Raport Roczny 2015 - Oświadczenia Zarządu MONNARI TRADE do

Transkrypt

Raport Roczny 2015 - Oświadczenia Zarządu MONNARI TRADE do
Łódź, 20 kwietnia 2016 r.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
Spółki Dominującej - MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Łodzi
W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Zarząd MONNARI TRADE S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych spółka Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., z siedzibą w Warszawie 00-854,
Al. Jana Pawła II 19, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod
numerem 73, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok,
zostały wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego
badania - spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Imię i Nazwisko
Stanowisko / Funkcja
Podpis
Mirosław Misztal
Prezes Zarządu
/-/
Łódź, 20 kwietnia 2016 r.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Łodzi
W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
Zarząd MONNARI TRADE S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane
sprawozdanie finansowe za 2015 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi
zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i
finansową Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że roczne sprawozdanie
z działalności Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz
sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
Imię i Nazwisko
Stanowisko / Funkcja
Podpis
Mirosław Misztal
Prezes Zarządu
/-/