________________
28
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
IV.
ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA
1.
ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI. TERMINOWOŚĆ
REGULOWANIA ZOBOWIĄZAŃ (LATA 2005 - 2006)
Zgodnie z zakładowym planem kont dla budŜetu gminy, jednostek budŜetowych i
gminnych funduszy celowych wprowadzonym zarządzeniem Wójta Gminy nr 2 z dnia 15
lutego 2002 roku nie dokonano opisu konta 201. Ewidencję analityczną naleŜało
prowadzić wg: odbiorców i dostawców działalności bieŜącej, dostawców i odbiorców
działalności inwestycyjnej, innej działalności. W zarządzeniu Wójta Gminy nr 01/2006 z
dnia 3 stycznia 2006 roku w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy
Słupia zapisano, Ŝe na koncie 201 dokonuje się ewidencji rozrachunków i roszczeń
krajowych i zagranicznych dostaw, robót i usług, w tym równieŜ zaliczek na poczet
dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a takŜe naleŜności z tytułu przychodów
finansowych. Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić moŜliwość ustalenia naleŜności i
zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów.
Jednostka kontrolowana prowadzi ewidencję analityczną do konta 201 wg
poszczególnych kontrahentów w sposób umoŜliwiający ustalenie naleŜności i
zobowiązań. Numeracja księgowa dowodów prowadzona jest w sposób ciągły,
narastająco w ramach danego roku.
Próbę kontrolną stanowiły dokumenty zaewidencjonowane w księgach rachunkowych w
grudniu 2005 roku i 2006 roku. W grudniu 2005 roku zaewidencjonowano 121 pozycji
księgowych, natomiast w grudniu 2006 roku 200 pozycji, których ewidencja księgowa
odbywała się na koncie 201 i 400. Kontroli poddano 23 dowody księgowe (19%)
zaewidencjonowane w grudniu 2005 roku oraz 37 dowodów księgowych (18,5%)
zaewidencjonowanych w grudniu 2006 roku.
2005 rok
Tabela nr 1
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa wystawcy faktury, nr i data
faktury
Projektant miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego nr
uprawnień 1289/92, Janina Załuska 99400 Łowicz, 12/2005 z dnia 29.12.2005
roku, data wpływu 30.12. 2005 roku
Kopalnia kruszyw, żwir, piasek Urszula
Borowiska, 96-134 Jeżów, 34/05 z dnia
28.12.2005 rok, data wpływu 30.12.2005
rokuu
Kopalnia kruszyw, żwir, piasek Urszula
Borowiska, 96-134 Jeżów, 34/05 z dnia
12.12.2005 rok, data wpływu 19.12.2005
roku
Centrum Handlowo-Usługowe „Armot”
Anna i Marek Kierlańczyk, 96-100
Skierniewice, nr 3/12/05/V z dnia
16.12.2005 roku, data wpływu
23.12.2005 roku
Izoplast Mariusz Szpotan, 95047 Jeżów,
nr 974/12/2005 z dnia 20.12.2005 roku,
Kwota do
zapłaty w zł
brutto
wynikająca z
faktury
Termin
płatności
Termin
zapłaty
14 dni od
daty
wystawienia
30.12.2005
roku
Nie
366 określono w
fakturze
30.12.2005
roku
Nie
3.660 określono w
fakturze
19.12.2005
roku
5.045,60 zł
1.329,80
14 dni
28.12.2005
roku
1.008,69
27.12.2005
roku
28.12.2005
roku –
_____________________________________________________
29
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
data wpływu 23.12.2005 roku
6.
przekroczen
ie terminu o
1 dzień
Pruszyński – Kałużny Sp. zo.o, 95-030
Rzgów, nr 08200/2005/FVS z dnia
12.12.2005 roku
Razem
21.513,41
31.01.2006
roku
30.12.2005
roku kwota
1.700 zł
32.923,50
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2005 roku wynosił 22.927,91 zł na który składały się
następujące dowody księgowe:
Tabela nr 2
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nazwa wystawcy faktury, nr i data
faktury
TUW 91-455 Łódź, polisa nr NZ 004401
z dnia 28.12.2005 roku, data wpływu
28.12.2005 roku
INFOR S.A. 01-042 Waraszawa, nr
FP2005/00548577 z dnia 28.12.2005
roku, data wpływu 4.01.2006 rok
WOI 90-007 Łódź, nr 1659/2005 z dnia
30.12.2005 roku, adat wpływu 6.01.2006
roku
ZGK sp z o.o. 96-100 Skierniewice, nr
076937FAK/0512 z dnia 31.12.2005
roku, data wpływu 9.01.2006 roku
ZE Łódź teren S.A. 90-950 Łódź, nr
20000276/00011/317 z dnia 28.12.2005
roku, nr 20000276/00034/317 z dnia 28
grudnia 2005 roku, data 30.12.2005 roku
ZE Łódź teren S.A. 90-950 Łódź, nr
29910183/229/61/60-R z dnia
27.12.2005 roku, data wpływu
30.12.2005 roku
Pruszyński – Kałużny Sp. zo.o, 95-030
Rzgów, nr 08200/2005/FVS z dnia
12.12.2005 roku
Kwota do
zapłaty w zł
brutto
wynikająca z
faktury
Termin
płatności
Termin
zapłaty
750
10.01.2006
roku
8.01.2006
roku
387,40
11.01.2006
roku
5.01.2006
roku
214
14 dni od
dnia
otrzymania
faktury
10.01.2006
roku
119,99
15.01.2006
roku
10.01.2006
roku
240,82
9.012006
roku
3.01.2006
roku
1.402,29
6.01.2006
roku
3.012006
roku
21.513,41 – I
transza
zapłacona w
grudniu 2005
roku – 1.700
zł. Różnica to
19.813,41
24.627,91
Wysokość
zobowiąza
nia na
dzień
31.12.2005
roku w zł
750
387,40
214
119,99
240,82
1.402,29
19.813,41
31.01.2006
roku
30.01.2006
roku –kwota
19.813,41 zł
22.927,91
Stwierdzono, Ŝe kwota zobowiązań ujęta została w bilansie jednostki za 2005 rok
prawidłowo w pozycji I. Zobowiązania krótkoterminowe, 1.1. Zobowiązania z tytułu
dostaw i usług.
Ponadto w trakcie postępowania kontrolnego sprawdzono terminowość regulowania
zobowiązań w oparciu o losowo wybrane dowody źródłowe zaewidencjonowanie w
miesiącu grudniu 2005 roku na koncie 400 – koszty według rodzajów, co przedstawia
poniŜsza tabela:
_____________________________________________________
30
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Tabela nr 3
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nazwa wystawcy faktury (rachunku),
nr i data faktury
G&K Szejk spółka jawna W..Kierner,
T.Galinski, 95-047 Jeżów, nr 15009/05 z
dnia 29.11.2005 roku
ANDAR Andrzej Wojciechowski, 92-723
Łódź, nr 334/11/05 z dnia 24.11.2005
roku
ANDAR Andrzej Wojciechowski, 92-723
Łódź, nr 334/11/05 z dnia 10.11.2005
roku
PKN Orlen S.A. ,Skierniewice, nr
8628/0462/05 z dnia 25.11.2005 roku
Dowód wpłaty - PED-BRUK Zakład
Budowlany nr 11/2005 z dnia
25.11.2005 roku
Rachunek - PHU KWIAT-MET Krystyna
Bujanowska 96-128 Słupia, nr 12/2005 z
dnia 16.11.2005 roku
G&K Szejk spółka jawna W..Kierner,
T.Galinski, 95-047 Jeżów, nr 14441/05 z
dnia 18.11.2005 roku
HURT-DETAL Art. przemysłowe, 96-100
Skierniewice, 11332/05 z dnia 1.12.2005
roku
PHU DY-ZIO s.c., 96-100 Skierniewice,
nr 1992/2005 z dnia 30.11.2005 roku
ANDAR Andrzej Wojciechowski, 92-723
Łódź, nr 334/11/05 z dnia 30.11.2005
roku
Razem
Kwota do
zapłaty w zł
brutto
wynikająca z
faktury
Termin
płatności
Termin
zapłaty
43,20 zł
29.11.2005
roku
29.11.2005
roku
50,96
24.11.2005
roku
24.11.2005
roku
101,25
10.11.2005
roku
10.11.2005
roku
50
25.11.2005
roku
35
-
25.11.2005
roku
16.11.2005
roku
29
-
16.11.2005
roku
99,98
18.11.2005
roku
18.11.2005
roku
144
1.12.2005
roku
1.12.2005
roku
100
30.11.2005
roku
30.11.2005
roku
71,25
30.11.2005
roku
30.11.2005
roku
724,64
Zapłata za ww. faktury i rachunki (z listopada 2005 rok) następowała w formie zwrotu
za poniesiony wydatek po dostarczeniu ich przez pracowników lub inne podmioty. Ujęcie
ww. dowodów księgowych w miesiącu grudniu wynikało z przedłoŜenia ich z
opóźnieniem przez zobowiązanych.
W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe:
− na koncie 201 ewidencjonowane były dowody (faktury/rachunki) wchodzące na
zobowiązania danego okresu sprawozdawczego. Dowody ewidencjonowano na koncie
201 w korespondencji z kontem 400 (naliczenie) i w chwili zapłaty z kontem 130-2
(Wn 400 Ma 201, oraz Wn 201 Ma 130-2);
−
faktury i rachunki dot. zakupu towarów i usług których zapłata następowała w drodze
zwrotu pracownikom lub Rewirowi Dzielnicowemu Policji w Słupi były
ewidencjonowane bezpośrednio na koncie 400 w korespondencji z kontem 101;
−
dokumenty, które były podstawą zapisów księgowych spełniały wymogi ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. nr 76,
poz. 694 ze zm.),
−
sprawdzone dowody księgowe, poddane były kontroli pod względem merytorycznym,
formalnym i rachunkowym, o czym świadczą pieczątki o dokonanym sprawdzeniu i
podpisy osób dokonujących wymienione kontrole, co było zgodne regulacjami
wewnętrznymi w powyŜszym zakresie,
_____________________________________________________
31
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
−
dokumenty zostały zatwierdzone do wypłaty przez Wójta orza podpisane przez
Skarbnika Gminy, co było zgodne z regulacjami wewnętrznymi w powyŜszym
zakresie,
−
dokumenty podlegały wstępnej kontroli przez Skarbnika Gminy poprzez umieszczenie
na dokumencie imiennej pieczątki wraz z podpisem oraz pieczątki o treści „niniejszy
wydatek mieści się w planie finansowym na rok 2005”,
−
datę wpływu posiadają co do zasady, tylko dowody księgowe, których płatność była
dokonywana przelewem i wpływały do Urzędu Gminy drogą pocztową (tabela nr 1 i
2). Faktury, z których naleŜność była płacona gotówką nie posiadają daty wpływu
(tabela nr 3).
2006 rok
Tabela nr 4
L.p.
1.
2.
Nazwa wystawcy faktury, nr i data
faktury
Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX
96-100 Skierniewice, nr 3/12/2006 z dnia
4.12.2006 roku, 11.12.2006 roku, data
wpływu 11.12.2006 roku
Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX
96-100 Skierniewice, nr 6/12/12/2006 z
dnia 4.12.2006 roku, data wpływu
11.12.2006 roku
Kwota do
zapłaty w zł
brutto
wynikająca z
faktury
Termin
płatności
Termin
zapłaty
3.417,77
18.12.2006
roku
15.12.2006
roku
7.925
18.12.2006
roku
15.12.2006
roku
3.
Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX
96-100 Skierniewice, nr5/12/2006 z dnia
4.12.2006 roku , data wpływu
11.12.2006 roku
2.333,34
18.12.2006
roku
4.
Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX
96-100 Skierniewice, nr 4/12/2006 z dnia
4.12.2006 roku, data wpływu 11.12.2006
roku
9.305,49
18.12.2006
roku
5.
6.
7.
PUH ELKRTO-MONTER s.c. 96-100
Skierniewice, nr 2426/06 z dnia
20.12.2006 roku
Zakład Tworzyw Sztucznych i Farb sp. Z
o.o. 57-250 Złoty Stok, nr
SZS/FAK/0612/6820 z dnia 18.12.2006
roku, data wpływu 28.12.2006 roku
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa RM
, Wydział wydawnictw i poligrafii 02-903
Warszawa, nr PFA-0000007812/2006 z
dnia 18.12.2006 roku, data wpływu
4.01.2007 roku (prenumerata
czasopism)
19.12.2006
roku –
termin
przekroczon
o 1 dzień
19.12.2006
roku –
termin
przekroczon
o o 1 dzień
2.572,40
3.01.2007 22.12.2006
roku roku
3.460,02
2.01.2007
roku
29.12.2006
roku
1.850
Nie
określono
14.12.2006
roku
8.
DA-MO spółka jawna 99-400 Łowicz, nr
1390/06/HP z dnia 4.12.2006 roku ,data
wpływu 8.12.2006 roku
oraz korekta nr 15/06 z dnia
29.12.2006, data wpływu 29.12.2006
roku
7.671,50
7.504
9.
KOMPRESOR-SERVICE spółka jawna,
91-845 Łódź, nr 1627/06 z dnia
2.799,90
18.12.2006
roku z
pierwszej
faktury i 22.12.2006
29.12.2006 roku (7.504)
roku z
drugiej
faktury
18.12.2006 21.12.2006
roku
roku (bez
_____________________________________________________
32
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
10.
11.
4.12.2006 roku, data wpływu 18.12.2006
rokus
Rachunek Aleksandra Giłka 96-100
Skierniewice z dnia 6.12.2006 roku
Rachunek Antoni Giłka z dnia 6.12.2006
roku
Razem
odsetek)
1.696
1.696
Nie
określono
Nie
określono
20.12.2006
rok
20.12.2006
roku
44.559,92
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2006 roku wynosił 37.491,68 zł na który składały się
następujące dowody księgowe:
Tabela nr 5
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Nazwa wystawcy faktury, nr i data
faktury
C.F. BECK sp. z o.o 01-518 Warszawa,
nr Fa00149704/2006 z dnia 20.12.2006
roku (prenumerata), data wpływu
23.12.2006 roku
C.F. BECK sp. z o.o 01-518 Warszawa,
nr Fa00149704/2006 z dnia 20.12.2006
roku (prenumerata), data wpływu
23.12.2006 roku
PPUH R.Piechota 96-100 Skierniewice,
nr 18/2006 z dnia 6.11.2006 roku
EKO-REGION sp. z o.o. oddział
Skierniewice, nr 28910/2006/12/II z dnia
31.12.2006 roku, data wpływu 5.01.2006
roku
TUW 91-455 Łódź, nr polisy 003552 z
dnia 27.12.2006 roku, data wpływu
27.12.2006 roku
TUW 91-455 Łódź, nr polisy 003553 z
dnia 27.12.2006 roku, data wpływu
27.12.2006 roku
TUW 91-455 Łódź, n polisy UP0561183
z dnia 20.12.2006 roku, data wpływu
20.12.2006 roku
TUW 91-455 Łódź, n polisy UP 0561182
z dnia 20.12.2006 roku , data wpływu
20.12.2006 roku
TUW 91-455 Łódź, nr polisy UP
0561181 z dnia 20.12.2006 roku, data
wpływu 20.12.2006 roku
TUW 91-455 łódź, nr polisy UP0561184
z dnia 20.12.2006 roku, data wpływu
20.12.2006 roku
TUW 91-455 Łódź, nr polisy UP0561180
z dnia 20.12.2006 roku, data wpływu
20.12.2006 roku
MARAD sp. z o.o. 95-040 Koluszki, nr
F1364/12/2006 z dnia 15.12.2006 roku,
data wpływu 29.12.2006 roku
SKR w Słupi, nr 45/12/06 z dnia
30.12.2006 roku, data wpływu 5.01.2007
Kwota do
zapłaty w zł
brutto
wynikająca z
faktury
Termin
płatności
Termin
zapłaty
138
10.01.2007
roku
12.01.2007
roku
69
10.01.2007
roku
12.01.2007
roku
101.435,23
30 dni
23.11.2006
roku – I rata
kwota
69.435,23
(zgodnie z
umową)
119,99
14.01.2007
roku
8.01.2007
roku
750
12.01.2007
roku
4.01.2007
roku
875
12.01.2007
roku
4.01.2007
roku
313
12.01.2007
roku
4.01.2007
roku
313
12.01.2007
roku
4.01.2007
roku
313
12.01.2007
roku
4.01.2007
roku
313
12.01.2007
roku
4.01.2007
roku
313
12.01.2007
roku
4.01.2007
roku
366
29.12.2006
roku
3.01.2007
roku
240
14.01.2007
roku
8.01.2007
roku
Wysokość
zobowiąza
nia na
dzień
31.12.2006
roku w zł
138 (bez
odsetek)
69
32.000
119,99
750
875
313
313
313
313
313
366
240
_____________________________________________________
33
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
roku
SKR w Słupi, nr 44/12/06 z dnia
14. 30.12.2006 roku, data wpływu 5.01.2007
roku
WOI Terenowy Bank Danych 90-007
15. Łódź, nr 1566/2006 z dnia 29.12.2006
roku, data wpływu 9.01.2007 roku
ZE Łódź-teren S.A. 90-950 Łódź, nr
29910183/229/73/72-R z dnia
16.
28.12.2006 roku , data wpływu
8.01.2007 roku
Razem
72
72
14.01.2007
roku
8.01.2007
roku
207
21 dni od
daty
wystawienia
12.01.2007
roku
1.089,69
9.01.2007
roku
9.01.2007
roku
106.926,91
207
1.089,69
37.491,68
Ponadto w trakcie postępowania kontrolnego sprawdzono terminowość regulowania
zobowiązań w oparciu o losowo wybrane dowody źródłowe zaewidencjonowanie w
miesiącu grudniu 2006 roku na koncie 400 – koszty według rodzajów, co przedstawia
poniŜsza tabela:
Tabela nr 6
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nazwa wystawcy faktury (rachunku),
nr i data faktury
PHU DY-ZIO s.c., 96-100 Skierniewice,
nr 2165/2006 z dnia 30.11.2006 roku
Stacja Paliw K i J. Kozłowscy s.c., 98126 Słupia, nr 2573/MAG/06 z dnia
24.11.2006 roku
Stacja Paliw K i J. Kozłowscy s.c., 98126 Słupia, nr 2573/MAG/06 z dnia
24.11.2006 roku
Agencja Reklamowa Ataner 2 –
R.Feder-Witkowska 96-100
Skierniewice, nr 1085/06 z dnia
6.12.2006 roku
Stacja Paliw K i J. Kozłowscy s.c., 98126 Słupia, nr 2652/MAG/06 1.12.2006
roku
Stacja Paliw K i J. Kozłowscy s.c., 98126 Słupia, nr 2667/MAG/06 z dnia
2.12.2006 roku
Stacja Paliw K i J. Kozłowscy s.c., 98126 Słupia, nr 2665/MAG/06 z dnia
2.12.2006 roku
Firma PARAGRAF, 90-442 Łódź , nr
3972 z dnia 11.12.2006 roku
Selgros sp. z o.o., 92-412 Łódź, nr
146341008161 z dnia 7.12.2006 roku
Stacja Paliw K i J. Kozłowscy s.c., 98126 Słupia, nr 2713/MAG/06 z dnia
7.12.2006 roku
Razem
Kwota do
zapłaty w zł
brutto
wynikająca z
faktury
Termin
płatności
Termin
zapłaty
100ł
30.11.2006
roku
30.11.2006
roku
55
24.11.2006
roku
24.11.2006
roku
78,56
2.12.2006
roku
2.12.2006
rokuh
128
6.12.2006
roku
6.12.2006
rokus
1.12.2006
roku
147,60
1.12.2006
roku-
73,80
2.12.2006
roku-
2.12.2006
roku
110,70
2.12.2006
roku
2.12.2006
roku
11.12.2006
roku
7.12.2006
roku
11.12.2006
roku
7.12.2006
roku
7.12.2006
roku
7.12.2006
roku
450
370,48
60
1.574,14
W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe:
−
na koncie 201 ewidencjonowane były dowody (faktury/rachunki) wchodzące na
zobowiązania danego okresu sprawozdawczego. Dowody ewidencjonowano na koncie
_____________________________________________________
34
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
201 w korespondencji z kontem 400 (naliczenie) i w chwili zapłaty z kontem 130-2
(Wn 400 Ma 201, oraz Wn 201 Ma 130-2);
−
faktury i rachunki dot. zakupu towarów i usług których zapłata następowała w drodze
zwrotu pracownikom lub Rewirowi Dzielnicowemu Policji w Słupi były
ewidencjonowane bezpośrednio na koncie 400 w korespondencji z kontem 101;
−
dokumenty, które były podstawą zapisów księgowych spełniały wymogi ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. nr 76,
poz. 694 ze zm.),
−
sprawdzone dowody księgowe, poddane były kontroli pod względem merytorycznym,
formalnym i rachunkowym, o czym świadczą pieczątki o dokonanym sprawdzeniu i
podpisy osób dokonujących wymienione kontrole co było zgodne regulacjami
wewnętrznymi w powyŜszym zakresie,
−
dokumenty zostały zatwierdzone do wypłaty przez oraz Wójta oraz podpisane przez
Skarbnika Gminy, co było zgodne z regulacjami wewnętrznymi w powyŜszym
zakresie,
−
dokumenty podlegały wstępnej kontroli przez Skarbnika Gminy poprzez umieszczenie
na dokumencie imiennej pieczątki wraz z podpisem oraz pieczątki o treści „niniejszy
wydatek mieści się w planie finansowym na rok 2005 (2006)”,
−
datę wpływu posiadają tylko dowody księgowe, których płatność była dokonywana
przelewem i wpływały do Urzędu Gminy drogą pocztową (tabela nr 4 i 5). Faktury, z
których naleŜność była płacona gotówką nie posiadają daty wpływu (tabela nr 6).
Test do kontroli prawidłowości prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych i
finansowych na koncie 201 – rozrachunki z dostawcami i odbiorcami w zakresie
ewidencji zobowiązań stanowi załącznik nr 19 protokołu kontroli.
2. ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE
Konto 229 – pozostałe rozrachunki publicznoprawne
Zgodnie z zakładowym planem kont dla budŜetu gminy, jednostek budŜetowych i
gminnych funduszy celowych wprowadzonym zarządzeniem Wójta Gminy nr 2 z dnia 15
lutego 2002 roku nie opisano w jednostce operacji gospodarczych podlegających
ewidencji na koncie 229. Ewidencję analityczną naleŜało prowadzić wg tytułów
rozrachunków i podmiotów, z którymi dokonywane były rozliczenia. W zarządzeniu
Wójta Gminy nr 01/2006 z dnia 3 stycznia 2006 roku w sprawie zasad (polityki)
rachunkowości dla Urzędu Gminy Słupia zapisano, Ŝe na koncie 229 dokonuje się
ewidencji innych niŜ z budŜetami rozrachunków publicznoprawnych, a w szczególności z
tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Ewidencja szczegółowa prowadzona
powinna być w sposób zapewniający moŜliwość ustalenia naleŜności i zobowiązań
według tytułów rozrachunków ora podmiotów, z którymi dokonywane były rozliczenia.
Saldo Ma konta 229 na dzień 31.12.2006 roku wynosiło 8.500,02 zł. Kwota była zgodne
ze stanem zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych wykazanych w bilansie Urzędu
Gminy Słupia na dzień 31.12.2006 roku. Na powyŜszą kwotę składały się:
−
naliczone składki ZUS od dodatkowych rocznych wynagrodzeń za 2006 rok,
wypłaconych w 2007 roku, obciąŜających pracodawcę – PK z dnia 31.12.2006 roku –
8.500 zł. Zgodnie z wyjaśnieniem Skarbnika Gminy róŜnica 0,2 z wynika z
zaokrągleń z roku poprzedniego.
W dniu 6.02.2007 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. NaleŜne składki
ZUS odprowadzono w dniu 28 lutego 2007 roku.
Sprawdzono ponadto terminowość zapłaty zobowiązań z tytułu naliczonych składek na
ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wynikających z list płac za miesiąc:
_____________________________________________________
35
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
−
czerwiec 2006 roku - zobowiązania uregulowano w dniu 30.06.2006 roku (WB nr
122),
lipiec 2006 roku – zobowiązanie uregulowano w dniu 31.07.2006 roku (WB nr 142),
sierpień 2006 roku zobowiązanie uregulowano w dniu 31.08.2006 roku (WB nr 161).
−
−
Po analizie dowodów księgowych dotyczących regulowania zobowiązań z tytułu składek
ZUS wynika, iŜ składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy
przekazywane były na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z
obowiązującym terminem, tj. do 5-go dnia następnego miesiąca zgodnie z art. 47 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst
jednolity z 1998 roku Dz. U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).
Konto 225 – rozrachunki z budŜetami
Zgodnie z zakładowym planem kont dla budŜetu gminy, jednostek budŜetowych i
gminnych funduszy celowych wprowadzonym zarządzeniem Wójta Gminy nr 2 z dnia 15
lutego 2002 roku nie opisano w jednostce operacji gospodarczych podlegających
ewidencji na koncie 225. Ewidencję analityczną naleŜało prowadzić z podziałem na:
dotacje, podatki, nadwyŜki środków obrotowych, wpłat zysku do buŜetu,, nadpłat w
rozliczeniach z budŜetami. W zarządzeniu Wójta Gminy nr 01/2006 z dnia 3 stycznia
2006 roku w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Słupia zapisano,
Ŝe na koncie 225 dokonuje się ewidencji rozrachunków z budŜetami, w szczególności z
tytułu dotacji, podatków, nadwyŜek środków obrotowych, wpłat zysku do budŜetu,
nadpłat w rozliczeniach z budŜetami. Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić
moŜliwość ustalenia stanu naleŜności i zobowiązań według kaŜdego z tytułów
rozrachunków z budŜetem odrębnie. Konto prowadzone jest z podziałem na
poszczególne tytuły podatkowe:
• 225-1 – podatek VAT,
•
225-2 - podatek dochodowy od osób fizycznych,
•
225-3 – udziały w podatkach otrzymywane od US.
Saldo Wn konta na dzień 31.12.2006 roku wynosiło 44.743,46 zł i było naleŜnością z US
z tytułu naleŜnych udziałów w podatkach otrzymywanych z US i zostało prawidłowo
wykazane w bilansie jednostki za 2006 rok w pozycji II. NaleŜności krótkoterminowe,
1.2. NaleŜności od budŜetów. W pozycji tej ujęto równieŜ kwotę 1.246,48 zł, która
stanowiła zaległości z US z tytułu udziałów w podatkach.
Saldo Ma konta wynosiło 16,76 zł i stanowiły to zobowiązania z tytułu zaliczek na
podatek dochodowy oraz z tytułu VAT. Kwota została prawidłowo wykazana w bilansie
jednostki za 2006 rok w pozycji D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne,
1.2. Zobowiązania wobec budŜetów.
Sprawdzono terminowość zapłaty zobowiązań z tytułu naliczonych, a następnie
pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń
wynikających z list płac za miesiąc:
−
−
−
czerwiec 2006 roku– zobowiązania uregulowano w dniu 30.06.2006 roku, WB nr 122,
lipiec 2006 roku – zobowiązanie uregulowano w dniu 17.08.2006 roku, WB nr 152,
sierpień 2006 roku – zobowiązanie uregulowano w dniu 19.09.2006 roku, WB nr 174.
Po analizie dowodów księgowych dotyczących regulowania zobowiązań z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych ustalono, iŜ zaliczki przekazywane były do Urzędu
Skarbowego do dnia 20-go miesiąca następującego po miesiącu, w którym te zaliczki
zostały pobrane, co jest zgodne z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000 roku Dz. U. nr 14, poz. 176 ze
zm.).
_____________________________________________________
36
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
3. POZOSTAŁE ROZRACHUNKI
Konto 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
Zgodnie z zakładowym planem kont dla budŜetu gminy, jednostek budŜetowych i
gminnych funduszy celowych wprowadzonym zarządzeniem Wójta Gminy nr 2 z dnia 15
lutego 2002 roku nie opisano w jednostce operacji gospodarczych podlegających
ewidencji na koncie 231. Ewidencję analityczną naleŜało prowadzić wg tytułów wpłat
wynagrodzeń ze stosunku pracy, rozrachunków i podmiotów z którymi dokonywane były
rozliczenia. W zarządzeniu Wójta Gminy nr 01/2006 z dnia 3 stycznia 2006 roku w
sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Słupia zapisano, Ŝe na koncie
231 dokonuje się ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i innymi osobami
fizycznymi z tytułu wypłat pienięŜnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z
odrębnymi przepisami, do wynagrodzeń, a w szczególności naleŜności za pracę
wykonywaną na podatnie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy
agencyjnej.
B.O. na 1.01.2006 roku – Ma 27.707,42 zł
Obroty Ma – 734.293,47 zł
Obroty Wn – 718.522,52 zł,
B.Z. na 31.12.2006 roku – Ma 43.478,37 zł.
Saldo konta zostało prawidłowo wykazane w bilansie jednostki za 2006 rok w pozycji I.
Zobowiązania krótkoterminowe,
W jednostce nie funkcjonowało konto 234.
Konto 240 – Pozostałe rozrachunki
Zgodnie z wyjaśnieniem Skarbnika Gminy z dnia 23.05.2007 roku na koncie 231
dokonuje się ewidencji rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń ze stosunku
pracy, z umów zleceń i umów o dzieło. Na koncie 240 dokonuje się księgowań
rozrachunków naliczonych i odprowadzonych składek od pracowników na Pracownicą
Kasę Zapomogowo-PoŜyczkową, PZU , przypis naleŜności od dłuŜników alimentacyjnych
i ich spłatę, rozrachunki z tytułu mylnie pobranych bądź wpłaconych naleŜności, wadium
na przetargi i ich zwrot. Do konta prowadzona analitykę: 240-2 – naliczanie i wypłaty
zaliczek alimentacyjnych, 240-3 – przypisy przypis zaliczek alimentacyjnych dłuŜnikom i
wpłaty ściągniętych, 240-6 – inne rozliczenia.
Kontrolę prawidłowości dokonanych operacji gospodarczych na w. koncie dokonano w
oparciu o dowody księgowe z miesiąca lutego, kwietnia i czerwca 2006 roku.
Skontrolowane operacje księgowe dotyczyły:
−
naliczeń pomocy pienięŜnej dla rodzin zastępczych,
−
naliczeń składki na PZU i KZP,
−
wypłat pomocy pienięŜnej dla rodzin zstępczych,
−
zapłata składki KZP i spłata poŜyczek do KZP,
−
zapłata składki PZU,
−
pomyłek księgowych.
Saldo Wn konta wynosiło 45,90 zł, saldo Ma konta wynosiło 1.250 zł.
Informacje Skarbnika Gminy w sprawie zasad ewidencji na kontach 231 i 240 stanowią
załącznik nr 20 protokołu kontroli.
_____________________________________________________
37
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
V.
GOSPODARKA KASOWA
1. ZABEZPIECZENIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH I DRUKÓW ŚCISŁEGO
ZARACHOWANIA. KONTROLA KASY. INSTRUKCJA KASOWA
W zarządzeniu Wójta Gminy nr 01/2006 z dnia 3 stycznia 2006 roku w sprawie zasad
(polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Słupia w części „Inne postanowienia w
zakresie kontroli wewnętrznej i obrotu materiałowego” w pkt. III uregulowano zasady
gospodarki pienięŜnej. Podstawa prawna unormowań ujętych w ww. zarządzeniu
stanowiły
•
ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr
249, poz. 2104 z poźn. zm.),
•
ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 roku
Dz. U. nr 76, poz. 694 z poźn. zm.),
•
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów
jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów
publicznych (Dz.U. nr 153, poz. 1752 z późn. zm.), obowiązujące do dnia 30
czerwca 2006 roku,
•
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 roku w sprawie zasad
rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów
podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 50, poz. 511 z póŜn.
zm.), obowiązujące do dnia 30 czerwca 2006 roku,
•
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2003 roku w sprawie zasad
rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i niepodatkowych
naleŜności budŜetowych przez organy podległe ministrowi właściwemu do spraw
finansów publicznych (Dz. U. nr 187, poz. 1827 z późn. zm.),
•
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2001 roku z dnia 16 stycznia 2001
roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania
na raty spłat naleŜności pienięŜnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy –
Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 6 poz. 54),
•
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobu i
trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom
budŜetowym, zakładom budŜetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. nr 191,
poz. 1957).
Przywołane przepisy rozporządzenia z 16 stycznia 2001 roku i 29 października 2003
roku nie maja zastosowania w jednostkach samorzadu terytorialnego.
W zarządzeniu uregulowano zasady przechowywania gotówki i znaków skarbowych,
papierów wartościowych i druków ścisłego zarachowania. Określono obowiązki
pracownika dokonującego operacji kasowych i zakres odpowiedzialności materialnej. W
raportach ujmuje się wszystkie wpłaty i wypłaty i dopuszczone jest sporządzanie ich
zbiorczo za okresy kilkudniowe, nie dłuŜsze jednak niŜ miesiąc. W jednostce prowadzi
się następujące raporty: dla wydatków budŜetowych, dla dochodów budŜetowych, dla
ZFŚS. Prawidłowość sporządzania raportów kasowych sprawdza Skarbnik Gminy. W
szczególności ustala on, czy wykazane przez kasjera poszczególne przychody i rozchody
są dokumentowane, czy ustalono w prawidłowy stan gotówki.
_____________________________________________________
38
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
„Zasady gospodarki pienięŜnej” z zarządzenia Wójta Gminy nr 01/2006 z dnia 3 stycznia
2006 roku w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Słupia stanowią
załącznik nr 21 protokołu kontroli.
Kontrolę kasy kontrolujący przeprowadzili w dniu 11 czerwca 2007 roku. Protokół z
kontroli kasy stanowi załącznik nr 1 protokołu kontroli.
2. DOKUMENTOWANIE OPERACJI KASOWYCH
Prawidłowość dokumentowania operacji kasowych dokonywanych w okresie objętym
kontrolą sprawdzono w oparciu o wybrane raporty kasowe budŜetowych Urzędu Gminy
sporządzone w miesiącu wrześniu i październiku 2006 roku, tj. następujące raporty
kasowe:
Przychodowe z miesiąca września
•
raport kasowy nr 25/2006 za okres od 1 do 10 września 2006 roku,
•
raport kasowy 26/2006 za okres od 11 do 20 września 2006 roku,
•
raport kasowy nr 27/2006 za okres od 21 do 30 września 2006 roku,
Rozchodowe z miesiąca września
•
raport kasowy nr 66/2006 za okres od 28 do 28 września 2006 roku,
•
raport kasowy nr 67/2006 za okres od 29 do 29 września 2006 roku
Znaków skarbowych z miesiąca września
•
nr 26/2006 za okres od 11 do 20 września 2006 roku
•
nr 27/2006 za okres od 21 do 30 września 2006 roku.
Przychodowe z miesiąca października
•
nr 28/2006 za okres do 1 do 10 października 2006 roku
•
nr 28/2006 za okres do 11 do 20 października 2006 roku,
•
nr 30/2006 za okres od 21 do 31 października 2006 roku.
Rozchodowe z miesiąca październik
•
68/2006 za okres od 4 do 4 października 2006 roku,
•
69/2006 za okres do 6 do 6 października 2006 roku,
•
nr 70/2006 za okres do 13 do 13 października 2006 roku,
•
nr 71/2006 za okres od 16 do 16 października 2006 roku
•
nr 72/2006 za okres od 20 do 20 października 2006 roku
•
nr 73/2006 za okres od 23 do 23 października 2006 roku,
•
nr 74/2006 za okres od 26 do 26 października 2006 roku,
•
nr 75/2006 za okres od 27 do 27 października 2006 roku,
•
nr 76/2006 za okres od 30 do 30 października 2006 roku.
Znaków skarbowych z miesiaca października
•
nr 28/2006 za okres od 1 do 10 października 2006 roku,
•
nr 29/2006 za okres od 11 do 20 października 2006 roku
•
nr 30/2006 za okres od 21 do 31 października 2006 roku.
Na podstawie przychodowych raportów kasowych z miesięcy objętych kontrolą ustalono,
co następuje:
−
zgodnie z raportem nr 25/2006 za okres od 1 do 10 września 2006 roku obroty wraz
z saldem z poprzedniego raportu wynosiły 4.359,61 zł, rozchód 1.284,94 zł. Saldo
końcowe 3.074,67 zł;
−
zgodnie z raportem nr 26/2006 za okres od 11 do 20 września 2006 roku obroty
wraz ze saldem początkowym wynosiły 86.289,62 zł (saldo początkowe 3.074,67 zł
+ obroty 83.214,95 zł), rozchód 74.806,02 zł, saldo końcowe 11.483,60 zł;
−
zgodnie z raportem kasowym nr 27/2006 za okres od 21 do 30 września obroty wraz
z saldem z poprzedniego raportu wynosiły 26.569,36 zł (saldo 11.483,60 zł + obroty
15.085,76 zł), rozchody 26.569,36 zł, stan końcowy gotówki 0 zł;
_____________________________________________________
39
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
−
zgodnie z raportem kasowym nr 28/2006 za okres od 1 do 10 października 2006
roku obroty wynosiły 6.550,93 zł, rozchody 0 zł, stan końcowy 6.550,93 zł;
−
zgodnie z raportem kasowym nr 29/2006 za okres od 11 do 20 października 2006
roku obroty wynosiły 5.121,15 zł, stan z poprzedniego raportu 6.550,93 zł, rozchody
6.550,93 zł, saldo końcowe 5.121,15 zł;
−
zgodnie z raportem kasowym nr 30/2006 za okres od 21 do 31 października 2006
roku obroty wynosiły 3.867,26 zł, stan gotówki z poprzedniego raportu 5.121,15 zł,
rozchody 8.988,41 zł, stan końcowy gotówki 0 zł.
Z powyŜszego wynika, Ŝe w jednostce raporty sporządzano w okresie
dekadowym, zaś gotówkę odprowadzano do banku 3 razy w miesiącu, przy
czym po odprowadzeniu zawsze zostawała gotówka w kasie Urzędu Gminy.
Tzw. „czyszczenia” kasy dokonywano na ostatni dzień miesiąca.
Przychodowe raporty kasowe z miesiąca września i października 2006 roku stanowią
załącznik nr 22 protokołu kontroli.
Zgodnie z zasadami gospodarki pienięŜnej uregulowanymi w zarządzeniu Wójta
Gminy nr 01/2006 z dnia 3 stycznia 2006 roku w sprawie zasad (polityki)
rachunkowości dla Urzędu Gminy Słupia do obowiązków kasjera naleŜy m.in.
„odprowadzanie przyjętych sum do banku w dniu ich pobrania, a najpóźniej w
dniu następnym (dotyczy wpłat budŜetowych)”.
Wyjaśnienie w sprawie gromadzenia środków pienięŜnych w kasie Urzędu Gminy złoŜyły
kasjerka p. Liliana StrzyŜ oraz Skarbnik Gminy.
Zgodnie z wyjaśnieniem przetrzymywanie gotówki w kasie wystąpiło głównie przy
zwiększonych wpłatach (np. z tytułu podatków) i wypłatach (np. pensji, świadczeń z
GOPS i GOOKiS). Ponadto kasa banku obsługującego Urząd Gminy jest czynna tylko do
godz. 14.00.
Wyjaśnienie Liliany StrzyŜ oraz Skarbnika Gminy w sprawie przetrzymywania gotówki w
kasie Urzędu Gminy stanowi załącznik nr 23 protokołu kontroli.
Udokumentowanie dochodów – zarówno podatkowych jak i innych dochodów stanowiły
dowody wpłat na drukach kasa przyjmie (KP) oraz dowody wpłat na kwitariuszach K103. Dowodem pobrania przez kasjerkę gotówki z banku był czek. Podstawę wpisu do
raportu kasowego wydatków, przychodu gotówki pobranej z banku na podstawie czeku,
stanowił dowód zastępczy PK. Suma wynikająca dowodu PK wprowadzana była do
raportu kasowego po stronie przychodu z datą jej pobrania.
Udokumentowanie wydatków stanowiły dowody źródłowe w postaci: rachunków, faktur,
listy wypłat świadczeń z pomocy społecznej (zasiłków rodzinnych i świadczeń
opiekuńczych), poleceń wyjazdu słuŜbowego, list wypłat diet radnym i sołtysom itp.
Wszystkie dowody posiadały klauzulę do wypłaty ze środków budŜetowych oraz
zatwierdzenie do wypłaty przez Wójta Gminy.
Na dowodach księgowych załączonych do raportów wydatków znajdował się
merytoryczny opis pozwalający na ujecie wydatków w odpowiedniej podziałce
klasyfikacji budŜetowej. Dowody były sprawdzone przez właściwe osoby pod względem
merytorycznym oraz formalno-rachunkowym, posiadały klauzulę do wypłaty ze środków
budŜetowych ze wskazaniem działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budŜetowej
oraz zatwierdzenie do wypłaty przez upowaŜnione osoby.
Rozchód gotówki w raporcie ewidencjonowany był na podstawie bankowych dowodów
wpłaty.
Z dniem 14 marca 2003 roku Wójt Gminy powierzył p. Liliannie StrzyŜ prowadzenie
m.in.:
_____________________________________________________
40
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
− obsługi kasowej Urzędu oraz GOPS i GOOKiS,
− ewidencji i wydawanie druków ścisłego zarachowania.
Zakres czynności został przyjęty przez pracownika w dniu 17.03.2003 roku.
W aktach osobowych pracownika znajduje się zapytanie o karalność oraz deklaracja o
odpowiedzialności materialnej z dnia 3.01.2003 roku.
VI.
1.
WYKONYWANIE BUDŻETU JEDNOSTKI. ZAGADNIENIA OGÓLNE
INFORMACJE OGÓLNE – 2006 ROK.
Dochody i przychody budżetu (w tym dotacje celowe z budżetu państwa,
środki uzyskane w ramach kontraktów wojewódzkich, środki zagraniczne,
w tym z budżetu Unii Europejskiej)
Plan dochodów i przychodów został ustalony przez Radę Gminy w Słupi uchwałą nr
XXXII/143/06 z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2006
rok.
Ogólna kwota dochodów wynosiła 4.339.563 zł, w tym:
− Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
gminie ustawami wynosiły 699.801 zł,
− Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z
innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 25 zł,
− Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w
wysokości 25.225 zł.
W wyniku zmian w trakcie roku budŜetowego wprowadzonych 7 uchwałami Rady Gminy
oraz 22 zarządzeniami Wójta Gminy ostateczny plan dochodów jednostki wynosił
5.002.311 zł, natomiast wykonanie 4.929.428,74 zł, co stanowiło 98,5 % planu.
Planowane przychody wg uchwały budŜetowej wynosiły 561.426 zł, z tego
− przychody z zaciągniętych poŜyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej – 280.122 zł,
− przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku krajowym – 140.000 zł,
− nadwyŜka z lat ubiegłych – 123.304 zł,
− wolne środki 18.000 zł,
Ostateczna kwota przychodów na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiła 458.659 zł, z
tego:
− przychody z zaciągniętych poŜyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej – 177.355 zł,
− przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku krajowym – 140.000 zł,
− nadwyŜka z lat ubiegłych – 123.304 zł,
− wolne środki 18.000 zł,
Wykonanie przychodów w kwocie 458.659 zł stanowiło 100% planu.
Dochody i przychody budŜetowe pozyskane przez jednostkę przedstawia poniŜsza
tabela:
Wyszczególnienie
Plan
po zmianach
(zł)
Wykonanie
(zł)
5 002 311,00
4 929 428,74
Dochody własne
1 104 861,00
1 163 281,00
Dotacje
1 374 855,00
1 243 552,87
DOCHODY OGÓŁEM
z tego:
_____________________________________________________
41
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
z tego:
- z budżetu Wojewody
1 275 836,00
1 144 611,71
- z funduszy celowych – Wojewódzki
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
24 691,00
24 690,68
- z MSWiA na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych
60 000,00
60 000,00
- z kontraktu Wojewódzkiego
14 328,00
14 250,48
Środki zagraniczne
48 230,00
48 229,87
Inne
0,00
0,00
2 474 365,00
2 474 365,00
458 659,00
458 658,86
Kredyty i pożyczki
317 355,00
317 355,00
Nadwyżka z lat poprzednich
141 304,00
141 304,00
0,00
0,00
Subwencja
PRZYCHODY
z tego:
Inne (np. prywatyzacja)
Wydatki i rozchody budżetu.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr XXXII/143/06 z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie
uchwalenia budŜetu gminy na 2006 rok planowane wydatki ustalono na poziomie
4.890.989 zł, z tego:
− wydatki bieŜące wynosiły 4.131.659 zł,
− wydatki majątkowe wynosiły 759.330 zł.
W wyniku zmian w trakcie roku budŜetowego wprowadzonych 7 uchwałami Rady Gminy
oraz 22 zarządzeniami Wójta Gminy ostateczny plan wydatków jednostki wynosił
5.402.740 zł, natomiast wykonanie 5.246.715,07 zł, co stanowiło 97,1 % planu.
Planowane rozchody w ww. uchwale stanowiące spłatę otrzymanych krajowych poŜyczek
i kredytów wynosiły 10.000 zł. Ostateczna wysokość rozchodów na dzień 31 grudnia
2006 roku wynosiła 58.230 zł, zaś faktycznie wykonanych 48.229,87 zł, co stanowiło
82,83 % planu.
Wydatki i rozchody budŜetowe planowane i wykonane przez jednostkę przedstawia
poniŜsza tabela:
Plan
po zmianach
(zł)
Wyszczególnienie
5 402 740,00
WYDATKI OGÓŁEM
z tego:
Wykonanie
(zł)
5 246 715,07
0,00
0,00
777 698,00
777 345,06
4 625 042,00
4 469 370,01
ROZCHODY
58 230,00
48 229,87
w tym: spłata kredytów i pożyczek
58 230,00
48 229,87
Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące
_____________________________________________________
42
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
2
PRZESTRZEGANIE ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ OKREŚLONYCH
W ART.138 PKT 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
W oparciu o zapisy w ewidencji księgowej, uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w
budŜecie i zmiany budŜetu gminy na 2006 rok oraz zarządzeń Wójta Gminy Słupia w
sprawie zmian w budŜecie oraz w sprawie określenia szczegółowości układy
wykonawczego do uchwał Rady Gminy dokonano kontroli przestrzeganie zasad
gospodarki finansowej określonej w art. 138 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w
następujących działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budŜetowej:
− 600, 60016 § 4210,
− 750, 75023 § 6050,
− 750, 75023 § 6060,
− 754,75412 § 4300.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
VII.
WYKONYWANIE BUDŻETU. REALIZACJA DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH
1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH - 2005 - 2006.
1) Rachunkowość w zakresie podatków i opłat. Plan kont
Kontrolowana jednostka nie posiadała oddzielnie opracowanych zasad rachunkowości i
planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków. Rachunkowość podatków i opłat oraz
zasady ich ewidencji zawarto w „Dokumentacji przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości dla Urzędu Gminy Słupia” wprowadzonej zarządzeniem Wójta Gminy nr
01/2006 z dnia 3 stycznia 2006 roku. Wymienioną dokumentację w zakresie ewidencji
podatków i opłat uaktualniono zarządzeniem Wójta Gminy nr 3/2007 z dnia 10 stycznia
2007 roku dostosowując ją do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006
roku w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków i opłat
niepodatkowych naleŜności budŜetowych dla organów podatkowych jednostek
samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 112, poz. 761).
Zgodnie z obowiązującym w jednostce zakładowym planem kont do ewidencji podatków
słuŜą konta:
-
221 – naleŜności z tytułu dochodów budŜetowych, których termin płatności
przypada na dany rok budŜetowy. Na koncie 221 ujmuje się po stronie Wnprzypisane na dany rok budŜetowy naleŜności z tytułu dochodów budŜetowych i
zwroty nadpłat, natomiast na stronie Ma – ujmuje się wpłaty naleŜności oraz ich
zmniejszenia (odpisy). Zapisy z tytułu naleŜności podatkowych mogą być
dokonywane na koniec okresów sprawozdawczych na podstawie sprawozdań z
ewidencji podatkowej (zaległości i nadpłaty). Ewidencję szczegółową do konta
221 prowadzi się wg dłuŜników oraz podziałek klasyfikacji dochodów,
-
226 – słuŜące do ewidencji długoterminowych naleŜności zahipotekowanych oraz
naleŜności długoterminowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich
powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonywane są
księgowania. Na stronie Wn konta ujmuje się zahipotekowane naleŜności w
korespondencji z kontem Ma 221, na stronie Ma księguje się zmniejszenie
naleŜności w wyniku dokonanej wpłaty w korespondencji ze stroną Wn konta
130,
_____________________________________________________
43
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
-
750 – konto przychodów i kosztów finansowych, na którym ewidencjonuje się
przychody z tytułu podatków. Na stronie Wn konta księguje się odpisy z tytułu
podatków, odpisy z tytułu naleŜnego podatnikowi oprocentowania za
nieterminowy zwrot nadpłaty w korespondencji ze stroną Ma konta 221. Na
stronie Ma konta 750 księguje się przypisy z tytułu podatków w korespondencji
ze stroną Wn konta 221 i odsetki za zwłokę i inne naleŜności uboczne w kwocie
wpłaconej na podstawie dokumentu wpłaty, w korespondencji ze stroną Wn
konta 221,
-
101 – konto, na którym ewidencjonuje się po stronie Wn wpływ gotówki z tytułu
podatków w korespondencji ze stroną Ma konta 221, na stronie Ma ujmuje się
zwroty podatnikom nadpłat oraz ich oprocentowania i zwroty podatnikom wpłat
będących kwotami nienaleŜnymi w korespondencji ze stroną Wn konta 221,
-
130 – konto, na którym ewidencjonuje się wpływy i zwroty z tytułu podatków
dokonywane za pośrednictwem banku.
2) Organizacja wymiaru i poboru podatków i opłat (inkaso)
Zagadnieniami związanymi z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych,
windykacją, stosowaniem ulg, umorzeń i zwolnień podatkowych, księgowością
podatkową, rozliczeniami z sołectwami, przygotowaniem projektów decyzji w zakresie
wymiaru podatków, analizą deklaracji podatkowych oraz informacji o nieruchomościach i
obiektach budowlanych mających wpływ na wymiar i pobór podatków, prowadzeniem
ewidencji syntetycznej i analitycznej przypisów i odpisów, wpłat, zwrotów nadpłat w
podatkach zajmuje się inspektor p. Krystyna Sobieszek.
Do prowadzenia powyŜszych spraw w zakresie podatków od nieruchomości i rolnego od
osób fizycznych, uŜywany jest system komputerowy - „Podatki”, pozwalający
wprowadzić pełne informacje dotyczące podmiotów i przedmiotów opodatkowania.
Wymieniony wyŜej program, umoŜliwia wydruk treści decyzji podatkowych od
nieruchomości i rolnego dla osób fizycznych, pokwitowań-dowodu wpłaty, upomnień
wzywających do zapłaty. Odręcznie wystawiane są tytuły wykonawcze dotyczące
postępowań egzekucyjnych. Wszystkie dane w zakresie podatków od osób prawnych w
podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych ewidencjonowane są
ręcznie.
Wpłat naleŜnego podatku, podatnicy dokonywali bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy
Słupia, za pośrednictwem banku lub poczty oraz u inkasentów, którymi byli sołtysi
poszczególnych sołectw. Organ stanowiący podjął uchwałę nr XVIII/6/2001 z dnia 31
stycznia 2001 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy nr V/29/03 z
dnia 23 kwietnia 2003 roku, umoŜliwiającą pobór podatków rolnego, leśnego od
nieruchomości w formie inkasa. Uchwała określała inkasentów oraz wysokość
wynagrodzenia za pobór naleŜności, które kształtowało się na poziomie od 4,7%- 16%
od zainkasowanych wpływów.
W celu sprawdzenia terminowości rozliczeń inkasentów, prawidłowości wypłat
wynagrodzeń za pełnione czynności, kontrolujący przeanalizowali rozliczenia inkasentów
z raty I i III 2006 roku dwóch sołectw Słupia i Krosnowa.
(….)6
6
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
_____________________________________________________
44
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Rozliczenie oraz wypłatę wynagrodzenia dla inkasentów z tych samych sołectw
kontrolujący przeanalizowali takŜe odnośnie roku 2005 na podstawie raty I i III.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Realizację dochodów własnych Gminy w latach 2005-2006 roku przedstawiono w poniŜej
zamieszczonych tabelach.
Tabela
Plan i realizacja dochodów własnych w 2005 roku
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
DOCHODY BUDŻETOWE ogółem
1.
Podatek od nieruchomości
2.
Podatek rolny
3.
Podatek leśny
4.
Podatek od środków
transportowych
5.
Opłaty lokalne
6.
Pozostałe dochody własne
DOCHODY WŁASNE
Udział
procentowy
w wykonaniu
budżetu
6
Plan
(w zł)
Wykonanie
(w zł)
Procent
Wykonania
planu
3
4
5
4.025.444,00
4.111.170,00
102,1
-
198.000,00
192.000,00
2.200,00
78.000,00
221.763,00
199.612,00
2.382,00
115.123,00
112,0
104,0
108,3
147,6
5,4
4,9
0,1
2,8
100,00
560.921,00
1.031.221,00
591.865,00
1.130.745,00
105,5
109,7
14,4
27,5
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedłożonych przez Urząd Gminy w Słupi
Tabela
Plan i realizacja dochodów własnych w 2006 roku
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
DOCHODY BUDŻETOWE ogółem
1.
Podatek od nieruchomości
2.
Podatek rolny
3.
Podatek leśny
4.
Podatek od środków
transportowych
5.
Opłaty lokalne
6.
Pozostałe dochody własne
DOCHODY WŁASNE
98,5
Udział
procentowy
w wykonaniu
budżetu
6
-
220.038,00
157.148,20
2.690,60
123.279,00
103,8
104,6
122,3
128,4
4,5
3,2
0,1
2,5
660.125,20
1.163.281,00
102,5
105,3
13,4
23,6
Plan
(w zł)
Wykonanie
(w zł)
3
5.002.311,00
4
4.929.428,74
212.000,00
150.250,00
2.200,00
96.000,00
100,00
644.311,00
1.104.861,00
Procent
Wykonania
planu
5
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedłożonych przez Urząd Gminy w Słupi
3)
Podatek od nieruchomości
Stawki podatku od nieruchomości na 2005 i 2006 rok, określiła Rada Gminy w Słupi
uchwałami odpowiednio na 2005 rok uchwałą nr XX/96/04 z dnia 26 listopada 2004
roku i na 2006 rok uchwałą nr XXX/136/05 z dnia 30 listopada 2005 roku.
Prawidłowość przyjętych przez Radę Gminy stawek podatku od nieruchomości,
skontrolowano porównując je ze stawkami określonymi w obwieszczeniu Ministra
Finansów z dnia 26 października 2004 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P nr 46, poz. 794) do stawek
_____________________________________________________
45
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
obowiązujących w 2005 roku, oraz w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 27
października 2005 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w
podatkach i opłatach lokalnych (MP nr 68, poz. 956), do stawek przyjętych na rok 2006.
Obowiązujące na terenie Gminy Słupia stawki podatku od nieruchomości, przyjęte
wymienionymi wyŜej uchwałami ustalono jak niŜej:
Przedmiot opodatkowania
Górne granice
uchwalone
na rok 2005
stawek podatkowych
przez Radę
na rok 2006
1
3
Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m² (art.5
ust.1 pkt 2 li a)
0,54zł
0,40zł
0,56zł
0,40zł
Od budynków lub ich części związanych z działalnością
gospodarczą oraz części budynków mieszkalnych
zajętych na prowadzenie działalności gospodarcze (art.5
ust.1 pkt 2 lit.b)
17,98zł
15,00zł
18,43zł
15,00zł
Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności
gospodarczej
w
zakresie
obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym (art.5 ust.1 pkt 2 lit.
c)
8,37zł
8,37zł
8,58zł
8,58zł
3,61zł
3,61zł
3,71zł
3,70zł
6,01zł
4,00zł
6,17zł
4,15zł
Od
1m²
powierzchni
gruntów
związanych
z
prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków(art.5 ust.1 pkt1 lit. a)
0,66zł
0,52zł
0,68zł
0,55zł
Od pozostałych gruntów od 1m² w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pozarządowe(art.5 ust.1
pkt 1 lit. c)
0,32zł
0,20zł
0,33zł
0,20zł
3,52zł
3,52zł
3,61zł
3,61zł
a) 2% ich wartości
określonej w art.4
ust.1 pkt 3 i ust.3-7,
a) 2% ich wartości
określonej w art.4 ust.1
pkt 3 i ust.3-7,
Od budynków zajętych na prowadz. działalności
gospodarczej
w
zakresie
udzielania
świadczeń
zdrowotnych od 1m²(art.5 ust.1 pkt 2 lit. d)
Od pozostałych budynków lub ich części od m.² pow.
użyt. w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego i pozostałe pozarządowe (art.5 ust.1
pkt 2 lit. e)
Grunty
pod
jeziorami,
zbiornikami
wodnymi,
elektrowniami wodnymi od 1ha powierzchni (art.5 ust.1
pkt 1 lit. b)
Od budowli art.5 ust.1 pkt .3)
Z przedstawionych danych zawartych w powyŜszej tabeli wynika, Ŝe obowiązujące w
2005 oraz 2006 roku stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Słupia, nie
przekraczały górnych stawek podatku określonych w cytowanych wyŜej przepisach
prawa.
Uchwałą nr XX/99/04 z dnia 26 listopada 2004 roku Rada Gminy Słupia określiła wzór
deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, oraz wzór wykazu
nieruchomości dla osób fizycznych. Wzory wymienionych formularzy obowiązywały na
rok 2005 i 2006.
_____________________________________________________
46
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Wymienione uchwały ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego,
weszły w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia publikacji i miały zastosowanie odpowiednio:
uchwała nr XX/96/04 od 1 stycznia 2005 roku i uchwała nr XXX/136/05 od 1 stycznia
2006 roku. PowyŜszymi uchwałami zwolniono z podatku od nieruchomości budynki i
grunty przeznaczone do wykonywania zadań przeciwpoŜarowych i słuŜące wykonywaniu
zadań gminy.
Podatek od nieruchomości od osób prawnych
Wg prowadzonej w jednostce ewidencji, podatkiem od nieruchomości w 2005 roku
objęto 15 osób prawnych, dla których przypis wynosił 151.978 zł. Dochody wykonane w
2005 roku z powyŜszego tytułu wynosiły 151.893 zł. Wykonane dochody roku 2005
stanowiły odpowiednio 3,69% dochodów ogółem, oraz 13,43% dochodów własnych.
W 2006 roku podatkiem objęto 16 podmiotów prawnych, dla których przypis wynosił
162.137,50 zł. Wykonane dochody z powyŜszego tytułu wynosiły 158.910 zł i stanowiły
odpowiednio 3,22% wykonanych dochodów jednostki ogółem i 13,66% dochodów
własnych.
Dane dotyczące dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne stanowią
załącznik nr 24 do protokołu kontroli.
Pod względem prawidłowości zadeklarowanego podatku, terminowości wpłat,
powszechności opodatkowania, kontrolą objęto wszystkich podatników. Wykaz
podatników podatku od nieruchomości osoby prawne stanowi załącznik nr 25 do
protokołu kontroli. W dalszej części niniejszego protokołu podatnicy identyfikowani będą
wg numeru pozycji podatnika podanego w powyŜszym wykazie, która odpowiada
numerowi konta podatnika.
Analiza przedłoŜonych deklaracji oraz indywidualnych kart kontowych dla wybranych
podatników wykazała, Ŝe:
-
wszyscy podatnicy złoŜyli deklaracje podatkowe na 2005 i 2006 rok. Deklaracje
złoŜone na 2005 rok nie posiadają daty wpływu do organu podatkowego, co
uniemoŜliwia kontrolę terminowości ich przedłoŜenia. Z adnotacji pracownika
dokonującego weryfikacji deklaracji wynika, Ŝe wszystkie deklaracje przedłoŜono
w ustawowym terminie. Deklaracje na 2006 rok posiadają daty ich wpływu do
jednostki z których wynika, Ŝe jeden podatnik - nowo zaewidencjonowany (….)7
złoŜył deklaracje na 2006 rok dopiero 1 czerwca 2006 roku. Kserokopia
powyŜszej deklaracji stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
-
stawki podatków w deklaracjach podatkowych i ich korektach, zostały określone
zgodnie z uchwałami Rady Gminy,
-
złoŜone przez podmioty prawne deklaracje podatkowe na 2005 i 2006 rok
zawierają adnotacje pracownika organu podatkowego - podpis osoby
przyjmującej i analizującej deklarację, co potwierdza dokonanie przez organ
podatkowy czynności sprawdzających, wynikających z art.272 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. nr
8,poz. 60 ze zm.)
7
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
_____________________________________________________
47
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
(….)8
-
jednostka w okresie 2005-2006 rok nie przeprowadzała kontroli podatkowych u
osób prawnych w zakresie zgodności danych wykazanych w deklaracjach ze
stanem faktycznym. MoŜliwość przeprowadzenia takich kontroli wynika z art. 281
i nast. ustawy Ordynacja podatkowa,
(….)9
Działania windykacyjne podejmowane przez jednostkę w celu wyegzekwowania powyŜej
przedstawionych zaległości, omówiono w pkt 8 niniejszego rozdziału protokołu.
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
Dochody uzyskane w 2005 roku przez Gminę Słupia z tytułu podatku od nieruchomości
od osób fizycznych wynosiły 69.870,00 zł. Uzyskana kwota dochodów stanowiła 98,3%
kwoty wynikającej z przypisu, 6,2% dochodów własnych gminy i 1,7% dochodów
ogółem. W roku 2006 dochody z tytułu w/w podatku wynosiły 61.128,00 zł i stanowiły
odpowiednio 97,2% kwoty wynikającej z przypisu, 5,25% uzyskanych za dany okres
dochodów własnych i 1,24% dochodów ogółem. Z ewidencji podatkowej wynika, Ŝe
podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych objętych było w 2005 roku 654
podatników, w 2006 roku 657 podatników. Dane dotyczące podatku od nieruchomości
od osób fizycznych przedstawia załącznik nr 28 do protokołu kontroli.
Wśród podatników podatku od nieruchomości - osoby fizyczne, zarejestrowani byli takŜe
podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w stałej siedzibie na terenie Gminy
Słupia. Takich podatników zarejestrowano w 2005 27, w 2006 natomiast 29. Przypis dla
wyŜej wymienionych podatników wynosił na 2005 rok 44.545,95 zł, natomiast na 2006
rok 37.394,36 zł.
Jako próbę do kontroli prawidłowości wymiaru podatku od nieruchomości, prawidłowości
przedmiotu opodatkowania, terminowości wpłat naleŜności podatkowych, przyjęto 15
wybranych podatników prowadzących działalność gospodarczą. Kryterium wyboru próby
stanowiła kwota przypisu (wybrano podatników z duŜą kwotą przypisu).
Przypis wybranej do kontroli grupy podatników wynosił na 2005 rok 31.267,30zł, na
2006 rok wartość przypisu badanej próby to kwota 32.498 zł.
Kontrola dokumentów dotyczących podatku dla wybranej próby wykazała co następuje:
-
w wydanych decyzjach podatkowych zastosowano stawki podatku zgodne z
uchwałami Rady Gminy,
na 15 sprawdzonych decyzji wymiarowych na 2005 i 2006 rok stwierdzono, Ŝe
we wszystkich przypadkach doręczono je podatnikom w terminie umoŜliwiającym
terminową zapłatę I raty podatku wynikającą z art. 6 ust.6 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 roku
Dz. U. nr 121, poz. 844),
8 8
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
9
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
_____________________________________________________
48
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
-
-
-
w
skontrolowanych
informacjach
złoŜonych
przez
podatników
o
nieruchomościach, nie stwierdzono nieprawidłowego określenia przedmiotu
opodatkowania,
w przypadku zaistnienia zmian okoliczności mających wpływ na wysokość
opodatkowania, podatnicy składali stosowne informacje, na drukach wg wzoru
przyjętego przez Radę Gminy,
decyzje ustalające wymiar podatku podpisywał Wójt Gminy,
w okresie objętym kontrolą tj. 2005 i 2006 roku organ podatkowy nie
przeprowadzał kontroli w zakresie zgodności danych wykazanych w informacjach
ze stanem faktycznym,
(….)10
Działania windykacyjne podjęte przez jednostkę w stosunku do wymienionych wyŜej
podatników zalegających z opłatami, opisano w punkcie 8 niniejszego rozdziału
protokołu kontroli.
Udzielone ulgi w zapłacie podatku w zakresie podatku od nieruchomości (np.
umorzenie zaległości, rozłoŜenie na raty, odroczenie terminu płatności)
2005 rok
Rodzaj decyzji
Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek
Ilość
wydanych decyzji
32*
Kwota objęta
decyzjami
(zł)
1.687,50
Rozłożenie zapłaty podatku na raty
-
-
Odroczenie terminu płatności podatku
4
46,30
Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej
-
-
Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej
-
-
*w tym dwie decyzje dotyczące osób prawnych – umorzenie zaległości podatkowej na 1.505,00zł i umorzenie odsetek w
wysokości 6,90 zł
2006 rok
Rodzaj decyzji
Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek
Ilość
wydanych decyzji
28
Kwota objęta
decyzjami
(zł)
255,00
Rozłożenie zapłaty podatku na raty
-
-
Odroczenie terminu płatności podatku
6
67,00
Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej
-
-
Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej
-
-
* wszystkie decyzje dotyczą osób fizycznych
Z rejestru wydanych w 2005 i 2006 roku decyzji w sprawie ulg w zapłacie podatku od
nieruchomości od osób prawnych wynika, Ŝe organ podatkowy wydał w 2005 roku tylko
10
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
_____________________________________________________
49
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
jedną decyzję umarzającą zaległość podatkową na kwotę 1.505 zł, i jedną decyzję
umarzającą odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 6,90 zł. W 2006 roku organ
podatkowy wydał jedną decyzję odmawiającą umorzenia zaległości podatkowej.
Celem sprawdzenia prawidłowości postępowania przy udzielaniu podatnikom- osobom
prawnym ulg w zapłacie podatku od nieruchomości, analizie poddano udokumentowanie
wszystkich wydanych w kontrolowanym okresie decyzji.
Analiza wydanych decyzji wykazała, Ŝe:
-
wszystkie sprawy z wniosków podatników, dotyczących umorzeń zaległości,
odsetek, zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja
podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zm.) zostały
załatwione w drodze decyzji,
-
organem wydającym decyzje był Wójt Gminy,
-
przed wydaniem decyzji organ podatkowy przeprowadził postępowanie
podatkowe, dokonał analizy przedłoŜonych przez podatnika materiałów
dowodowych,
-
instytucję umorzenia zastosowano wyłącznie do zaległości podatkowych,
-
decyzje zawierały uzasadnienie faktyczne i prawne ich wydania, zgodnie z
art.210 ustawy Ordynacja podatkowa
-
przed wydaniem decyzji nie uwzględniajacrej w całości wniosku podatnika, organ
podatkowy wyznaczał podtanikowi siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w
sprawie zebranego materiału dowodowego zgodnie z art. 200 § 1 ustawy
Ordynacja podatkowa.
Prawidłowość postępowania przy udzielaniu ulg w zapłacie podatku od nieruchomości –
od osób fizycznych, skontrolowano analizując dokumentację 15 wydanych decyzji
umorzeniowych z 2005 roku, co stanowiło 50% wszystkich wydanych decyzji
dotyczących podatników-osób fizycznych. Decyzje odraczające termin płatności podatku
opisano przy udzielonych ulgach w podatku rolnym. Z 2006 roku skontrolowano
udokumentowanie 12 decyzji umorzeniowych co stanowiło 42% wszystkich wydanych w
2006 roku decyzji umorzeniowych. Kryterium wyboru próby do kontroli decyzji
umorzeniowych była ich wartość. Przeanalizowano decyzje z 2005 roku o numerach:
Fn.3125/38/2005,
Fn.3125/35/2005,
Fn.3125/33/3005,
Fn.3125/32/2005,
Fn.3125/8.2005,
Fn.3125/5/2005
Fn.3125/24/2005,
Fn.3125/23/2005,
Fn.3125/22/2005, Fn.3125/21/2005, Fn.3125/17/2005, 13/2005, Fn.3125/29/2005,
Fn.3125/26/2005, Fn.3125/25/2005 i decyzje z 2006 roku o numerach:
Fn.3125/4/2006,
Fn.3125/13/2006,
Fn.3125/25/2006,
Fn.3125/32/2006,
Fn.3125/12/2006,
Fn.3125/29/2006,
Fn.3125/27/2006,
Fn.3125/17/2006,
Fn.3125/14/2006, Fn.3125/8/2006, Fn.3125/25/2006, Fn.3125/15/2006, i stwierdzono
co następuje:
-
przed wydaniem decyzji o zastosowaniu ulgi, organ podatkowy przeprowadził
postępowanie podatkowe - zabrany materiał dowodowy załączony pod decyzjami,
potwierdzał opisywany we wnioskach stan faktyczny i istnienie przesłanek do
zastosowania ulgi podatkowej, który przywoływano w rozstrzygnięciu decyzji,
-
decyzje umorzeniowe wydawane były tylko do zaległości podatkowych,
-
wszystkie sprawy z wniosków podatników dotyczących ulg w zapłacie podatku
zostały załatwione w drodze decyzji zgodnie z art.207 ustawy Ordynacja
podatkowa,
-
decyzje zgodnie z art. 210 § 4 i 6 cytowanej ustawy, zawierały uzasadnienie
faktyczne i prawne,
_____________________________________________________
50
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
wszystkie decyzje wydał Wójt Gminy.
-
Nieprawidłowości przy udzielaniu ulg i zwolnień w opłatach podatku od nieruchomości
kontrolujący nie stwierdzili.
Testy kontrolne dotyczące podatku od nieruchomości stanowia załącznik nr 30 do
protokołu kontroli.
4)
Podatek rolny
Stosownie do ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z
1993 roku Dz. U. nr 94 poz. 431 ze zm., aktualnie tekst jednolity z 2006 roku nr 136,
poz. 969 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku w
sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz. U.
nr 143, poz.1614), Gmina Słupia została zakwalifikowana do II okręgu podatkowego.
Zgodnie z art. 6 ustawy podstawę obliczania podatku rolnego stanowi średnia cena
skupu Ŝyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia
cena skupu Ŝyta wynosiła:
− w 2005 roku – 37,67 zł za 1q wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 października
2004 roku (MP nr 43 poz. 765),
− w 2006 roku 27,88 zł za 1 q wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października
2005 roku (MP nr 62, poz. 867)
Rada Gminy obniŜyła cenę skupu Ŝyta korzystając z uprawnienia wynikającego z art.6
ust. 3 ustawy o podatku rolnym.
W związku z powyŜszym podjęto następującą uchwałę Rady Gminy:
- nr XX/98/04 z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta dla
potrzeb wymiaru podatku rolnego.
W powyŜszej uchwale przewidziano obniŜenie ceny z 37,67 zł do kwoty 35,80 zł za 1 q.
Podatek rolny od osób fizycznych
Na terenie Gminy Słupia istniało:
- w 2005 roku – 326 podatników,
- w 2006 roku – 333 podatników.
Prawidłowość ustalenia naleŜności podatkowych w 2005 i 2006 roku sprawdzono w
oparciu o wybranych losowo 35 podatników o następujących numerach 30003, 30004,
30005, 30007, 30008,30009, 30010, 30011, 30012, 30013, 30014, 30015, 30016,
30017, 30018, 30019, 30020, 30021, 30022, 30023, 30024, 30025, 30026, 30027,
30028, 30029, 30030, 30032, 30034, 30035, 30036, 30037, 30038, 30040, 30041
ujętych w rejestrze wymiarowym łącznego zobowiązania pienięŜnego z sołectwa Gzów.
(….)11
−
pozostali płatnicy uiszczali raty podatku w terminach ustawowych wynikających z
art. 6 lit. „a” ust. 6 ustawy o podatku rolnym. W przypadkach, gdy podatek został
zapłacony nieterminowo organ podatkowy nie naliczał odsetek, gdyŜ ich wysokość
była mniejsza niŜ to wynikało z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa;
−
przeliczenia hektarów uŜytków rolnych na hektary przeliczeniowe dokonywano
metodą komputerową,
11
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
_____________________________________________________
51
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
−
naleŜny podatek rolny od osób fizycznych został naliczony prawidłowo – dla gruntów
gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego wynosił równowartość 2,5 q Ŝyta, dla
pozostałych gruntów rolnych wynosił równowartość 5 q Ŝyta;
−
nakazy łącznego zobowiązania pienięŜnego dla podatników dostarczał sołtys (listy
potwierdzeń odbioru z podaniem imienia i nazwiska podatnika, jego numeru
podatkowego, adresu, daty odbioru, podpisu podatnika) , od 2006 roku pracownicy
Urzędu Gminy, za pośrednictwem poczty (za potwierdzeniem odbioru, które
znajdowały się w dokumentacji podatkowej). Kontrolujące ustaliły, Ŝe zarówno w
2005 jak i w 2006 roku w badanym sołectwie Gzów nakazy łącznego zobowiązania
pienięŜnego zostały doręczone z zachowaniem 14 dniowego terminu, jaki jest
wymagany od dnia doręczenia decyzji do upływu ustawowego terminu płatności I
raty zobowiązania pienięŜnego.
(….)12
Zestawienie danych dotyczących realizacji dochodów z tytułu podatku rolnego od osób
fizycznych stanowi załącznik nr 31 protokołu kontroli.
Podatek rolny od osób prawnych
W okresie 2005-2006 na terenie Gminy Słupia istniał jeden podatnik.
(….)13
Zestawienie danych dotyczących realizowania dochodów z tytułu podatku rolnego od
osób prawnych stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
Udzielone
ulgi
i
zwolnienia
w
zakresie
podatku
rolnego
(w szczególności ulga inwestycyjna, Ŝołnierska i z tytułu nabycia gruntów)
2005 rok
Ilość decyzji
(szt.)
Rodzaj decyzji
Ulga inwestycyjna
-
Kwota
ulgi lub zwolnienia
(zł)
-
Zwolnienie z tytułu nabycia gruntów
4
215,90
Ulga żołnierska
3
449,30
Umorzenie zaległości, odsetek
30
3932,30
Rozłożenie na raty zapłaty podatku (zaległości)
-
-
Odroczenie terminu zapłaty podatku (zaległości)
5
653
2006 rok
12
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
13
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
_____________________________________________________
52
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Ilość decyzji
(szt.)
Rodzaj decyzji
Kwota
ulgi lub zwolnienia
(zł)
Ulga inwestycyjna
-
-
Zwolnienie z tytułu nabycia gruntów
3
29
Ulga żołnierska
2
87
Umorzenie zaległości, odsetek
29
2792
Rozłożenie na raty zapłaty podatku (zaległości)
-
-
Odroczenie terminu zapłaty podatku (zaległości)
6
67
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 i art. 13 lit. „d” ust. 3 ustawy o podatku rolnym w
okresie objętym kontrolą udzielono 7 ulg z tytułu nabycia gruntów na utworzenie lub
powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego.
W wyniku kontroli dokumentów źródłowych dotyczących decyzji nr 3/2006 z dnia
29.12.2006 roku ustalono, co następuje:
-
wydanie decyzji było poprzedzone złoŜeniem wniosku przez podatnika;
zgodnie z art. 210 § 1 pkt 6 ustawy Ordynacja podatkowa, decyzja posiadała
uzasadnienie faktyczne i prawne;
(….)14
ulga została udzielona od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym złoŜono wniosek zgodnie z art. 13 d ust. 1,3 ustawy o podatku rolnym;
w decyzji wskazano okres zwolnienia – 5 lat, od dnia 01.01.2007 roku do dnia
31.10.20011 roku;
po okresie zwolnienia w I roku podatnikowi obniŜa się podatek rolny o 75%,
natomiast w II roku - jego wysokość obniŜona będzie o 50%.
Na podstawie art. 13 lit. „a” ustawy o podatku rolnym w okresie objętym kontrolą
udzielono 5 ulg Ŝołnierskich. W wyniku kontroli dokumentów źródłowych dotyczących
decyzji nr 34/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku ustalono, co następuje:
−
−
−
−
−
−
wydanie decyzji było poprzedzone wnioskiem podatnika (….)15;
(….)16;
zgodnie z art. 210 § 1 pkt 6 ustawy Ordynacja podatkowa, decyzja posiadała
uzasadnienie faktyczne i prawne;
ulga została udzielona w wysokości 40 % kwoty podatku rolnego od dnia 1.12.2006
roku do końca miesiąca, w którym nastąpi zwolnienie ze słuŜby, tj. dnia 30.11.2007
roku;
decyzja została podpisana przez Wójta Gminy;
decyzja wydano w ciągu miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku.
14
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
15
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
16
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
_____________________________________________________
53
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Na podstawie art. 67 a § 1 pkt 1 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
Ordynacja podatkowa w okresie objętym kontrola wydano 11 decyzji dotyczących
odroczenia terminu płatności raty podatku. W wyniku kontroli dokumentów źródłowych
dotyczących decyzji nr Fn.3126/5/2006 z dnia 22 maja 2006 roku ustalono, co
następuje:
−
−
−
−
−
−
−
wydanie decyzji było poprzedzone złoŜeniem wniosku przez podatnika (….)17;
decyzja posiadała uzasadnienie prawne i faktyczne zgodnie z art. 210 § 1 pkt 6
ustawy Ordynacja podatkowa;
(….)18
decyzja została podpisana przez Wójta Gminy;
decyzję wydano w ciągu miesiąca od dnia wpłynięcia wniosków;
podatek w kwocie 39 zł został odroczony do dnia 30.06.2006 roku;
podatek uiszczono w dniu 2.06.2006 roku.
Na podstawie art. 67 a § 1 pkt 3 i § 2 oraz art. 207, art. 210 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa w okresie objętym kontrolą wydano 59 decyzji
dotyczących umorzenia zaległości podatkowych w łącznym zobowiązaniu pienięŜnym. W
wyniku kontroli dokumentów źródłowych dotyczących decyzji
1. nr Fn. 3125/1/2006 z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie umorzenia zaległości
podatkowej z tytułu łącznego zobowiązania pienięŜnego – I ratę w kwocie 137 zł,
2. nr Fn. 3125/3/2006 z dnia 5 maja 2006 roku w sprawie umorzenia zaległości
podatkowej z tytułu łącznego zobowiązania pienięŜnego – I ratę w kwocie 55 zł,
3. nr Fn 3125/4/2006 z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie umorzenia zaległości
podatkowej z tytułu łącznego zobowiązania pienięŜnego – II ratę w kwocie 123
zł,
4. nr Fn 3125/5/2006 z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie umorzenia zaległości
podatkowej z tytułu łącznego zobowiązania pienięŜnego – II ratę w kwocie 76 zł,
5. nr Fn 3125/7/2006 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie umorzenia zaległości
podatkowej z tytułu łącznego zobowiązania pienięŜnego – III ratę w kwocie 111
zł,
6. nr Fn 3125/9/2006 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie umorzenia zaległości
podatkowej z tytułu łącznego zobowiązania pienięŜnego – III ratę w kwocie 106
zł,
7. nr Fn 3125/12/2006 z dnia 25 września 2006 roku w sprawie umorzenia
zaległości podatkowej z tytułu łącznego zobowiązania pienięŜnego – III ratę w
kwocie 113 zł,
ustalono, co następuje:
−
wydanie decyzji było poprzedzone złoŜeniem wniosków przez podatników. Przy
czym w odniesieniu do decyzji wymienionych w pkt. 1, 3, 4, 5, 6,7 wnioski
zostały złoŜone w dniu w którym nie istniała jeszcze zaległość podatkowa
(np. wniosek z dnia 14 maja 2006 roku dotyczący umorzenia II raty do
decyzji z dnia Fn.3125/4/2006 z dnia 30 maja 2006, wniosek z dnia 23
sierpnia 2006 roku dotyczący umorzenia III i IV raty do decyzji Fn.
17
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
18
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
_____________________________________________________
54
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
3125/9/2006 z dnia 2 września 2006 roku). Decyzje zostały wydane na
podstawie art. 67 § 1 i § 2, art.207 i art.210 ustawy Ordynacja podatkowa.
Art. 67 § 1 i § 2 stanowił, Ŝe w przypadkach uzasadnionych waŜnym
interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy, na
wniosek podatnika, moŜe umorzyć w całości lub w części zaległości
podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Zgodnie z art. 6
lit.”a” ust. 6 ustawy o podatku rolnym, podatek jest płatny w ratach
proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do
dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada kaŜdego roku. Przepis
art. 67 § 1 Ordynacji podatkowej moŜe mieć zastosowanie jedynie do
zaległości podatkowej, o której jest mowa w art. 51 § 1 Ordynacji
podatkowej, czyli o podatku nie zapłaconym w terminie płatności. JeŜeli
zaległość nie istnieje w momencie złoŜenia wniosku, to organ podatkowy
powinien umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe zgodnie z art. 208 §
1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, Ŝe gdy postępowanie z
jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe organ wydaje decyzje o
umorzeniu postępowania;
−
decyzje posiadały uzasadnienie prawne i faktyczne zgodnie z art. 210 § 1 pkt 6
ustawy Ordynacja podatkowa;
−
(….)19
−
w decyzjach nie podawano wysokości umorzonych odsetek z uwagi na fakt, Ŝe ich
wielkość na dzień składania wniosku lub wydawania decyzji była niŜsza niŜ 6,60 zł,
tj. niŜsza niŜ kwota wynikająca z art. 54 § 1 pkt 4 ustawy Ordynacja podatkowa;
−
decyzje zostały podpisane przez Wójta Gminy;
−
decyzje wydano w ciągu miesiąca od dnia wpłynięcia wniosków;
Kontrolą objęto ponadto następujące odmowne decyzje organu podatkowe w sprawie
umorzenia łącznego zobowiązania podatkowego:
•
nr Fn 3125/10/2006 z dnia 6 października 2006 roku,
•
nr Fn 3125/11/06 z dnia 6 października 2006 roku.
W wyniku kontroli dokumentacji źródłowej ustalono, co następuje:
−
wydanie decyzji poprzedzone było złoŜeniem wniosków przez podatników: wniosek z
dnia 12 września 2006 roku w sprawie umorzenia III rat podatku, wniosek z dnia 14
września 2006 roku w sprawie umorzenia III raty podatku (daty wpływu do Urzędu
Gminy). Decyzje zostały wydane na podstawie art. 67 § 1 pkt 3 i § 2, art.207
i art.210 ustawy Ordynacja podatkowa. Art. 67 § 1 i § 2 stanowił, Ŝe w
przypadkach uzasadnionych waŜnym interesem podatnika lub interesem
publicznym organ podatkowy, na wniosek podatnika, moŜe umorzyć w
całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę
prolongacyjną. Zgodnie z art. 6 lit.”a” ust. 6 ustawy o podatku rolnym
podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku
podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15
listopada kaŜdego roku. Przepis art. 67 § 1 Ordynacji podatkowej moŜe mieć
zastosowanie jedynie do zaległości podatkowej, o której jest mowa w art. 51
19
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
_____________________________________________________
55
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
§ 1 Ordynacji podatkowej, czyli o podatku nie zapłaconym w terminie
płatności. JeŜeli zaległość nie istnieje w momencie złoŜenia wniosku, to
organ podatkowy powinien umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe
zgodnie z art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, Ŝe gdy
postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe organ
wydaje decyzje o umorzeniu postępowania;
−
decyzje posiadały uzasadnienie prawne i faktyczne zgodnie z art. 210 § 1 pkt 6
ustawy Ordynacja podatkowa. (….)20
−
decyzje zostały podpisane przez Wójta Gminy;
−
decyzje wydano w ciągu miesiąca od dnia wpłynięcia wniosków;
5)
Podatek od środków transportowych
Stawki podatku od środków transportowych zostały określone:
- na rok 2005 uchwałą Rady Gminy nr XX/97/04 z dnia 26 listopada 2004 roku,
- na rok 2006 uchwałą Rady Gminy nr XXX/137/05 z dnia 30 listopada 2005 roku.
Gmina Słupia otrzymuje od Starostwa Powiatowego w Skierniewicach kwartalne
informacje
dotyczące
pojazdów
z
terenu
Gmina
zarejestrowanych
bądź
wyrejestrowanych w danym kwartale.
Zgodnie z § 2 ww. uchwał zwolnieniu od podatku środków transportowych podlegają
pojazdy słuŜące do realizacji zadań własnych gminy i wykorzystywane na potrzeby
dowozu dzieci do szkół.
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne
Na terenie Gminy Słupia było zaewidencjonowanych:
- w 2005 roku – 30 pojazdów,
- w 2006 roku – 26 pojazdów.
Kontrolą objęto realizację dochodów w latach 2005-2006 od środków transportowych o
następujących numerach rejestracyjnych: LWN 2534, ESK S469, ESK G999, ESK K899,
ESK S570.
(….)21
Zestawienie danych dotyczących realizowania dochodów z tytułu podatku od środków
transportowych od osób fizycznych oraz testy kontrolne stanowią załącznik nr 33
protokołu kontroli.
Podatek od środków transportowych – osoby prawne
W okresie objętym kontrolą Gmina Słupia realizowała dochody z tytułu podatku od
środków transportowych od jednego podatnika –
(….)22
20
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
21
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
_____________________________________________________
56
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Zestawienie danych dotyczących realizowania dochodów z tytułu podatku od środków
transportowych od osób fizycznych stanowi załącznik nr 34 protokołu kontroli.
Udzielone ulgi w zakresie podatku od środków transportowych (np. umorzenie
zaległości, rozłoŜenie na raty, odroczenie terminu płatności)
2005 rok
Rodzaj decyzji
ilość
wydanych decyzji
(szt.)
Kwota
objęta decyzjami
(zł)
Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek
1
200
Rozłożenie zapłaty podatku na raty
-
-
Odroczenie terminu płatności podatku
5
7.596,50
Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej
-
-
Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej
-
-
2006 rok
Rodzaj decyzji
Ilość
wydanych decyzji
(szt.)
Kwota
objęta decyzjami
(zł)
Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek
2
620
Rozłożenie zapłaty podatku na raty
-
-
Odroczenie terminu płatności podatku
2
24.066
Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej
-
-
Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej
-
-
Kontrolą objęto ulgi udzielone na podstawie następujących decyzji o umorzeniu
zaległości podatkowych:
- Nr sprawy Fn 3125/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie umorzenia II raty
podatku od środków transportowych w kwocie 241,10 zł,
-
Nr sprawy Fn. 3125/2/2006 z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie umorzenia I raty
podatku od środków transportowych w kwocie 378 zł.
Ustalono, co następuje:
-
decyzje były wydawane przez Wójta Gminy,
-
wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie poprzedzone było składaniem wniosków
przez podatników,
-
zgodnie z art. 210 § 1 pkt 6 ustawy Ordynacja podatkowa, wszystkie decyzje
posiadały uzasadnienie faktyczne,
22
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
_____________________________________________________
57
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
-
(….)23
Kontrolą objęto ulgi udzielone na podstawie następujących decyzji o odroczeniu terminu
płatności:
−
Fn. 3126/2/2006 z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie odroczenia terminu płatności
I raty podatku od środków transportowych w kwocie 23.823 zł do dnia 15 kwietnia
2006 roku,
−
Fn. Fn. 3126/1/2006 z dnia 16 grudnia 2006 roku w sprawie odroczenia terminu
płatności I raty podatku od środków transportowych w kwocie 243 zł do dnia 30
marca 2006 roku.
−
(….)24
−
naleŜności podatkowe zostały zapłacone w terminach przewidzianych w decyzjach.
Testy kontrolne w zakresie podatku od środków transportowych stanowią załącznik nr
35 protokołu kontroli.
6)
Opłata targowa
Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
Jednostka w latach 2005-2006 nie osiągnęła dochodów z powyŜszego tytułu.
7)
Opłata skarbowa
Sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września
2000 roku (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. nr 253, poz.2532 z późn. zm., aktualnie
ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku Dz. U. nr 225 poz. 1635) poddając kontroli pobór
opłaty od wszystkich wniosków podatników o ulgi w zapłacie podatku od środków
transportowych opisanych we wcześniejszej części protokołu.
Ustalono, co następuje:
−
nie pobrano opłaty od wniosków (2) dotyczących umorzeń zaległości podatkowej w
podatku od środków transportowych, co było zgodne z art. 9, część I załącznika,
kolumna 4 pkt 14 załącznika ww. ustawy,
−
nie pobrano opłaty od wniosków (2) dotyczących odroczeń w zapłacie raty
podatku od środków transportowych. W art. 9 ustawy oraz załączniku do
ustawy, kolumna 4 pkt 22 przewidziano jedynie, Ŝe zwolnieniu podlegają
wnioski dotyczące odroczenia terminu płatności podatku: rolnego, leśnego i
od nieruchomości do 6 miesięcy. Kwota nie pobranych naleŜności wynosiła
10 zł.
23
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
24
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
_____________________________________________________
58
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
8)
Terminowość podejmowania czynności windykacyjnych w odniesieniu
do zaległości podatkowych
Zaległości w poszczególnych rodzajach podatków oraz zestawienie działań
windykacyjnych, podejmowanych przez jednostkę w okresie objętym kontrolą,
przedstawiają poniŜsze tabele, sporządzone na podstawie prowadzonej w jednostce
ewidencji upomnień i tytułów wykonawczych. Prowadzone w kontrolowanej jednostce
ewidencje upomnień i tytułów skierowanych do podatników podatku od nieruchomości
spełniają wymogi określone w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada
2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. nr 137, poz. 1541 z późn. zm.). Zgodnie z
załącznikiem nr 3 § 4 ust.3 cytowanego wyŜej rozporządzenia ewidencja upomnień
prowadzona przez organ podatkowy zawiera nr ewidencyjny upomnienia, datę jego
wystawienia, nr konta zobowiązanego, nazwę i adres zobowiązanego, rodzaj, okres i
kwotę naleŜności oraz datę doręczenia upomnienia. Ewidencja tytułów wykonawczych
prowadzona jest zgodnie z § 7 ust.2 ww. rozporządzenia wg wzoru określonego w
załączniku nr 8 do rozporządzenia.
2005 rok
Rodzaj
podatku
Podatek od
nieruchomości –
osoby fizyczne*
Kwota
odsetek
naliczona na
koniec roku
-
Podatek od
nieruchomości –
osoby prawne
Upomnienia
Tytuły
wyko
nawc
ze
Tytuły
wykonawcze
Ilość
Wartość
Ilość
Wartość
2.118,00
-*
-
-*
85,00
14
18.617,00
Kwota
zaległości na
koniec roku (z
uwzględnieniem
lat ubiegłych)
Upomni
enia
Kwota
wyegzekw
owanych
odsetek
Kwota
wyegzekw
owanych
zaległości
-
-
-
5
7.952,84
464,48
18.532
Podatek rolny –
osoby fizyczne
-
10.857,48
104
9.259,30
34
4.379,10
330,52
6.615,90
Podatek rolny –
osoby prawne
-
-
-
-
-
-
-
-
Podatek leśny
62,50
-
-
-
-
-
-
-
Podatek od
środków
transportowych
-
-
13
14.445,50
3
4.079,30
972,65
14.445,50
2006 rok
Rodzaj
podatku
Kwota
odsetek
naliczona na
koniec roku
Kwota
zaległości
na koniec
roku (z
uwzględnie
niem lat
ubiegłych)
Upomni
enia
Upomnieni
a
Tytuły
wykona
wcze
Ilość
Wartość
Ilość
Podatek od
nieruchomości –
osoby fizyczne*
-
1.762,20
-*
Podatek od
-
3.227,50
14
21.063
Tytuły
wykonawcz
e
Kwota
wyegzekwo
wanych
odsetek
Kwota
wyegzekwo
wanych
zaległości
Wartość
-*
-
-
-
-
-
232,00
17.835,50
_____________________________________________________
59
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
nieruchomości –
osoby prawne
Podatek rolny –
osoby fizyczne
-
10.829,68
76
5.310
29
2.478
49,84
4.384
Podatek rolny –
osoby prawne
-
-
-
-
-
-
-
-
Podatek leśny
-
75.90
-
-
-
-
-
-
Podatek od
środków
transportowych
-
1.052,00
23
20.045
6
16.928
441,84
18.993
* Z uwagi na formę komputerowego programu podatkowego brak możliwości rozdzielenia kwoty odsetek naliczonej na koniec
roku na poszczególne rodzaje podatków. Upomnienia i tytuły wykonawcze w podatku od nieruchomości osoby fizyczne
wystawiane są na łączne zobowiązanie pieniężne i w niniejszej tabeli wykazano je łącznie w podatku rolnym
(….)25
2. DOCHODY Z MAJĄTKU
2.1.
Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości
Dochody ze sprzedaży nieruchomości lub ich części (w tym lokali)
Plan po zmianach
2005 rok
(zł)
30 000,00
Wykonanie
2005 rok
(zł)
25 251,60
Plan po zmianach
2006 rok
(zł)
20 000,00
Wykonanie
2006 rok
(zł)
-
Liczba sprzedanych nieruchomości (w tym lokali)
2005 rok
2006 rok
Ilość ogółem
3
W tym:
w trybie bezprzetargowym
(w tym lokali)
-
Ilość ogółem
w tym:
w trybie
bezprzetargowym
( w tym lokali)
-
W, okresie 2005-2006 sprawy dotyczące:
− ustalania stanu prawnego nieruchomości poprzez wyszukiwanie danych dotyczących
własności nieruchomości, w tym badanie ksiąg wieczystych,
− organizowanie przetargów na wykonanie dokumentacji geodezyjnej oraz wyceny
nieruchomości przez biegłych,
− przygotowywania pełnej dokumentacji do sprzedaŜy nieruchomości stanowiących
własność gminy w drodze przetargowej, przygotowywania przetargów na sprzedaŜ
nieruchomości ,
25
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
_____________________________________________________
60
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
−
sprzedaŜy lokali komunalnych dotychczasowym najemcom ora oddawanie gruntów w
uŜytkowanie wieczyste,
− prowadzenia rejestrów gruntów dzierŜawionych,
− sporządzania projektów umów,
− prowadzenia kart kontowych dotyczących bieŜących wpłat czynszu dzierŜawnego,
sumowania miesięcznych wpłat , bilansowania rocznych czynszów oraz ściagania
zaległości,
− prowadzenia spraw dotyczących prawa pierwokupu
− przygotowywania dokumentacji w zakresie zbycia, nabycia oraz sposobu
uŜytkowania nieruchomości,
− zawieranie umów dzierŜawy na grunty rolne AWRSP,
− organizowanie przetargów na sprzedaŜ gruntów stanowiących własność AWRSP
prowadziła p. Krystyna świderek – Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i
Rozwoju gospodarczego na podstawie zakresu czynności znak: Or-0112/2003 z dnia
14 marca 2003 roku.
W toku postępowania kontrolnego dokonano przeglądu dokumentacji dotyczącej
sprzedaŜy:
•
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
- nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słupia,
oznaczonej numerem 1342 o powierzchni 0,94 ha połoŜonej w miejscowości Słupia,
- nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słupia,
oznaczonej numerem 187 o powierzchni 0,19 ha połoŜonej w miejscowości Słupia,
- nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słupia,
oznaczonej numerem 220 o powierzchni 1,27 ha połoŜonej w miejscowości Zagórze,
- nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słupia,
oznaczonej numerem 354 o powierzchni 0,49 ha połoŜonej w miejscowości Zagórze.
W wyniku analizy dokumentacji dotyczącej zbycia ww. nieruchomości w trybie przetargu
ustnego nieograniczonego ustalono, co następuje:
−
na podstawie art. 13 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o
gospodarowaniu
nieruchomościami
rolnymi
Skarbu
Państwa
decyzją
nr
SP.VII.7723/P/9/1/Ośw/2004/MK z dnia 18 lutego 2004 roku Wojewoda Łódzki
stwierdził nieodpłatne nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1996 roku przez
Gminę Słupia własności nieruchomości rolnej Skarbu Państwa połoŜonej na terenie
Gminy Słupia, w obrębie Słupia oznaczonej numerem 1172 o powierzchni 0,10 ha i
numerem 1342 o powierzchni 0,94 ha;
−
na podstawie art. 13 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o
gospodarowaniu
nieruchomościami
rolnymi
Skarbu
Państwa
decyzją
nr
SP.VII.7723/R/459/2003 z dnia 23 czerwca 2003 roku Wojewoda Łódzki stwierdził
nieodpłatne nabycie z mocy prawa z dniem 1 lipca 2000 roku przez Gminę Słupia
własności nieruchomości rolnej Skarbu Państwa połoŜonej na terenie Gminy Słupia,
w obrębie Słupia oznaczonej numerem 187 o powierzchni 0,19 ha;
−
na podstawie art. 13 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o
gospodarowaniu
nieruchomościami
rolnymi
Skarbu
Państwa
decyzją
nr
SP.VII.7723/R/460/2003 z dnia 23 czerwca 2003 roku Wojewoda Łódzki stwierdził
nieodpłatne nabycie z mocy prawa z dniem 1 lipca 2000 roku przez Gminę Słupia
własności nieruchomości rolnej Skarbu Państwa połoŜonej na terenie Gminy Słupia,
w obrębie Zagórze oznaczonej numerem 220 o powierzchni 1,27 ha i numerem 354 o
powierzchni 0,49;
_____________________________________________________
61
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
−
uchwałą numer XIV/72/04 z dnia 8 kwietnia 2004 roku oraz numer XIX/93/04 z dnia
5 listopada 2004 roku Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaŜ ww. nieruchomości,
powierzając ich wykonanie Wójtowi Gminy;
−
operat szacunkowy dotyczący nieruchomości o numerze 1342 i powierzchni 0,94 ha
sporządził rzeczoznawca majątkowy posiadający uprawnienia zawodowe nr 225.
Wartość rynkowa nieruchomości wynosiła na dzień 29 grudnia 2004 roku 6.500 zł;
−
operat szacunkowy dotyczący nieruchomości o numerze 187 i powierzchni 0,19 ha
sporządził rzeczoznawca majątkowy posiadający uprawnienia zawodowe nr 225.
Wartość rynkowa nieruchomości wynosiła na dzień 11 maja 2004 roku 5.400 zł;
−
operat szacunkowy dotyczący nieruchomości o numerze 220 powierzchni 1,27 ha
sporządził rzeczoznawca majątkowy posiadający uprawnienia zawodowe nr 225.
Wartość rynkowa nieruchomości wynosiła na dzień 11 maja 2004 roku 13.400 zł;
−
operat szacunkowy dotyczący nieruchomości o numerze 354 i powierzchni 0,49 ha
sporządził rzeczoznawca majątkowy posiadający uprawnienia zawodowe nr 225.
Wartość rynkowa nieruchomości wynosiła na dzień 11 maja 2004 roku 5.200 zł;
−
Wójt Gminy w drodze pisma zdecydował o podaniu do publicznej wiadomości wykazu
ww. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy w drodze przetargu. Wykaz
zawierał informacje wynikające z art. 34 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. nr 261, poz. 2603
z późn. zm.), tj. oznaczenie numeru działki, powierzchnię, numer księgi wieczystej
lub jej brak, opis nieruchomości, jej przeznaczenie, cenę oraz formę zbycia. Termin
do złoŜenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości określono prawidłowo, tj. 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu;
−
stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wykaz dotyczący
sprzedaŜy gruntów został podany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w
dniach: 13 maja – 3 czerwca 2005 roku tj. 21 dni w Urzędzie Gminy ( zgodnie z
adnotacją Kierownika Referatu na wykazie) oraz w sołectwach Zagórze i Słupia
(zgodnie z adnotacja Kierownika Referatu i podpisami sołtysów na wykazie). Ponadto
informacja o wykazie ukazała się w prasie lokalnej „Wiadomości Dnia” oraz na
stronie internetowej Gminy Słupia ;
−
zgodnie z adnotacją Kierownika Referatu z dnia 28 czerwca 2005 roku w terminie do
dnia 24 czerwca 2005 roku, od osób przysługującym prawo pierwszeństwa w nabyciu
przedmiotowych nieruchomości nie wpłynęły stosowne wnioski;
−
Wójt Gminy drodze ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym przeznaczył
przedmiotowe nieruchomości stanowiące własność Gminy na sprzedaŜ;
−
ogłoszenie zawierało informacje wynikające z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108);
−
wadium ustalono w wysokości 10 % ceny wywoławczej zgodnie z § 4 ww.
rozporządzenia;
−
cena wywoławcza była nie niŜsza niŜ wartość nieruchomości zgodnie z art. 67 ust. 2
pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
−
ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie ww. nieruchomości
wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach 7 lipca – 9 sierpnia 2005 roku oraz na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy (adnotacja Kierownika Referatu) oraz w
sołectwach Zagórze i Słupia. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronie
internetowej Gminy;
_____________________________________________________
62
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
−
termin przetargu wyznaczono na 9 sierpnia 2005 roku zgodnie z § 6 ust. 1 ww.
rozporządzenia oraz art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
−
zarządzeniem Wójta Gminy nr 18/2005 z dnia 8 sierpnia 2005 roku powołano
Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaŜ nieruchomości
stanowiących własność komunalną Gminy Słupia w składzie: Lucjan Markowski –
przewodniczący, GraŜyna Szczepaniak – członek i Krystyna Świderek – członek, która
działała w oparciu o regulamin przetargu ustalony pismem Wójta Gminy z dnia 27
czerwca 2005 roku;
−
na poczet zakupu działki nr 1342 wadium wpłaciły 4 osoby w terminie przewidzianym
w ogłoszeniu. Jedna osoba dokonała wpłaty wadium po terminie, tj. w dniu 9 sierpnia
2005 roku. Na poczet zakupu pozostałych nieruchomości nie dokonano wpłaty
wadium;
−
z przeprowadzonego w dniu 9 sierpnia 2005 roku przetargu ustnego
nieograniczonego sporządzony został protokół nr IA z dnia 12 sierpnia 2005 roku
dotyczący sprzedaŜy nieruchomości o numerze działki 1342 podpisany przez
wszystkich członków komisji oraz nabywcę, w którym zawarto informacje zgodnie z §
10 ust. 1 ww. rozporządzenia;
−
z przeprowadzonego w dniu 9 sierpnia 2005 roku przetargu ustnego
nieograniczonego sporządzony został protokół nr IB z dnia 10 sierpnia 2005 roku
dotyczący zakończenia przetargu na sprzedaŜ nieruchomości o numerach działek
187, 220, 354 wynikiem negatywnym podpisany przez wszystkich członków komisji,
w którym zawarto informacje zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia. Komisja
zaproponowała przeprowadzić drugi przetarg i obniŜyć cenę wywoławczą do 70%
pierwszej ceny;
−
informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu
9 sierpnia 2005 roku została wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w
dniach 22 sierpnia – 29 sierpnia 2005 roku (adnotacja Kierownika Referatu);
−
wpłacone przez oferenta wadium zaliczone zostało na poczet ceny nabycia;
−
zwrot wpłaconych wadiów nastąpił w kasie Urzędu Gminy w dniu 9 sierpnia
2005roku,
−
powiadomienie nabywcy o miejscu i terminie zawarcia umowy nastąpiło zgodnie z
art. 41 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
−
zapłata za nieruchomość dokonana została w dniu 14 września 2005 roku zgodnie z
art. 70. ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
−
akt notarialny sporządzony został w dniu 14 września 2005 roku, Rep. „A” nr
2741/2005;
−
Wójt Gminy w drodze ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym
przeznaczył do sprzedaŜy nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącej
oznaczoną numerem 187 o powierzchni 0,19 ha, nieruchomość gruntową
niezabudowaną oznaczoną numerem 220 o powierzchni 1,27 ha oraz nieruchomość
gruntową niezabudowaną oznaczoną numerem 354 o powierzchni 0,49 ha;
−
cena wywoławcza przedmiotowych nieruchomości została ustalona w kwocie
stanowiącej 70 % ich wartości zgodnie z art. 67ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami. Termin drugiego przetargu wyznaczono na dzień 10 października
2005 roku zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
−
ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie ww. nieruchomości
wywieszono w dniach 7 września – 10 października 2005 roku oraz na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Gminy (adnotacja Kierownika Referatu) oraz w sołectwach
_____________________________________________________
63
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Zagórze i Słupia (adnotacja na ogłoszeniu Kierownika Referatu oraz sołtysów).
Ogłoszenie opublikowano ponadto na stronie internetowej Gminy;
−
wadium ustalono w wysokości stanowiącej 10 % ceny wywoławczej;
−
termin przeprowadzenia przetargu ustalono na 10 października 2005 roku;
−
Ogłoszenie zawierało informacje wynikające z § 13 rozporządzenia z 2004 roku;
−
zgodnie z protokołem z dnia 10 października 2005 roku z przetargu ustnego
nieograniczonego na zbycie ww. nieruchomości przeprowadzonego w dniu 10
października 2005 roku zakończyło się ono wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt
braku wpłat wadium. Komisja zaproponowała przeprowadzić 3 przetarg i obniŜyć
cenę wywoławczą do 50 % pierwszej ceny;
−
informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie ww.
nieruchomości została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniach 18
października – 26 października 2005 roku (adnotacja Kierownika Referatu na
informacji);
−
Wójt Gminy w drodze ogłoszenia o przetargu (nie podano, Ŝe jest to trzeci) ustnym
nieograniczonym przeznaczył do sprzedaŜy nieruchomość gruntową niezabudowaną
stanowiącej oznaczoną numerem 187 o powierzchni 0,19 ha, nieruchomość gruntową
niezabudowaną oznaczoną numerem 220 o powierzchni 1,27 ha, nieruchomość
gruntową niezabudowaną oznaczoną numerem 354 o powierzchni 0,49 ha oraz
nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną numerem 987 o powierzchni 0,05
ha;
−
cena wywoławcza nieruchomości o numerach działek 187, 220, 354 została
określona w wysokości 50% jej wartości zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 4 ustawy o
gospodarce nieruchomościami, który stanowi, Ŝe jeŜeli drugi przetarg zakończył się
wynikiem negatywnym, cenę nieruchomości ustala się w rokowaniach z nabywcą w
wysokości nie niŜszej niŜ 40 % jej wartości;
−
termin przeprowadzenia 3 przetargu określono na dzień 28 listopada 2005 roku
zgodnie z art.39 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, Ŝe
jeŜeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, właściwy organ w okresie
nie krótszym niŜ 2 tygodnie, ale nie dłuŜszym niŜ 6 miesięcy, licząc od dnia jego
zamknięcia, moŜe zbyć nieruchomość w drodze rokowań albo organizować kolejne
przetargi. Przy ustalaniu warunków kolejnych przetargów stosuje się zasady
obowiązujące przy organizowaniu drugiego przetargu;
−
ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie ww. nieruchomości
wywieszono w dniach 27 października – 28 listopada 2005 roku oraz na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Gminy (adnotacja Kierownika Referatu) oraz w sołectwach
Zagórze i Słupia (adnotacja na ogłoszeniu Kierownika Referatu oraz sołtysów).
Ogłoszenie opublikowano ponadto na stronie internetowej Gminy;
−
wadium ustalono w wysokości 10 % ceny wywoławczej;
−
na poczet zakupu nieruchomości o numerze działki 354 wpłaty wadium w
prawidłowym terminie i wysokości dokonała jedna osoba, o numerze działki 220
jedna osoba. Na poczet zakupu nieruchomości o numerze działki 187 nikt nie wpłacił
wadium;
−
z przeprowadzonego w dniu 28 listopada 2005 roku przetargu ustnego
nieograniczonego sporządzony został protokół z dnia 28 listopada 2005 roku
dotyczący sprzedaŜy nieruchomości o numerze działki 220 podpisany przez
wszystkich członków komisji oraz nabywców, w którym zawarto informacje zgodnie z
_____________________________________________________
64
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
§ 10 ust. 1 ww. rozporządzenia. Zgodnie z §14 ust. 2 rozporządzenia z 2004 roku
postąpienie wynosiło nie mniej niŜ 1 % ceny wywoławczej;
−
z przeprowadzonego w dniu 28 listopada 2005 roku przetargu ustnego
nieograniczonego sporządzony został protokół z dnia 28 listopada 2005 roku
dotyczący sprzedaŜy nieruchomości o numerze działki 354 podpisany przez
wszystkich członków komisji oraz nabywców, w którym zawarto informacje zgodnie z
§ 10 ust. 1 ww. rozporządzenia. Zgodnie z §14 ust. 2 rozporządzenia z 2004 roku
postąpienie wynosiło nie mniej niŜ 1 % ceny wywoławczej;
−
z przeprowadzonego w dniu 28 listopada 2005 roku przetargu ustnego
nieograniczonego sporządzony został protokół z dnia 28 listopada 2005 roku
dotyczący sprzedaŜy nieruchomości o numerze działki 187 z którego wynika, Ŝe
zakończył się on wynikiem negatywnym z uwagi na fakt, Ŝe nikt nie dokonał wpłaty
wadium. Protokół został podpisany przez wszystkich członków komisji;
−
informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie ww.
nieruchomości została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniach 6
grudnia – 12 grudnia 2005 roku (adnotacja Kierownika Referatu na informacji);
−
powiadomienie nabywców o miejscu i terminie zawarcia umowy nastąpiło zgodnie z
art. 41 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
−
wpłacone przez oferenta wadium zaliczone zostało na poczet ceny nabycia;
−
zapłata za nieruchomość dokonana została w dniu 22 grudnia 2005 roku zgodnie z
art. 70. ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
−
akt notarialny sporządzony został w dniu 22 grudnia 2005 roku, Rep. „A” nr
4096/2005.
2.2. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
użytkowania, zarządu
Dochody z uŜytkowania wieczystego nieruchomości, uŜytkowania, zarządu
Plan po zmianach
2005 rok
(zł)
-
Wykonanie
2005 rok
(zł)
-
Plan po zmianach
2006 rok
(zł)
-
Wykonanie
2006 rok
(zł)
-
Liczba nieruchomości oddanych w uŜytkowanie wieczyste, uŜytkowanie,
zarząd.
2005
rok
Liczba nieruchomości oddanych
w użytkowanie wieczyste
Liczba nieruchomości oddanych
w zarząd
Liczba nieruchomości oddanych
w użytkowanie
-
2006
rok
Liczba nieruchomości oddanych
w użytkowanie wieczyste
Liczba nieruchomości oddanych
w zarząd
Liczba nieruchomości oddanych
w użytkowanie
-
2.3. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych
Plan po zmianach
Wykonanie
Plan po zmianach
Wykonanie
_____________________________________________________
65
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
2005 rok
(zł)
66 889,00
2005 rok
(zł)
71 732,32
2006 rok
(zł)
76 282,00
2006 rok
(zł)
74 579,21
W okres objętym kontrola obowiązywały:
−
uchwała Rady Gminy nr IV/13/99 z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie określenia
wysokości stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych podjęta m.in.
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali i dodatkach
mieszkaniowych (tekst jednolity z 1998 roku nr 120, poz. 787 z późn. zm.). Zgodnie
z przepisem Rada Gminy w drodze uchwały ustala zróŜnicowane stawki czynszu
regulowanego za 1 m powierzchni uŜytkowej lokalu z uwzględnieniem czynników
podwyŜszających lub obniŜających jego wartość uŜytkową. W art. 25 ww. ustawy
przewidziano, Ŝe czynsz regulowany opłacali m.in. najemcy lokali tworzących
mieszkaniowy zasób gminy. Maksymalny czynsz regulowany nie mógł przekraczać
3% wartości odtworzeniowej lokalu. Wartość odtworzeniową lokalu wyznacza iloczyn
jego powierzchni uŜytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni
uŜytkowej budynku mieszkalnego. Wojewoda, w drodze zarządzenia, ustala co
kwartał wysokość wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni uŜytkowej budynku
mieszkalnego.
W uchwale dokonano określenia wysokości czynszu regulowanego wg wzoru:
Ax1%B
C ,
gdzie A to powierzchni lokalu, B- wskaźnik ustalony przez Wojewodę, C –
liczba miesięcy w roku(12).
Ustawa została uchylona z dniem 1 stycznia 2002 roku: przez ustawę z dnia
21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71, poz.734),
która uchylała rozdział 6 oraz przez ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. u. nr 71 , poz. 733) w pozostałym zakresie. Uchwałą
Rady Gminy nr VII/30/07 z dnia 13 czerwca 2007 roku uchylono ww. uchwałę. W
dniu 13 czerwca 2007 roku Wójt Gminy podjął zarządzenie nr 12/07 w sprawie
ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych na terenie Gminy Słupia.
Podstawę prawną stanowiła m.in. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie
prawa lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
−
zarządzenie Wójta Gminy nr 36/2004 z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie
ustalenia stawek czynszu za najem lokali uŜytkowych, które weszło w Ŝycie z dniem
1 stycznia 2005 roku;
−
uchwała Rady Gminy nr XXIII/114/05 z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie
wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie lokali uŜytkowych stanowiących mienie
komunalne w drodze przetargowej;
−
uchwała Rady Gminy nr XII/62/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie
uchwalenia wieloletniego „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy”.
W okresie objętym kontrolą jednostka uzyskiwała dochody z tytułu następujących umów
na najem:
lokali mieszkalnych
−
z dnia 31 grudnia 2004 roku (….)26
26
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
_____________________________________________________
66
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
−
−
z dnia 31 grudnia 2004 roku (….)27
z dnia 31 grudnia 2004 roku (….)28
lokali uŜytkowych
−
−
−
−
−
z
z
z
z
z
dnia
dnia
dnia
dnia
dnia
10 grudnia 1998 roku z TP S.A. w Warszawie,
31 grudnia 2004 roku (….)29,
31 grudnia 2004 roku z p. NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego,
1 listopada 2003 roku (….)30,
1 listopada 2003 roku z Weterynaryjna Spółkę Cywilną.
Kontrolą objęto prawidłowość i terminowość wpłat opłat wnoszonych przez najemcę
lokalu mieszkalnego oraz najemcę lokalu uŜytkowego (….)31 w 2006 roku. Kontrolujące
ustaliły, Ŝe ewidencja analityczna dochodów z najmu powadzona jest komputerowo jako
subkonto do konta 221, tj. 221- 4 – czynsze netto i 221-1 – VAT od czynszu, według
poszczególnych najemców.
Umowa najmu została zawarta pomiędzy Gminą Słupia (….)32. Miesięczny czynsz wynosił
w 2006 roku – do dnia 1 października 2006 roku łącznie 364,78 zł brutto, z tego za
powierzchnię mieszkania 87,55 zł, c.o. 241,27 zł, zimna woda 17,98 zł, nieczystości
płynne 17,98 zł, od 1 października 2006 roku – łącznie 367 zł brutto, z tego 89,77 zł za
powierzchnię mieszkania, c.o. 241,27 zł, zimna woda 17,98 zł, nieczystości płynne
17,98 zł. PodwyŜszenie czynszu moŜe się odbywać na zasadach określonych w art. 9
ustawy o ochronie praw lokatorów. Wynajmujący na Ŝądanie najemcy jest zobowiązany
do przedstawienia na piśmie zestawienia podwyŜszonych opłat wraz z przyczyną ich
podwyŜszenia. Opłata za centralne ogrzewanie jest pobierana ryczałtowo i podlega
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
27
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
28
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
29
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
30
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
31
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
32
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
67
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
rozliczeniu w okresie I – go kwartału roku następnego. Czynsz płatny jest po
wystawieniu rachunku w terminie 7 dni, nie później n iŜ do dnia 30-tego kaŜdego
miesiąca na rachunek bankowy. W razie zwłoki w uiszczaniu naleŜności wynajmującemu
słuŜy prawo doliczania odsetek na podstawie obowiązujących przepisów. Zgodnie z § 3
umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Umowę podpisały strony umowy.
Pismem nr RGR-7140/4/2005 z dnia 10 listopada 2005 roku poinformowano najemcę o
zwiększeniu wysokości czynszu za powierzchnię mieszkania w związku z ustaleniem
przez Wojewodę Łódzkiego na IV kwartał 2005 roku i I kwartał 2006 roku wskaźnika
przeliczeniowego kosztu odtworzenia za 1 m2 powierzchni uŜytkowej budynków
mieszkalnych w wysokości 2,364zł/ m2. Pismem nr RGR-7140/2/06 z dnia 29 grudnia
2006 roku poinformowano najemcę o zwiększeniu wysokości czynszu za powierzchnię
mieszkania w związku z ustaleniem przez Wojewodę Łódzkiego na IV kwartał 2006 roku
i I kwartał 2007 roku wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia za 1 m2
powierzchni uŜytkowej budynków mieszkalnych w wysokości 2,419 zł/ m2. Zgodnie z
wydrukiem komputerowym dotyczącym ewidencji wpłat w 2006 roku dokonanych przez
ww. najemcę oznaczonego numerem 158 ustalono, Ŝe dokonywał on wpłat w kwotach i
terminach prawidłowych. W związku z pismem z dnia 29 grudnia 2006 roku o wzroście
czynszu za powierzchnię lokalu najemca dokonał wyrównania za okres październikgrudzień 2006 roku (6,66 zł) w miesiącu styczniu 2007 roku.
Umowa najmu lokalu uŜytkowego została zawarta w dniu 31 grudnia 2004 roku
pomiędzy Gminą Słupia a NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego. Przedmiotem umowy
była dzierŜawa 110,70 m2 powierzchni w budynku Ośrodka Zdrowia w Słupi. Czynsz
ustalono w wysokości łącznie 1.604,56 zł netto, 1.944,98 zł brutto, z tego czynsz za
pomieszczenia – 1.080,43 zł brutto (8 zł/1 m2 zgodnie z zarządzeniem z 2004 roku),
c.o. – 601,09 zł brutto, zimna woda – 14,39 zł, nieczystości płynne – 75,27 brutto,
energia eklektyczna – 173,80 zł brutto. DzierŜawca zobowiązany był do regulowania
czynszu w terminie 14 dni od dnia otrzymania rachunku przelewem lub w kasie Urzędu
Gminy. W razie zwłoki w zapłacie przysługiwało wydzierŜawiającemu prawo naliczania
odsetek. W przypadku zmiany czynników wpływających na wysokość czynszu strony
dokonywały zmian w drodze aneksu. Strony postanowiły w umowie, Ŝe pomieszczenia
będą wykorzystywane na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej. Umowa została zawarta na okres trzech lat od dnia podpisania umowy do
dnia 31 grudnia 2007 roku. Aneksem nr 2 z dnia 1 lutego 2006 roku wprowadzono z
tym dniem zwiększenia w zakresie: powierzchni wydzierŜawiane do 133,20 m2, czynszu
dzierŜawnego do wysokości 1.300 zł brutto (8 zł/1 m2 zgodnie z zarządzeniem z 2004
roku), c.o. do wysokości 723,14 zł brutto, zimnej wody do 17,31 zł brutto, nieczystości
płynnych do 90,58 zł brutto, energii elektrycznej do 209,12 zł brutto. Razem miesięczny
czynsz wynosił 1.930,58 zł netto, 2.340,18 zł brutto. Kontrolujące ustaliły, Ŝe nie
dokumentowano potwierdzenia odbioru przez najemcę faktur. Zgodnie z wyjaśnieniem
Skarbnika Gminy dostarczane są one bezpośrednio najemcy maksymalnie do 2 dni od
dnia wystawienia faktury. Na podstawie wydruku komputerowego dotyczącego wpłat
najemcy stwierdzono, Ŝe dokonywał on wpłat w ciągu 14 dni od dnia wystawienia
faktury w kwotach wynikających z umowy.
(….)33
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2006 roku z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i
uŜytkowe wynosił 2.929,28 zł. Największym dłuŜnikiem była (….)34, której zaległość na
33
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
_____________________________________________________
68
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
koniec roku 2006 roku stanowiła kwotę 2.066 zł brutto. Umowa najmu została zawarta
w dniu 24 sierpnia 2005 roku na okres 1 roku. Wysokość czynszu wynosiła 206,60 zł
brutto. Lokal w okresie wrzesień – grudzień 2006 roku był wykorzystywany przez
najemcę na prowadzenie działalności, choć jednostka nie zawarła w powyŜszym zakresie
umowy najmu przedmiotowego lokalu. W dniu 2.01.2007 roku Wójt Gminy zawarł (….)35
umowę nr 2/2007 na wynajem pomieszczeń na okres od dnia 2.01 do dnia 31.12.2007
roku. Czynsz ustalono na kwotę 206,60 zł. W 2006 roku najemcy wystawiono wezwanie
do zapłaty: z dnia 23.05.2006 roku zaległego czynszu za okres od marca do kwietnia
2006 roku, z dnia 20.06.2006 roku zaległego czynszu za okres od marca do maja 2006
roku. Ponadto z dłuŜnikiem przeprowadzono rozmowy telefoniczne dotyczące
uregulowania zaległości (notatki słuŜbowe z dnia 10.08.2006 roku, 9.10.2006 roku,
24.11.2006 roku, 29.11.2006 roku). W dniu 10 stycznia 2007 roku najemca dokonał
wpłaty kwoty 1.033 zł, którą zaliczono na naleŜność główną w kwocie 755,06 zł (za
okres od marca do czerwca część lipca 2006 roku), VAT w kwocie 186,30 zł, odsetki
91,46 zł. Kwota 1.000 zł została wpłacona przez najemcę w dniu 22 stycznia 2007 roku,
którą zaliczono na naleŜność główną w wysokości 850,96 zł (za okres: lipiec i od sierpnia
do grudnia 2006 roku), VAT – 149,04 zł. Pozostała kwota do zapłaty wynosi: 129,31 zł,
z tego VAT – 37,26 zł, odsetki 4,67 zł.
2.4. Inne dochody z majątku
Zgodnie z oświadczeniem p. Krystyny Świderek w okresie objętym kontrolą nie
dokonywano przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawa własności oraz
nie dokonywano zamiany gruntów.
Oświadczenie p.K.Świderek w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 36
protokołu kontroli.
VIII. WYKONYWANIE BUDŻETU. REALIZACJA WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH
1. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH - 2006 ROK
1.1.
Informacje ogólne
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został przyjęty:
− na rok 2005 uchwałą Rady Gminy nr XXIV/119/05 z dnia 30 marca 2005 roku,
− na rok 2006 uchwałą Rady Gminy nr XXXII/44/06 z dnia 29 marca 2006 roku.
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:
przewodniczący - Wójt Gminy i 7 członków – p. Teresa Piętara, Lucyna Masłocha, Monika
34
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
35
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
69
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Otyńska, Ewa Pira, Halina Dziuda, Wojciech Prokop, Leszek Korzon została powołana
zarządzeniem Wójta Gminy nr 9a/2001 z dnia 27 sierpnia 2003 roku. Na podstawie
przełoŜonych zaświadczeń ustalono, Ŝe wszyscy członkowie komisji posiadali
przeszkolenie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, co
wynika z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002 roku nr 147, poz.
1231 z poźn. zm.).
Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy nr 32/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku w
sprawie powołania Gminnej Komisji Problemów Alkoholowych w skład wynosił 7
członków oraz przewodniczący – Wójt Gminy. W wyniku nowego zarządzenia nastąpiła
zmiana w składzie osobowym: nowym członkiem został p. Arkadiusz Maciejak oraz Wójt
Gminy – Mirosław Matulski. Nowi członkowie posiadają równieŜ przeszkolenie w zakresie
przewidzianym w wspomnianej wyŜej ustawie.
W latach 2005 - 2006 roku wynagrodzenie dla członków GKPiRPA wynosiło:
− za przeprowadzenie rozmów –interwencyjnych z osobami uzaleŜnionymi – 50 zł od
osoby,
− za udział w merytorycznych posiedzeniach komisji – 60 zł,
− za kontrole w sklepach 50zł/1 kontrola.
Ponadto ustalono, Ŝe za prowadzanie dokumentacji GKRPA wynagrodzenie wynosiło 150
zł brutto, zaś prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach zabezpieczenia czasu wolnego
dla dzieci – wg stawek zaszeregowania nauczycieli/godz. Prowadzenie zadań związanych
z realizacją GPRPA wymagało podpisania umowy zlecenia z Wójtem Gminy.
W GKPiRPA na 2006 rok ustalono zadania do realizacji, zasady wynagradzania członków
komisji, preliminarz wydatków.
1.2.
Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych - 2006 rok
Poniesione przez Urząd Gminy w Słupi wydatki z tytułu realizacji GPRPA w
poszczególnych paragrafach klasyfikacji budŜetowej w 2005 i 2006 roku przedstawiały
się następująco:
Wydatki wg klasyfikacji
budżetowej w rozdziale
85154
§ 3030
§ 4110
§ 4120
§ 4170
§ 4210
§ 4300
§ 4410
Razem
wg stanu na dzień wg stanu na dzień
31.12.2005 roku w 30.09.2006 roku w
zł
zł
1.520
310
44
6.788
6.344
9.606
447
25.059
307,81
44,15
8.760,04
13.758,98
3.189,82
736,71
26.797,51
Na podstawie losowo wybranych dowodów księgowych kontroli poddano wydatkowanie
środków w 2006 roku sklasyfikowanych w:
§ 4170 na kwotę 2.294,10 zł brutto zł w oparciu o:
−
uzupełniającą listę płac - maj 2006 roku na kwotę 150 zł brutto – dotyczącą umowy
zlecenia nr 10/2006 z dnia 30 marca 2006 roku na prowadzenie dokumentacji
GKRPA. Umowę zawarto na czas określony: od dnia 1.01.2006 roku do dnia
31.12.2006 roku. Za wykonanie umowy wynagrodzenie ustalono w wysokości 150 zł
brutto. Umowę podpisali p. Małgorzata Bachura oraz Wójt Gminy. W okresie 2005- I
_____________________________________________________
70
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
półrocze 2006 p. Bachura była zatrudniona na stanowisku podinspektora w Urzędzie
Gminy w Słupi. Zgodnie z zakresem czynności znak: Or-0112/5/2003 z dnia 14
marca 2003 roku do jej obowiązków naleŜały sprawy związane m.in. z wydawaniem
zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych przeznaczonych do spoŜycia na
miejscu oraz poza miejscem sprzedaŜy, cofanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów
alkoholowych. P. Bachura posiadała przeszkolenie w zakresie „Zadań i obowiązków
Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz w zakresie
„Zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych”. W dniu 21 czerwca 2006 roku
została ona powołana na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Słupi w
drodze uchwały Rady Gminy nr XXXV/167/06,
−
uzupełniającą listę płac „H” - kwiecień 2006 rok na kwotę 494,10 zł brutto.
Wynagrodzenie wypłacono na podstawie umowy zlecenia nr 11/2006 z dnia 30
marca 2006 roku zawartej (….)36. Przedmiotem umowy było prowadzenie zajęć
integracyjnych taneczno-profilaktycznych w Zespole w ramach zabezpieczenia czasu
wolnego dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu oraz rodzin, w których
problem alkoholizmu nie występuje zgodnie z GPRPA. Wynagrodzenie wynosiło
27,45 zł brutto za godzinę (nie podano czy jest lekcyjna czy zegarowa godzina) w
wymiarze 2 godzin tygodniowo. Wykonawca zobowiązany był: przedłoŜyć rachunek,
oraz potwierdzenie ilości przeprowadzonych godzin w miesiącu. Umowę zawarto na
czas określono: od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 30 czerwca 2006 roku.
Wykonawca przedstawił pisemne sprawozdania z miesiąca stycznia, lutego, marca
2006 roku dotyczące realizacji zajęć profilaktycznych, ich zakresu tematycznego,
liczby dzieci uczestniczących w zajęciach oraz liczby godzin przepracowanych w
miesiącu. Sprawozdania zostało opatrzone adnotacją p. Bachury dotycząca
potwierdzenia
przeprowadzenia
zajęć
przez
zleceniobiorcę.
Liczba
przeprowadzonych godzin zajęć wynikająca z przedłoŜonych z sprawozdań wynosiła
18 h, co łącznie stanowiło 494,10 zł brutto wynagrodzenia. Ze sprawozdań
zleceniobiorcy wynika, Ŝe zajęcie obejmowały elementy muzyki oraz tańca. Z
przedłoŜonych sprawozdań nie wynika jakie prowadzono zajęcia z zakresu
profilaktyki alkoholowej. Zleceniobiorca nie przedłoŜył rachunków z wykonanego
zlecenia.
Opisane wyŜej wydatki dotyczyły zadań określonych w Gminnym Programie oraz
preliminarzu wydatków Komisji na 2006 rok.
−
o listę obecności członków komisji na posiedzeniach w dniu 30 stycznia, 22 marca i
31 maja 2006 roku oraz listy wypłat wynagrodzenia (1.200 zł brutto).
Wynagrodzenia wypłacono w prawidłowej wysokości na podstawie listy obecności na
posiedzeniach potwierdzonej przez członków własnoręcznymi podpisami (łącznie
867 zł netto). Zgodnie z informacjami p. M. Bachura Wójt Gminy zrezygnował z
pobierania wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji. Z protokołów z
posiedzeniach komisji nie wynika czas rozpoczęcia i zakończenia posiedzeń. Zgodnie
z wyjaśnieniem p. M. Bachura odbywały się one w budynku Urzędu Gminy od godz.
15.00, 15.30.
Informacja p. M. Bachura w sprawie terminu i miejsca posiedzeń GKRPA w 2006 roku
stanowi załącznik nr 37 protokołu kontroli.
36
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
71
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
−
o protokoły z posiedzeń zespołów motywacyjnych z dnia 29 marca 2006 roku i z
dnia 28 czerwca oraz listy płac (450 zł brutto). Wynagrodzenie za posiedzenie w
dniu 28 czerwca 2006 roku wypłacono w wysokości 100 zł brutto kaŜdej z osób
będącej członkiem komisji za przeprowadzenie 2 rozmów motywacyjnych. Zgodnie
z pkt III uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia GPRPA na 2006 rok,
dotyczącym zasad wynagradzania realizatorów GPRPA w Słupi „członkowie
GKRPA za przeprowadzenie rozmów motywacyjno- interwencyjnych – 50 zł
od osoby”. Zapis ten nie precyzuje czy wysokość wynagrodzenia dotyczy
kaŜdej osoby (członka komisji), która brała udział w rozmowie i udzielała
porad bez względu na liczbę osób, z którymi przeprowadzono rozmowy czy
zaleŜy od liczby osób uzaleŜnionych, które na spotkanie przybyły i z którymi
odbyto rozmowy zmierzające do podjęcia leczenia odwykowego.
W ww. uchwale nie określono częstotliwości przeprowadzania takich rozmów oraz
osób przeprowadzających takie rozmowy motywacyjno-interwencyjne.
Zgodnie z wyjaśnieniem p. Bachura komisja wyłoniła ze swego grona 3 członków, tj.
lekarza, policjanta i pracownika socjalnego, którzy stanowili zespół motywacyjny o
charakterze stałym. Częstotliwość spotkań wynikała z wpływu wniosków osób
uzaleŜnionych o pomoc. Wynagrodzenie wynosiło 50 zł brutto dla kaŜdego członka
zespołu za 1 rozmowę.
Wyjaśnienie p. M.Bachura w sprawie przeprowadzania rozmów motywacyjnych stanowi
załącznik nr 38 protokołu kontroli.
§ 4300 na kwotę 2.779,82 zł brutto w oparciu o:
−
fakturę nr 95 z dnia 19 sierpnia 2006 roku na kwotę 2.159,82 zł brutto za pobyt 36
osób w dniach 17.08.-24.08.2006 roku na kolonii profilaktyczno -wypoczynkowej w
czasie, której był realizowany program profilaktyczny. Wydatek tego rodzaju został
przewidziany jako forma realizacji zadania dotyczącego prowadzenia profilaktycznej
działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieŜy,
w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a takŜe działań na rzecz
doŜywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoteurapeutycznych – pkt III, ppkt 4 – dofinansowanie
wyjazdów dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na kolonie letnie i zielone
szkoły podczas, których będą realizowane programy profilaktyczne. W preliminarzu
wydatków ogólna kwota przeznaczona na dofinansowanie zielonych szkól i kolonii
letnich wynosiła 6.700 zł;
−
fakturę nr 03/S/08/2006 z dnia 8.08.2006 roku na kwotę 620 zł za udział
Przewodniczącego GKRP w szkoleniu pn. „Profilaktyka społeczna” w dniach 1215.09.2006 roku. W programie w pkt II Udzielanie rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie, ppkt 5 – kierowanie na szkolenia członków
GKRPA i pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
Kwota zaplanowana w preliminarzu wydatków na ten cel wynosiła 325 zł. W
uchwale Rady Gminy nr XXXII/143/06 z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie
uchwalenia budŜetu gminy na 2006 rok planowane wydatki w rozdziale 85154
wynosiły: bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 6.450, pozostałe wydatki bieŜące
18.775 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy nr3/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w
sprawie szczegółowego układu wykonawczego budŜetu gminy wydatki w § 4300
wynosiły 8.000 zł. Zgodnie z sprawozdaniem RB-28S planowane wydatki po
zmianach wynosiły 3.190 zł.
§ 4210 na kwotę 5.932 zł w oparciu:
_____________________________________________________
72
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
−
fakturę nr 2610/12/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku na kwotę 3.599 zł brutto
wystawioną za druk kalendarzy (sztuk 500) oraz koszty ich przesyłki (50 zł)
zawierających hasła z zakresu profilaktyki;
−
fakturę nr 779/2006 z dnia 1 kwietnia 2006 roku na kwotę 1.220 zł brutto
wystawioną za zakup materiałów (np. ulotki dla dzieci i rodziców, plakaty, dyplomy)
niezbędnych do przeprowadzenia kampanii profilaktycznej pn. „Zachowaj trzeźwy
umysł”.
Zgodnie z preliminarzem wydatków (pkt II załącznika do uchwały z 2006 roku)
wydatki w § 4210 nie zostały skonkretyzowane. Podano tylko ogólna kwotę jako
zamierzano przeznaczyć na wydatki tego rodzaju – 4.300 zł. W uchwale Rady Gminy
nr XXXII/143/06 z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budŜetu gminy
na 2006 rok planowane wydatki w rozdziale 85154 wynosiły: bezosobowe i
pochodne od wynagrodzeń 6.450, pozostałe wydatki bieŜące 18.775 zł.
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 3/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie
szczegółowego układu wykonawczego budŜetu gminy wydatki w § 4210 wynosiły
10.675 zł. Zgodnie z sprawozdaniem RB-28S planowane wydatki po zmianach
wynosiły 13.759 zł.
Wydatki tego rodzaju zostały przewidziane jako forma realizacji zadania
dotyczącego prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w
szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoteurapeutycznych
(pkt III ppkt 1 – prowadzenie w szkołach na terenie gminy programów
profilaktycznych m.in. przystąpienie do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy
umysł”, ppkt 7 – działania informacyjne – opracowywanie i kolportaŜ ulotek
informacyjnych, kalendarzy zawierających elementy promujące zdrowy styl Ŝycia).
−
fakturę nr 2182/2006 z dnia 21 września 2006 roku na kwotę 1.113 zł brutto
wystawioną za zakup drukarki HP o wartości 398 zł brutto, monitora AOC 17”” LCD
LM756 na kwotę 709 zł brutto, kabla USB na kwotę 6 zł brutto „potrzebny na
stanowisku pracy związanym z prowadzoną dokumentacją GKRPA”
Wydatek tego rodzaju został przewidziany jako forma realizacji zadania dotyczącego
prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w
szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoteurapeutycznych,
pkt III. Ppkt 8 – zakup urządzeń audiowizualnych do punktu konsultacyjnego
działającego w Urzędzie Gminy oraz dla szkół niezbędnych do prowadzenia
profilaktyki alkoholowej.
W uchwale Rady Gminy w sprawie GPRPA na 2006 rok nie określono zasad działania
punktu konsultacyjnego. Zgodnie z wyjaśnieniem p. Bachura punkt konsultacyjny
działał w budynku Urzędu Gminy, gdzie porad udzielała osoba, która zajmowała się
prowadzeniem dokumentacji Komisji. Porad udzielano w czasie godzin pracy i poza
godzinami w budynku gminnym a takŜe w domu. Za udzielane porady osoba ta nie
pobierała wynagrodzenia. Z powyŜszego wynika, Ŝe zarówno punkt konsultacyjny
jak i prowadzenie dokumentacji GKRPA prowadziła ta sama osoba. Od 2007 roku w
ramach punktu konsultacyjnego porad udziela psycholog zatrudniony na umowę
zlecenia. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie po trzy godziny.
Wyjaśnienie p. Bachura w sprawie prowadzenia punktu konsultacyjnego w okresie 20052006 stanowi załącznik nr 39 protokołu kontroli
_____________________________________________________
73
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
2. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ - 2006 ROK
2.1.
Informacje ogólne
Na 2006 rok na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1.118.158,00
zł natomiast ich wykonanie to kwota 1.112.812,67 zł. Na realizację zadań własnych
wydatkowano 163.570,99 zł i na realizację zadań zleconych wydano 949.241,68zł. W
rozdziale 85219 – na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
wydatkowano łącznie 100.641,79 zł, w tym kwotę 69.482,00 zł stanowiło
dofinansowanie. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń
stanowiły kwotę 90.099,20 zł, wydatki rzeczowe (druki, materiały biurowe, paliwo do
samochodu, rozmowy telefoniczne, serwis komputerowy) to kwota 10.542,59 zł. Rodzaj
i wysokość wypłaconych zasiłków z pomocy społecznej przedstawiają tabele w punkcie
2.2.
2.2.
Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej
Wykonanie zadań finansowych w 2006 roku
Wyszczególnienie
Dział 852 Rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)
Dział 852 Rozdział 85212 (świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)
Dział 852 Rozdział 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za
osoby pobierające świadczenia)
Dział 852 Rozdział 85214 (zasiłki i pomoc w naturze)
Dział 852 Rozdział 85215 (Dodatki mieszkaniowe)
Dział 852 Rozdział 85216 (zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne)
Dział 852 Rozdział 85219 (Koszty utrzymania Ośrodków Pomocy
Społecznej)
Dział 852 Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dział 852 Rozdział 85295 Pozostała działalność
Dział 853 Rozdział 85303 Ośrodki wsparcia
Dział 853 Rozdział 85304 Rodziny zastępcze
Dział 853 rozdział 85313 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za
osoby pobierające świadczenia)
Dział 853 Rozdział 85314 (Zasiłki i pomoc w naturze)
Dział 853 Rozdział 85315 (Dodatki mieszkaniowe)
Dział 853 Rozdział 85316 (Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze)
Dział 853 Rozdział 85319 (Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej)
Dział 853 Rozdział 85378 Usuwanie klęsk skutków powodzi
Dział 853 Rozdział 85395 (Pozostała działalność)
2006 rok
(zł)
0
647.324
1.093
56.585
0
X
100.642
289.600
14.043
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Wykonanie zadań rzeczowych w 2006 roku
Forma pomocy
Liczba osób
Zadania zlecone
Zasiłki stałe ogółem
Zasiłki stałe wyrównawcze
Dodatki do zasiłków stałych wyrównawczych
Specjalne zasiłki okresowe
Gwarantowane zasiłki okresowe
Renta socjalna
Zasiłki macierzyńskie okresowe
3
3
x
x
x
x
x
x
rok 2006
Liczba
Kwota świadczeń
świadczeń
30
11.225
30
11.225
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
_____________________________________________________
74
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Zasiłki macierzyńskie jednorazowe
Zasiłki rodzinne
Zasiłki pielęgnacyjne
Pomoc dla kombatantów
Zadania własne
Posiłki dla dzieci
i młodzieży
Usługi opiekuńcze
Zasiłki celowe
i w naturze
Zasiłki okresowe
x
x
x
x
180
x
x
x
x
8.876
x
x
x
x
62.930
76
7.844
11.755
3
800
3.527
93
157
30.088
17
75
17.560
3. WYDATKI (DOTACJE) NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE
UMOWY JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - 2006 ROK
Kontrolowana jednostka nie planowała i nie udzielała w 2006 roku dotacji na realizację
zadań własnych powierzonych na podstawie umowy jednostkom spoza sektora finansów
publicznych
4. DOTACJE NA RZECZ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH (ART.90 USTAWY O SYSTEMIE
OŚWIATY) - 2006 ROK
PowyŜsze zagadnienia nie występowały w kontrolowanej jednostce.
5. WYDATKI OSOBOWE
5.1.Wydatki na wynagrodzenia - 2006 rok
Wydatki na wynagrodzenia w Gminie Słupia w latach 2005 – 2006 przedstawiały się w
sposób następujący:
2005 rok
§
2006 rok
Lp.
Dział
Rozdział
1.
750
75011
4010
27 572
27 572
2.
750
75023
4010
386 483
3.
750
75095
4010
4.
801
80101
5.
801
80104
6.
801
7.
Plan
Wykonanie
%
%
Plan
Wykonanie
100,0
28 613
28 613
384 024
99,4
420 719
420 716
-
-
-
-
-
-
4010
822 981
822 981
100,0
798 408
795 071
99,6
4010
-
-
80110
4010
253 472
253 472
100,0
317 196
317 196
100,0
801
80146
4010
-
-
-
-
-
8.
852
85203
4010
-
-
-
-
-
9.
852
85212
4010
6 029
5 877
97,5
13 334
13 333
100,0
10.
852
85219
4010
61 729
61 729
100,0
67 672
67 672
100,0
11.
854
85401
4010
-
-
-
-
-
12.
921
92109
4010
11 649
11 649
100,0
18 443
18 443
100,0
13.
921
92116
4010
-
-
-
-
-
-
13.
926
92601
4010
-
-
-
-
-
-
100,0
100,0
_____________________________________________________
75
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Razem
1 569 915
1 567 304
99,8
1 664 385
1 661 044
99,8
Dokumentację z zakresu prawa pracy prowadzi Sekretarz Gminy Alina Latek. Zgodnie z
zakresem czynności przyjętym przez pracownika w dniu 17.03.2003 roku Sekretarz
Gminy : prowadzi sprawy osobowe pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych, zwłaszcza dotyczących przygotowania dokumentów
związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych, przygotowanie dokumentów związanych z
podwyŜszeniem wynagrodzenia, nagrodami jubileuszowymi, odprawami, karami,
nagrodami, odznaczeniami, emeryturami, rentami i odpowiedzialności materialną.
Zgodnie z ustanymi informacjami złoŜonymi przez Skarbnika Gminy do jego obowiązków
naleŜy: sporządzanie list płac, prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników,
wykonywanie czynności w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenie
dokumentacji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. PowyŜszy zakres
czynności nie został przypisany w zakresie czynności Skarbnikowi Gminy ani innemu
pracownikowi.
W regulaminie organizacyjnym z 2003 roku zapisano, Ŝe
Finansowego naleŜy prowadzenie rachuby płac (pkt 4, ppkt 9).
do
zadań
Referatu
W trakcie trwania kontroli dokonano pismem Wójta Gminy z dnia 8.06.2007 roku zmian
w zakresie czynności Skarbnika Gminy zgodnie z którym do zakresu działania naleŜy:
prowadzenie rachuby płac, prowadzenie zakładowej działalności socjalno-bytowej. Aneks
został przyjęty przez pracownika w dniu 8.06.2007 roku.
Prawidłowość ustalania i wypłaty wynagrodzeń na rzecz pracowników
jednostki – 2006 rok
Kontroli poddano prawidłowość ustalenia i wypłaty wynagrodzenia dla następujących
pracowników Urzędu Gminy Słupia:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
w
Lucjana Markowskiego - Wójta Gminy w okresie od 19 listopada 2002 roku - 5
grudnia 2006 roku,
Mirosława Matulskiego – Wójta Gminy od dnia 5 grudnia 2006 roku,
Aliny Latek – Sekretarza Gminy,
GraŜyna Szczepaniak – Skarbnika Gminy,
Krystyny Świderek – Kierownika Referatu Gospodarki i Rozwoju Gospodarczego,
Małgorzaty Bachura – Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
Justyna Kwiecień –podinspektora w Referacie Gospodarki i Rozwoju Gospodarczego,
(….)37 konserwatora wodociągów,
(….)38 robotnika gospodarczego.
oparciu o listy wypłat wynagrodzenia za cały 2006 rok.
W toku kontroli sprawdzono prawidłowość stosowania kategorii zaszeregowania ww.
pracowników Urzędu, porównując stosowane stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatku funkcyjnego lub specjalnego do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 2
37
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
38
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
76
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych
pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych
i urzędach marszałkowskich (Dz. U. nr 146, 1223 z późn. zm.).
Ustalono, co następuje:
−
w angaŜach dla poszczególnych stanowisk pracy kategorii zastosowano prawidłowe
kategorie zaszeregowania i stawek dodatku funkcyjnego, z uwzględnieniem
wymagań kwalifikacyjnych;
−
kwoty składników płacy wykazane w angaŜach dla kontrolowanych stanowisk pracy
mieściły się w przedziałach poszczególnych kategorii zaszeregowania i w stawkach
dodatku funkcyjnego. W przypadku wynagrodzenia dla (….)39 nieprawidłowo
ustalono jego wysokość. Zgodnie z umową o pracę z dnia 1 marca 2006 roku
wynagrodzenie na pełny etat wynosiło 900 zł brutto wg kategorii X
wynikającej z rozporządzenia z 2005 roku. W załączniku nr 1 do ww.
rozporządzenia zmienionego w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
28 lutego 2006 roku (Dz. U. nr 39, poz. 272), które weszło w Ŝycie z dniem 9
marca 2006 roku z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku,
wielkość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kategorii X wynosiła
w przedziale 910-1.950 zł. Pismem z dnia 6 czerwca 2007 roku Wójt Gminy
przyznał pracownikowi za okres od 1.03.2006 roku do 30.11. 2006 roku
wynagrodzenie w kwocie 910 zł brutto. Wypłata wyrównania w wysokości
90 zł brutto, 58,58 zł netto została wypłacona w dniu 14.06.2007 roku w
kasie Urzędu Gminy;
−
wynagrodzenie dla Wójta Gminy Lucjana Markowskiego ustalone zostało przez Radę
Gminy w Słupi uchwałę nr XIX/95/04 z dnia 5 listopada 2004 roku. Rada Gminy
przyznała Wójtowi Gminy wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.400 zł, dodatek
funkcyjny 1.200 zł, dodatek specjalny 25% - 1.150 zł, dodatek staŜowy 20% - 680
zł. Następnie w 2006 roku w drodze uchwały Rady Gminy nr XXXIII/152/06 z dnia 28
kwietnia 2006 roku ustalono wynagrodzenie w wysokości: wynagrodzenie zasadnicze
3.600 zł, dodatek funkcyjny 1.200 zł, dodatek specjalny 25% 1.200 zł, dodatek
staŜowy 20% - 720 zł;
−
wynagrodzenie dla Wójta Gminy Mirosława Matulskiego ustalono w drodze uchwały
Rady Gminy nr II/10/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku. Rada Gminy przyznała Wójtowi
Gminy od dnia 5 grudnia 2006 roku: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.550
zł, dodatek funkcyjny 1.100 zł, dodatek specjalny w wysokości 930 zł stanowiący 20
% wygrodzenia zasadniczego oraz dodatku specjalnego, dodatek staŜowy (11 %) w
wysokości 390,50 zł;
−
karty wynagrodzeń oraz listy płac pracowników Urzędu Gminy w Słupi były w
kontrolowanym okresie prowadzone były komputerowo;
−
angaŜe przyznające nowe wynagrodzenie z dniem 1.01.2006 roku następującym
pracownikom: Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy oraz Krystyny Świderek –
kierownikowi Referatu Gospodarki gruntami i rozwoju gospodarczego posiadały datę
sporządzenia 1.01.2006 roku. Zgodnie z kartami płacowymi oraz listami wypłat
zmiana wynagrodzenia nastąpiła odpowiednio w miesiącu maju oraz kwietniu 2006
roku od początku roku;
39
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
77
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
−
(….)40.
−
listy wypłat były sprawdzane pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym
i zatwierdzane do wypłaty przez upowaŜnione osoby zgodne z załącznikiem nr 1, 2, 3
instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych;
−
kontrolą objęto: w 2006 roku wydatki na wynagrodzenia (§ 4010) na kwotę
326.968,74 zł, to jest 77,7% ogółu wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 75023.
Dodatkowe roczne wynagrodzenie
Wypłaty dodatkowych rocznych wynagrodzeń w kontrolowanym okresie kształtowały się
następująco:
− w 2005 roku – wypłata za 2004 rok – 124.712,47 zł, w tym: dla pracowników
Urzędu Gminy (rozdział 75023) – 24.944,71 zł,
− w 2006 roku – wypłata za 2005 rok – 146.051,34 zł, w tym: dla pracowników
Urzędu Gminy (rozdział 75023) – 39.606,03 zł
Kontrolujące ustaliły, Ŝe Wójtowi Gminy Lucjanowi Markowskiemu oraz Skarbnikowi i
Sekretarzowi Gminy wypłacono:
•
w dniu 31.01.2005 roku w kasie Urzędu Gminy na podstawie uzupełniającej listy
płac („F”) nr 8 z dnia 27.01.2005 roku w łącznej wysokości 6.774,01 zł brutto,
4.419,05 zł netto stanowiącej ½ przysługującego wynagrodzenia rocznego za 2004
rok;
•
w dniu 27.06.2006 roku w kasie Urzędu Gminy na podstawie uzupełniającej listy
płac („F”) nr 84 w z dnia 26.06.2006 roku dodatkowe wynagrodzenie roczne w
łącznej wysokości 21.324,92 zł brutto, 13.868,20 zł netto, z tego: 6.774,01 zł brutto
- ½ przysługującego wynagrodzenia rocznego za 2004 rok oraz w wysokości
14.550,91 zł brutto – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla ww. osób było naliczane w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla
pracowników jednostek sfery budŜetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 ze zm.)
Premie i nagrody uznaniowe
Kontrolującym przełoŜono następujące regulaminy:
−
premiowania pracowników obsługi wprowadzony zarządzeniem wójta Gminy nr
2/2001 z dnia 20 grudnia 2001 roku podjęty na podstawie § 15 ust. 2
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad
wynagradzania i w wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych
zatrudnionych
w urzędach
gmin, starostwach
powiatowych
i
urzędach
marszałkowskich (Dz. U. nr 61, poz. 708). Rozporządzenie utraciło moc z dniem 26
lutego 2003 roku. Aktualnie kwestie te reguluje § 14 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i
urzędach marszałkowskich (Dz. u. nr 146, poz. 1223 z poźn. zm.).
−
przyznawania nagród pracownikom Urzędu Gminy wprowadzony zarządzeniem Wójta
Gminy nr 1/99 z dnia 18 listopada 1999 roku podjęte na podstawie § 9
40
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
78
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 roku w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych. (teks jednolity z 1993 roku nr 111, poz. 493 z poźn.
zm.). Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 sierpnia 2000 roku. Aktualnie
zagadnienie to reguluje § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005
roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w
urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. u. nr
146, poz. 1223 z poźn. zm.).
Ustalono, co następuje:
−
w 2005 roku 6 pracownikom Urzędu Gminy zostały wypłacone nagrody w łącznej
wysokości 5.400 zł brutto oraz premie dla pracowników obsługi w łącznej wysokości
5.781,75 zł brutto;
−
w 2006 roku 2 pracownikom Urzędu Gminy zostały wypłacone nagrody w łącznej
wysokości 6.000 zł brutto oraz premie dla pracowników obsługi w łącznej wysokości
5.906,25 zł brutto.
(….)41
Kontrolą objęto ponadto nagrody dla pracowników Urzędu Gminy w 2006 roku. Nagrody
przyznano w drodze pisma Wójta Gminy z dnia 10 listopada 2006 roku i zostały one
wypłacone w tym samym miesiącu (uzupełniająca lista płac pracowników „D”), co było
zgodne z § 2 i 3 zarządzenia Wójta Gminy z 1999 roku, które stanowiły, Ŝe nagrody
przyznaje Wójt Gminy, najpóźniej w miesiącu grudniu kaŜdego roku za wykonywanie
obowiązków bez zastrzeŜeń i osiągnięcia w pracy zawodowej.
Wypłata odpraw i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
W roku 2005 w Urzędzie Gminy w Słupi nie dokonywano wypłaty odpraw i
ekwiwalentów, natomiast w 2006 roku ekwiwalent wypłacono dwóm osobom, w tym
byłemu Wójtowi Gminy Lucjanowi Markowskiemu w związku z upływem kadencji, oraz
(….)42.
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w roku 2006 wypłacono dwóm
pracownikom w kwocie ogółem 7.786,80 zł brutto w następujących wysokościach:
−
3.004,95 zł – ekwiwalent pienięŜny za 12 dni zaległego urlopu wypoczynkowego i 11
dni bieŜacego. (….)43
−
4.781,85 zł brutto ekwiwalent za 15 dni bieŜącego urlopu wypoczynkowego w
zwiazku z wygaśnięciem mandatu. Wójt Gminy sprawował funkcję od dnia
10.01.1995 roku do dnia 5.12.2006 roku na podstawie uchwały Rady Gminy: nr
26/95 z dnia 10 stycznia 1995 roku, nr I/4/98 z dnia 30 października 1998 roku oraz
41
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
42
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
43
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
79
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
zaświadczenia komisji wyborczej w Słupi z dnia 12 listopada 2002 roku o wyborze
Wójta gminy Słupia w wyborach w dniu 27.10.2002 roku. W okresie zatrudnienia
przysługiwał urlop w wymiarze: w 2005 roku 32 dni, wykorzystano 23, w 2006 roku
przysługiwał 35 dni (bieŜacy + zaległy), wykorzystano 20 dni. Ekwiwalent został
wyliczony nastepujaco: 6.720 zł (wynagrodzenie zasadnicze 3.600 zł, dodatek
funkcyjny 1.200 zł, dodatek specjlany 1.200 zł, dodatek staŜowy 720 zł) : 21,08 –
współczynnik ekwiwalentu = 318,79 zł x 15 = 4.781,85 zł brutto, 3.731,53 zł netto.
Wypłaty ekwiwalentu dokonano na podstawie uzupełniającej listy płac „K” za miesiąc
maj nr 68 z dnia 25 maja 2006 roku. Kwotę 3.731,53 zł netto wypłacono w kasie
Urzedu Gminy w dniu 20 listopada 2006 roku (RK nr 81/2005). Klasyfikacja
wydatku: 75023 § 4010. Świadectwo pracy zostało wydane zgodnie z § 2 ust. 1
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie
szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i
prostowania (Dz. U. z 1996 roku nr 60, poz. 282 ze zm.) pracodawca wydaje
świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upowaŜnionej przez
pracownika na piśmie - w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie
stosunku pracy.
W zakresie kontroli wypłaconych pracownikom ekwiwalentów ustalono, iŜ ekwiwalenty te
były rozliczane w dniach, natomiast zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania
urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz
ekwiwalentu pienięŜnego za urlop (Dz. U. z 1997 roku nr 2, poz. 14 ze zm.), ekwiwalent
za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy winien być obliczony w
oparciu o przeliczenie dni niewykorzystanego urlopu na godziny. W oparciu o zapisy pkt
1-3 § 18 powyŜszego rozporządzenia ekwiwalent oblicza się dzieląc sumę miesięcznych
wynagrodzeń ustalonych w oparciu o przepisy § 15-17 cytowanego rozporządzania przez
współczynnik do obliczania ekwiwalentów (pkt 1), następnie otrzymany w ten sposób
ekwiwalent za jeden dzień urlopu winien być podzielony przez 8 (pkt 2), i w następnej
kolejności, otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu naleŜy pomnoŜyć przez liczbę
godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego (pkt 3), co pozwoli
uzyskać naleŜną kwotę ekwiwalentu. Rozliczenie ekwiwalentu w dniach nie spowodowało
róŜnicy w obliczeniu jego prawidłowej wysokości.
(….)44
5.2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2006 rok
Regulamin ZFŚS został przyjęty pismem Wójta Gminy Słupia z grudnia 2000 roku na
podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz.U. z 1996 roku nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
W regulaminie określono, Ŝe fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego
naliczonego w sposób określony aktual2ie obowiązującymi przepisami prawa, czyli
37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku
poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego na jednego zatrudnionego.
Regulamin miał zastosowanie w Urzędzie Gminy, GOPS w Słupi oraz GOOiK w Słupi.
44
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
80
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
W poniŜszej tabeli przedstawiono informację dotyczącą wysokości dokonanych odpisów
w 2006 roku:
Lp.
Rozdział
Plan (w zł)
Wykonanie ( w zł)
1.
40002
764
764
2.
75023
10.700
10.700
3.
80101
47.387
47.387
4.
80103
3.950
3.950
5.
80110
21.729
21.729
6.
80113
764
764
7.
80114
1.528
1.528
8.
80195
8.250
8.250
9.
85212
764
764
10.
85219
1.528
1.528
11.
90015
382
382
12.
92109
764
764
Razem
98.510
98.510
Kontroli poddano prawidłowość dokonania odpisów na ZFŚS w 2006 roku. W odniesieniu
do pracowników Urzędu Gminy, GOPS, GOOKiS oraz emerytów ustalono, Ŝe odpisu
dokonano w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce
narodowej w drugim półroczu roku poprzedniego (za 2005 rok – 1.977, 20 zł, w drugim
półroczu 2005 roku 2.038 zł zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 17 lutego 2006 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej w 2005 roku i w drugim półroczu 2005 roku), co wynikało z art. 5
ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Odpis na ZFŚS przekazany został w 2006 roku na rachunek bankowy funduszu
świadczeń socjalnych w następujących terminach i wysokościach:
- poleceniem przelewu w dniu 16.05.2006 roku przekazano kwotę:
10.699 zł – WB nr 446/1;
- poleceniem przelewu w dniu 26.09.2006 roku przekazano kwotę:
3.439 zł – WB 857/1.
Zatem do dnia 31 maja 2006 roku przekazano odpis w wysokości 10.699 zł stanowiący
75,68% odpisu podstawowego ustalonego w wysokości 14.138 zł.
Terminy przekazania środków na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych był zgodny z przepisami art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych, który określa, iŜ równowartość odpisów oraz zwiększeń,
pracodawca winien przekazać na odrębny rachunek bankowy do dnia 30 września tego
roku kalendarzowego, którego odpis dotyczy, z tym, Ŝe do dnia 31 maja tego roku
powinien przekazać kwotę stanowiącą, co najmniej 75% równowartości dokonanych
odpisów.
5.3. Wydatki na podróże służbowe pracowników - 2006 rok
W okresie 2005-2006 roku plan i wykonanie środków finansowych przeznaczonych na
wypłatę krajowych podróŜy słuŜbowych pracowników przedstawiały się następująco:
_____________________________________________________
81
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Rok
Dział 750, rozdział 75023 § 4410
Dział 750, rozdział 75023 § 4420
2005
5.000 zł
4.821 zł
-
-
2006
4.291zł
3.888,98 zł
209 zł
208,94 zł-
Zgodnie z ewidencją delegacji słuŜbowych pracowników prowadzoną w Gminie Słupia
zaewidencjonowano:
− w 2005 roku – 34 polecenia wyjazdów słuŜbowych,
− w 2006 roku – 30 poleceń wyjazdów słuŜbowych.
Ewidencja zawiera następujące dane: liczbę porządkową, numer delegacji, imię i
nazwisko, miejsce docelowe wyjazdu, cel delegacji, datę wyjazdu, data wystawienia oraz
uwagi.
Oddzielnie ewidencja prowadzona jest dla delegacji słuŜbowych oraz przebiegu pojazdu
za kaŜdy miesiąc oddzielnie w odniesieniu do Wójta Gminy obejmująca liczbę
porządkową, datę wyjazdu, opis trasy, cel wyjazdu, liczba faktycznie przejechanych
kilometrów, stawka za 1 km przebiegu, wartość w zł podpis pracodawcy, uwagi. W
rejestrze zaewidencjonowano od stycznia do czerwca 2006 roku 15 podróŜy słuŜbowych.
PodróŜe krajowe
Kontroli poddano 28 poleceń wyjazdy słuŜbowego sprawdzając przestrzeganie przepisów
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 w sprawie
wysokości oraz warunków ustalania naleŜności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budŜetowej z tytułu
podróŜy słuŜbowej na obszarze kraju (Dz. U. nr 236 poz. 1990 z późn. zm.).
W wyniku analizy dokumentacji źródłowej ustalono, co następuje:
−
zapisy w rejestrze odpowiadają danym zawartym w poleceniach wyjazdów
słuŜbowych pod względem daty, osoby dla, której wystawione jest polecenie, czasu
trwania podróŜy, numeru delegacji, z wyjątkiem delegacji nr 18/2006, która nie
została zarejestrowana w ewidencji. Pod tym numerem znajduje się
delegacja innego pracownika;
−
w poleceniach wyjazdów słuŜbowych wskazywano środki lokomocji, w tym samochód
prywatny. Delegacje pracowników, w których przewidziano samochód własny jako
środek lokomocji były zgodne z zawartymi umowami. Prawidłowo rozliczono stawkę
za 1 km w stosunku do pojemności silnika samochodu, który był przedmiotem
umowy. W przypadku delegacji nr 29/2006 wystawionej dla p. K. Sobieszek na
odbycie szkolenia na temat wyborów i odwiezienie wzoru kart do drukarni w dniu
27.10.2006 roku określono środek lokomocji jako samochód własny, bez zawarcie
umowy na uŜywanie pojazdu nie będącego własnością pracodawcy do celów
słuŜbowych, która obowiązywałaby w 2006 roku. Pracownik rozliczył podróŜ słuŜbową
na kwotę 43,15 zł zł. Delegację podpisała Sekretarz Gminy;
−
polecenia wyjazdów słuŜbowych były rozliczane przez pracowników w ciągu 14 dni od
odbycia podróŜy słuŜbowej zgodnie z instrukcją sporządzania, kontroli i obiegu
dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Słupia stanowiącej załącznik
nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy z dnia 3 stycznia 2006 roku;
−
polecenia wyjazdów słuŜbowych były wystawiane przez Wójta Gminy i Sekretarza
Gminy. Zgodnie z instrukcją sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów
finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Słupia stanowiącej załącznik nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy z dnia 3 stycznia 2006 roku kierownik jednostki
(Wójt Gminy) podpisuje delegacje określa jednocześnie rodzaj środka
komunikacji, którym ma się podróŜ odbyć;
_____________________________________________________
82
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
−
delegacje były sprawdzane pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym
przez Skarbnika Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 instrukcją sporządzania,
kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Słupia
stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy z dnia 3 stycznia 2006 roku;
−
delegacje były zatwierdzane do wypłaty przez osoby uprawnione osoby zgodnie z
załącznikiem nr 3 instrukcją sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowoksięgowych w Urzędzie Gminy Słupia stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy z dnia 3 stycznia 2006 roku;
−
delegacje nie posiadają oznaczenia miejscowości rozpoczęcia i zakończenia
podróŜy, czym naruszono § 2 ww. rozporządzenia, który stanowi, Ŝe dane te
określa pracodawca. Pracodawca moŜe uznać za miejscowość rozpoczęcia
(zakończenia) podróŜy miejscowość pobytu stałego lub czasowego
pracownika. Określają one jedynie cel podróŜy;
−
stwierdzono jeden przypadek korygowania zapisu na dowodach „polecenia
wyjazdu słuŜbowego” poprzez uŜycie korektora oraz bez podpisu osoby
dokonującej poprawki (delegacja nr 18/2006), co jest niezgodne z art. 22 ust.
3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, który określa, Ŝe błędy w
dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub
kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyraŜeń lub liczb, wpisanie treści
poprawnej i daty poprawki oraz złoŜenie podpisu osoby do tego upowaŜnionej, o ile
odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Nie moŜna poprawiać pojedynczych liter lub
cyfr;
−
w poleceniu wyjazdu słuŜbowego nr 17/2006 i 19/2006 określono środek
lokomocji jako odpowiednio: PKP i PKS, zaś rozliczenie kosztów podróŜy
dotyczyło
podróŜy
odpowiednio:
samochodem
słuŜbowym,
PKS
i
„Eurobusem” oraz w przypadku drugiej delegacji „Eurobusem”;
−
wysokość wypłaconego ryczałtu stanowiła 20% diety, z wyjątkiem delegacji nr
13/2006 w której w wysokość wynosiła 4 zł;
−
koszty podróŜy delegacji 16/2006 nie zostały wypłacone pracownikowi z uwagi na
przedłoŜenie jej w terminie późniejszym niŜ 14 dni od dnia zakończenia podróŜy.
Ponadto kontrolą objęto dokonywanie zwrotów kosztów uŜywania do celów słuŜbowych
samochodu osobowego niebędących własnością pracodawcy w miesiącu kwietniu, maju i
czerwcu 2006 roku stanowiącego własnośc Wójta Gminy, stosownie do postanowień
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków
ustalania i sposobu dokonywania zwrotu kosztów uŜywania do celów słuŜbowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy
(Dz. U. Nr 27 poz. 271 z późn. zm.).
W 2006 roku dokonywano wypłaty ryczałtu tytułem zwrotu kosztów za jazdy lokalne na
podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z Wójtem Gminy Lucjanem Markowskim.
W dniu 5 grudnia 2006 roku zawarto umowę pomiędzy Radą Gminy, reprezentowaną
przez Przewodniczącego Rady Gminy a Wójtem Gminy Mirosławem Matulskim na
uŜywanie samochodu osobowego prywatnego do celów słuŜbowych na okres od dnia
zawarcia do dnia 4 grudnia 2007 roku.
Kontroli poddano rozliczanie z tytułu umów i wypłaty ryczałtu dla Wójta Gminy Lucjana
Markowskiego za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2006 roku.
Umowa na jazdy lokalne została zawarta w dniu 2 stycznia 2006 roku pomiędzy Radą
Gminy reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Kazimierza Kozłowskiego a
Wójtem Gminy Lucjanem Markowskim. Zgodnie z § 1 pracownik był właścicielem
pojazdu marki Renault Megane o pojemności silnika 1.400 cm3, numerze rejestracyjnym
_____________________________________________________
83
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
ES 04177. W umowie określono limit miesięczny jazd lokalnych wynoszący 300 km.
Miesięczny ryczałt pienięŜny, który wynikał z iloczynu limitu kilometrów przez stawkę
przebiegu, wypłacany był po złoŜeniu oświadczenia przez pracownika.
Zwrot kosztów podróŜy słuŜbowej zamiejscowej następował na podstawie polecenia
wyjazdu słuŜbowego i ewidencji przebiegu pojazdu, w wysokości iloczynu przejechanych
kilometrów przez stawkę za 1 km przebiegu. Umowę zawarto na czas określony od dnia
podpisania do dnia 31 grudnia 2006 roku i mogła być rozwiązana ze skutkiem
natychmiastowym przez obie strony. Umowę podpisali: Wójt Gminy oraz Przewodniczący
Rady Gminy.
W wyniku kontroli dokumentacji źródłowej ustalono, co następuje:
−
oświadczenia zawierają dane przewidziane w § 4 ust.1 ww. rozporządzenia, z
wyjątkiem określenia pojemności silnika;
−
wypłaty dokonano w kasie Urzędu Gminy lub przelewem w miesiącu następnym za
miesiąc poprzedni;
−
naleŜną kwotę ryczałtu pomniejszono o 1/22 za kaŜdy dzień nieobecności
spowodowanej chorobą, urlopem, podróŜą słuŜbową trwającą co najmniej 8 godzin
lub inną nieobecnością zgodnie z § 4 ust.2 ww. rozporządzenia, co ustalono w
oparciu o listy obecności za ww. miesiące 2006 roku, rejestr podróŜy słuŜbowych,
ewidencję przebiegu oraz w oparciu o rozliczone poleceniach wyjazdów słuŜbowych,
z wyjątkiem rozliczenia za miesiąc czerwiec. Zgodnie z ewidencja przebiegu
pojazdu za ten miesiąc pracownik odbył 3 podróŜe słuŜbowe, z których
jedna trwała więcej co najmniej 8 godzin. Zgodnie rozliczeniem kosztów
podróŜy delegacji nr 13 wystawionym na okres od dnia 8.06.2006 roku do
dnia 8.06.2006 roku na organizację sesji wyjazdowej Rady Gminy trwała ona
od godz. 8.00 do 18.00. Wójtowi Gminy wypłacono ogólną kwotę zwrotu
kosztów w wysokości 211,86 zł, z tego 200,86 zł przejazdy (256 km x
0,7846 zł) + 11 zł diety. W liście obecności za miesiąc czerwiec dzień ten nie
jest oznaczony jako odbyta delegacja. Zgodnie z oświadczeniem za miesiąc
czerwiec naleŜna kwota ryczałty wynosiła 235,86 zł. Pomniejszona została
tylko o kwotę 21,40 zł wynikającą z wykorzystania przez pracownika 2 dni
urlopu wypoczynkowego. Ryczałt nie został pomniejszony o kwotę 10,70 zł
za dzień nieobecności spowodowanej odbytą podróŜą słuŜbowa na trasie
Skierniewice - Warszawa – Bolimów – Skierniewice. NaleŜna kwota ryczałtu
po zmniejszeniu powinna wynosić 203,28 zł;
−
oświadczenia
zostały
sprawdzone
pod
względem
formalno-rachunkowym,
merytorycznym i zatwierdzone do wypłaty przez upowaŜnione osoby zgodnie z
załącznikiem nr 1, 2 i 3 instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów
finansowo-księgowychw Urzędzie Gminy Słupia stanowiącej załącznik nr 2 do
zarządzenia Wójta Gminy z dnia 3 stycznia 2006 roku;
PodróŜe zagraniczne
W okresie 2005-2006 słuŜbową podróŜ zagraniczną odbył Wójt Gminy Lucjan Markowski
na podstawie polecenia wyjazdu słuŜbowego nr 3/2006 z dnia 17.01.2006 roku. Na
poleceniu wyjazdu słuŜbowego jako miejsce docelowe podróŜy wskazano miejscowość
Herming w Danii, natomiast jako cel podróŜy: udział w targach i wystawie
międzynarodowej w dniach 17.01.2006 roku – 22.01.2006 roku, środek lokomocji –
autobus. Ww. delegację rozliczono w dniu 24.01.2006 roku na kwotę 208,94 zł w całości
dotycząca diety za podróŜe zagraniczne - 5 x 81 (324 DKK x 25% - pełne wyŜywienie) x
0,5159 zł. Zgodnie z rachunkiem kosztów podróŜ słuŜbowa trwała od godz. 18.00 dnia
17.01.2006 roku do godz. 8.00 dnia 22.01.2006 roku. W delegacji podano tylko
miejscowość początkową i końcową – Skierniewice oraz docelową Herming. Z
_____________________________________________________
84
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
powyŜszego rachunku kosztów wynika, Ŝe podróŜ łącznie w granicach i poza granicami
kraju trwała 4 doby i 14 godzin.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19
grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia naleŜności
przysługujących
pracownikowi
zatrudnionemu
w
państwowej
lub
samorządowej jednostce sfery budŜetowej z tytułu podróŜy słuŜbowej poza
granicami kraju (Dz. U. nr 236, poz.1991 z późn. zm.), czas pobytu pracownika
poza granicami kraju liczy się przy podróŜy odbytej środkami komunikacji
lądowej – od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do
chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju (§ 3 ust. 1).
W związku z tym ,Ŝe przedstawionej delegacji nie wynika czas trwania podróŜy
słuŜbowej poza granicami kraju nie moŜna określić prawidłowej wysokości diet
za odbytą podróŜ.
Polecenie wyjazdu słuŜbowego nr 3/2006 z dnia 17.01.2006 roku stanowi załącznik nr
40 protokołu kontroli.
5.4. Wydatki na wypłaty diet i zwrot kosztów podróży służbowych dla
radnych oraz członków władz jednostek pomocniczych - 2006 rok
Zasady wypłaty diet
W okresie 2005 - 2006 roku plan i wykonanie środków finansowych przeznaczonych na
wypłatę diet przedstawiały się następująco:
Rok
Dział 750, rozdział 75022 § 3030
2005
39.587 zł
38.062 zł
2006
37.835zł
35.660 zł
W okresie objętym kontrolą obowiązywały następujące uchwały Rady Gminy:
− nr II/17/2002 z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości diet
radnych,
− nr VI/34/03 z dnia 21 maja 2003 roku zmieniającą uchwałę nr II/17/2002 z dnia 4
grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnych,.
− nr IX/55/03 z dnia 17 października 2003 roku zmieniającą uchwałę w sprawie
ustalenia wysokości diet radnych,
− nr XXXIII/15/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
Zgodnie z postanowieniami ww. uchwał wysokość diety w okresie 2005-2006 wynosiła:
• dla członka Rady Gminy – 96 zł za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach
komicji,
• dla Przewodniczącego Rady Gminy – miesięczna dieta w wysokości 700 zł,
• dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – dieta za udział w sesji z w wysokości 150
zł ( zmiana wprowadzona uchwałą z 2003 roku),
• dla Przewodniczących komisji Rady za przewodniczenie – 120 zł,
• dla sołtysów za udział w sesjach, w posiedzeniach zarządu, w naradach
organizowanych przez Urząd Gminy – 80% (77 zł) diety radnego.
Zgodnie z § 3 uchwały z 2002 roku miesięczna dieta dla Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady przysługuje niezaleŜnie od ilości odbytych posiedzeń Rady i
komisji, w których brali udział. Dieta ta ulega zmniejszeniu o 10% w przypadku
nieusprawiedliwionej nieobecności na sesji Rady
W dniu 28 grudnia 2006 roku Rada Gminy podjęła uchwałę nr III/14/06 w sprawie
ustalenia
wysokości
diet
dla
radnych.
W
uchwale
określono
dietę
dla
_____________________________________________________
85
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy za udział w sesji w wysokości 200 zł. Miesięczna
zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady w wysokości 800 zł przysługuje
niezaleŜnie od dobytych posiedzeń Rady i komisji.
Prawidłowość wypłaty diet
Kontroli poddano wypłaty diet za udział w Sesjach Rady Gminy oraz w posiedzeniach
komisji w miesiącu: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień 2006 roku dla Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, radnych oraz sołtysów.
W wyniku kontroli ustalono, co następuje:
−
obecność radnych oraz sołtysów na sesji rady Gminy oraz na posiedzeniach komisji
potwierdzona była na sporządzonych listach obecności, które zawierały imię,
nazwisko oraz własnoręczny podpis;
−
wypłata diet dal radnych i sołtysów następowała w wysokościach przewianych w
uchwałach za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy;
−
Wiceprzewodniczący Rady Gminy otrzymywał dietę za udział w sesji oraz w związku
z odbytymi posiedzeniami Komisji Rozwoju Gospodarczego;
−
na podstawie list wypłat ustalono, Ŝe wypłacano w terminach maksymalnie do 7 dni
od dnia sesji lub odbytego posiedzenia komisji;
−
sołtysom wypłacono diety za udział w jednym posiedzeniu zorganizowanym przez
Urząd Gminy w dniu 2 marca 2006 roku na tematy dotyczące m.in. projektu budŜetu
na 2006 rok, utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy. W spotkaniu brali
udział Wójt Gminy, lekarz weterynarii Powiatowego Inspektoratu Weterynarii;
−
wysokość diet przysługujących radnemu nie przekroczyła w ciągu miesiąca
półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budŜetowej dla osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z
dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze
budŜetowej oraz zmianie innych ustaw z dnia 23 grudnia 1999 roku (Dz.U. Nr 110,
poz. 1255), stosownie do postanowień art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym
z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z
późn. zm.). Maksymalna wysokość diety wynosiła w 2006 roku 2.590,11 zł (1.726,74
zł x 1,5 x 100%). Kwota bazowa w wysokości 1.726,74 zł wynikała z uchwały
budŜetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 roku (Dz. U. nr 35, poz. 244);
−
wysokość pobranych diet nie przekroczyła 50% maksymalnej diety przysługującej
radnemu do w gminach poniŜej 15.000 mieszkańców zgodnie z § 3 pkt 3
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej
wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. nr 61 poz. 710).
Kontroli poddano przestrzeganie art. 24 pkt. „h” ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie
gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), który stanowi, Ŝe radni oraz Wójt składają kolejne oświadczenia majątkowe wraz z
kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok
poprzedni do 30 kwietnia danego roku.
W wyniku kontroli złoŜonych oświadczeń za 2005 rok ustalono, co następuje:
−
oświadczenia radnych złoŜone zostały do dnia 30 kwietnia 2006 za rok 2005, co
stwierdzono w oparciu o datę wpływu widniejącą na dokumentach;
−
oświadczenia nie złoŜył p. Andrzej Supera. Na podstawie listy wypłat diet za wybrane
miesiące ustalono, Ŝe nie uczestniczył on w sesjach Rady Gminy ani posiedzeniach
Komisji BudŜetu i Finansów, której był członkiem i nie pobierał on w związku z tym
diety;
_____________________________________________________
86
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
−
zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr XXXII/150/06 z dnia 29 marca 2006 roku
stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego p. Grzegorza Sielgowskiego wskutek
prawomocnego skazującego wyroku Sądu Rejonowego w Brzezinach z dnia 31 maja
2005 roku za przestępstwo umyślne z art. 178 a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
roku – Kodeks karny. Wygaśnięcie mandatu nastąpiło z dniem 12.07.2005 roku.
Radny dokonał zwrotu pobranych diet w wysokości 768 zł wraz z odsetkami w kwocie
78,33 zł w dniu 29.09.2006 roku;
−
oświadczenia Przewodniczącego Rady złoŜono do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w
dniu 28 kwietnia 2006 roku.
Wydatki z tytułu zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnych i sołtysów
W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2005 – 2006 wydatki na podróŜe krajowe i
zagraniczne nie występowały, co ustalono na podstawie ustnej informacji Skarbnika
Gminy oraz sporządzonych sprawozdaniach Rb – 28S z wykonania planu wydatków
budŜetowych jednostki samorządu terytorialnego.
6. WYDATKI INWESTYCYJNE
Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w latach 2005 – 2006
2005 rok
Dział
Rozdział
Paragraf
Plan po
zmianach
(zł)
2006 rok
Wykonanie
(zł)
Plan po
zmianach
(zł)
Wykonanie
(zł)
400
40002
6050
-
-
5.200,00
5.200,00
600
60014
6300
38.526,00
38.526,00
42.378,00
42.377,03
600
60016
6050
217.100,00
216.945,00
153.956,00
153.954,12
600
60078
6050
-
-
90.773,00
90,772,21
700
70005
6050
6.200,00
6.100,00
34.456,00
34.291,66
700
70005
6058
-
-
177.355,00
177.355,00
700
70005
6059
-
-
90.852,00
90.851,88
754
75412
6050
35.000,00
34.610,00
98.800.00
98.794,54
754
75414
6050
10.000,00
10.000,00
-
-
800
80101
6050
-
-
55.928,00
55.925,76
900
90015
6050
15.003,00
15.001,00
-
-
Razem
321.829,00
321.181,00
769.698,00
769.521,66
Wydatki budżetowe
ogółem
4.143.877,0
4.092.799,0
5.402.740,0
5.246.715,0
% udziału wydatków
inwestycyj-nych w
wydatkach ogółem
7,77
7,85
14,25
14,67
Źródła finansowania realizowanych inwestycji w latach 2005-2006
Ogólna kwota wydatkowanych środków na inwestycje zrealizowane w kontrolowanej
jednostce w 2005 roku to 290.202,79 zł w tym: 235.202,79zł środki własne i 55.000zł
dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. W roku 2006 środki wydatkowane na realizację zadań
_____________________________________________________
87
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
inwestycyjnych to kwota 714.335,51 zł w tym 438.039,03 zł to środki własne Gminy i
60.000 zł dotacja z budŜetu państwa, 24.691 zł dotacja z WFOGR, 177.355 zł środki
unijne i 14.250,48 zł środki kontraktu wojewódzkiego.
Źródła finansowania realizowanych przez jednostkę inwestycji w okresie 2005 –2006
rok, przedstawia załącznik nr 41 do niniejszego protokołu kontroli.
Ewidencja księgowa wydatków inwestycyjnych
W kontrolowanej jednostce wydatki poniesione na realizację zadań inwestycyjnych są
ewidencjonowane na koncie syntetycznym – 080 – inwestycje, do którego prowadzona
jest ewidencja analityczna z podziałem wg zadań i obiektów. Na stronie Wn konta 080
ujmuje się poniesione koszty dotyczące danej inwestycji, poniesione koszty ulepszenia
środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja),
które powodują zwiększenie wartości uŜytkowej środka trwałego, rozliczenie nadwyŜki
zysków inwestycyjnych nad stratami inwestycyjnymi, po stronie Ma konta, ujmuje się
wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych a w szczególności środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych, wartości nieodpłatnie przekazanych i sprzedanych
inwestycji, rozliczenie nadwyŜki strat inwestycyjnych nad zyskami inwestycyjnymi.
Ewidencja syntetyczna i analityczna prowadzona jest w programie komputerowym.
Organizacja procesu inwestycyjnego (planowanie i nadzór)
Zadania inwestycyjne realizowane w okresie objętym kontrolą zostały zaplanowane
przez Radę Gminy w uchwałach budŜetowych na lata 2005 i 2006 i ujęte w załącznikach
zadań inwestycyjnych. Zmiany dokonywane w trakcie roku budŜetowego, dotyczące
wysokości środków finansowych przeznaczonych na ich realizację lub wprowadzanie
nowych zadań, dokonywała Rada Gminy w drodze uchwał.
Zgodnie z rozdziałem IV ust.5 pkt 51-56 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w
Słupi, prowadzenie całokształtu zadań w zakresie zamówień publicznych, oraz
koordynowanie i bieŜące nadzorowanie przebiegu procesu inwestycyjnego, przypisano
Referatowi Gospodarki Gruntami i Rozwoju Gospodarczego. Pełniącą obowiązki
kierownika referatu jest p. Krystyna Świderek i to ww. ustanowiono odpowiedzialną za
wykonywanie czynności określonych dla referatu.
Zarządzeniem nr 11/2004 z dnia 2 czerwca 2004 roku Wójt Gminy określił sposób
powoływania komisji i tryb pracy komisji przetargowej. Wg powyŜszego do udzielania
zamówień publicznych na usługi i roboty budowlane lub dostawy powyŜej 60.000 euro
powoływano kaŜdorazowo zarządzeniem Wójta komisję przetargową. Do zamówień o
wartości poniŜej 60.000 euro komisję przetargową powoływano decyzją Wójta i stanowili
ją pracownicy Urzędu Gminy w składzie co najmniej trzech osób. Prace komisji obrazuje
stosowna dokumentacja, która podlega ostatecznemu zatwierdzeniu przez kierownika
jednostki.
Kontrola realizacji wybranych inwestycji
Wykaz zrealizowanych przez jednostkę inwestycji w kontrolowanym okresie przedstawia
załącznik nr 42 do niniejszego protokołu kontroli.
Adaptacja części budynku Ośrodka Zdrowia w Słupi na potrzeby społecznokulturalne społeczeństwa – przetarg nieograniczony poniŜej 60.000 euro –
inwestycja finansowana ze środków Unii Europejskiej.
_____________________________________________________
88
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Etap przygotowania inwestycji
W dniu 3 czerwca 2005 roku Gmina zgłosiła do Starostwa Powiatowego w Skierniewicach
zamiar rozpoczęcia robót remontowych w budynku Ośrodka Zdrowia w części
przeznaczonej na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Słupi. W zgłoszeniu
określono, ze roboty budowlane polegać będą na: wymianie okien i drzwi wejściowych,
zainstalowaniu krat okiennych, remoncie zadaszenia nad wejściem, budowa pochylni dla
niepełnosprawnych, wymiana instalacji wod-kan, instalacji oświetleniowej i zasilającej
oraz instalacji c.o. Do zgłoszenia załączono oświadczenie Wójta Gminy Słupia z dnia 3
czerwca 2005 roku o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością oznaczoną w
ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 974 na cele budowlane wynikające z
tytułu własności.
Dokumentację projektowo-kosztorysową na adaptację części budynku Ośrodka Zdrowia
wykonała firma EUROBUD – Usługi Ogólnobudowlane i Drogowe w Skierniewicach na
podstawie umowy zlecenia z dnia 29 kwietnia 2005 roku zawartej pomiędzy
właścicielem ww. firmy a Wójtem Gminy Słupia p. Lucjanem Markowskim. Wartość
zleconych do wykonania robót określono na 3.660 zł brutto. Dokumentację projektowotechniczną zatwierdził Wójt Gminy. Kosztorys obejmował roboty budowlane i roboty
wykończeniowe.
Wartość robót budowlanych wg kosztorysu wynosiła 159.252,01 zł netto, 194.287,45 zł
brutto. Kosztorys wyposaŜenia zaadoptowanych pomieszczeń na wartość 41.060 zł
brutto opracowała kierownik referatu p. Krystyna Świderek, przyjmując dla ujętego w
kosztorysie wyposaŜenia ceny wg informacji telefonicznych uzyskanych od róŜnych
dostawców. Uproszczony kosztorys na wyposaŜenie pomieszczeń zaakceptował Wójt
Gminy w dniu 4 grudnia 2005 roku. Ogółem wartość zadania czyli robót budowlanych
oraz wyposaŜenia wg kosztorysów wynosiła brutto 235.347,45 zł brutto, netto 192.908
zł.
Prawidłowość stosowania przepisów o zamówieniach publicznych
Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził Wójt Gminy p. Lucjan
Markowski w dniu 27 lutego 2006 roku.
Specyfikacja w swojej treści zawierała informacje wynikające z art. 36 ust.1 ustawy
Prawo zamówień publicznych a mianowicie:
- nazwę i adres zamawiającego,
- tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony,
- opis przedmiotu zamówienia – czyli adaptacja części budynku Ośrodka Zdrowia
na potrzeby społeczno-kulturalne, która obejmować miała: w części a) roboty
ogólnobudowlane, w części b) roboty wykończeniowe, w części c) wyposaŜenie
pomieszczeń w meble, sprzęt gospodarstwa domowego i urządzenia
komputerowe. Szczegółowy zakres robót określał przedmiar robót stanowiący
załącznik do specyfikacji,
- zamawiający dopuścił moŜliwość składania ofert częściowych na wymienione
wyŜej części robót,
- zamawiający nie przewidywał moŜliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego,
- nie dopuszczono składania ofert wariantowych,
- wymagany termin realizacji zadania: części „a” nie później niŜ 15 maj 2006 rok,
części „b” nie wcześniej niŜ 16 maja 2006 roku i nie później niŜ 31 sierpnia 2006
roku, części „c” nie wcześniej niŜ 1 września 2006 roku i nie później niŜ 15
września 2006 roku,
- warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie udział w postępowaniu mogli
wziąć wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 ze zm.)
i spełniający warunki określone w art.22 ust.1 cytowanej ustawy. Oceny
_____________________________________________________
89
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
spełnienia powyŜszych warunków dokonywać miała komisja na podstawie
załączonych oświadczeń i dokumentów określonych w kolejnym punkcie
specyfikacji. Wymaganymi dokumentami na potwierdzenie tychŜe warunków
były: oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków z art.22 ustawy Prawo
zamówień publicznych, aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualnego
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Zamawiający zaŜądał
od wykonawców informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych
pracowników, oraz liczebności personelu kierowniczego na dzień
składania oferty, nie określając jednocześnie warunku udziału w
postępowaniu. Wartość powyŜszego zamówienia poniŜej 60.000 euro nie
obligowała
zamawiającego
do
Ŝądania
od
wykonawcy
dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w
art.22 ustawy, wystarczającym mogło być oświadczenie złoŜone przez
wykonawców ale skoro wolą zamawiający było Ŝądanie informacji dotyczącej
potencjału kadrowego, to jednocześnie zobowiązany on był do określenie
konkretnego warunku. Zgodnie z art. 36 pkt 8 i 9 ustawy Prawo zamówień
publicznych, zamawiający jest zobowiązany do opisania w specyfikacji
warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania
oceny spełnienia tych warunków. Warunki te powinny być przez
zamawiającego określone jednoznacznie, przy uŜyciu sformułowań, które
pozwolą wykonawcy przystępującemu do postępowania o udzielenie
zamówienia na przekonanie, Ŝe moŜe je spełnić. Zamawiający nie moŜe
Ŝądać od wykonawców dokumentu, do którego nie ma określonego
warunku. śądanie dokumentu bez warunku jest bezprzedmiotowe. Sama
informacja na temat przeciętnego zatrudnienia nic nie wnosiła, bowiem
wykonawca, który wykazałby przeciętne zatrudnienie 10 pracowników
czy ten, który wykazałby zatrudnienie 2 pracowników, wg tak opisanych
warunków obaj spełniali je.
W punkcie 9.6 opisywanej specyfikacji, zaŜądał zamawiający od
wykonawców występujących wspólnie „umowy lub innego dokumentu
potwierdzającego
zawarcie
konsorcjum,
regulującej
współpracę
podmiotów”. Zgodnie z art. 23 ust.1 i 2 w obowiązującej wówczas wersji
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,
wykonawcy mogli ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia i
wymaganym od wykonawców w tym przypadku było tylko ustanowienie
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Zapis odnośnie moŜliwości Ŝądania takiej
umowy pojawił się dopiero z dniem 25 maja 2006 roku, z którym to dniem
weszły w Ŝycie zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 79, poz.
551). Wg powyŜszych zmian w art. 23 dodano ustęp 4, w którym ustawodawca
wskazuje, Ŝe jeŜeli oferta wykonawców występujących wspólnie została wybrana,
zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. W okresie
przeprowadzania powyŜszego postępowania (luty 2006 rok), ani ustawa Prawo
zamówień publicznych, ani teŜ rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7
kwietnia 2004 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jakich
moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. nr 71, poz. 645), nie dawały
moŜliwości zamawiającemu Ŝądania pod rygorem wykluczenia wykonawcy z
postępowania, umowy spisanej pomiędzy podmiotami występującymi wspólnie.
Kserokopia specyfikacji z powyŜej wymienionymi ustaleniami stanowi załącznik
nr 43 do niniejszego protokołu,
_____________________________________________________
90
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
termin związania ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert,
osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami,
miejsce i termin złoŜenia i otwarcia ofert – do 16 marca 2006 roku godz. 10.00,
otwarcie 16 marzec 2006 godz. 10.30,
- opis sposobu obliczenia ceny oferty,
- kryteria oceny ofert – jedynym kryterium była cena realizacji kaŜdej z trzech
części łącznie z podatkiem VAT. Oferta najkorzystniejsza cenowo otrzymywała
maksymalną ilość punktów 10, które wynikały z wyliczenia: cena najniŜsza :
cena badanej oferty x 10 x 100%,
- w dalszej części specyfikacji odniesiono się do opisu sposobu badania ofert,
wyboru oferenta, przypadków uniewaŜnienia przetargu, środków ochrony prawnej
w przypadku protestów i odwołań.
Integralną część specyfikacji stanowiły załączniki: formularz ofertowy, formularz
kosztorysu ofertowego, wzór oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22
ust.1 ustawy Prawa zamówień publicznych i o nie podleganiu wykluczeniu z udziału w
postępowaniu, wzór informacji o liczbie zatrudnionych, wzór wykazu wykonanych robót,
ksiąŜka przedmiarów, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekt umowy
z waŜnymi dla obu storn postanowieniami.
-
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację powyŜszego zadania, zamieszczono
na stronie internetowej Urzędu Gminy Słupia w dniu 28 lutego 2006 roku i wywieszono
na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w okresie od 28 lutego do 16 marca 2006
roku. W treści ogłoszenia zawarto dane dotyczące:
- zamawiającego (nazwa, adres),
- określenie trybu zamówienia,
- przedmiotu zamówienia,
- określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- terminu realizacji zamówienia,
- opisu warunków udziału wykonawców w postępowaniu,
- dopuszczenia moŜliwości składania ofert częściowych,
- kryteriów oceny ofert: – cena 100%,
- terminu i miejsca składania ofert - do 16 marca 2006 rok, godz. 1000,
- terminu otwarcia ofert – 16 marca 2006 rok godz. 10³º,
- terminu związania ofertą – 30 dni od daty upływu składania ofert,
- personalia osób uprawnionych do porozumiewania się z oferentami.
W dniu 13 marca 2006 roku do wykonawców, którzy pobrali specyfikację istotnych
warunków zamówienia zamawiający przekazał zmiany do treści załącznika nr 8 czyli do
postanowień zawartych w projekcie umowy. Zmiany dotyczyły sposobu odbioru robót tj.
dopisano punkt, iŜ „odbiorowi podlegać będzie oddzielnie kaŜda część zamówienia”, w
związku z tym zmieniono zapis dotyczący podstawy zapłaty wynagrodzenia dla
wykonawcy - „podstawę stanowić będzie faktura wystawiona po protokolarnym przejęciu
kaŜdej z części zamówienia”. Dopuszczono moŜliwość zmniejszenia wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu robót i zmieniono wysokość kar
umownych za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto
za kaŜdy dzień zwłoki.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia pobrało 4 wykonawców.
W wyznaczonym do składania ofert terminie do zamawiającego wpłynęły 2 następujące
oferty:
-
Zakładu Ogólnobudowlanego „MARBUDEX” Marek Kierlańczyk Skierniewice ul.
Łowicka 127 z ceną ofertową na roboty ogólnobudowlane w kwocie 40.763,14 zł
brutto, 33.412,41 zł netto na roboty wykończeniowe 97.439,82 zł brutto,
79.868,70 zł netto, i wyposaŜenie pomieszczeń na kwotę brutto 41.478,00 zł
_____________________________________________________
91
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
brutto, 33.998,36 zł netto. Ogółem wartość oferty wynosiła 179.680,96 zł brutto,
147,279,47 zł netto,
-
Firma „EKO-PIEC” Marian Gajda Łowicz, ul. Zamkowa 16A z ceną ofertową za
wykonanie robót ogólnobudowlanych 61.796,93 zł brutto, 50.653,22 zł netto, na
wykonanie robót wykończeniowych 105.345,78 zł brutto, 86.349,00 zł netto i
wyposaŜenie pomieszczeń 56.560 zł brutto, 48.000 zł netto. Łącznie wartość
złoŜonej oferty na wykonanie trzech części wynosiła 223.702,71 zł brutto,
185.002,22 zł netto.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert, jak wynika z protokołu spisanego na powyŜsza
okoliczność, zamawiający przekazał informację o wysokości przeznaczonych środków na
sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, a mianowicie 249.976,57 zł brutto.
W dniu 16 marca 2006 roku do prac związanych z udzieleniem przedmiotowego
zamówienia przystąpiła 3 osobowa komisja powołana przez Wójta Gminy decyzją z dnia
27 lutego 2006 roku. Jej członkowie złoŜyli na podstawie art.17 ustawy Prawo zamówień
publicznych, na drukach ZP-11 oświadczenia o braku istnienia okoliczności
powodujących wyłączenie ich z udziału w postępowaniu. Oświadczenie takie złoŜył
równieŜ kierownik jednostki Wójt Gminy p. Lucjan Markowski.
Komisja przetargowa dokonała na drukach ZP-12 zestawienia złoŜonych ofert oraz
dokonała ich weryfikacji co odzwierciedla druk ZP-14. Wg oceny komisji obaj wykonawcy
spełnili warunki udziału w postępowaniu w związku z czym nie wykluczono Ŝadnego z
postępowania oraz w ocenie komisji Ŝadna z ofert nie podlegała odrzuceniu.
Do oceny ofert pod względem spełniania wymogów specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i oceny ofert przez członków komisji przetargowej kontrolujący nie wnieśli
uwag.
Z przeprowadzonego postępowania, komisja przetargowa sporządziła na druku ZP-2
protokół, oraz na drukach ZP-12, ZP-14, ZP-18, (dokumenty obrazujące badanie ofert,
dokumentację z przebiegu prac komisji, które zakończyły się w dniu 22 marca 2006
roku. Wynik prac komisji (protokół ZP-2 wraz z załącznikami) i wybór Zakładu
Ogólnobudowlanego „MARBUDEX” Marek Kierlańczyk Skierniewice ul. Łowicka 127 z
ceną ofertową: I części zamówienia 40.763,14 zł brutto, II części za 97.439,82 zł brutto
i III części za 41.478 zł brutto, na wykonawcę przedmiotowego zadania, zatwierdził Wójt
Gminy Słupia w dniu 22 marca 2006 roku. Kserokopia protokołu stanowi załącznik nr
44 do niniejszego protokołu.
Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało wysłane do uczestników postępowania w dniu
22 marca 2006 roku (w załączeniu potwierdzenia odbioru informacji). Informację o
wyborze oferty wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. Treść
ogłoszenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie jest sprzeczna z danymi
wynikającymi z treścią wybranej oferty w zakresie wartości zamówienia, a mianowicie
opublikowano, Ŝe w przedmiotowym postępowaniu „wybrano ofertę Zakładu
Ogólnobudowlanego „MARBUDEX” ul. Łowicka 127 96-100 Skierniewice o wartości
zamówienia do kwoty 39.743,21 zł”. Kserokopia informacji oraz wyjaśnienie
kierownika referatu p. Krystyny Świderek w sprawie powyŜszego zapisu stanowią
załącznik nr 45 do niniejszego protokołu. Zgodnie z wyjaśnieniem cena oferty na
ogłoszeniu została wpisana pomyłkowo. Wykorzystano wzór ogłoszenia z innego
postępowania zamieszczonego w komputerze, nie zmieniając jednocześnie kwoty
wybranej oferty.
W dniu 5 kwietnia 2006 roku pomiędzy Gminą Słupia reprezentowaną przez Wójta
Gminy Lucjana Markowskiego z kontrasygnatą Skarbnika Gminy a właścicielem Zakładu
Ogólnobudowlanego „MARBUDEX” Markiem Kierlańczykiem spisano umowę nr 20/2006
na wykonanie „Adaptacji części budynku Ośrodka Zdrowia w Słupi na potrzeby
_____________________________________________________
92
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
społeczno-kulturalne społeczeństwa” polegające na wykonaniu robót ogólnobudowlanych
zgodnie z projektem, wykonaniu robót wykończeniowych i wyposaŜeniu zaadoptowanych
pomieszczeń. Rozpoczęcie robót ustalono na 7 kwietnia 2006 roku po przekazaniu planu
budowy. Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający wypłaci wynagrodzenie w
łącznej kwocie 179.680,96 zł brutto, przy czym płatność nastąpi po kaŜdej części
wykonanych robót i protokolarnym jej odbiorze. Termin płatności naleŜności
wynikających z faktur określono na 30 dni od dnia złoŜenia faktury u zamawiającego. W
§ 12 punkcie 1 umowy zawarto postanowienia dotyczące okresu gwarancji, zgodnie z
którymi wykonawca udzieli gwarancji na roboty objęte niniejszą umową na okres 24
miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
Kserokopia umowy stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.
Przekazanie placu budowy miało miejsce dniu 7 kwietnia 2006 roku, co potwierdza
spisany na tę okoliczność protokół.
Wykonawca zadania w dniu 4 maja 2006 roku skierował pismo wzywające
zamawiającego do przybycia na teren budowy i komisyjnego stwierdzenia wystąpienia
nieprzewidzianych okoliczności, a mianowicie podczas zbicia starych tynków okazało się,
Ŝe część instalacji elektrycznej nie nadaje się do dalszej eksploatacji, ponadto
prowadzone wykopy pod fundamenty pochylni dla niepełnosprawnych ujawniły na
ścianie fundamentowej schodów (znajdującej się poniŜej poziomu gruntu) mocne ślady
spękania i zarysowania, co groziło zawaleniem schodów. W dniu 6 maja 2006 roku
komisja w składzie pracowników zamawiającego oraz przedstawiciela wykonawcy i
inspektora nadzoru spisała protokół konieczności wykonania opisanych wyŜej robót
dodatkowych, których wartość wyceniono na podstawie opracowanego przez wykonawcę
kosztorysu, na kwotę 3.417,77 zł brutto, 2.801,45 zł netto wymiana dodatkowej
instalacji elektrycznej oraz 7.925,00 zł brutto, 6.495,90 zł netto koszt wykonania robót
dodatkowych związanych z wykonaniem schodów wejściowych. Protokół zatwierdził Wójt
Gminy. Na tej podstawie w dniu 8 maja 2006 roku pomiędzy wykonawcą zadania a
zamawiającym spisano umowę nr 22 na wykonanie opisanych wyŜej robót dodatkowych.
Umowa wraz z protokołem i kosztorysami stanowią załącznik nr 47 do niniejszego
protokołu
W dniu 19 czerwca 2006 roku strony spisały aneks nr 1 do umowy podstawowej nr
20/2006 którym przesunięto termin wykonania II części robót z dnia 31 sierpnia 2006
roku na dzień 15 września 2006 roku.
W dniu 13 czerwca 2006 roku w budynku Ośrodka Zdrowia w Słupi, komisja w składzie
pracowników Urzędu Gminy p. Krystyny Świderek i Mirosława Matulskiego oraz
przedstawiciela wykonawcy i inspektora nadzoru spisała protokół z wizji lokalnej na
terenie ośrodka i stwierdziła, Ŝe w wyniku gwałtownej wichury i deszczu mającego
miejsce w dniu 12 czerwca 2006 roku gałęzie drzew uszkodziły rynny dachowe
przedmiotowego budynku a obfite opady zniszczyły świeŜo odnowione i pomalowane
ściany budynku (wschodnią i południową). Oceniono, iŜ ponownego oczyszczenia i
pomalowania wymaga około 195m² powierzchni. Ponadto komisja stwierdziła
konieczność poszerzenia otworów drzwiowych celem dostosowania ich wysokości do
wymogów prawa budowlanego. Wartość robót koniecznych do wykonania komisja
oceniła na podstawie przygotowanego przez wykonawcę kosztorysu na 9.540,02 zł
netto, 11.638,82 zł brutto. Protokół zatwierdził Wójt Gminy p. Lucjan Markowski. Na
podstawie powyŜszego protokołu w dniu 19 czerwca 2006 roku pomiędzy Gminą a
wykonawcą przedmiotowego zadania spisano umowę nr 31/06/RGR/341/I/06 na roboty
dodatkowe obejmujące wykonanie elewacji uszkodzonych ścian i rynien dachowych oraz
robót związanych ze stolarka drzwiową. Wartość robót dodatkowych to kwota 11.638,82
zł brutto. Kserokopie protokołu, kosztorysu oraz umowy na roboty dodatkowe stanowią
załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.
_____________________________________________________
93
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Łączna wartość robót dodatkowych wynikająca z dwóch opisanych wyŜej umów wynosiła
22.981,59 zł brutto, 18.837,37 zł netto.
Zabezpieczenie środków w budŜecie na realizację zadania inwestycyjnego
Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja części budynku Ośrodka
Zdrowia w Słupi na potrzeby społeczno-kulturalne społeczeństwa” Rada Gminy
zaplanowała w uchwale nr XXXII/143/06 z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie
uchwalenia budŜetu gminy na 2006 rok. W załączniku nr 7 do wymienionej uchwały
określającym plan nakładów inwestycyjnych na 2006 rok na przedmiotowe zadanie
zabezpieczono w dziale 700 rozdziale 70005 środki w wysokości 249.997 zł, w tym
środki własne 84.249 zł i 165.728 zł środki unijne. Na kwotę 165.728 zł jednostka
zaciągnęła poŜyczkę (na prefinansowanie z budŜetu państwa) w Banku Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie. Umowę i warunki spłaty poŜyczki opisano w rozdziale nr II
niniejszego protokołu w punkcie „Kredyty, poŜyczki, obligacje, poręczenia akcje i
udziały”.
Wartość zadania wg podpisanych umów wynosiła 202.662,55 zł brutto. Jak wynika więc
z powyŜszego opisu Gmina posiadała zabezpieczone środki w budŜecie na realizację
niniejszej inwestycji.
Prawidłowość finansowania inwestycji (zgodność z umową, potwierdzanie
wykonania robót)
W dniu 8 maja 2006 roku wykonawca zgłosił zamawiającemu zakończenie prac I części
zadania tj. części ogólnobudowlanej. Odbioru wykonanych robót dokonała komisja w
składzie dwóch pracowników Urzędu Gminy, przedstawiciela wykonawcy i inspektora
nadzoru w dniu 15 maja 2006 roku z czego sporządzono protokół. Zgodnie z protokołem
określony w umowie zakres prac dotyczący części I wykonano bez usterek i niedoróbek.
Na tej podstawie wykonawca przedłoŜył zamawiającemu fakturę VAT nr 9/05/2006 z
dnia 25 maja 2006 roku na wartość 40.763,14 zł (kwota odpowiadającą wartości robót
określonych umowie). NaleŜność wynikającą z faktury zamawiający opłacił poleceniem
przelewu 21 czerwca 2006 roku. Fakturę zapłacono ze środków prefinansowania i
przedstawiono do refundacji.
W dniu 15 maja 2006 roku dokonano protokolarnego odbioru wykonanych robót
dodatkowych objętych umową nr 22/2006 czyli dodatkowych robót elektrycznych.
Wartość wykonanych prac to kwota 3.417,77 zł brutto (zgodnie z umową). Fakturę nr
3/12/2006 na powyŜsze roboty wykonawca wystawił dopiero 4 grudnia 2006 roku a jej
naleŜność zamawiający opłacił w dniu 15 grudnia 2006 roku. 4 września 2006 roku
zamawiający komisyjnie odebrał wykonanie robót dodatkowych związanych z
wykonaniem schodów wejściowych wynikających z umowy nr 22/2006. Wartość
wykonanych robót wynosiła 7.925,00 zł brutto. Wykonawca na podstawie powyŜszego
protokołu wystawił fakturę nr 6/12/2006 z dnia 4 grudnia 2006 roku, którą opłacono 4
grudnia 2006 roku.
W dniu 15 września 2006 roku dokonano odbioru robót związanych z wykonaniem robót
wykończeniowych i wyposaŜenia pomieszczeń objętych umową 20/2006 z dnia 5
kwietnia 2006 roku. Komisja oceniła jakość wykonanych robót jako dobrą, nie
stwierdzono usterek i niedoróbek. Wartość oddanych robót wyceniono zgodnie z umową
na kwotę 138.917,82 zł brutto. Na tej podstawie wykonawca wystawił w dniu 25
września 2006 roku dwie faktury: nr 13/09/2006 na kwotę brutto 97.439,81 zł i nr
14/09/2006 na kwotę 41.478,00 zł brutto. Obydwie faktury przedstawiono do refundacji
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” priorytetu –
„ZrównowaŜony rozwój obszarów wiejskich” i działania 2.3 – „Odnowa wsi oraz
_____________________________________________________
94
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
zachowanie dziedzictwa kulturowego”. Płatności
prefinansowania w dniu 12 października 2006 roku.
faktur
dokonano
ze
środków
W dniu 6 października 2006 roku spisano protokół odbioru wykonania robót
dodatkowych wynikających z umowy nr 31/06 RGR/341/I/06 z dnia 19 czerwca 2006
roku obejmującej swym zakresem wykonanie elewacji, rynien i stolarki drzwiowej.
Wartość wykonanych robót określona w protokole była zgodna z wartością wynikającą z
umowy i wynosiła 11.638,82 zł. Na podstawie niniejszego protokołu wykonawca
wystawił fakturę nr 4/12/2006 z dnia 4 grudnia 2006 roku na kwotę 9.305,49 zł brutto i
fakturę nr 5/12/2006 z dnia 4 grudnia 2006 roku na kwotę 2.333,34 zł. NaleŜność z
niniejszych faktur kontrolowana jednostka opłaciła poleceniem przelewu w dniu 19
grudnia 2006 roku.
Wszystkie protokoły odbioru wykonanych robót podpisane przez członków komisji oraz
potwierdzone przez inspektora nadzoru akceptował Wójt Gminy Lucjan Markowski.
W dniu 1 grudnia 2006 roku dokonano końcowego odbioru robót i przekazania do
uŜytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia na potrzeby społeczno-kulturalne
społeczeństwa. Komisja dokonała szczegółowych oględzin wykonanych robót, w wyniku
których stwierdzono, Ŝe roboty wykonano zgodnie z warunkami technicznymi, ich ilość
jest zgodna z protokołami odbioru poszczególnych części i nie odnotowano Ŝadnych
usterek i niedoróbek.
Rozliczenie inwestycji i przyjęcie na stan środków trwałych
Szczegółowe zestawienie wydatków dokonanych na kontrolowane zadanie inwestycyjne
przedstawia poniŜsza tabela.
Lp
Wykonawca
1.
Zakład
MARBUDEX
Łowicka 127
2.
Firma
Projektowo-Budowlana Za nadzór inspektorski
Skierniewice
3.
EUROBUD
Kowalski
Artur Dokumentacja techniczna
Skierniewice ul. Pomologiczna 9/12
4.
5.
Przedmiot f-ry
Ogólnobudowlany Roboty ogólnobudowlane,
Skierniewice
ul. wykończeniowe
i
wyposażenie adoptowanych
pomieszczeń budynku
Nr i data f-ry
Wartość
brutto/netto
nr 9/05/2006 z
25.05.2006,
nr 13/09/2006 z
dnia 25.09.2006,
nr 14/09/2006 z
25.09.2006,
nr
3/12/200
z dnia
4.12.2006,
nr
6/12/2006 z dnia
4.12.2006,
nr
5/12/2006 z dnia
4.12.2006
,
nr
4/12/2006 z dnia 4
grudnia 2006 roku
Fra
VAT
nr
53/2006
Łączna wartość
wszystkich
faktur
wykonawcy202.662,55zł
brutto / netto
166.116,84zł
3.000zł/
2.459,02 zł
Fra
VAT
nr 3.660zł/ 3.000zł
16/06/05 z dnia
28.06.2005
Firma
Projektowo-Budowlana Specyfikacja
techniczna Faktura nr 6/2006 488,00zł/
Skierniewice ul. Mszczonowska
oraz instrukcja wykonania i z 17.02.2006
400,00zł
odbioru robót
Bank Gospodarstwa Krajowego
Koszty prowizji i odsetek od
pożyczki
na
prefinansowanie
847,59 zł
Wydatki ogółem poniesione na powyŜsze zadanie wg faktur i rachunków wynosiły
210.658,14 zł brutto. Z ewidencji księgowej konta 080 dla powyŜszego zadania
_____________________________________________________
95
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
zaewidencjonowanego analitycznie – 080-14 wynika, Ŝe na realizację zadania
„Adaptacja części budynku Ośrodka Zdrowia w Słupi na potrzeby społeczno-kulturalne
społeczeństwa” wydatkowano kwotę 210.658,14 zł.
Rozliczenia wydatków związanych z przedmiotowym zadaniem, dokonano w dniu 22
grudnia 2006 roku, w dniu 29 grudnia sporządzono dokument przyjęcia środka trwałego
OT nr 6/2006 na kwotę 169.180,14 zł (wartość robót ogólnobudowlanych i
wykończeniowych). Na podstawie powyŜszego OT inwestycję odnotowano w ewidencji
środków trwałych Gminy na stronie 4 w grupie I, pod pozycją 14. Wartość wyposaŜenia
zaadoptowanych pomieszczeń na kwotę 41.478 zł ujęto w księdze inwentarzowej
świetlicy wiejskiej w Słupi.
Nadzór inwestorski
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót związanych z realizacją
przedmiotowego zadania Wójt Gminy zlecił właścicielowi Firmy Projektowo-Budowlanej
w Skierniewicach ul. Mszczonowska 11/13 p. Henrykowi Adamczykowi na podstawie
umowy nr 21/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 roku. Przyjmujący obowiązki inspektora,
posiada uprawnienia budowlane nr 43/85 53/92 wydane przez Urząd Wojewódzki w
Skierniewicach. Wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu umowy ustalono w
wysokości 3.000 zł brutto, płatne po wykonaniu usługi w ciągu 14 dni po wystawieniu
rachunku.
Inspektora nadzoru wybrano z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych z
uwagi na wartość zamówienia - poniŜej 6.000 euro.
Za pełnienie funkcji inspektora nadzoru strona umowy nr 21/2006 Firma ProjektowoBudowlana Skierniewice ul. Mszczonowska 11/13 p. Henryk Adamczyk wystawiła jedną
fakturę nr 53/2006 z dnia 5 października 2006 roku na kwotę 2.459,02 zł netto, 3.000
zł brutto. NaleŜność wynikającą z faktury opłacono poleceniem przelewu dnia 23
października 2006 roku.
Realizacja i wykorzystanie pomocy finansowej z funduszy unijnych.
W dniu 10 stycznia 2006 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego - jako
Instytucją WdraŜającą a Gminą Słupia – Beneficjent spisano umowę nr 61412UM4500038/05 o dofinansowanie projektu w ramach Programu i Uzupełnienia Programu
w zakresie: priorytet „ZrównowaŜony rozwój obszarów wiejskich”, działania „Odnowa
wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Gminie Słupia przyznano
pomoc finansową w wysokości 165.728,00zł nie więcej niŜ 80% poniesionych kosztów
projektu. Płatność dokonywana będzie po złoŜeniu przez Beneficjenta wniosków o
płatność wraz z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 2 do niniejszej umowy w
terminach: po zakończeniu realizacji I etapu projektu w terminie do 25 czerwca 2006
roku po zakończeniu realizacji II etapu projektu w terminie do 25 października 2006
roku.
W dniu 19 czerwca 2006 roku spisano aneks nr 1 do wymienionej wyŜej umowy, którym
zmniejszono wartość pomocy finansowej do kwoty 119.304,00zł. Pomoc zgodnie z
zapisami aneksu przekazana będzie w dwóch transzach: pierwsza do wysokości
29.156,00zł i druga transza w wysokości 90.148,00 zł.
W dniu 19 lutego 2007 roku spisano aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu,
którym zmniejszono wartość przyznanej Gminie pomocy do kwoty 119.242,00zł, jednak
nie więcej niŜ 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu. Pierwsza transza
przekazanej pomocy to kwota 25.155,00zł i druga transza to kwota 90.087,00zł.
W terminie do 25 czerwca 2006 roku Gmina złoŜył pierwszy wniosek o płatność I transzy
pomocy w wysokości 29.129,40 zł. Do wniosku załączono faktury nr 16/06/05 za
wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę brutto 3.660 zł i fakturę VAT nr
_____________________________________________________
96
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
9/05/2006 za wykonanie robót ogólnobudowlanych na kwotę brutto 40.763,14zł. Ogólna
wartość przedłoŜonych faktur wynosiła 44.423,14 zł w tym kwota wydatków
kwalifikowalnych to 36.412,41 zł. Pismem z dnia 20 września 2006 roku nr
RO.V.3093/109/I/2005 Urząd Marszałkowski w Łodzi, poinformował Gminę o
zatwierdzeniu do wypłaty kwoty 29.126,29 zł. Środki we wskazanej kwocie przekazano
w dniu 22 grudnia 2006 roku na spłatę zaciągniętej przez Gminę poŜyczki w BGK.
W dniu 25 października 2006 roku Gmina przesłała do instytucji wdraŜającej wniosek o
płatność II transzy przyznanych środków w kwocie 90.141,09 zł oraz sprawozdanie
końcowe z realizacji projektu R.O.V.3093/109/I/2005 „Adaptacja części budynku
Ośrodka Zdrowia w Słupi na potrzeby społeczno-kulturalne społeczeństwa”. Do wniosku
załączono faktury: nr 13/09/2006 za wykonanie robót wykończeniowych adoptowanej
części budynku na kwotę brutto 97.439,81 zł, nr 14/09/2006 z dnia 25 września 2006
roku za wyposaŜenie pomieszczeń, na kwotę 41.478 zł brutto. Łączna wartość
przedłoŜonych faktur wynosiła 138.917,81 zł w tym wydatki kwalifikowalne to kwota
112.690,45 zł. Wnioskowana kwota płatności stanowiła 79,9% poniesionych kosztów
kwalifikowalnych projektu dla etapu II. Do dnia trwania niniejszej kontroli Gmina nie
trzymała środków z drugiego wniosku.
Przestrzeganie przez jednostkę przyjętych procedur kontroli wewnętrznej (na
etapie wstępnym, bieŜącym, następnym)
Analiza funkcjonujących procedur kontroli wewnętrznej opisanych w procedurach
kontroli finansowej wprowadzonych zarządzeniem nr 1/2003 Wójta Gminy Słupia z dnia
2 stycznia 2003 roku, zakładowej instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów
finansowo- księgowych, oraz w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w
konfrontacji z przestrzeganiem ich przy realizacji inwestycji „Adaptacja Części budynku
Ośrodka Zdrowia w Słupi na potrzeby społeczno-kulturalne społeczeństwa” wykazała co
następuje:
-
zgodność realizowanych procedur z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych ocenił kierownik, zatwierdzając przygotowaną do postępowania przez
komisję przetargową dokumentację, a następnie zatwierdzając propozycję
komisji przetargowej co do wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodne z
postanowieniami § 20 niniejszych procedur. Opisane nieprawidłowości w
sporządzonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykazują, Ŝe
procedury kontrolne na etapie oceny prawidłowości przygotowanej do
postępowania dokumentacji nie są wystarczające bądź nie przestrzegano
ich z wystarczającą wnikliwością,
-
zgodnie z zapisami § 18 procedur kontroli finansowej funkcjonujących w
jednostce kontroli zgodności z prawem dokumentów, umów powinien dokonywać
radca prawny, poprzez naniesienie odpowiedniej adnotacji i podpisu. Na
dokumentacji dotyczącej powyŜszego zadania (projekt umowy) taką adnotację
stwierdzono, natomiast nie stwierdzono takich zapisów ani teŜ podpisu radcy
prawnego na stronach specyfikacji,
-
projekt umowy załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
wszystkie inne umowy podpisane w związku z realizacją powyŜszej inwestycji
kontrasygnował Skarbnik Gminy, co wskazywało zgodnie za zapisami § 10 oraz §
22 przyjętych procedur kontroli finansowej, na funkcjonowanie kontroli na etapie
wstępnym (podpisywanie projektów przez Skarbnika) i na etapie bieŜącym
(podpisywanie umów właściwych) w zakresie zgodność planowanej i realizowanej
operacji z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów
dotyczących przedmiotowego procesu gospodarczego,
-
zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustępie 5 pkt 54 regulaminu
organizacyjnego Urzędu Gminy Słupia, zgodnie z zakresami czynności
_____________________________________________________
97
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
pracowników, kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Rozwoju Gospodarczego,
sprawował kontrolę bieŜącą nad przebiegiem procesu inwestycyjnego, poprzez
sprawdzenie jakości wykonanych robót, zgodności wykonanych robót z
przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym, dokumentacją
techniczną oraz z treścią umowy, co potwierdzał na protokołach odbioru robót i
fakturach obejmujących wykonanie robót danego etapu,
-
faktury za wykonane roboty, zgodnie z rozdziałem II obowiązującej w jednostce
instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
podlegały kontroli merytorycznej dokonywanej przez kierownika RGGiRG.
Ponadto prawidłowość merytoryczną faktury potwierdzał Wójt Gminy. Pod
względem formalno rachunkowym kontroli dokonał Skarbnik Miasta, co zgodnie z
zapisami § 23 przyjętych procedur kontroli finansowej, oznaczało stwierdzenie
zgodności inwestycji z planem finansowym braku zastrzeŜeń co do prawidłowości
realizacji zadania z prawem, co do kompletności oraz formalno-rachunkowej
poprawności dokumentów dotyczących tego zadania. Tak opisane faktury
zatwierdzał kierownik jednostki i stanowiły one podstawę dokonania zapłaty oraz
podstawę do zaewidencjonowania operacji w urządzeniach księgowych,
-
faktury wystawione przez wykonawcę robót nie posiadały adnotacji o
dacie wpływu do Urzędu Gminy, który to termin miał istotne znaczenie
dla kontroli terminowości zapłaty naleŜności z nich wynikających,
-
udokumentowaniem zakończenia i rozliczenia inwestycji było zgodnie z zapisami
rozdziału V ust.1 instrukcji w sprawie sporządzania, kontroli i obiegu
dokumentów finansowo-księgowych, wystawienie w dniu 29 grudnia 2006 roku
dokumentu OT z podaniem wykonawcy zadania, charakterystyki obiektu,
wartości. Pod dokument załączono rozliczenie zrealizowanego zadania. Dokument
OT podpisali Wójt Gminy, Skarbnik oraz kierownik RGGiRG.
Dane dotyczące badanego zadania inwestycyjnego stanowi załącznik nr 49 do
nieniejszego protokołu.
Rozbudowa „Domu StraŜaka w Gzowie. Zadanie realizowane w latach
1998-2006
Etap przygotowania inwestycji
Rozpoczęcie realizacji inwestycji rozbudowa Domu StraŜaka w Gzowie miało miejsce w
1998 roku. Właścicielem działki o numerze ewidencyjnym 262 jest Ochotnicza StraŜ
PoŜarna w Gzowie na postawie aktu notarialnego nr 996/1989 roku. Nieruchomość OSP
zakupiła od osoby fizycznej w roku 1989. Kserokopia aktu notarialnego oraz księgi
inwentarzowej Gminy stanowi załącznik nr 50 do protokołu. Na zakupionym gruncie w
latach w 1996 wybudowano dwukondygnacyjny budynek (Szkoła Podstawowa w
Gzowie), w którym na parterze zlokalizowana jest szkoła podstawowa, w podpiwniczeniu
znajduje się kotłownia olejowa ogrzewająca część szkolną budynku i na piętrze znajdują
się uŜytkowane przez Ochotniczą StraŜ PoŜarną – magazyny podręczne, kuchnia i sala
zabawowo-konsumpcyjna. Budowę prowadził Społeczny Komitet. Protokołem nr 1/96 z
15 marca 1996 roku Komitet Społeczny Budowy Szkoły przekazał Urzędowi Gminy w
Słupi środek trwały - Szkołę Podstawową w Gzowie o wartości 179.984 zł, Jak wynika z
przedłoŜonej dokumentacji przedmiotowy obiekt wybudowano ze środków: dotacji z
Urzędu Gminy 35.000 zł, dotacji z Kuratorium Oświaty w Skierniewicach – 60.000 zł, z
Funduszu Ochrony Środowiska w Skierniewicach 10.000 zł oraz czyny mieszkańców o
wartości 74.859,68 zł. Protokół przekazania budynku oraz rozliczenia stanowią
załącznik nr 51 do niniejszego protokołu
Budynek jako całość ujęty jest w ewidencji środków trwałych Gminnego Ośrodka
Oświaty Kultury i Sportu w Słupi. Kserokopia stron z księgi ewidencji środków trwałych
_____________________________________________________
98
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
GOOKiS stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu. Budynek nie posiadał garaŜy
na pojazdy straŜackie stąd plan jego rozbudowy.
Dokumentację projektowo-kosztorysową wykonał p. Zdzisław Duklas zam. Skierniewice
ul. Mszczonowska 41m.31 posiadający uprawnienia budowlane nr 95/73. Wynagrodzenie
za przedmiot umowy wynosiło 2.000 zł. Projekt instalacji elektrycznej opracował (….)45
posiadający uprawnienia nr 12/97 za wynagrodzeniem 700 zł, natomiast projekt
instalacji wodnokanalizacyjnej dla przedmiotowej straŜnicy opracował Zakład Budowlany
„BUDINPROJEKT” Jan Jarecki Skierniewice za kwotę brutto 976,00zł. Projekt obejmował
zwiększenie powierzchni pomieszczeń kulturalnych i garaŜowych.
PrzedłoŜoną dokumentację projektową pozytywnie zaopiniował Wojewódzki Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skierniewicach (protokół nr 212/98 z dnia
23 stycznia 1998 roku) oraz Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach
(postanowienie TSSE-ZNI-4420-4/98 z dnia 4 lutego 1998 roku).
Decyzję nr GRK – 7321-1/98 o warunkach zabudowy i zagospodarowana terenu na
rozbudowę Domu StraŜaka w Gzowie wydał Wójt Gminy Słupia w dniu 2 stycznia 1998
roku.
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach decyzją nr 163/99 z dnia 7 lipca 1999 roku,
zatwierdziło projekt budowlany i wydało pozwolenie dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej na
rozbudowę „Domu StraŜaka” oraz na rozbudowę zbiornika na nieczystości ciekłe na
działce nr ew. 262 połoŜonej w Gzowie.
W dniu 20 sierpnia 1999 roku Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Gzowie zawiadomiła
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych
związanych z rozbudową „Domu StraŜaka w Gzowie”.
Nie wyłoniono wykonawcy robót poniewaŜ etap wykonania fundamentów wykonali w
czynie społecznym straŜacy z OSP Gzów pod nadzorem kierownika robót p. Zdzisława
Duklasa. Materiały budowlane zakupiono ze środków Urzędu Gminy. Wartość
wykonanych robót fundamentowych wynosiła łącznie 13.060 zł w tym robocizna z czynie
społecznym wynosiła 5.892 zł i wartość zakupionych materiałów budowlanych ze
środków Urzędu Gminy wynosiła 7.168,49 zł.
PowyŜsze zadanie inwestycyjne zaplanowano w budŜecie Gminy Słupia zarówno w roku
1998 jak i w 1999. Wartość zaplanowanych nakładów na przedmiotową inwestycję na
1998 rok wg uchwały Rady Gminy Słupia nr XXXIII/18/98 z 18 czerwca 1998 roku
wynosiła 3.000 zł i na 1999 rok wg uchwały Rady nr V/18/99 z dnia 30 marca 1999 roku
zaplanowana kwota to 9.000 zł.
Łączna kwota wydatków poniesiona w latach 1998 i 1999 to:
rok 1998
- 47,07 zł - uzgodnienia projektu przez WODGiK w Skierniewicach,
- 12,97 zł – uzgodnienie PTIS w Brzezinach,
- 700,00 zł – koszt wykonania projektu instalacji elektrycznej,
- 976, 00 zł – koszt wykonania projektu instalacji wod.kan.
Razem w roku 1998 wydatkowano kwotę 1.676,00 zł.
rok 1999
- 2.000,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej,
45
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
99
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
1.440,00 zł – koszt transportu Ŝwiru rachunek nr 22/99,
780,00 zł – koszt zakupu piasku rachunek nr 113/99 i 114/99,
2.200,00 zł – koszt zakupu cementu rachunek 74/28/99,
330,39 zł – koszt zakupu projektu zbiornika na ścieki rachunek nr 2272/99,
418,10 zł – koszt materiałów budowlanych (tarcica, kątownik, krawędziaki) –
rachunek nr 448/06/99.
Razem w 1999 roku wydatkowano kwotę 7.168,49 zł.
-
Na podstawie protokołu odbioru robót z dnia 30 grudnia 1999 roku w okresie od 30
września – 30 listopada 1999 roku wartość wykonanych robót to kwota 13.060,52 zł w
tym 5.892,00 zł to roboty wykonane w czynie społecznym. Kserokopia protokołu stanowi
załącznik nr 53.
Kontrolujący
przeanalizowali
dokumentację
księgową
z
okresu
1998-1999
odzwierciedlającą ewidencję środków wydatkowanych na przedmiotową inwestycję
(konto 132/7 w roku 1998 i 132/5 w 1999 roku oraz konto 080/7) w celu ustalenia
przeznaczenia środków niewykorzystanych. Wg ewidencji konta 132/7 z zaplanowanych
na 1998 rok przez Radę Gminy środków w kwocie 3.000 zł jednostka wydatkowała je w
wysokości 2.212,37 zł. Inna kwota wynika z rachunków i ewidencji konta 080/7 wg,
których na powyŜsze zadanie wydatkowano w 1998 roku kwotę 1.676,00 zł. Jak
ustalono kwota 536,37 zł zaksięgowana na podstawie dowodu 96 w dniu 18 grudnia
1998 roku, dotyczyła innego zadania inwestycyjnego, a mianowicie „Budowy straŜnicy
OSP Słupia”. Niewykorzystane środki w wysokości 787,63 zł pozostały na rachunku
inwestycyjnym dotyczącym rozbudowy OSP Gzów. W 1999 rok na rachunku
inwestycyjnym 132/5 ujęto po stronie Wn (dochodów) kwotę 9.787,63 zł, którą
stanowiły zaplanowane środki przez Radę Gminy (uchwała nr V/18/99 z 30.03.1999) w
kwocie 9.000 zł plus środki z roku 1998 wysokości 787,63 zł. Wydatki poniesione w
1999 roku wg rachunków i ewidencji konta 080/7 to kwota 7.168,52 zł. I taka kwota
wydatków wynika z konta 132/5 – rachunek środków inwestycyjnych OSP Gzów.
Niewykorzystaną w 1999 roku kwotę w wysokości 2.619,11 zł pozostawiono na
rachunku środków inwestycyjnych dla przedmiotowego zadania w roku 2000, 2001 i
dopiero w 2002 roku zlikwidowano rachunek środków inwestycyjnych i przekazano
pozostałą kwotę środków w wysokości 2.619,11 zł na dochody budŜetowe gminy, czego
potwierdzeniem są wyciągi bankowe z dnia 7 i 8 lutego 2002 roku. Kserokopia
dokumentów źródłowych dokumentujących opisany stan faktyczny stanowi załącznik nr
54 do niniejszego protokołu kontroli.
Wg sprawozdania z wykonania budŜetu za 1999 rok przedłoŜonego Radzie Gminy
wykazano, Ŝe na wydatki w dziale 74 rozdziale 7523 – Ochotnicze StraŜe PoŜarne –
”wydatki inwestycyjne” - plan wynosił 74.180 zł i wykonanie równieŜ 74.180 zł.
PowyŜsze zapisy dotyczące planu wynikały z uchwał organu stanowiącego określającego
wysokość planowanych środków i operacji księgowych dokonanych w trakcie roku,
związanych z postanowieniami Rady. Kwotę 74.180 zł przekazano na rachunek środków
inwestycyjnych (inwestycje OSP Słupia i Gzów). Faktyczne wykonanie środków na
wymienione wyŜej zadania wynosiło w 1999 roku zgodnie z ewidencją ksiegową 70.097
zł (wydatki na OSP Słupia 62.928 zł i na OSP Gzów 7.169 zł OSP Gzów). Zapis w
sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 1999 rok przedłoŜony Radzie Gminy, wykazujący
100% wykonanie planu, był zgodny z obowiązujacymi wówczas przepisami prawa
(zarządzenie Ministra Finanów z dnia 1 sierpnia 1995 roku w sprawie szczególnych
zasad prowadzenia rachunkowości oraz ich gospodarstw pomocniczych, zakładów
budŜetowych i gminnych funduszy celowych oraz gmin i ich związków (Dz. Urz. MF nr
14, poz. 60), które pozwalały traktować środki przekazane i pozostawione na rachunku
inwestycyjnym jako wykonane. Zgodnie z ewidencją księgową pozostałe środki to kwota
4.083 zł i taką kwotę odnotowano na bankowym rachunku inwestycyjnym – 132 na
koniec 1999 roku. W myśl art. 191 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o
finansach publicznych (Dz. U.nr 155,poz.1014), rachunki środków na finansowanie
_____________________________________________________
100
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
inwestycji jednostek i zakładów budŜetowych prowadzone poza NBP ulegały likwidacji z
dniem 31 grudnia 1999 roku. Mimo obowiązku wynikającego z ww. przepisu likiwdacji
rachunku bankowego środków inwestycyjnych –132 kontrolowana jednostka dokonała
dopiero w lutym 2002 roku. Kserokopie sprawozdania z 1999 roku jej części opisowej i
kserokopie kart wydatków dla prowadzonych inwestycji w dziele 74 rozdziale 7523
stanowią załącznik nr 55 do protokołu kontroli.
Roboty budowlane w 1999 roku zakończono na etapie wykopu pod fundamenty części
piętrowej (dobudowa frontowa) i wykonanie fundamentów betonowych do poziomu
istniejącego terenu.
W okresie 2000-2003 Rada Gminy nie podejmowała decyzji o kontynuacji powyŜszej
inwestycji i nie planowano Ŝadnych nakładów finansowych.
Ponownie zadanie to znalazło się w budŜecie gminy na rok 2004. W planie nakładów
inwestycyjnych, stanowiącym załącznik do uchwały budŜetowej nr XIII/64/04 z dnia 31
marca 2004 roku umieszczono zadanie pod nazwą pn.” Budowa garaŜu OSP Gzów”. O
wyjaśnienie czy zaplanowane środki dotyczą tego samego zadania kontrolujący poprosili
Wójta Gminy, które stanowi załącznik nr 56 do niniejszego protokołu. Jak wyjaśnił
Wójt jest to ta sama inwestycja, której realizację rozpoczęto w 1998 roku, zmiana
nazwy nastąpiła z uwagi na zmniejszenie w 2004 roku zakresu robót (którą radni
ograniczyli tylko do budowy garaŜy). Wartość zaplanowanych środków na powyŜsze
wynosiła 20.000 zł. Uchwałą nr XVII/79/04 z dnia 25 sierpnia 2004 roku Rada Gminy
Słupia uchwaliła wieloletni program inwestycyjny na lata 2004-2006 zamieszczając w
nim zadanie „Budowa garaŜu OSP Gzów”. Jak wyjaśnił Wójt Gminy zadanie to było
kontynuacją zadania ”Rozbudowa Domu StraŜaka w Gzowie. Kserokopia wymienionych
uchwał stanowi załącznik nr 57 do protokołu
Na zlecenie Urzędu Gminy w Słupi (….)46 opracował w 2004 roku zamienny projekt
budowlany na rozbudowę „Domu StraŜaka w Gzowie - umowa o dzieło nr 39/2004 z 2
września 2004 roku. Projekt zamienny obejmował rozbudowę części frontowej budynku
w wersji parterowej – garaŜ samochodowy, magazyn podręczny i szatnię. Decyzją nr
37/2004 z dnia 15 października 2004 roku Starosta Skierniewicki na wniosek
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Gzowie, zmienił decyzję nr 163/99 z dnia 7 lipca 1999
roku zatwierdzającą projekt budowlany i udzielająca Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w
Gzowie pozwolenia na rozbudowę „Domu StraŜaka” o pow. zabudowy 433,70m², pow.
uŜytkowej 453,95m², kubaturze 2411m³ oraz budowę zbiornika na nieczystości ciekłe i
zatwierdził zamienny projekt budowlany rozbudowy Domu StraŜaka o pow. zabudowy
104,50m², pow. uŜytkowej – 85,18m², kubaturze 517,00m³. Kserokopia decyzji stanowi
załącznik nr 58 do niniejszego protokołu. Wartość robót do wykonania w 2004 roku wg
kosztorysu inwestorskiego (fundamenty, podłoŜe i ściany przyziemia) wynosiła 24.041 zł
w tym wartość materiałów to kwota 16.807 zł brutto. Wykonanie ścian
fundamentowych, podłoŜa oraz ścian przyziemia wykonali członkowi OSP w Gzowie w
czynie społecznym, pod nadzorem (….)47 kierującego realizacją powyŜszej inwestycji na
podstawie umowy nr 51/2004 z dnia 28 października 2004 roku. Na zakup materiałów
46
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
47
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
101
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
niezbędnych do realizacji robot w 2004 roku, a wynikających z kosztorysu Urząd Gminy
zorganizował przetarg nieograniczony.
Przetarg na zakup materiałów budowlanych w 2004 roku
Ogłoszenie o przetargu opublikowano na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu w terminie
od 22 września do 8 października 2004 roku. Przedmiotem zamówienia była dostawa
materiałów budowlanych na plac rozbudowy Domu StraŜaka w Gzowie w terminie
październik-30 listopad 2004 rok. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano na stronie
internetowej Urzędu Gminy Słupia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził Wójt Gminy w dniu 17
września 2004 roku. Zawierała ona informacje wynikające z art.36 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Jedynym kryterium wyboru oferty wg
specyfikacji był cena. Ponadto wybrany oferent wraz z materiałami budowlanymi
zobowiązany był dostarczyć atest ich jakości i aprobaty techniczne. Dopuszczono
składanie ofert częściowych.
Decyzją z dnia 7 października 2004 roku Wójt Gminy Słupia powołał komisje
przetargową na wybór dostawcy materiałów budowlanych.
W terminie ustalonym do składania ofert wpłynęły trzy oferty w tym jedna oferta
częściowa i dwie oferty na dostawę całości materiałów a mianowicie:
-
oferta nr 1 Kopalnia Kruszywa p. Urszula Borowińska JeŜów – oferta częściowa na
dostawę piasku i Ŝwiru za cenę 1.390,80 zł brutto w tym wartość piasku to kwota
933,30 zł i wartość Ŝwiru na kwotę 457,50 zł brutto,
-
oferta nr 2 na całość materiałów budowlanych PPUH „EKOCENTR” Ryszard
Cywiński Skierniewice z ceną ofertową łączną 15.329,24 zł brutto,
-
oferta nr 3 FH „HYDROMET” Renata Baraniak Rogów z ceną ofertową 11.776,24
zł brutto.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na finansowanie zamówienia a mianowicie 16.000 zł. W ocenie komisji
wykonawcy spełnili wymagane warunki, co odnotowano na druku ZP-14. Komisja
odrzuciła ofertę nr 3, która w części dotyczącej dostawy piasku i Ŝwiru zawierała nie
parafowane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty, przeprawiane ceny i
poprawioną łączną wartość oferty, a w punkcie 13.6 specyfikacji zamawiający zapisał iŜ
„wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę”. A więc ta cześć oferty nie odpowiadała zapisom specyfikacji i
zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 obowiązującej wówczas ustawy Prawo zamówień
publicznych, ofertę w tej części odrzucono. Kontrolujący nie wnieśli uwag do oceny ofert
dokonanej przez komisję przetargową
Za najkorzystniejsze oferty uznano oferty firmy PPHU EKOCENTR Ryszard Cywiński
Skierniewice na materiały: bloczki betonowe, cegła ceramiczna, nadproŜa, cement,
wapno suchogaszone, lepik asfaltowy, papa izolacyjna, stal zbrojeniowa, styropian oraz
w zakresie dostawy piasku i Ŝwiru za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 Kopalni
Kruszywa Ŝwir, piasek” - Urszula Borowińska JeŜów. Wybór dostawców materiałów
budowlanych zatwierdził Wójt Gminy podpisując protokół postępowania ZP-2.
Informacje o wynikach przetargu przekazano dostawcom za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru wskazując wybranym oferentom datę i miejsce podpisania umowy.
W dniu 28 października 2004 roku Gmina Słupia reprezentowana przez Wójta p. Lucjana
Markowskiego podpisała umowy: z przedstawicielem PPHU EKOCENTR w Skierniewicach
umowa nr 49 oraz z przedstawicielem „Kopalni Kruszywa, Ŝwir, piasek” umowę nr 50 na
dostawę materiałów budowlanych. Zgodnie z § 3 umów dostawcy zobowiązali się
dostarczyć objęte zamówieniem materiały budowlane w okresie od 28 października do
_____________________________________________________
102
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
30 listopada 2004 sukcesywnie po uzgodnieniu telefonicznym. Podstawę zapłaty zgodnie
z § 5 umowy stanowić miała faktura wystawiona po protokolarnym przyjęciu przez
zamawiającego materiałów budowlanych. Kserokopie umów stanowią załącznik nr 59
do niniejszego protokołu.
Zakupione materiały budowlane w 2004 roku:
- faktura nr 18802/2004/11 z dnia 12 listopada 2004 roku EKOCENTR (pustak i
stal zbrojona) – na kwotę brutto 2.092,80 zł,
- faktura nr 25/04 Kopalnia Kruszywa JeŜów (piasek i Ŝwir) – na kwotę 1.299,30 zł
brutto,
- faktura nr 18599/2004/11 z dnia 8 listopada 2004 roku EKOCENTR – na kwotę
5.541,44 zł brutto,
- faktura nr 18847/2004/11 z dnia 12 listopada 2004 roku EKOCENTR - na kwotę
855,00 zł brutto,
- faktura nr 18830/2004/11 z dnia 12 listopada 2004 roku EKOCENTR – na kwotę
129,60 zł,
- faktura nr 18353/2004/11 z dnia 3 listopada 2004 roku EKOCENTR – na kwotę
3.741,56 zł.
Łączna kwota wydatkowanych środków na materiały budowlane w roku 2004 wynosiła
dla EKOCENTRU 12.360,40 zł brutto i dla Kopalni Kruszywa 1.299,30 zł bruttu, ogółem
koszt materiałów budowlanych to kwota 13.659,70 zł brutto.
Wszystkie materiały odbierane były protokolarnie o czym świadczą adnotacje komisji na
fakturach. Dostawcy przedkładali certyfikaty badań oraz deklaracje zgodności
dostarczanych materiałów.
Ogółem wydatki poniesione na realizację przedmiotowego zadania w 2004 roku
wynosiły;
- koszt materiałów 13.659,70 zł,
- rachunek z 4 grudnia 2004 roku za pełnienie funkcji kierownika budowy (umowa
51/2004) – 900,00 zł,
- rachunek 16/2004 Zakładu Instalatorstwa C.O.i WOD. KAN. Jan Panak
Godzianów za niwelację terenu przy budynku OSP (praca koparki) – 210,00 zł,
- rachunek nr 21/2004 z 7 października 2004 roku za opracowanie opinii
zabezpieczenia przeciwpoŜarowego do projektu zamiennego – 240,00 zł,
- rachunek z 22 września 2004 roku za opracowanie projektu zamiennego na
rozbudowę „Domu StraŜaka w Gzowie” (umowa nr 39/2004)– 2.200 zł,
- rachunek za opracowanie koncepcji rozbudowy i kosztorysu szacunkowego
(umowa o dzieło nr 29/2004) – 500,00 zł.
Ogółem wydatki 2004 roku ze środków Gminy to 17.709,70 zł.
Wykonanie robót zakończył kosztorys powykonawczy sporządzony przez kierownika
budowy. Protokolarnego odbioru robót wykonanych w 2004 roku dokonała 5 osobowa
komisja w składzie przedstawicieli Urzędu Gminy, kierownika budowy, członków OSP w
dniu 24 marca 2005 roku. Zgodnie z powyŜszym wartość wykonanych robót
budowlanych w 2004 roku to kwota 19.675,79 zł w tym 6.016,00 zł to koszty robocizny,
która została wykonana w czynie społecznym przez członków OSP. Kserokopia protokołu
odbioru robót oraz wydruk z ewidencji księgowej Urzędu Gmin za 2004 rok stanowią
załącznik nr 60 do niniejszego protokołu. Zaplanowane środki na 2004 rok przez Radę
Gminy w Słupi to kwota 20.000 zł.
W uchwale budŜetowej na rok 2005 nr XXIV/118/05 z dnia 30 marca 2005 roku
załączniku nr 9 plan nakładów inwestycyjnych na rok 2005 na zadanie „Rozbudowa
straŜnicy OSP Gzów” Rada Gminy w Słupi zaplanowała kwotę 35.000 zł. W załączniku
nr 10 Limit wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym na zadanie
„Budowa garaŜu OSP Gzów” (jak wyjaśnił Wójt Gminy pomimo róŜnej nazwy zapisy
dotyczą tego samego zadania) równieŜ planowana kwota do wydatkowania w 2005 roku
to 35.000 zł oraz w 2006 roku 20.000 zł Kserokopia wymienionej uchwały stanowi
załącznik nr 61 do niniejszego protokołu. W dniu 24 maja 2005 roku OSP w Gzowie
_____________________________________________________
103
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
wystąpiła z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Skierniewicach o zmianę decyzji o
pozwoleniu na rozbudowę Domu StraŜaka załączając do wniosku kolejny zamienny
projekt budowlany. Kontrolujący zwrócili się do Wójta Gminy z zapytaniem, czy Rada
Gminy posiadała wiedzę o kolejnej zmianie projektu, czym spowodowane były powyŜsze
zmiany, które niosły za sobą dodatkowe nakłady w związku z koniecznością
opracowywania kolejnego projektu, kolejnych dodatkowych uzgodnień (jak wykazują
rachunki opracowanie kolejnego projektu to dodatkowy koszt 2.400 zł). Co
uniemoŜliwiało zlecenie wykonania jednego projektu dotyczącego przedmiotowego
zadania i ewentualną częściową jego realizację w miarę posiadanych środków.
Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie stanowi załącznik nr 62 do niniejszego protokołu.
Jak wyjaśnia obecny Wójt po przeanalizowaniu decyzji podejmowanych przez Radą w
okresie 2004-2006 rok (okres zmieniających się kadencji radnych), radni podejmowali
decyzje o rozbudowie przedmiotowego budynku w zaleŜności od moŜliwości finansowych
gminy i „moŜliwości decyzyjnych” poszczególnych radnych.
Nowy projekt zamienny opracował ponownie (….)48 na podstawie umowy zlecenia nr
16/2005 spisanej z Wójtem Gminy p. Lucjanem Markowskim w dniu 12 kwietnia 2005
roku. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosiło 2.400 zł brutto. Projekt obejmował
rozbudowę części frontowej i rozbudowę piętra o powierzchni uŜytkowej dobudowy
210,17m², kubaturze dobudowy 938m³. Na istniejących fundamentach zaprojektowano
rozbudowę piętrową obejmującą następujący zakres uŜytkowy: na parterze garaŜ
samochodowy, magazyn podręczny, korytarz, sanitariat dla kobiet i na piętrze salę
taneczną o powierzchni 91,21m² i taras o powierzchni 30,82m². Kserokopia stron
projektu stanowi załącznik nr 63 do niniejszego protokołu. Taki projekt budowlany
zaakceptowało Starostwo Powiatowe i wydało decyzje nr 11/2005 z dnia 8 czerwca 2005
roku zmieniająca decyzję nr 163/99 z 7 lipca 1999 roku zmienioną decyzją nr 37/2004 z
15 października 2004 roku zatwierdzając jednocześnie zamienny projekt budowlany
rozbudowy „Domu StraŜaka w Gzowie” o podanych wyŜej parametrach. Kserokopia
decyzji stanowi załącznik nr 64 do niniejszego protokołu
Wg kosztorysu w 2005 roku i zatwierdzonego 29 kwietnia 2005 roku przez Wójta Gminy
wartość zaplanowanych robót do wykonania po 2004 roku to 131.403,00 zł netto
160.312,00 zł brutto w tym roboty do wykonania w 2005 roku obejmowały: strop nad
przyziemiem, ściany piętra, ściany poddasza, ścianki działowe i taras o łącznej wartości
42.194 zł. Kserokopia wyciągu z kosztorysu stanowi załącznik nr 65 do protokołu.
Wszystkie roboty budowlane zaplanowane do wykonania w 2005 roku wykonali
członkowie OSP w czynie społecznym pod nadzorem kierownika budowy. Wartość
materiałów niezbędnych do wykonania tych robót to kwota 24.520 zł (wyliczona na
postawie kosztorysu). Dostawcę materiałów budowlanych w 2005 roku wyłoniono w
drodze przetargu nieograniczonego.
Przetarg na materiały budowlane do realizacji zadania w 2005 roku
Decyzją Wójta Gminy Słupia z dnia 23 maja 2005 roku powołano 3 osobowa komisję
przetargową, w skład której wchodzili pracownicy Urzędu. Specyfikacje istotnych
warunków zamówienia zatwierdził Wójt Gminy w dniu 31 maja 2005 roku. Specyfikacja
zawierała w swojej treści:
- informacje o zamawiającym – Urząd Gminy Słupia,
- tryb udzielanie zamówienia,- przetarg nieograniczony,
48
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
104
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
-
-
-
przedmiot zamówienia – dostawa materiałów budowlanych na plac rozbudowy
Domu StraŜaka w Gzowie (łącznie z transportem dostawcy oraz usługa dźwigu
przy montaŜu płyt stropowych), zgodnie z kosztorysem ofertowym materiały te
podzielono na cztery części: I - prefabrykaty Ŝelbetowe, II - materiały budowlane
(cegła, pustaki cement wapno suchogaszone), III – stal zbrojeniowa, IV –
kruszywa,
zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych,
przewidziano moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających do udzielonego
zamówienia podstawowego,
przewidywany termin wykonania zamówienia – 3 miesiące od daty otwarcia ofert,
warunki udziału w postępowaniu – mogli brać udział wykonawcy nie wykluczeni
na podstawie art. 24 ust.1i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający
warunki zawarte w art.22 ust.1. Potwierdzeniem spełnienia wymaganych
warunków były złoŜone oświadczenia,
informacje o sposobie porozumiewania się wykonawców z zamawiającym,
personalia osób uprawnionych do kontaktu z oferentami,
termin związania ofertą – 30 dni od daty wyznaczonej jakom termin składania
ofert,
opis sposobu przygotowania oferty,
miejsce i termin otwarcia ofert – 16 czerwiec 2005 rok godz. 13.00,,
opis sposobu obliczania ceny,
opis kryteriów oceny ofert – jedynym kryterium z wagą 100% była cena, oferta z
najniŜsza cena otrzymywała maksymalna ilość punktów 10 na część zamówienia,
sposób badania ofert,
wybór oferenta,
warunki uniewaŜnienia przetargu,
środki ochrony prawnej.
Integralną częścią specyfikacji były załączniki: formularz ofertowy, formularz kosztorysu
ofertowego, wzór oświadczenia, projekt umowy.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w terminie
od 1-16 czerwca 2005 roku oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu
W terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęły oferty od trzech dostawców:
- oferta nr 1 „Kopalnia Kruszyw, Ŝwir, piasek” Urszula Borowińska – oferta na
dostawę materiałów z IV części – za cenę brutto 2.034,50 zł,
- oferta nr 2 na dostawę materiałów ujętych w części I, II i III kosztorysu
ofertowego złoŜona przez PPHU „EKOCENTR” Ryszard Cywiński Skierniewice z
ceną ofertową 24.829,74 zł brutto,
- oferta nr 3 „Składy budowlane VOX” spółka z o.o. Janikowo k/Poznania Kobylnica
na dostawę materiałów z wszystkich części kosztorysu. Cena oferty 26.010,00 zł
brutto.
Komisja przetargowa dokonała weryfikacji złoŜonych ofert, w wyniku której wszystkie
oferty uznała za waŜne i spełniające określone warunki. Kontrolujący dokonali analizy
złoŜonych ofert pod względem spełniania przez oferentów wymogów specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zgodności treści ofert z treścią specyfikacji, oraz oceny
ofert przez członków komisji przetargowej i nieprawidłowości nie stwierdzono. W wyniku
postępowania na dostawcę materiałów z części IV kosztorysu ofertowego czyli kruszywa
wybrano „Kopalnię Kruszyw Ŝwir, piasek” Urszula Borowińska JeŜów oraz na dostawę
materiałów z części I,II i III wybrano „Składy budowlane VOX Janikowo k/Poznania skład
Łowicz. Oferty te były najniŜsze cenowo.
Z przeprowadzonego postępowania, komisja przetargowa sporządziła na druku ZP-2
protokół oraz na drukach ZP-11, ZP-12 i ZP-14, ZP-18 dokumentację z przebiegu prac
komisji, które zakończyły się w dniu 20 czerwca 2005 roku. Wynik prac komisji i wybór
_____________________________________________________
105
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
wymienionych firm na dostawców materiałów budowlanych, zatwierdził Wójt Gminy
Słupia Lucjan Markowski podpisując protokół z postępowania.
W dniu 23 czerwca 2005 roku wysłano do uczestników postępowania powiadomienia o
wyborze ofert, a w zawiadomieniu skierowanym do wybranych oferentów, zamieszczono
informacje o terminie podpisania umowy (w załączeniu dokumentacji pocztowe
potwierdzenia odbiorów).
W dniu 6 lipca 2005 roku pomiędzy Gminą Słupia w imieniu, której działał Wójt a
Składami Budowlanymi VOX spółka z o.o Janikowo k/Poznania spisano umowę nr 31/05
na dostawę materiałów budowlanych objętych zamówieniem w terminie od 6 lipca 2005
do 16 września 2005 roku sukcesywnie po uzgodnieniu telefonicznym lub pisemnym.
Dostawca zobowiązał się dostarczyć dokumenty badań jakościowych i ilościowych
dostarczanych materiałów. Zgodnie z § 4 umowy odbioru materiałów dokonywać miała
komisja. Za wykonanie przedmiotu umowy określono wynagrodzenie 22.947,50 zł
brutto. W dniu 7 lipca 2005 roku umowę nr 32/05 o podobnej treści na dostawę
kruszywa podpisał Wójt Gminy Słupia p. Lucjan Markowski z właścicielką „Kopalni
Kruszyw Ŝwir i piasek” JeŜów p. Urszulą Borowińską. Wartość wynagrodzenia zgodnie z
ofertą wynosiła 2.034,50 zł brutto. Kserokopie umów stanowią załącznik nr 66 do
protokołu kontroli.
W dniu 20 września 2005 roku komisja w składzie kierownik robót p. Zdzisław Duklas,
pracownicy Urzędu Gminy p. Krystyna Świderek i Mirosław Matulski oraz zarząd OSP
spisała protokół konieczności, który dotyczył wykonania dodatkowych ścianek wewnątrz
budynku i powiększenia tarasu Z wnioskiem o zwiększenie rozmiaru prac wystąpił
Zarząd OSP. Kierownik budowy sporządził wykaz materiałów potrzebnych do wykonania
robót dodatkowych. Umowę nr 31/A/05 na dostawę dodatkowych materiałów zawarł z
firmą Składy Budowlane VOX spółka z o.o. Janikowo k/Poznania Wójt Gminy Słupia w
dniu 23 września 2005 roku. Wartość dodatkowych materiałów wyceniono na kwotę
4.260,09 zł brutto. Kserokopia umowy stanowi załącznik nr 67.
Przetarg na wybór wykonawcy konstrukcji i pokrycia dachu na budynku Domu StraŜaka
w Gzowie – wartość zamówienia 23.191,00 z netto (5.730 euro)
Decyzją z dnia 20 września 2005 roku Wójt Gminy Słupia powołał komisje przetargową
do przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór wykonawcy konstrukcji i
pokrycia dachu na rozbudowanej części budynku Domu StraŜaka w Gzowie zgodnie z
ksiąŜką przedmiarów, opisem robót i dokumentacją projektową.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził Wójt Gminy Lucjan Markowski
w dniu 19 września 2005 roku. Zgodnie wymaganym terminem wykonania zamówienia
był 30 listopad 2005 rok. Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych oraz
ofert wariantowych. Określił warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane
dokumenty potwierdzające ich spełnienie. Tak jak w przypadku postępowania na
udzielenie zamówienia publicznego pn” Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia w Słupi na
potrzeby społeczno-kulturalne społeczeństwa”, zamawiający w specyfikacji
opracowanej dla przedmiotowego postępowania zaŜądał od wykonawców
informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników, oraz
liczebności personelu kierowniczego na dzień składania oferty, nie określając
jednocześnie warunku udziału w postępowaniu. I tak jak opisano wyŜej wartość
powyŜszego zamówienia poniŜej 60.000 euro nie obligowała zamawiającego do Ŝądania
od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu określonych w art.22 ustawy. Spełnienie wymienionych warunków mogły
stwierdzać tylko oświadczenia złoŜone przez wykonawców, ale skoro wolą zamawiający
było Ŝądanie informacji dotyczącej potencjału kadrowego, to jednocześnie zobowiązany
on był do określenia konkretnego warunku. Zamawiający nie moŜe Ŝądać od
wykonawców dokumentu, do którego nie ma określonego warunku. śądanie dokumentu
_____________________________________________________
106
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
bez warunku jest bezprzedmiotowe. Ponadto zamawiający popełniając ten sam
błąd co w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego opisywanego
wyŜej „Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia w Słupi na potrzeby społeczno-kulturalne
społeczeństwa” zaŜądał od wykonawców występujących wspólnie „umowy lub
innego dokumentu potwierdzającego zawarcie konsorcjum” regulującej
współpracę podmiotów”. Zgodnie z art. 23 ust.1 i 2 w obowiązującej wówczas
wersji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,
wykonawcy mogli ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia i wymaganym
od wykonawców w tym przypadku było tylko ustanowienie pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Wyznaczonym terminem składania ofert był 7 październik 2005 roku do godz. 9.00.
Kryterium oceny ofert była cena z wagą 100%.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy Słupia w
dniu 21 września 2005 roku, wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
w okresie od 21 września do 7 października 2005 roku oraz w prasie lokalnej -Tygodnik
Skierniewicki .
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia pobrało trzech wykonawców, natomiast w
terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęły dwie oferty:
-
oferta nr 1 – Blachy Pruszński-KałuŜny Sp. z o.o. Rzgów ul. Rudzka z cena
ofertową brutto 21.513,41 zł,
-
oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „INSBUD” Krzesińscy sp.j
Skierniewice ul Kozietulskiego 40 z ceną ofertową brutto 24.157,02 zł.
W dniu otwarcia ofert zamawiający poinformował o wysokości przeznaczonych środków
na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia a mianowicie: 26.000,00zł.
Komisja przetargowa przystąpiła do prac związanych z udzieleniem przedmiotowego
zamówienia. Jej członkowie złoŜyli na podstawie art.17 ustawy Prawo zamówień
publicznych, na drukach ZP-11 oświadczenia o braku istnienia okoliczności
powodujących wyłączenie ich z udziału w postępowaniu. Takie oświadczenie złoŜył
równieŜ Wójt Gminy p. Lucjan Markowski jako kierownik zamawiającego.
Komisja przetargowa dokonała weryfikacji złoŜonych ofert, w wyniku której uznała obie
oferty za waŜne i poddała je ocenie. Na podstawie oceny wg przyjętego kryterium ceny, jako korzystniejszą wybrano ofertę nr 1 Pruszyński-KałuŜny Sp. z o.o Rzgów z
ceną 21. 513 zł brutto.
Kontrolujący dokonali analizy złoŜonych ofert pod względem spełniania wymogów
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i oceny ofert przez członków komisji
przetargowej. Nie stwierdzono nieprawidłowości w odniesieniu do ocenianych ofert.
Z przeprowadzonego postępowania, komisja przetargowa sporządziła na druku ZP-2
protokół oraz na drukach ZP-12, ZP-14 i ZP-18, dokument obrazujący badanie ofert,
dokumentację z przebiegu prac komisji, które zakończyły się w dniu 11 października
2005 roku - data podpisania przez kierownika zamawiającego dokumentów
przetargowych, zatwierdzając jednocześnie wybór wskazanego oferenta na wykonawcę
przedmiotowego zadania.
Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało wysłane do uczestników postępowania w dniu
21 października 2005 roku, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
W dniu 2 listopada 2005 roku pomiędzy Gminą Słupia reprezentowana przez jej Wójta
Lucjana Markowskiego a wybraną firmą Pruszyński – KałuŜny Rzgów spisano umowę nr
_____________________________________________________
107
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
341/55/05, której przedmiotem było zlecenie wykonania konstrukcji i pokrycia dachu na
rozbudowanym budynku Domu StraŜaka w Gzowie. Niezbędne do wykonania przedmiotu
umowy materiały sprzęt zabezpiecza wykonawca. Termin rozpoczęcia robót wyznaczono
na 4 listopada 2005 rok, zakończenie natomiast na 30 listopada 2005 rok. Na
kierownika robót ze strony wykonawcy zgodnie § z 4 umowy wyznaczono panów
Andrzeja Dobrodzieja oraz Andrzeja Pawełkiewicza. Inspektorem nadzoru ze strony
zamawiającego został p. Zdzisław Duklas. Wynagrodzenie za przedmiot umowy
określono zgodnie z ceną ofertową na 21.513,41 zł brutto, 17.633,04 zł netto. Podstawę
zapłaty miała stanowić faktura wystawiona po protokolarnym odbiorze wykonanych
robót. Termin zapłaty faktury ustalono na 31 stycznia 2006 roku. Kserokopia umowy
stanowi załącznik nr 68 do protokołu.
Zakończenie wykonania prac objętych umową 341/55/05 zgłosił wykonawca w dniu 1
grudnia 2005 roku. Protokolarnego odbioru robót dokonała komisja w składzie
kierownika referatu Urzędu Gminy, kierownika budowy, przedstawiciela wykonawcy,
inspektora nadzoru, prezesa OSP i sołtysa wsi Gzów w dniu 7 grudnia 2005 roku.
Stwierdzono, Ŝe prace wykonano zgodnie z umową i nie stwierdzono usterek. Na tej
podstawie wykonawca w dniu 12 grudnia 2005 roku wystawił fakturę nr
08200/2005/FVS
na kwotę brutto 21.513,41 zł, netto 17.633,94 zł, z terminem
płatności do 31 stycznia 2006 roku.
Wydatki poniesione w roku 2005 na realizację przedmiotowe inwestycji
Za materiały budowlane:
-
faktura VAT nr 28/05 z dnia 25 października 2005 roku – za piasek i pospółkę
Ŝwirową – 1.113,25 zł brutto,
-
faktura VAT nr F001739/05/09-41 z dnia 30 września 2005 roku - za materiały
budowlane (Składy Budowlane Janikowo) – 4.260,09 zł brutto,
-
faktura VAT F0015857/05/09-41 z dnia 14 września 2005 roku za materiały
budowlane (Składy Budowlane Janikowo) – 22.946,08 zł brutto,
Za wykonanie konstrukcji i pokrycie dachu:
-
faktura nr 08200/2005/FVS z 12 grudnia 2005 roku – 21.513,41 zł brutto, (w
2005 zapłacono 1.700,00 zł, natomiast w 2006 19.813,41 zł),
Pozostałe koszty:
- faktura VAT nr 27/2005 z2 maja 2005 roku – za uzgodnienie projektu rozbudowy
146,40 zł brutto,
-
rachunek nr 9/5 z 22 kwietnia 2005 roku
elektrycznej – 400 zł,
- za wykonanie projektu instalacji
-
faktura VAT FS 370/2005 z dnia 10 maja 2005 roku – za tablice informacyjne
budowy – 27,00 zł
-
rachunek z dnia 25 kwietnia 2005 roku - za opracowanie zamiennego projektu
technicznego – 2.400,00 zł,
-
rachunek nr 12/2005 z dnia 4 maja 2005 roku –
zabezpieczenia p.poŜ. do projektu rozbudowy – 240,00 zł,
-
faktura nr 2005022002123 z dnia 31 maja 2005 roku
zabezpieczający tablice informacyjne na budowie – 12,60 zł,
-
faktura VAT F20050255058/LO z dnia 30 września 2005 roku – za ogłoszenie w
prasie lokalnej – 61,00zł,
za
wydanie opinii
–
za
materiał
_____________________________________________________
108
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
-
rachunek za pełnienie obowiązków kierownika budowy z dna 30 czerwca 2005
roku – 1.250 zł,
-
rachunek nr 160/07/05 z 28 lipca 2005 roku za paliwo do samochodu
słuŜbowego Polonez na wyjazdy w sprawach rozbudowy straŜnicy – 53,30 zł
Łącznie w 2005 roku wydatkowano z budŜetu Gminy Słupia na przedmiotową inwestycje
kwotę 34.609,72 zł, (kwotę 19.813,41 zł za wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu
wynikającą z powyŜszego zestawienia zapłacono 30 stycznia 2006 roku). Kserokopia
wydruku z ewidencji konta 080-3 stanowi załącznik nr 69 do niniejszego protokołu.
Rada Gminy w uchwale budŜetowej na 2005 rok na powyŜsze zadanie zaplanowała
środki w wysokości 35.000 zł.
Wg protokołu odbioru robót z dnia 15 marca 2006 roku w okresie od 15 września 2005
roku do 15 marca 2006 roku koszty robocizny wykonanej w czynie społecznym wynosiły
9.192,00 zł, natomiast zuŜycie materiałów (bez wykonania dachu) wynosiły 28.332,02
zł. Kserokopia rozliczenia stanowi załącznik nr 70 do protokołu kontroli.
Uchwałą budŜetową nr XXXII/143/06 z dnia 29 marca 2006 roku Rada Gminy Słupia
określiła w załączniku nr 7 „ Plan nakładów inwestycyjnych na 2006 rok” i w załączniku
nr 8 „Limit wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym” planowane
nakłady do poniesienia w 2006 roku to 81.300 zł oraz nakłady do poniesienia w 2007
roku w kwocie 33.213 zł. Całość nakładów ogółem na powyŜsze zadanie wg załącznika
nr 8 do cytowanej uchwały Rady to kwota 175.677 zł. Uchwałą nr XXXVI/169/06 z dnia
12 lipca 2006 roku Rada Gminy zwiększyła planowaną na 2006 rok kwotę wydatków na
przedmiotowe zadanie z 81.300 zł do kwoty 93.800 zł. Konsekwencją powyŜszego była
zmiana załącznika dotyczącego Limitu wydatków na zadania wieloletnie, wg którego po
zmianach całkowita wartość realizowanej inwestycji „Rozbudowa straŜnicy OSP Gzów”
wynosiła 188.177 zł. Kserokopia wymienionych uchwał stanowi załącznik nr 71 do
niniejszego protokołu.
W dniu 17 lutego 2006 roku w obecności Wójta Gminy, kierownika budowy oraz zarządu
OSP dokonano ustaleń robót, które wykona jednostka straŜy przy budowie straŜnicy
Kserokopia powyŜszych ustaleń stanowi załącznik nr 72.
W dniu 31 maja 2006 roku Wójt Gminy zatwierdził kosztorysy inwestorskie na roboty
zaplanowane do wykonania w 2006 roku w systemie zleconym, a mianowicie roboty
elektryczne i wodnokanalizacyjne o wartości 17.273,85 zł brutto 14.158,89 zł netto i
ogólnobudowlane wykończeniowe na kwotę 95.360,08 zł brutto 78.164 zł netto.
W dniu 6 czerwca 2006 roku Wójt Gminy p. Lucjan Markowski zatwierdził specyfikację
istotnych warunków zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia na „Roboty
budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla porządku publicznego – rozbudowa
Domu StraŜaka w Gzowie” – przetarg poniŜej 60.000 euro.
Roboty obejmowały:
- MontaŜ stolarki okiennej,
- Wykonanie posadzek i podłóg,
- Wykonanie tynków wewnętrznych,
- Wykonanie sufitu podwieszanego,
- Oblicowanie ścian,
- Wykonanie ślusarki,
- Wykonanie tarasu z balustradami,
- Wykonanie schodów ewakuacyjnych,
- Roboty malarskie wewnątrz budynku,
- Wykonanie elewacji budynku,
- Roboty elektryczne,
- Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej.
_____________________________________________________
109
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Zamawiający zastrzegł moŜliwość zmniejszenia zakresu robót: wykonanie schodów
ewakuacyjnych (poz. 37-43 kosztorysu) i elewacji określonych w kosztorysie w (poz.4447). Zamawiający nie dopuścił składana ofert częściowych, nie dopuścił składania ofert
wariantowych, nie przewidział moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Wymagany termin realizacji nie później niŜ do 30 października 2006 roku łączne z
odbiorem. Termin składania ofert upływał zgodnie z treścią specyfikacji 21 czerwca 2006
roku o godz. 10.00. Przyjętym kryterium oceny ofert była cena z wagą 100%.
I tak jak opisywano w poprzednich postępowaniach zamawiający w specyfikacji
zaŜądał od wykonawców informacji o przeciętnej liczbie zatrudnionych
pracowników, oraz liczebności składu personelu kierowniczego nie określając
przy tym Ŝadnego warunku. Jak zauwaŜają kontrolujący było to zamówienie o
złoŜonym i róŜnorodnym charakterze prac a mianowicie; roboty elektryczne,
instalacja wod-kan, stolarka okienna i drzwiowa a mimo to zamawiający nie
określił warunków odnośnie zatrudnienia, które gwarantowałyby prawidłowe
wykonanie prac objętych zamówieniem. Kserokopia specyfikacji stanowi załącznik
nr 73 do protokołu.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono na Portalu Urzędu Zamówień
Publicznych, wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w okresie od 621 czerwca 2006 roku.
W terminie wyznaczonym do składania ofert do zamawiającego wpłynęły trzy oferty:
- oferta nr 1 P.P.H.U Roman Piechota Skierniewice ul. Leśnej Polanki z ceną
ofertową 101.435,23 zł brutto, 83.143,63 zł netto,
- oferta nr 2 „DARBUD” Bogumła Jagiełło Tarnowska Skierniewice ul. Stefana
Batorego 10 z ceną ofertową 153.124,97 zł brutto, 125.512,27 zł netto,
- oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „STIS” Radosław Zieliński
Maków, Dąbrowice 245, z ceną ofertową 151.690,19 zł brutto, 124.336,22 zł
netto.
W dniu 21 czerwca 2006 roku trzy osobowa komisja przetargowa powołana decyzją
Wójta Gminy z dnia 16 czerwca 2006 roku przystąpiła do prac. Na drukach ZP-11 jej
członkowie złoŜyli oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania. Przed
otwarciem ofert przewodnicząca komisji p. Alina Latek podała kwotę jaką zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a mianowicie 88.000 zł. Kserokopia
protokołu z otwarcia ofert stanowi załącznik nr 74 do protokołu. Najtańsza ze
złoŜonych ofert przedstawiała kwotę 101.435,23 zł brutto, czyli przewyŜszała kwotę
przeznaczoną przez zamawiającego na sfinansowanie robót objętych postępowaniem.
Komisja jednak dokonała oceny ofert i wybrała wykonawcę zadania. Wyjaśnienie w
sprawie zapisu w protokole z otwarcia ofert w zakresie przeznaczonej na zadanie kwoty
złoŜył Wójt Gminy, które stanowi załącznik nr 75 do protokołu. Zgodnie z
wyjaśnieniem w protokole podano tylko kwotę zaplanowaną na rok 2006 pomniejszoną o
koszty wynagrodzenia kierownika budowy. Nie dodano kwoty wynikającej z planu
wieloletniego na 2007 w kwocie 33.213 zł, która to kwota przeznaczona była na
realizację robót wchodzących w zakres opisywanego postępowania.
W wyniku analizy i oceny ofert komisja uznała wszystkie oferty za waŜne i wybrała na
wykonawcę zadania oferenta nr 1 P.P.U.H. Roman Piechota Skierniewice z uwagi na
najniŜszą z zaoferowanych cen. Wyniki postępowania zatwierdził Wójt Gminy w dnu 22
czerwca 2006 roku podpisując dokumenty z postępowania.
Informacje o wyborze oferty przekazano wszystkim uczestnikom postępowania,
wywieszono je na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w dniu 6 lipca 2006 roku oraz na
stronie internetowej.
W dniu 20 lipca 2006 roku pomiędzy Gminą Słupia w imieniu, której działał Wójt Lucjan
Markowski a właścicielem firmy P.P.U.H. Roman Piechota podpisano umowę nr 35/2006
na realizację prac objętych postępowaniem przetargowym zgodnie z przedmiarem robót
załączonym do umowy. Termin realizacji zamówienia określono – rozpoczęcie 22
sierpnia 2006 roku, zakończenia 30 października 2006 roku. Kierownikiem robót ze
_____________________________________________________
110
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
strony wykonawcy ustanowiono p. Jana Kuleszę posiadającego uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr 28/77 Skierniewice. Inspektorem
nadzoru ze strony zamawiającego był p. Zdzisław Duklas. Za wykonanie przedmiotu
umowy określono wynagrodzenie zgodne z ofertą w kwocie 101.435,23 zł brutto płatne
po protokolarnym odbiorze robót w dwóch częściach: I część w ciągu 30 dni od daty
wystawienia faktury w kwocie 69.435,23 zł i II cześć w wysokości 32.000 zł w terminie
do 30 marca 2007 roku. Kserokopia umowy stanowi załącznik nr 76 do niniejszego
protokołu.
W dniu 21 sierpnia 2006 roku zleceniodawca Gmina Słupia przekazała wykonawcy plac
budowy na okoliczność czego sporządzono protokół.
W dniu 27 października 2006 roku wykonawca zgłosił gotowość odbioru wykonanych
robót objętych umową nr 35/2006. Protokolarnego odbioru wykonanych robót dokonała
komisja w składzie dwóch pracowników Urzędu Gminy, wykonawcy, kierownika budowy,
inspektora nadzoru w dniu 30 października 2006 roku. Jakość wykonanych robót
oceniono jako dobrą usterek i niedoróbek nie stwierdzono. Wykonawca udzielił gwarancji
na roboty objęte umową na okres 36 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu
odbioru robót. Wykonawca robót wystawił fakturę VAT nr 18/2006 w dniu 6 listopada
2006 roku na kwotę 101.435,23 brutto, którą to jednostka opłaciła pleceniem przelewu
z dnia 30 listopada 69.435,23 zł i 30 marca 2007 roku 32.000 zł.
Poniesione wydatki na realizację powyŜszego zadania w 2006 roku
-
faktura nr 18/2006 z dnia 6 listopada 2006 roku – za roboty wg umowy 35/2006
– 101.435,23 zł ( w roku 2006 zapłacono 69.435,23 zł),
-
rachunki P. Zdzisława Duklasa z 23 sierpnia 2006 roku, 3 kwietnia 2006 roku i z
dnia 28 grudnia 2006 roku za pełnienie funkcji kierownika budowy (inspektora
nadzoru) –3.750 zł,
-
rachunki za opracowanie kosztorysu i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych w 2006 roku – 800,00 zł ,
-
II część opłaty faktury nr 08200/2005/FVS z 12 grudnia 2005 roku) za
konstrukcję i porycie dachu – 19.813,41 zł.
Razem z budŜetu Gminy w 2006 roku wydatkowano kwotę 93.798,64zł. Kwota
wynikającą z budŜetu na powyŜsze zadanie zaplanowana przez Radę Gminy na 2006 rok
to 93.800 zł. Kserokopia wydruku konta 080-3 z 2006 roku stanowi załącznik nr 77 do
protokołu.
W dniu 30 października 2006 komisja w składzie Wójt Gminy, kierownik referatu
rozwoju gospodarczego, inspektor ww. referatu, przedstawiciel P.P.U.H Roman Piechota
wykonawcy robót wykończeniowych, inspektor nadzoru, kierownik budowy, prezes OSP
w Gzowie, dokonała wizji lokalnej na terenie rozbudowy Domu StraŜaka i stwierdzono Ŝe
zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych: przedłuŜenie tarasu i schodów
ewakuacyjnych ze względu na bezpieczeństwo, konieczność zamontowana barier
śniegowych na dachu w związku z powiększeniem się powierzchni dachu, przedłuŜenie
tarasu powodowała konieczność odnowy elewacji budynku, zmieniające się przepisy w
zakresie” gospodarki elektrycznej” jak określiła komisja wymusiły obowiązek montaŜu
nowej skrzynki. WydłuŜenie tarasu stworzyła moŜliwość pozyskania
dodatkowego
pomieszczenia socjalnego, co z kolei pociągnęło za sobą konieczność wykonania innych
robót budowlanych. Kosztorys robót dodatkowych sporządził wykonawca robot głównych
P.P.U.H. Roman Piechota. Wg powyŜszego wartość robót dodatkowych wynosiła
14.395,81 zł. Kserokopia protokołu i kosztorysy stanowią załącznik nr 78 do protokołu.
Umowę nr 13/2007 na wymienione wyŜej roboty dodatkowe podpisał z właścicielem
firmy P.P.U.H. Romanem Piechota, Wójt Gminy p. Mirosław Matulski w dniu 28 marca
2007 roku. Termin wykonania robót ustalono na 16 kwietnia 2007 roku za
_____________________________________________________
111
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
wynagrodzeniem 14.395,81 zł brutto 11.799,8 netto. Kserokopia umowy stanowi
załącznik nr 79 do protokołu. Gotowość odbioru robót zgłosił wykonawca w dniu 10
kwietnia 2007 roku, a protokolarnego ich odbioru dokonała komisja w dniu 11 kwietnia
2007 roku. Stwierdziła ona dobre wykonanie robót, usterek i niedoróbek nie
stwierdzono. Wykonawca udzielił zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy licząc
od dnia odbioru robót i wystawił fakturę nr 2/2007 na kwotę 14.395,81 zł.
Rada Gminy Słupia na rok 2007 w uchwale budŜetowej nr V/17/07 z 21 marca 2007
roku na rozbudowę straŜnicy OSP Gzów zaplanowała kwotę 48.213 zł. Kserokopia
uchwały stanowi załącznik nr 80 do protokołu. Do dnia trwania niniejszej kontroli
Gmina wydatkowała środki w 2007 roku w wysokości łącznej 46.395,81 zł: 32.000 zł
zapłata II części faktury nr 18/2006 z dnia 6 listopada 2006 roku zgodnie z umową nr
35/2006 oraz 14.395,81 zł w oparciu o umowę nr 13/2007 z dnia 28 marca 2007 roku.
Łącznie od 1998 roku do dnia trwania niniejszej kontroli z budŜetu Gminy Słupia na
rozbudowę straŜnicy OSP Gzów wydatkowano kwotę 201.358,36 zł. Nie dokonano
całkowitego rozliczenia zrealizowanego zadania i nie zewidencjonowano jej w księgach
środków trwałych w Ŝadnej z jednostek.
Jak opisano wcześniej nieruchomość, na której usytuowany jest rozbudowywany
budynek stanowi własność OSP Gzów, czyli stowarzyszenia. W wydawanych decyzjach
Starostwa Powiatowego w Skierniewicach akceptujących kolejne projekty i
zezwalających na rozbudowę, to OSP w Gzowie występuje jako inwestor zadania.
Ponadto projekty rozbudowy istniejącego budynku wskazują, Ŝe przeznaczenie
uzyskanych w trakcie rozbudowy pomieszczeń nie jest związane całkowicie z
utrzymaniem gotowości bojowej OSP (sala taneczna, taras), na które to wydatki z
budŜetu zezwalają przepisy art.32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpoŜarowej (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. nr 147, poz. 1229 ze zm). Wg
powyŜszego przepisu jednostka samorządu terytorialnego realizując zadanie własne
określone w art.7 ust.1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 roku (tekst jednolity z 2001 roku
Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zm.) ponosi koszty wyposaŜenia, utrzymania, bezpłatnego
umundurowania i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straŜy poŜarnej.
Kontrolujący zwrócili się z zapytaniem do Wójta Gminy w Słupi czy posiadał wiedzę na
temat przeznaczenia pomieszczeń uzyskanych w trakcie rozbudowy przedmiotowego
budynku, na którą to rozbudowę Gmina w okresie lat 1998-2007 poniosła koszty w
wysokości 201.358,36 zł. Wyjaśnienie stanowi załącznik nr 81 do protokołu kontroli.
Zgodnie z treścią wyjaśnienia w trakcie realizacji inwestycji, funkcję Wójta pełnił
niepracujący obecnie p. Lucjan Markowski. Wg wiedzy obecnego Wójta część
uzyskanych w trakcie realizacji rozbudowy pomieszczeń np. garaŜ wraz z zapleczem
wykorzystywany będzie na przechowywanie sprzętu ppoŜ. Pomieszczenia na piętrze,
które jak wyjaśnił Wójt „niefortunnie nazwano salą taneczną” będą wykorzystywane na
zebrania i szkolenia członków OSP oraz na uroczystości szkolne, wiejskie oraz jako sala
ćwiczeń gimnastycznych dla dzieci uczących się w tymŜe budynku.
IX.
EWIDENCJA MAJĄTKU GMINY. INWENTARYZACJA
1. ZASADY EWIDENCJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH
(EWIDENCJA ILOŚCIOWA, ILOŚCIOWO–WARTOŚCIOWA)
W Urzędzie Gminy Słupia prowadzona jest ewidencja syntetyczna i analityczna
składników majątkowych a zasady prowadzenia tej ewidencji zostały ustalone
zarządzeniem Wójta Gminy nr 01/2006 z dnia 3 stycznia 2006 roku.
_____________________________________________________
112
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Zgodnie z rozdziałem V Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów
finansowo-księgowych
za
gospodarkę
majątkiem
trwałym
wyznacza
się
odpowiedzialnych pracowników. Pracownik składa oświadczenie o odpowiedzialności
materialnej. Znajdujący się majątek trwały musi być oznaczony inicjałem jednostki i
odpowiednio ocechowany. Pracownik ma obowiązek prowadzić ewidencję analityczną
środków trwałych i wyposaŜenia w ksiąŜce inwentarzowej odrębnie dla środków trwałych
i wyposaŜenia
Ewidencja syntetyczna i analityczna składników majątkowych Urzędu Gminy Słupia
prowadzona jest w Urzędzie Gminy, ewidencja składników majątkowych będących na
wyposaŜeniu poszczególnych jednostkach organizacyjnych prowadzona jest w tych
jednostkach.
Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych majątku jednostki prowadzona jest w sposób ilościowowartościowy. Ewidencja materiałów: olej opałowy dla Urzędu gminy i budynku Ośrodka
Zdrowia ewidencjonuje się na koncie 310, natomiast pozostałe materiały księguje się w
koszty po zakupie z pominięciem konta 310 a na koniec roku po ich zinwentaryzowaniu
podlegały ewidencji na koncie 310.
Jednostka ubezpieczyła posiadany majątek na wypadek ognia, kradzieŜy z włamaniem,
rabunku i innych zdarzeń losowych w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
Biuro Regionalne w Łodzi. Ubezpieczenie obejmowało budynki Urzędu Gminy Słupia,
garaŜ, budynek agronomówki, budynki straŜnicy w Słupi, w Modle, w Czowie, Zagórzu,
Krosnowie, budynek zaplecza stadionu, mienie w budynku Urzędu Gminy, gotówka w
kasie pancernej, gotówka w transporcie. Analizowana polisa nr OG 170882 obejmowała
okres od 1 listopada 2006 roku do 31października 2007 roku.
2. EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH – KONTO 011, 013.
2.1. Urządzenia księgowe
Zasady prowadzenia ewidencji składników majątkowych wynikają z obowiązującego w
jednostce Zakładowego planu kont w zakresie odnoszącym się do kont 011, 013, 020,
071 i 072. Ponadto w rozdziale V instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów
finansowo – księgowych określono, iŜ dowodami stanowiącymi podstawę do
ewidencjonowania zmian wartości majątku trwałego jednostki są m.in. protokoły:
przyjęcia środka trwałego w uŜywanie - OT, protokół zdawczo – odbiorczy - PT,
likwidacja środka trwałego - LT.
Ewidencja księgowa syntetyczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych
prowadzona jest w programie komputerowym na kontach 011 i 013. Ewidencja
analityczna środków trwałych prowadzona jest w ksiąŜce środków trwałych, ewidencja
analityczna pozostałych środków trwałych prowadzona jest w ksiąŜkach inwentarzowych.
Przeprowadzono kontrolę ksiąŜek środków trwałych i pozostałych środków trwałych
prowadzonych w Urzędzie i stwierdzono, Ŝe podzielono je na podstawowe środki trwałe,
a te na 8 grup zgodnie z obowiązującą klasyfikacją rodzajową KŚT wprowadzoną
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku (Dz. U. 112, poz. 1317 ze
zm.), oraz pozostałe środki trwałe. Ewidencję pozostałych środków trwałych prowadzi
kasjer Urzędu Gminy p. Liliana StrzyŜ. Kontrolując zapisy w ksiąŜkach
inwentaryzacyjnych stwierdzono, Ŝe w ksiąŜce środków trwałych dokonywano
niedozwolonego korektorowania zapisów (w 10 przypadkach), działania takie jest
nieprawidłowe o czym poinstruowano Skarbnika Urzędu prowadzącego ewidencję o
prawidłowym sposobie dokonywania zmian błędnych zapisów.
_____________________________________________________
113
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Analiza zapisów w ksiąŜce środków trwałych wykazała, Ŝe ujęte w niej zostały grunty i
drogi gminne, których właścicielem była kontrolowana jednostka.
2.2. Udokumentowanie obrotów na kontach (zwiększenia, zmniejszenia) 2006 rok
Konto 011
Na podstawie analizy zapisów ewidencji syntetycznej i analitycznej ustalono, Ŝe wartość
środków trwałych na 1.01.2006r. wynosiła 6.281.320,82 zł brutto, na 31.12.2006r.
6.837.246,19 zł bruttoł, w trakcie roku wystąpiły zwiększenia na kwotę 555.925,37 zł.
W celu sprawdzenia dokumentacji stanowiącej podstawę dokonywania zwiększeń
wartości majątku, skontrolowano wszystkie operacje ich dotyczące:
-
PK 1253 z dnia 29 grudnia 2006 roku na kwotę 169.180,14 zł, sporządzone na
podstawie protokołu OT nr 6/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku, dotyczącego
rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja części budynku Ośrodka
Zdrowia w Słupi na potrzeby społeczno-kulturalne społeczeństwa”. Do protokołu
załączono rozliczenie zrealizowanej i oddanej do uŜytku inwestycji, które
podpisała kierownik referatu p. Krystyna Swiderek. Protokół OT zatwierdził Wójt i
Skarbnik Gminy. Środki zakupione na wyposaŜenie adoptowanego budynku
zaewidencjonowano na koncie 013 (polecenie księgowania na kwotę 41,478,00
zł),
-
PK 1254 z dnia 29 grudnia 2006 roku na kwotę 85.434 zł, sporządzone na
podstawie OT nr 05/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku, dotyczącego rozliczenia
zadania „Adaptacja budynku we wsi Winna Góra na potrzeby społecznokulturalne społeczeństwa”. Do protokołu załączono rozliczenie rzeczowofinansowe przedmiotowego zadania na łączna kwotę 98.235,59 zł, z czego
12.801
zł
stanowiące
wartość
wyposaŜenia
adoptowanego
budynku
zewidencjonowano w pozostałych środkach trwałych. Protokół OT zatwierdził
Wójt i Skarbnik Gminy,
-
PK 710 z dnia 31 lipca 2006 roku na kwotę 79.663,06 zł, sporządzone na
podstawie protokołu OT nr 01/2006 z dnia 31 lipca 2006 roku, dotyczącego
zakończenia i rozliczenia inwestycji pn:” Przebudowa drogi gminnej nr 115204E
przez wieś Zagórze”. Do protokołu załączono zestawienie rzeczowo-finansowe
robót wykonanych przy przebudowie przedmiotowej drogi. Protokół OT
zatwierdził Wójt i Skarbnik Gminy oraz jako przyjmująca pieczę nad przyjętym
środkiem trwałym podpisała kierownik referatu rozwoju gospodarczego p.
Krystyna Świderek,
-
PK 1102 z dnia 30 listopada 2006 roku na kwotę 4.995,90 zł, sporządzone na
podstawie OT nr 04/2006 z dnia 30 listopada 2006 roku, dotyczącego
zakończenia i rozliczenia wykonania zadania „Utwardzenie placu przy budynku
OSP Krosnowa”. Do protokołu OT załączono protokół odbioru wykonanych robót.
Dokument OT zatwierdzili z upowaŜnienia Wójta Sekretarz Urzędu p. Alina Latek i
Skarbnik Gminy,
-
PK 1103 z dnia 30 listopada 20067 roku na kwotę 90.772,21 zł, sporządzone na
podstawie OT nr 03/2006 z dnia 30 listopada 2006 roku, na okoliczność oddania
do uŜytkowania wybudowanego mostu we wsi Modła. Do protokołu złączono
_____________________________________________________
114
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robót. Protokół OT zatwierdzili
Sekretarz i Skarbnik Gminy Słupia,
-
PK 1101 z dnia 30 listopada 2006 roku na kwotę 46.543,01 zł, sporządzone na
podstawie protokołu OT nr 02/2006 z dnia 30 listopada 2006 roku, dotyczącego
wykonania utwardzenia pobocza przy drodze we wsi Słupia i ułoŜenie w ciągu
pieszym nawierzchni z kostki brukowej. Do protokołu OT załączono zestawienie
rzeczowo-finansowe
robót
wykonanych
przy
przedmiotowej
inwestycji
sporządzone dnia 27 listopada 2006 roku przez kierownika referatu rozwoju
gospodarczego. Protokół OT zatwierdzili Sekretarz i Skarbnik Urzędu Gminy,
-
PK 1278 z dnia 29 grudnia 2006 roku na kwotę 72.720 zł, sporządzone na
podstawie protokołów OT z dnia 29 grudnia 2006 roku nr 09/2006, nr 10/2006,
1/2006 dotyczące oszacowania skomunalizowanych decyzjami Wojewody
Łódzkiego działek nr 19,180,428,112/1,296 i 106 pod drogami Słupia-Zagórze,
Zagórze, Nowa Krosnowa. Pod protokoły OT załączono szacunki wartości
poszczególnych działek, które sporządziła trzyosobowa komisja gminna po
zasięgnięciu opinii rzeczoznawcy z Biura Wycen i Obsługi Nieruchomości.
Protokoły OT zatwierdził Wójt Gminy p. Mirosław Matulski i Skarbnik Gminy,
-
PK 1186 z dnia 29 grudnia 2006 roku na kwotę 3.279,00 zł, sporządzone na
podstawie OT nr 09/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku dotyczące zakupionego
zestawu komputerowego. Pod protokół załączono fakturę VAT nr 01347/2006/S z
dnia 27 grudnia 2006 roku. OT zatwierdzili Wójt i Skarbnik Gminy,
-
PK 1195 z dnia 29 grudnia 2006 roku na kwotę 3.337,46 zł, sporządzone na
podstawie OT nr 10/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku obejmującego zakup
zestawu komputerowego dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Pod protokołem OT znajdowała się faktura VAT nr 719/06FK z dnia
28 grudnia 2006 roku. OT jako zespół przyjmujący zatwierdzili Wójt i Skarbnik
Gminy.
Przeprowadzona kontrola przychodów i rozchodów nie wykazała nieprawidłowości w
zakresie ewidencjonowania wymienionych wyŜej składników majątkowych. Jak opisano
wyŜej podstawą przyjęcie środka trwałego do ewidencji był dokument OT potwierdzający
datę i miejsce przyjęcia środka trwałego do uŜywania. Dokumenty OT posiadały ponadto
nazwę środka trwałego, jego identyfikację, charakterystykę techniczno-uŜytkową,
miejsce wprowadzenia środka do uŜywania, wartość początkową, podpis osoby
przyjmującej środek trwały do uŜywania oraz dane ewidencyjno-księgowe (konta
księgowe, nr dokumentu w ewidencji oraz pozycję księgową).
Konto 013
Na podstawie analizy zapisów ewidencji księgowej ustalono, Ŝe wartość pozostałych
środków trwałych na 1.01.2006 rok wynosiła 196.174,87 zł, na 31.12.2006 rok to kwota
282.798,80 zł. W trakcie roku wystąpiły zwiększenia na kwotę 90.284,63 zł,
zmniejszenia na 3.660,70 zł.
W celu sprawdzenia dokumentacji będącej podstawą dokonanych operacji na tym
koncie, przeprowadzono kontrolę zwiększeń i zmniejszeń majątku - operacje największe
kwotowo:
- na postawie faktury VAT nr 6197/8058/2006 z dnia 31 marca 2006 roku przyjęto
do księgi inwentarzowej w dziale XXIV poz. 149 i 129 myjkę do samochodu
poŜarniczego na kwotę 1.796,20 zł,
- na podstawie faktury VAT nr 270 z dnia 28 grudnia 2006 roku przyjęto na stan
szafę biurową na potrzeby GOPS w Słupi o wartości 430 zł, którą
zaewidencjonowano w ksiąŜce inwentarzowej w dziale I poz. 10,
_____________________________________________________
115
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
na podstawie faktury VAT nr 198, przyjęto na stan podcinarkę spalinową na
kwotę 1.520 zł, którą zaewidencjonowano w ksiąŜce inwentarzowej w dziale XXIV
pod. poz. 150,
- na podstawie faktury VAT nr 36427 z dnia 1 czerwca 2006 roku przyjęto na stan
aparat cyfrowy i ładowarkę dla potrzeb komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za kwotę 688,90 zł, które zaewidencjonowano w dziale XXIV poz.
151,
- na podstawie faktury VAT nr nr 11/2006 z 21 lutego 2006 roku przyjęto na stan
zestaw nagłaśniający o wartości 650,00zł, który zaewidencjonowano w ksiąŜce
inwentarzowej w dziale XXIV pod. poz.152.
Na odwrocie skontrolowanych faktur odnotowano, Ŝe zakupione wyposaŜenie wpisano do
ksiąŜki inwentarzowej
-
2.3. Prawidłowość stosowanych odpisów umorzeniowych - 2006 rok
W kontrolowanej jednostce zgodnie z rozdziałem II opracowanych zasad polityki
rachunkowości, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy
zastosowaniu stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, przyjmując, Ŝe środki trwałe amortyzuje się (umarza) jednorazowo za okres
całego roku. Jednorazowo przez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do uŜytkowania
umarza się następujące środki trwałe: ksiąŜki i inne zbiory biblioteczne,
umundurowanie, środki dydaktyczne słuŜące do nauczania i wychowania w szkołach,
meble i dywany, pozostałe środki trwałe (wyposaŜenie) o wartości nie przekraczającej
3.500 zł.
Obliczenia wysokości umorzeń dokumentowano w tabelach amortyzacyjnych środków
trwałych, następnie kwotę umorzenia księgowano w ewidencji księgowej na koncie 071.
Umorzeń pozostałych środków trwałych dokonywano w momencie oddania do
uŜytkowania na koncie 072.
Kontroli poddano wysokość zastosowanych stawek umorzeń w odniesieniu do:
budynków, budowli (grupa 1 do 15 pozycji), kotłów i maszyn energetycznych (grupa 3
do 2 pozycji), zestawów komputerowych (grupa 4 do 16 pozycji), urządzeń technicznych
(grupa 6 do 3 pozycji), środków transportu ( grupa 7 do 10 pozycji). Ogółem
sprawdzono zastosowanie stawek umorzeniowych do 46 pozycji z 5 grup rodzajowych
środków trwałych. Nieprawidłowość w wysokości zastosowanych stawek nie stwierdzono.
W 2006 roku wartość umorzenia wynosiła 286.433,51 zł , wartość umorzenia na koniec
roku wynosiła 2.239.906,35 zł, wartość umorzenia na początku 2006 roku
1.953.472,84zł.
Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na początku 2006 roku to kwota
28.221,01 zł, umorzenie w 2006 roku to kwota 6.698,98 zł wartość umorzenia na koniec
roku 34.919,99zł. Umorzenie pozostałych środków trwałych na początek roku 2006
wynosiło 224.395,88 zł, umorzenia w trakcie roku 96.983,61 zł, zmniejszenia 3.660,70
zł minus umorzenia wartości niematerialnych i prawnych księgowanych w
korespondencji z kontem 020, umorzenia pozostałych środków trwałych wynosiło na
koniec 2006 roku 282.798,80 zł.
Skontrolowano zapisy bilansu Urzędu Gminy na koniec 2006 roku w odniesieniu do
środków trwałych, stwierdzono, Ŝe wartość (netto) środków trwałych po umorzeniu
wynikająca z ewidencji księgowej była zgodna z ich wartością wykazaną w bilansie.
_____________________________________________________
116
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
3.EWIDENCJA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH – KONTO 020.
PRAWIDŁOWOŚĆ STOSOWANYCH ODPISÓW UMORZENIOWYCH
W Urzędzie Gminy ewidencja wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest na
koncie 020, ewidencjonowane na nim są programy komputerowe. Ewidencja
syntetyczna prowadzona jest w programie komputerowym, ewidencja analityczna w
ksiąŜce środków trwałych.
Saldo konta 020 na 1.01.2006 rok wynosiło 28.221,01 zł, w trakcie roku wystąpiły
zwiększenia na kwotę 6.698,98 zł (cztery pozycje) i na 31.12.2006 rok saldo konta
wynosiło 34.919,99 zł. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych dokonywano na
koniec roku jednorazowo, kwotę umorzeń ewidencjonowano na koncie 072. Dane w
ewidencji księgowej konta 020 są zgodne z danymi wykazanymi w bilansie.
4.EWIDENCJA POZOSTAŁYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH (MATERIAŁY,
FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY)
Gmina Słupia nie posiada finansowego majątku trwałego, nie prowadzi ewidencji konta
030.
Zagadnienia dotyczące gospodarki materiałowej w Urzędzie Gminy Słupia w bardzo
ograniczonym zakresie opisano w rozdziale VI Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu
dokumentów finansowo-księgowych, gdzie ograniczono się tylko do zapisu o treści „za
prawidłową gospodarkę materiałową odpowiedzialny jest pracownik Wydziału
Organizacji.
Zakupione
materiały
pracownik
rozdysponowuje
zgodnie
z
zapotrzebowaniem. Fakt otrzymania materiałów potwierdzany jest na odwrocie
rachunku lub rozdzielniku sporządzonym przez pracownika Wydziału Organizacyjnego”.
Nie opisano zasad i form udokumentowania wydawanych przez odpowiedzialnego
pracownika materiałów. Jak ustalili kontrolujący odpowiedzialność za zaopatrzenie
Urzędu w materiały biurowe oraz ich ewidencję ilościową powierzono w 2006 roku
referentowi p. Justynie Józefeckiej, natomiast z dniem 1 marca 2007roku
odpowiedzialność za powyŜsze powierzono pracownicy sekretariatu – p. Annie Klimczyk.
Zakupione materiały biurowe ewidencjonowane przez ww. pracowników w rejestrze
materiałów biurowych gdzie odnotowywano kolejny numer zapisu, datę zakupu, nr
rachunku i nazwisko kupującego materiały, ilość zakupionego materiału wg faktury, stan
po zakupie czy wydaniu. Zakupione materiały biurowe przechowywane są w szafie i
wydawane w miarę potrzeb dla pracowników urzędu. W roku 2006 pracownicy nie
kwitowali potwierdzenia odbioru wydanych materiałów.
Z informacji uzyskanych od Skarbnika Gminy wynika, Ŝe zakupione materiały biurowe
księgowano bezpośrednio w koszty konto 400, nie ujmowano ich na koncie 310, chociaŜ
nie były one zakupywane tylko na bieŜące potrzeby. Pozostałe na koniec roku zapasy
materiałów biurowych podlegały inwentaryzacji oraz wycenie ilościowej i wartościowej
na podstawie danych z ostatnio zakupionych faktur. Z inwentaryzacji materiałów
biurowych przeprowadzonej w dniu 29 grudnia 2006 roku wynika, Ŝe wartość
pozostałych zapasów wynosiła 805,39 zł. Taką wartość naleŜało przeksięgować z konta
400 na konto 310, które zgodnie z zakładowym planem kont słuŜyło ewidencji zapasów
materiałów. Takiego
zapisu w ewidencji księgowej
konta 310 nie odnotowano.
Kserokopia arkusza spisowego nr 24 oraz wydruk konta 310 stanowią załącznik nr 82
do niniejszego protokołu. Na koncie 310 ewidencjonowano tylko pozostałość oleju
opałowego dla budynku UG i budynku Ośrodka Zdrowia oraz pozostałe
zinwentaryzowane na koniec roku paliwo z samochodów straŜackich. Na 31 grudzień
2006 rok wartość wymienionych materiałów (olej i paliwo) wynosiła 9.603,82 zł i takie
_____________________________________________________
117
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
dane ujęte zostały w bilansie na 31 grudnia 2006 rok. Nie ujęto w bilansie wartości
pozostałych materiałów biurowych w kwocie 805,39 zł.
Jednostka nie prowadziła ewidencji zakupionych środków czystości. Odbiór zakupionych
środków jak wyjaśnia p. Skarbnik bezpośrednio na fakturze, kwitowała sprzątaczka, a
wartość ich zakupu księgowano w koszty. Z informacji p. Skarbnik wynika, Ŝe zakupu
środków czystości dokonywano na bieŜąco.
Testy kontrolne dotyczące ewidencji majątku stanowią załącznik nr 83 do protokołu
kontroli.
5.INWENTARYZACJA
5.1. Instrukcja inwentaryzacyjna. Terminy przeprowadzania
inwentaryzacji
Zagadnienia związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji uregulowano w instrukcji
inwentaryzacyjnej zatwierdzonej w załączniku nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy nr
01/06 z dnia 3 stycznia 2006 roku w sprawie zasad polityki rachunkowości dla Urzędu
Gminy Słupia. Określono w niej terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji,
zasady przeprowadzenie inwentaryzacji, opisano obieg dokumentów dotyczących
inwentaryzacji i rozliczeń róŜnic inwentaryzacyjnych oraz obowiązki komisji
inwentaryzacyjnej.
Celem przeprowadzenia inwentaryzacji było ustalenie rzeczywistego stanu składników
majątkowych jednostki, w tym: dokonanie spisu rzeczowych i pienięŜnych składników
majątkowych, uzgodnienie sald aktywów i pasywów, ich wycena, rozliczenie ze stanem
ewidencyjnym, w tym równieŜ rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych,
prawidłowości zabezpieczeń mienia przed zniszczeniem, poŜarem uszkodzeniem lub
kradzieŜą.
Z uwagi na to, Ŝe składniki majątku jednostki znajdują się na terenie strzeŜonym
majątek jest objęty ewidencją ilościowo-wartościową ustalono terminy przeprowadzania
inwentaryzacji:
- na ostatni dzień roku obrotowego inwentaryzacji podlegały w drodze spisu z natury:
aktywa pienięŜne, czyli krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy (z wyjątkiem
gromadzonych na rachunkach bankowych), papiery wartościowe i rzeczowe składniki
aktywów obrotowych (produkty w toku produkcji, nie zuŜyte materiały i towary
odpisywane w koszty w momencie ich zakupu, produkty gotowe odpisywane w koszty w
momencie wytworzenia),
- na ostatni kwartał roku obrotowego do 15 dnia następnego roku inwentaryzacji
podlegały w drodze spisu z natury znajdujące się na terenie niestrzeŜonym lub na trenie
strzeŜonym lecz nie objęte ewidencją ilościowo-wartościową: zapasy materiałów,
półproduktów, produktów gotowych, środków trwałych (z wyjątkiem gruntów i środków
trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony) znajdujących się na ternie
niestrzeŜonym, maszyny i urządzenia objęte inwestycją rozpoczętą, znajdujące się na
terenie niestrzeŜonym, składniki majątkowe objęte ewidencją ilościową, składniki
majątkowe będące własnością obcych jednostek,
- na ostatni dzień kaŜdego roku obrotowego z rozpoczęciem w ciągu IV kwartału i
zakończeniem do 15 stycznia następnego roku inwentaryzacji podlegały w drodze
weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z danymi
wynikającymi z dokumentów: grunty, środki trwałe, do których dostęp jest znacznie
utrudniony, naleŜności sporne i wątpliwe, a takŜe dochodzone na drodze sądowej,
_____________________________________________________
118
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
naleŜności i zobowiązania wobec pracowników, naleŜności i zobowiązania z tytułów
publiczno-prawnych, inwestycje rozpoczęte, wartości niematerialne i prawne, rozliczenia
między okresowe czynne i bierne, przychody przyszłych okresów, rezerwy, fundusze
specjalne, aktywa i pasywa ewidencjonowane na kontach pozabilansowych np.
zobowiązania warunkowe.
Zgodnie z instrukcją do wszystkich metod przeprowadzania inwentaryzacji powinna być
sporządzona odpowiednia dokumentacja:
arkusze spisu z natury,
inwentaryzacyjny protokół kasy,
oświadczenia osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie,
protokół weryfikacji sald,
potwierdzenie sald od kontrahentów,
zestawienie róŜnic inwentaryzacyjnych,
protokół komisji w sprawie róŜnic,
decyzje Wójta w sprawie róŜnic inwentaryzacyjnych.
Do prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji Wójt w
zarządzenia powołuje komisję inwentaryzacyjną.
-
drodze
5.2. Prawidłowość przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji
Zarządzeniem nr 30/06 z dnia 12 grudnia 2006 roku Wójt Gminy zarządził
przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy, w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Jednostkach Ochotniczych StraŜy PoŜarnych,
Gminnym Ośrodku Oświaty Kultury i Sportu i w tym celu powołał trzyosobową komisje
inwentaryzacyjną i cztery dwuosobowe zespoły spisowe. Inwentaryzacją naleŜało objąć
środki trwałe, środki trwałe w uŜywaniu, środki pienięŜne, naleŜności i zobowiązania,
środki trwałe w budowie, druki ścisłego zarachowania. Określony termin
przeprowadzenia inwentaryzacji to okres od 15 grudnia 2006 roku do dnia 31 grudnia
2006 roku wg ustalonego harmonogramu. Szczegółową kontrolą objęto inwentaryzację
przeprowadzoną w Urzędzie Gminu.
W dniu 12 grudnia 2006 roku osoby odpowiedzialne materialnie za inwentaryzowane
składniki tj. Krystyna Świderek i Alina Latek odpowiedzialne za środki trwałe, Liliana
StrzyŜ odpowiedzialna za pozostałe środki trwałe, Justyna Józefecka odpowiedzialna za
materiały, Liliana StrzyŜ za środki pienięŜne i GraŜyna Szczepaniak za naleŜności i
zobowiązania, podpisały oświadczenia, Ŝe wszystkie dowody przychodów i rozchodów
składników majątkowych z poszczególnych grup przekazano do księgowości i zostały
one ujęte w księgach inwentarzowych.
Przeprowadzona kontrola dokumentacji inwentaryzacyjnej wykazała, Ŝe:
spisu dokonano na 24 arkuszach spisowych, traktowanych jako druki ścisłego
zarachowania, przed wydaniem zostały one ponumerowane opatrzone pieczęcią
Urzędu Gminy Słupia i zaewidencjonowane w ksiąŜce druków ścisłego
zarachowania,
-
-
spisu inwentaryzacyjnego dokonał zespół spisowy w składzie i terminie zgodnym
z zarządzeniem Wójta Gminy,
-
stwierdzono, Ŝe spisu środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych dokonywano na odrębnych arkuszach spisu
z natury, spisu składników majątkowych z kaŜdego pola spisowego dokonywano
równieŜ na odrębnych arkuszach spisowych, korekty błędnych zapisów na
arkuszach
dokonywano
zgodnie
z
regulacją
zawartą
w
instrukcji
inwentaryzacyjnej, wyceny zinwentaryzowanych składników majątkowych,
_____________________________________________________
119
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
dokonał pracownik urzędu podinspektor w referacie finansowym p. Agnieszka
Mikina,
-
zespół spisowy sporządził sprawozdanie z przebiegu spisu z natury, z którego
wynika, Ŝe spis rozpoczęto 20 grudnia i zakończono 29 grudnia 2006 roku,
-
dokonano zestawienia róŜnic inwentaryzacyjnych a mianowicie w pozostałych
środkach trwałych na kwotę 1.158 zł i środkach trwałych na kwotę 6.616,46 zł.
RóŜnice wynikały z zakupów środków dokonanych po zakończonym spisie z
natury a mianowicie komputera osobistego notebook i zastawu komputerowego z
drukarką oraz zakupu aparatu fotograficznego i radiomagnetofonu. RóŜnice te
zatwierdził Wójt Gminy z poleceniem doksięgowania ich na odpowiednich
kontach,
-
inwentaryzacji gruntów, środków trwałych w budowie, środków trwałych trudno
dostępnych oglądowi dokonano w drodze weryfikacji i porównania danych
księgowych z odpowiednimi dokumentami czego potwierdzeniem są protokoły
weryfikacji aktywów i pasywów,
-
w odniesieniu do naleŜności i zobowiązań uzyskano potwierdzenia sald przez
wysłanie do kontrahentów informacji o ich wysokościach wynikających z ksiąg
rachunkowych. NaleŜności (konto 201) wg ewidencji księgowej na 31 grudnia
2006 roku wynosiły 1.619,84 zł według protokołów weryfikacji oraz potwierdzeń
uzyskanych od kontrahentów naleŜności stanowiły kwotę 1.466,15 zł. RóŜnicę w
kwocie 153,69 zł stanowiły naleŜności od dwóch osób fizycznych. Zobowiązania
wg ewidencji księgowej na 31 grudnia 2006 roku wynosiły 37.491,68 zł i taką
kwotę wykazują potwierdzenia sald oraz protokoły weryfikacji,
-
komisja inwentaryzacyjna sporządziła sprawozdanie z przeprowadzonej
inwentaryzacji, w którym odnotowano jej wyniki, oraz dwa zbiorcze protokoły
weryfikacji aktywów i pasywów. Wynika z nich zgodność wartości składników
majątkowych spisanych w trakcie inwentaryzacji z ewidencją księgową,
-
po inwentaryzacji osoby odpowiedzialne za powierzone mienie złoŜyły zgodnie z
wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do instrukcji inwentaryzacyjnej,
oświadczenia informujące, Ŝe spisem z natury objęto wszystkie znajdujące się w
placówce składniki majątkowe, Ŝe nie wnoszą uwag i zastrzeŜeń do pracy komisji
i zespołu spisowego oraz zastrzeŜeń do wyceny składników majątkowych.
W dniu 29 grudnia 2006 roku zespół spisowy w składzie określonym w zarządzeniu nr
30/2006 Wójta Gminy Słupia dokonał inwentaryzacji kasy, podlegały jej środki
pienięŜne, znaki skarbowe, kwitariusze K-103, dowody KP, blankiety czekowe i arkusze
spisu z natury. W sporządzonym protokole odnotowano zgodny z raportem stan gotówki
oraz stwierdzono zgodny stanu druków ścisłego zarachowania wykazanych w protokole z
inwentaryzacji kasy z ksiąŜką druków ścisłego zarachowania.
X.
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TREYTORIALNEGO
I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ - 2006 ROK
Uchwałą nr XXXII/147/06 z dnia 29 marca 2006 roku Rada Gminy Słupia podjęła
decyzję o przekazaniu Powiatowi Skierniewickiemu w ramach pomocy środki finansowe
w formie dotacji celowej:
_____________________________________________________
120
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
-
w wysokości 8.000 zł (nie więcej niŜ 50% wartości zadania) na
odwodnienie drogi powiatowej nr 1320E Borysław – Słupia – Krosnowa
we wsi Krosnowa,
-
15.000 zł (nie więcej niŜ 50% wartości zadania) na przebudowę chodnika
w ciągu drogi powiatowej nr 1319E Słupia-Lipce ReymontowskieChlebów -Pszczonów w miejscowości Słupia na odcinku 150mb,
-
20.000 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 1320 E Borysłąw- Słupia-Krosnowa w miejscowości Gzów o
długości 300 metrów. Uchwałą nr XXXVII/173/06 z dnia 30 sierpnia 2006
roku, Rada zwiększyła środki na realizację powyŜszego zadania do kwoty
30.000 zł, nie więcej jednak niŜ 50% wartości zadania.
Uchwałą nr XXXVII/174/06 z dnia 30 sierpnia 2006 roku Rada Gminy Słupia udzieliła
Powiatowi Skierniewickiemu pomocy finansowej w kwocie 1.500 zł na organizację
masowej imprezy kulturalnej DoŜynek Powiatowych.
Zasady przekazania i rozliczenia środków przyznanych powyŜszymi uchwałami określały
umowy zawarte pomiędzy Wójtem Gminy Słupia a Zarządem Powiatu w Skierniewicach,
a mianowicie:
-
umowa z dnia 20 czerwca 2006 roku na wspólną realizację inwestycji
„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Słupia-Lipce Reymontowskie –
Chlebów- Pszczonów w miejscowości Słupia o długości 150m i wartości
kosztorysowej 30.000 zł. Przekazane środków w kwocie 50 % wartości zadania
czyli 15.000 zł zgodnie z zapisami umowy nastąpić miało w ciągu 7 dni po
przekazaniu Gminie dokumentów rozliczeniowych. Umowa zobowiązywała
Powiat do przekazania Gminie dokumentów rozliczeniowych wraz z kopiami
dokumentów przetargowych niezwłocznie po odbiorze zrealizowanych robót nie
później niŜ 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót,
-
umowa z dnia 20 czerwca 2006 roku na wspólną realizację zadania
inwestycyjnego „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Borysław – Słupia
– Krosnowa w miejscowości Gzów o długości 300m i wartości kosztorysowej
40.000 zł. Gmina zobowiązała się do przekazania na realizację zadania 20.000
zł nie więcej jednak niŜ 50 % jego wartości, w ciągu 7 dni od dnia przekazania
Gminie dokumentów rozliczeniowych. Aneksem nr 1 do powyŜszej umowy,
zwiększono kwotę dofinansowania zadania do wysokości 27.500 zł (całkowita
wartość inwestycji wynosiła 55.000 zł)
-
umowa z dnia 31 sierpnia 2006 roku określająca przekazanie pomocy
finansowej na organizację masowej imprezy podczas DoŜynek Powiatowych w
Skierniewicach w kwocie 1.500 zł w terminie do 8 września 2006 roku. Umowa
zobowiązywała Powiat do przedstawienia Gminie w terminie do 5 września 2006
roku programu imprezy i rozliczenia otrzymanych środków w terminie do 15
października 2006 roku przekazując kopie dokumentów potwierdzających
wydatkowanie środków.
Terminowość otrzymywania środków na realizację wykonywanych zadań
Analiza przekazanych środków wynikających z opisanych wyŜej umów wykazała, Ŝe
Gmina przekazywała kwoty dofinansowania zadań po przedłoŜeniu przez Powiat
dokumentów rozliczeniowych z ich realizacji, a mianowicie:
-
w dniu 11 października 2006 roku Gmina dokonała przelewu środków w
wysokości 14.990,80 zł jako koszt 50% wartości realizowanego wspólnie
zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Słupia”. Ogółem
_____________________________________________________
121
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
koszt inwestycji wg przedłoŜonego przez Powiat rozliczenia wynosił 29.981,60
zł,
XI.
-
w dniu 9 listopada 2006 roku dokonano przekazania środków na kont Powiatu
Skierniewickiego w wysokości 27.386,23 zł jako koszt 50% wartości
realizowanego zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w
miejscowości Gzów”. Powiat przedłoŜył Gminie w dniu 25 października 2006
roku rozliczenie zrealizowanego zadania i kopie dokumentów na kwotę
54.772,46 zł,
-
podstawą przekazania na konto Powiatu kwoty 1.500 zł na organizację DoŜynek
Powiatowych było przedłoŜone w dniu 12 października 2006 roku rozliczenie.
Ogółem koszt imprezy wg załączonych dokumentów wynosił 20.665,37 zł.
Gmina przekazała zgodnie z umową i podjęta uchwałą Rady Gminy kwotę 1.500
zł w dniu 7 września 2006 roku.
ROZLICZENIA BUDŻETU Z SAMORZĄDOWYMI JEDNOSTKAMI
ORGANIZACYJNYMI
1.
DOTACJE PRZEKAZYWANE NA RZECZ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – WYSOKOŚĆ I RODZAJ - 2006 ROK
W kontrolowanej jednostce nie utworzono zakładów budŜetowych oraz gospodarstw
pomocniczych.
2. DOTACJE NA RZECZ PUBLICZNYCH SAMODZIELNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ – 2006 ROK
Jednostka nie przekazywała dotacji na rzecz Samodzielnych Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej.
XII.
USTALENIA KOŃCOWE. ZAŁĄCZNIKI.
Protokół zawiera ... ponumerowanych i zaparafowanych stron. Fakt przeprowadzenia
kontroli odnotowano w ksiąŜce kontroli na stronie 8 pod pozycją 2/2007.
W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielały niŜej wymienione osoby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Mirosław Matulski – Wójt Gminy Słupia,
Alina Latek - p.o. Sekretarza Urzędu Gminy,
Grażyna Szczepaniak – Skarbnik Gminy Słupia,
Krystyna Świderek – p.o. kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego,
Małgorzata Bachura – Kierownik USC
Krystyna Sobieszek – inspektor ds. podatków,
Agnieszka Mikina - podinspektor Referatu Finansowego,
Liliana Strzyż – kasjer
Integralną częścią protokołu są następujące załączniki:
_____________________________________________________
122
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
1. Protokół kontroli kasy Urzędu Gminy w Słupia przeprowadzonej w dniu 11 czerwca 2007 roku.
2. Wyjaśnienie Wójta Gminy orza dokumenty źródłowe w sprawie pełnienia stanowiska Sekretarza
Gminy.
3. Informacja Skarbnika Gminy o wykonywanych czynnościach na poszczególnych stanowiskach w
Referacie Finansowym.
4. Informacja Skarbnika Gminy o szkoleniach odbytych przez pracowników Referatu Finansowego
w latach 2005-2006 oraz test kontroli dotyczący wewnętrznych procedur kontroli.
5. Wykaz jednostek nadzorowanych i podległych Gminie Słupia.
6. Wyjaśnienie Skarbnika Gminy dotyczące kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w GOOKiS w
Słupi w latach 2005-2006,
7. Test kontroli dotyczący przeprowadzania kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych,
8. Wykazy rachunków bankowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku i 31 grudnia 2006 roku
sporządzone przez Skarbnika Gminy.
9. Umowy pożyczki nr SPOROL 230.001092.10 z dnia 5 czerwca 2006 roku oraz umowa nr
SPOROL.230.001102.10 z dnia 24 maja 2006 roku zawarte pomiędzy Gminą Słupia a BGK W
Warszawie.
10. Uchwały Rady Gminy nr: XXXII/143/06z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na 2006 rok, nr XXXVII/172/06 z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2006 rok oraz zmian w budżecie gminy na 2006 rok oraz XXXVIII/175/06 z dnia 17
października 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok oraz zmian w budżecie
gminy na 2006 rok.
11. Wyjaśnienie Skarbnika Gminy dotyczące braku uchwały sprawie zaciągnięcia pożyczki na
prefinansowanie wydatków realizowanych ze środków UE.
12. Oświadczenie Skarbnika Gminy w sprawie emitowania papierów wartościowych oraz zaciągania
pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z powyższych tytułów.
13. Oświadczenie Skarbnika Gminy w sprawie zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w
ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.
14. Oświadczenie Skarbnika Gminy w sprawie udzielania przez jednostkę poręczeń i gwarancji.
15. Oświadczenie Skarbnika Gminy w sprawie emitowania przez jednostkę papierów wartościowych.
16. Oświadczenie Skarbnika Gminy w sprawie posiadania udziałów i akcji w spółkach prawa
handlowego oraz wnoszenia aportów rzeczowych.
17. Sprawozdania Rb-27 S i Rb-PDP za 2005 i 2006 rok.
18. Sprawozdanie Rb-Z za 2006 rok i umowa nr 35/2006.
19. Test do kontroli prawidłowości prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych i finansowych na
koncie 201 – rozrachunki z dostawcami i odbiorcami w zakresie ewidencji zobowiązań.
20. Informacje Skarbnika Gminy w sprawie zasad ewidencji na kontach 231 i 240.
21. „Zasady gospodarki pieniężnej” w zarządzeniu Wójta Gminy nr 01/2006 z dnia 3 stycznia 2006
roku w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dal urzędu Gminy Słupia.
22. Przychodowe raporty kasowe z miesiąca września i października 2006 roku.
23. Wyjaśnienie Liliany Strzyż oraz Skarbnika Gminy w sprawie przetrzymywania gotówki w kasie
Urzędu Gminy.
24. Dane dotyczące dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne.
25. Wykaz podatników podatku od nieruchomości osoby prawne.
26. Deklaracja podatnika nr 16 złożona na 2006 rok.
27. Deklaracje podatnika nr 11 i 9 złożone na 2005 i 2006 rok.
28. Dane dotyczące podatku od nieruchomości osoby fizyczne.
_____________________________________________________
123
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
29. Wykaz zaległości w podatku od nieruchomości osoby fizyczne na 31 grudnia 2005 i 31 grudnia
2006 rok.
30. Testy kontrolne dotyczące podatku od nieruchomości.
31. Zestawienie danych dotyczących realizacji dochodów z tytułu podatku rolnego od osób
fizycznych.
32. Zestawienie danych dotyczących realizowania dochodów z tytułu podatku rolnego od osób
prawnych.
33. Zestawienie danych dotyczących realizowania dochodów z tytułu podatku od środków
transportowych od osób fizycznych oraz testy kontrolne.
34. Zestawienie danych dotyczących realizowania dochodów z tytułu podatku od środków
transportowych od osób fizycznych..
35. Testy kontrolne w zakresie podatku od środków transportowych.
36. Oświadczenie p.K.Świderek w sprawie uzyskiwania dochodów z przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności oraz tytułu dokonywania zamiany gruntów.
37. Informacja p. M. Bachura w sprawie terminu i miejsca posiedzeń GKRPA w 2006 roku.
38. Wyjaśnienie p. M.Bachura w sprawie przeprowadzania rozmów motywacyjnych,
39. Wyjaśnienie p. Bachura w sprawie prowadzenia punktu konsultacyjnego w okresie 2005-2006.
40. Polecenie wyjazdu służbowego nr 3/2006 z dnia 17.01.2006 roku.
41. Źródła finansowania realizowanych inwestycji przez jednostkę w 2005 i w 2006 roku.
42. Wykaz zrealizowanych przez jednostkę inwestycji w okresie 2005-2006.
43. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
44. Protokół ZP-2.
45. Informacja o wyborze oferty i wyjaśnienie p. Krystyny Świderek.
46. Umowa nr 20/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 roku.
47. Protokół konieczności z 26 maja 2006r., umowa nr 22 i kosztorys.
48. Protokół konieczności z 13 czerwca 2006 roku, umowa nr 31/06/RGR/341/I/06 z 19 czerwca 2006
roku.
49. Dane dotyczące badanego zadania inwestycyjnego.
50. Akt notarialny oraz strony ksiąg inwentarzowych środków trwałych jednostki.
51. Protokół przekazania budynku szkoły (OT) z 1996 roku.
52. Strony z ksiąg ewidencyjnych GOOKiS.
53. Protokół odbioru robót z 1999 roku.
54. Dokumentacja księgowa zadania z okresu 1998-2002 roku.
55. Sprawozdanie tabelaryczne i opisowe za 1999 rok przedłożone Radzie oraz karty wydatków.
56. Wyjaśnienie Wójta Gminy w sprawie identyfikacji realizowanego zadania.
57. Uchwały Rady Gminy nr XVII/79/04 z 25 sierpnia 2004 roku i nr XIII/64/04 z dnia 31 marca 2004
roku.
58. Decyzja o pozwoleniu na budowę z 2004 roku.
59. Umowy nr 49 i 50 z 28 października 2004 roku.
60. Protokół odbioru robót i wydruk z ewidencji księgowej.
61. Uchwała Rady Gminy nr XXIV/118/05 z 30 marca 2005 roku.
62. Wyjaśnienie Wójta Gminy w sprawie projektów technicznych.
63. Strony projektu technicznego z 2005 roku.
64. Decyzja Starosty Skierniewickiego nr 11/2005.
65. Wyciąg z kosztorysu robót do wykonania w 2005 roku.
66. Umowy nr 31/05 i 32//05 z dnia 6 lipca 2005 roku.
67. Umowa nr 31/A/05 z 23 września 2005 roku.
_____________________________________________________
124
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SŁUPIA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
Umowa nr 341/55/05 z dnia 2 listopada 2005 roku.
Wydruk ewidencji księgowej konta 080-3 za 2005 rok.
Rozliczenie wykonanych robót w 2005 roku.
Uchwały nr XXXII/143/06 z 29 marca 2006 roku i XXXVI/169/06 z 12 lipca 2006 roku.
Ustalenia dotyczące robót w 2006 roku.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Protokół z otwarcia ofert.
Wyjaśnienie Wójta Gminy w sprawie zapisu o środkach przeznaczonych na realizacje zadania.
Umowa nr 35/2006 z 20 lipca 2006 roku.
Wydruk z ewidencji konta 080-3 za 2006 rok.
Protokół i kosztorys na roboty dodatkowe.
Umowa nr 13/2007.
Uchwała Rady Gminy nr V/17/07.
Wyjaśnienie Wójta Gminy w sprawie rozbudowy OSP w Gzowie.
Arkusz spisowy nr 24 i wydruk konta 310 na 31grudnia 2006 roku.
Testy kontrolne dotyczace ewidencji majątku.
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano
w dniu........................... Jeden egzemplarz protokołu wraz z załącznikami
pozostawiono w Urzędzie Gminy w Słupi.
Kierownika jednostki i Skarbnika poinformowano o przysługującym mu prawie odmowy
podpisania protokołu i złoŜenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych
wyjaśnień, co do przyczyn tej odmowy.
Kontrolujący:
Jednostka kontrolowana:
......................................
(Urszula PodraŜka-Krawczak)
......................................
(Wanda Jeziorska)
Kwituję odbiór 1 egzemplarza protokołu kontroli:
...................................................................................................
(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)
_____________________________________________________
125