DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UśYTKOWYCH

Transkrypt

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UśYTKOWYCH
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UśYTKOWYCH
1.
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
WYKŁADZINA PCW ESD CONTROL TILE
2.
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umoŜliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11(4):
Wykładzina podłogowa do wnętrz zgodnie z normą EN 14041:2004, zgodnie z wymogami producenta
3.
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Do stosowania jako wykładzina podłogowa w budynkach zgodnie z wymogami producenta.
4.
Nazwa, zastrzeŜona nazwa handlowa lub zastrzeŜony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany
zgodnie z art. 11(5):
LG Hausy Cheongju complex 150, Songjeomg-dong, Hungduk-gu, Cheongju-City, Chungbuk, South
Korea
5.
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaŜnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje
zadania określone w art. 12(2):
Nie dotyczy
6.
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości uŜytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 3
7.
W przypadku deklaracji właściwości uŜytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która wydała raport z badania typu wstępnego na próbkach
dostarczonych przez producenta:
Badanie trudnopalności przeprowadzone przez Instytut Textiles& Flooring GmbH, Laboratorium
Notyfikowane BTTG 0338
8.
W przypadku deklaracji właściwości uŜytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska
ocena techniczna:
Nie dotyczy
9.
Deklarowane właściwości uŜytkowe
Zasadnicze charakterystyki
Trudnopalność
Antypoślizgowość
10.
Właściwości uŜytkowe
Zharmonizowana specyfikacja
techniczna
B fl -s1
DS
EN 14041: 2004
EN 14041: 2004
Właściwości uŜytkowe wyrobu określone w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami uŜytkowymi
deklarowanymi w punkcie 9.
Niniejsza deklaracja właściwości uŜytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta
określonego w punkcie 4.
W imieniu producenta podpisał:
podpis
Dyrektor Generalny: Choi, Young Kyung
Seoul / 07 październik 2013

Podobne dokumenty