Agapebialoleka_plakat B2_ogolny.indd

Komentarze

Transkrypt

Agapebialoleka_plakat B2_ogolny.indd
AKADEMIA PIŁKARSKA
AGAPE BIAŁOŁ¢KA
WARSZAWA
– W naszej AKADEMII nabór trwa cały rok.
– Stworzony system szkolenia w Akademii Piłkarskiej AGAPE BIAŁOŁ¢KA powoduje, ˝e szkolenie młodych
adeptów rozpoczyna si´ ju˝ na poziomie 6 lat – Piłkarskie Przedszkole.
– Nie stosuje si´ tutaj ˝adnych kryteriów przy naborze do tych grup. Ka˝dy ch´tny młody człowiek jest
przyjmowany i uczestniczy pełnoprawnie w zaj´ciach.
– Do 10 roku ˝ycia nie prowadzimy ˝adnej selekcji. Ka˝dy chłopiec dostanie szanse trenowania,
gry w meczach mistrzowskich i turniejach.
– W okresie zimowym i letnim wyje˝d˝amy na obozy piłkarskie.
Serdecznie zapraszamy chłopców ch´tnych
do podnoszenia swoich umiej´tnoÊci piłkarskich.
Kontakt:
tel. 602-774-254
www.agapebialoleka.waw.pl
Trenerzy prowadzàcy zaj´cia w Akademii:
PIOTR KNAP – trener II klasy, rocznik 1995, 1999
KAMIL WILK – trener II klasy, trener bramkarzy, rocznik 2001, 2002
RAFAŁ SZEWCZYK – trener II klasy, rocznik 1995, 2000
NORBERT KOWALSKI – trener II klasy, rocznik 2003, 2004
HUBERT BYRKE – trener II klasy, rocznik 2000, 2001
GRZEGORZ SIEDLECKI – trener II klasy ,rocznik 1999, 2003
ŁUKASZ CHODERSKI – Trener II klasy, rocznik 2002
TELAKOWIEC ANDRZEJ – kierownik, koordynator
Nasze cele:
– nauczanie w myÊl powiedzenia ˝e „zwyci´stwo” jest wa˝ne, ale nie wa˝niejsze ni˝ charakter i styl gry,
– sprawienie aby piłka była przede wszystkim dobrà zabawà,
– wychowanie, nauka i szkolenie na najwy˝szym poziomie w oparciu o wzorce najlepszych szkółek piłkarskich,
– wychowywanie w duchu zdrowej rywalizacji i wpajanie zasad zdrowej konkurencji i dyscypliny,
– rozwój umiej´tnoÊci zawodnika, jego kreatywnoÊci i pewnoÊci siebie na boisku,
– nauka zasad fair play,
– nauka przy u˝yciu nowoczesnych metod i technologii,
– stworzenie profesjonalnych fundamentów rozwoju dla młodego piłkarza,
– rekrutacja najzdolniejszych młodych piłkarzy.