Wernisa¿ w Mi³os³awiu

Komentarze

Transkrypt

Wernisa¿ w Mi³os³awiu
Wernisa¿ w Mi³os³awiu
Wrzesiñscy
maturzyœci najlepsi
Barwne obrazy 2 lipca wype³ni³y wnêtrze koœcio³a poewangelickiego w Mi³os³awiu. Goœcie mogli podziwiaæ w Wielkopolsce
osiemnaœcie pejza¿y przedstawiaj¹cych urokliwe zak¹tki Mi³os³awia i Barda. Prace powsta³y podczas miêA¿ 87,5 procent absoldzynarodowego pleneru malarskiego Bardo – Mi³os³aw – krajobrazy, który odby³ siê w dniach 28-31 maja.
wentów szkó³ ponadgimObok polskich autorów swoje
obrazy wystawi³y malarki z zagranicy - Irmgard Hofman i Anastazja
Fietisova. Obrazy, które eksponujemy s¹ podsumowaniem pracy
uczestników pleneru. Dziêki nim
mieszkañcy Mi³os³awia mog¹ zobaczyæ swoje miasto nowymi oczami,
oczami artystów – powiedzia³ Leszek Burzyñski, prezes Klubu
Twórczoœci Ró¿nej „Cóœ innego”.
Mi³ym akcentem spotkania by³
koncert skrzypcowy w wykonaniu
Antoniny Pedrycz i Wiktorii Siwiak,
uczennic niepublicznej szko³y muzycznej I stopnia we Wrzeœni. Organizatorami wystawy by³y: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, Klub
Twórczoœci Ró¿nej „Cóœ innego”,
Urz¹d Gminy Mi³os³aw oraz parafia Bardo. Wystawa jest kolejnym
ciekawym wydarzeniem zorganizowanym w koœciele poewangelickim,
który wyrasta na oœrodek kulturalny powiatu wrzesiñskiego. Mo¿na
j¹ ogl¹daæ do 7 lipca w godzinach
od 15.00 do 18.00.
Ewa Konarzewska-Michalak
nazjalnych z powiatu wrzesiñskiego zda³o maturê.
Œrednia z Wielkopolski to
78,7 procent.
W numerze:
Powiatowe zadania drogowe
2009
strona 6
Warsztaty folklorystyczne
w Gorzycach
strona 8
Wystawê Bardo - Mi³os³aw - krajobrazy mo¿na ogl¹daæ do 7 lipca
Profilaktyka przede wszystkim
We Wrzeœni odby³a siê konferencja „Profilaktyka w onkologii
wyzwaniem XXI wieku”. Na zaproszenie Krystyny Poœledniej,
cz³onka Zarz¹du Województwa
Wielkopolskiego, i starosty wrzesiñskiego, Dionizego Jaœniewicza,
16 czerwca przyjechali naukowcy z Oœrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów we Poznaniu i Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu.
Spotkanie pozwoli³o przyjrzeæ
siê najczêstszym przyczynom zachorowañ, omówiæ sposoby diagnozowania niektórych rodzajów
raka, ale przede wszystkim zastanowiæ siê nad przyczynami traktowania tematu choroby jak tabu.
Próbowano te¿ wskazaæ sposoby
na ograniczenie jej oddzia³ywania.
Obrady rozpocz¹³ epidemiolog
Piotr Wojtyœ, który omówi³ szczegó³owo wystêpowanie nowotworów z³oœliwych w powiecie wrzesiñskim, porównuj¹c nasz¹ sytuacjê z Wielkopolsk¹, Polsk¹ i
œwiatem. Dr Dariusz Godlewski,
reprezentuj¹cy OPEN, przypo-
W konferencji wziê³o udzia³ wielu prelegentów, m.in. z Oœrodka Profi-
laktyki i Epidemiologii Nowotworów we Poznaniu
mnia³ z kolei, ¿e 1/3 nowotworów da siê unikn¹æ, zaœ 1/3 mo¿na rozpoznaæ, gdy nie daj¹ jeszcze objawów i s¹ ca³kowicie
wyleczalne. Podkreœli³ znaczenie
edukacji i badañ profilaktycznych
- te ostatnie, o czym czêsto zapominamy, powinny byæ czêœci¹
zdrowego trybu ¿ycia, tak jak ak-
tywnoϾ fizyczna czy odpowiednia dieta.
Interesuj¹cy referat zaprezentowa³a dr Ma³gorzata Adamczak,
która spróbowa³a odpowiedzieæ
na pytanie, dlaczego boimy siê
raka. Lêk przed chorob¹ utrzymuj¹ utrwalone w spo³eczeñstwie
negatywne opinie o nowotwo-
rach, czyli wszelkie stereotypy i
uprzedzenia; niepe³na wiedza,
zniekszta³cenia, przek³amania
oraz niechêæ do poszerzania wiadomoœci; pos³ugiwanie siê przez
osoby, które zachêcaj¹ do badañ
profilaktycznych, wskaŸnikami
zgonów; wreszcie negatywne
emocje towarzysz¹ce uzyskaniu
informacji o chorobie wystêpuj¹cej w otoczeniu: cierpienie, bezradnoœæ czy œmieræ osoby, która
zachorowa³a. Poniewa¿ boimy siê
raka, unikamy informacji o nowotworach i zagro¿eniu, nie chodzimy na badania profilaktyczne i
kontrolne i opóŸniamy wizytê u
lekarza.
Nawet jeœli staramy siê prowadziæ zdrowy tryb ¿ycia, to nie
traktujemy badañ profilaktycznych i kontrolnych jako jego elementów, co jest powa¿nym b³êdem. Unikamy myœlenia o ryzyku
zachorowania i przyjmujemy raczej postawê „wolê nie wiedzieæ”,
nie szukamy wiarygodnych informacji i uto¿samiamy raka z wyrokiem œmierci.
cd. str. 6
Przejêcie przewodnictwa
Konwentowi Starostów Województwa Wielkopolskiego
strona 11
Wizyta goœci z Wolfenbüttel
strona 13
Dni pola
strona 15
2
Lipiec 2009
INFORMACJE
ABECAD£O Ryszarda Matuszaka
dziom nies³ysz¹cym i niedos³ysz¹cym kontakt ze œwiatem zewnêtrznym i pomagaæ im normalnie funkcjonowaæ w spo³eczeñstwie.
www.wrzesnia.powiat.pl
Przemys³aw Moch, nauczyciel biologii i przysposobienia
obronnego w Zespole Szkó³ Zawodowych nr 2, jeden ze
zdobywców tytu³u „Nauczyciel z pasj¹”.
Najwa¿niejsze s¹ zasady
ci¹gu siedemnastu lat pracy obserwowa³em niepokoj¹c¹ zmianê obyczajów. Nie jestem zwolennikiem budowania murów miêdzy nauczycielem a uczniem. Relacje miêdzy nimi powinny byæ
zdrowe. Gwarantuj¹ je jasno
okreœlone zasady i ich przestrzeganie. Tymczasem uczniowie maj¹ wiêcej praw ni¿ obowi¹zków, to powoduje, ¿e staj¹
siê za bardzo bezpoœredni, nie
wyczuwaj¹ granicy m³odzie¿doroœli. Niestety nie uznaj¹ ¿adnych autorytetów, to jest powa¿nym problemem.
¯ jak ¿yczliwoœæ, która jest dla
mnie bardzo wa¿n¹ cech¹. Staram
siê byæ osob¹ ¿yczliw¹ i mo¿e dziêki
temu czêsto spotykam siê z ¿yczliwoœci¹ innych ludzi. Pragnê w swoim imieniu oraz Stowarzyszenia „Jednoœæ” podziêkowaæ tym, którzy pracuj¹ na rzecz osób nies³ysz¹cych za
ich ¿yczliwoœæ i zaanga¿owanie.
Wrêczenie Ryszardowi Matuszakowi nagrody starosty wrzesiñskiego
za szczególne zas³ugi na rzecz osób nies³ysz¹cych i niedos³ysz¹cych
A jak autorytet, którym dla mnie
jest nasz ukochany Papie¿, Jan
Pawe³ II.
B jak biurokracja, której nadmiar jest uci¹¿liwy dla ludzi i utrudnia realizacjê wielu ciekawych inicjatyw i przedsiêwziêæ.
C jak cz³owiek roku, wyró¿nienie, którego nie traktujê jako wyró¿nienia indywidualnego, ale jako
nagrodê dla ca³ego Stowarzyszenia „Jednoœæ”.
P jak przyjaŸñ, któr¹ bardzo sobie ceniê.
R jak rodzina, która jest dla mnie
najwa¿niejsza. To jej poœwiêcam
ca³¹ sw¹ energiê i czas. Ona daje
mi si³y do dzia³ania.
W jak wspó³praca, bez której trudno by³oby sobie wyobraziæ dzia³alnoœæ naszego Stowarzyszenia. To
w³aœnie dziêki wspó³pracy ze starostwem, gmin¹ oraz innymi stowarzyszeniami mo¿emy u³atwiaæ lu-
O sobie: Nazywam siê Ryszard
Matuszak. Mam 58 lat. Jestem
¿onaty. Mam doros³e dzieci: syna
i córkê oraz ukochanego wnuka
Jakuba. Przez 33 lata pracowa³em w Tonsilu. Kiedy powsta³o
Wrzesiñskie Stowarzyszenie Osób
Nies³ysz¹cych i Niedos³ysz¹cych
„Jednoœæ”, zosta³em jego wiceprezesem. Wspó³pracujê tam z prezesem Mariuszem Szymañskim,
który jest osob¹ nies³ysz¹c¹, a
tak¿e t³umaczk¹ jêzyka migowego El¿biet¹ Soszyñsk¹. Razem staramy siê dzia³aæ na rzecz osób nies³ysz¹cych i niedos³ysz¹cych. W
Stowarzyszeniu pe³niê funkcjê
³¹cznika miêdzy œwiatem zewnêtrznym a œwiatem ciszy.
Nowi cz³onkowie Stowarzyszenia
Samorz¹dowego A2 Wielkopolska
Stowarzyszenie Samorz¹doweA2
Wielkopolska spotka³o siê 17 czerwca we Wrzeœni na walnym zgromadzeniu, w trakcie którego wybrano
nowy zarz¹d, przedstawiono sprawozdanie z ubieg³orocznych dzia³añ i
przyjêto kolejnych cz³onków.
Stowarzyszenie powsta³o w 2007
r. z inicjatywy gminy Stare Miasto –
pocz¹tkowo zrzesza³o osiem gmin.
Organizacja zosta³a powo³ana, by
przyczyniaæ siê do rozwoju gospodarczego terenów po³o¿onych wzd³u¿
autostrady A2, wykorzystywaæ ich
atrakcyjnoœæ, poszukiwaæ potencjalnych inwestorów i promowaæ ofertê
inwestycyjn¹ w kraju i za granic¹.
Uczestniczy równie¿ w targach i konferencjach umo¿liwiaj¹cych promowanie województwa wielkopolskiego: w
marcu br. stowarzyszenie zaprezentowa³o siê z ofert¹ wystawiennicz¹ na
Miêdzynarodowych Targach Nieruchomoœci i Inwestycji w Cannes.
Zarz¹d stowarzyszenia uzyska³ ab-
Co siê panu podoba w zawodzie
nauczyciela?
Nie jest to praca monotonna,
ci¹gle coœ siê dzieje. Móg³bym pracowaæ w innym zawodzie, ale praca z m³odzie¿¹ ma tê zaletê, ¿e odm³adza. Poza tym jestem otwarty i
kontaktowy, dobrze czujê siê obcuj¹c z du¿¹ grup¹ ludzi.
O dzia³alnoœci stowarzyszenia opowiedzia³ prezes - wójt gminy Stare Miasto
solutorium, przyjêto tak¿e plan pracy
na lata 2009-2011. Podczas zebrania
wybrano nowy zarz¹d, którego prezesem ponownie zosta³ wójt gminy Stare Miasto, Ryszard Nawrocki. Organizacja powiêkszy³a siê o trzech kolejnych cz³onków: gminê Grodzisk Wiel-
kopolski, powiat s³upecki i gminê S³upca. W tej chwili Stowarzyszenie Samorz¹doweA2 Wielkopolska zrzesza dziewiêtnaœcie jednostek samorz¹dowych,
w tym wrzesiñskie starostwo oraz
urzêdy gmin Nekla i Wrzeœnia.
Anna Mizerka
Sukces wrzesiñskiego chóru
Fot. R.Lipigórski
Camerata zdoby³a srebro
O powodzeniu chóru przes¹dza praca zespo³owa
W ubieg³ym roku chór Camerata bra³ udzia³ w wielu koncertach we Wrzeœni i poza ni¹. Do
regularnych prób powróci w
sierpniu, przygotowuj¹c siê do
25-lecia istnienia, którego uro-
Jak to siê sta³o, ¿e zosta³ Pan
nauczycielem?
W³aœciwie przez przypadek.
Skoñczy³em leœnictwo w Akademii Rolniczej w Poznaniu, chcia³em pracowaæ jako leœnik. Niestety na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych przeprowadzana
by³a reorganizacja i zamiast
przyjmowaæ do pracy, zwalniano.
Przez jakiœ czas pracowa³em w
hurtowni, a potem, gdy w 1992
roku powo³ano Zespó³ Szkó³ Zawodowych przy ul. Koszarowej,
znalaz³em w nim pracê. Na pocz¹tku uczy³em ochrony i kszta³towania œrodowiska. Po ukoñczeniu studiów podyplomowych
z biologii i przysposobienia
obronnego zacz¹³em uczyæ w³aœnie tych przedmiotów. Nie bojê
siê wyzwañ, nowych doœwiadczeñ. Mimo ¿e od razu dosta³em
pe³en etat ³¹cznie z wychowawstwem – da³em sobie radê.
czyste obchody odbêd¹ siê w
2010 roku.
W czerwcu chór wyst¹pi³ we
farze podczas mszy z okazji 90 rocznicy istnienia polskiego Gimnazjum i Liceum we Wrzeœni. 14
czerwca Camerata wziê³a udzia³ w
XXXV Wielkopolskim Œwiêcie
Muzyki i Pieœni w Rydzynie i zdoby³a Srebrne Pasmo, a przy okazji
mog³a podziwiaæ kunszt chórów
gimnazjalnych i pos³uchaæ kapel
ludowych. 21 czerwca zespó³ wyst¹pi³ na mszy we wrzesiñskiej farze, dziêkuj¹c ks. kanonikowi Kazimierzowi G³owowi za jego wieloletni¹ pos³ugê w parafii, a tak¿e zaœpiewa³ z wieloma innymi chórami
Wielkopolski w koœciele pw. Najœwiêtszego Zbawiciela w Poznaniu z okazji 80-lecia Powszechnej
Wystawy Krajowej. Camerata
uœwietni³a tak¿e uroczystoœæ ods³oniêcia pomnika Jana Paw³a II.
Zainteresowani chórem i ewentualnym wst¹pieniem do niego informacje znajd¹ na www.chor-camerata.strefa.pl.
(red.)
A czego Pan nie lubi w pracy
pedagoga?
Nie podoba mi siê to, ¿e m³odzie¿ bezkrytycznie przyjmuje
wzorce p³yn¹ce z Zachodu. W
Dlaczego akurat Pan zosta³ wyró¿niony?
Myœlê, ¿e jestem znanym nauczycielem, poniewa¿ ucz¹c PO
mam kontakt z wiêkszoœci¹
uczniów w szkole. Nie tylko przeprowadzam lekcje, tak¿e anga¿ujê siê w zajêcia dodatkowe dla
m³odzie¿y. Fotografujê i filmujê imprezy szkolne, prowadzê szkolny
radiowêze³, organizujê wycieczki
szkolne. Ju¿ siódmy rok koordynujê konkurs – wielk¹ zbiórkê surowców wtórnych. Mam dobry
kontakt z m³odymi ludŸmi, co nie
znaczy, ¿e na wszystko pozwalam.
Wyznaczenie regu³ gry i ich przestrzeganie dobrze robi obu stronom. Uczniowie bacznie obserwuj¹ nauczyciela i wiedz¹, na co
mog¹ sobie pozwoliæ.
Jaki powinien byæ dobry nauczyciel?
Trudno mi odpowiedzieæ na to
pytanie, bo traktujê swoj¹ pracê
intuicyjnie. Na pewno dobry pedagog jest obiektywny, sprawiedliwy, otwarty. Powinien byæ te¿
œwietnym organizatorem.
Jakie s¹ Pana zainteresowania?
Szerokie i wszystkie bardzo
wa¿ne: las, góry, rower, krzy¿ówki, siatkówka i fotografia. Lubiê
te¿ podró¿owaæ i czytaæ dobre
ksi¹¿ki.
Dziêkujê za rozmowê.
Ewa Konarzewska-Michalak
WskaŸniki
bezrobocia
Stopa bezrobocia w powiecie
wrzesiñskim wzros³a o 0,2% i pod
koniec maja wynios³a 13%.
WskaŸniki wzros³y tak¿e w powiatach: œredzkim (12,4% wzrost o
0,4%), œremskim (7,8% wzrost o
0,3%), zmala³y za to w powiatach:
s³upeckim (14,5% spadek o 0,2%),
tureckim (10,9% spadek 0,4) i pleszewskim (11,5% spadek o 0,4%).
Stopa bezrobocia dla ca³ego województwa wynios³a 7,8%., w porównaniu z kwietniem zmala³a o 0,2%.
(red.)
Zaproszenie
na festyn
z okazji
Œwiêta Policji
W dniu 26 lipca 2009 roku
o godzinie 16.00 na terenie
parku przy Nekielskim
Domu Kultury organizowany bêdzie Powiatowy Rodzinny Festyn z okazji Œwiêta Policji.
Dla uczestników festynu przewidzianych jest wiele atrakcji,
zarówno dla dzieci, jak i doros³ych.
Serdecznie zapraszamy.
KPP we Wrzeœni
www.wrzesnia.powiat.pl
URZÊDOWE WIEŒCI
Lipiec 2009
XXIX sesja Rady Powiatu
XXIX sesja Rady Powiatu
by³a wyj¹tkowa ze wzglêdu na
dwa wydarzenia. Jednym z nich
by³o nadanie Ryszardowi Matuszakowi tytu³u Cz³owieka Roku
2008, a drugim wyst¹pienie Marka Napiera³y, dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Poznaniu.
Sesjê rozpoczê³a niezwykle mi³a
ceremonia z wiceprezesem Ryszardem Matuszakiem w roli g³ównej.
Jego wieloletnia, pe³na zaanga¿owania praca w Stowarzyszeniu
Osób Nies³ysz¹cych i Niedos³ysz¹cych „Jednoœæ” prowadzona na
rzecz zmniejszenia barier miêdzy
nies³ysz¹cymi i œwiatem zewnêtrznym zas³u¿y³a na najwy¿szy szacunek. Gratulacje wyró¿nionemu
dzia³aczowi spo³ecznemu z³o¿y³
m.in. Boles³aw Œwiêciochowski,
przewodnicz¹cy Kapitu³y Fundacji
Dzieci Wrzesiñskich, instytucji,
która nadaje zaszczytny tytu³
„Cz³owieka roku”. Starosta wrzesiñski natomiast wrêczy³ Ryszardowi Matuszakowi laur starosty.
Nastêpnie ocenê stanu sanitarnego i sytuacjê epidemiologiczn¹ w
powiecie w ubieg³ym roku przedstawi³a Gra¿yna Prokop, reprezentantka Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrzeœni, natomiast
Wojciech Mól, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
z³o¿y³ sprawozdanie z dzia³anoœci
placówki wraz z wykazem potrzeb
w zakresie pomocy spo³ecznej.
W dalszym toku obrad przeg³osowano kilka uchwa³. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ chêæ wydzier¿awienia budynku oficyny w Ko³aczkowie Fundacji Medycznej im. Profesorów Juraszów, której prezesem
jest Krystyna Pr¹dzyñska, spadkobierczyni jej by³ych w³aœcicieli.
Rada zgodzi³a siê na odst¹pienie
od przeprowadzenia przetargu na
zawarcie umowy dzier¿awy dla tej
nieruchomoœci. Budynek po remoncie bêdzie pe³niæ rolê placówki rehabilitacyjnej, a tak¿e izby
pamiêci profesorów Juraszów,
maj¹ byæ tam organizowane wystawy i sympozja naukowe.
Radny Eugeniusz Plewiñski dopytywa³ siê, czy leczenie nie zostanie ograniczone przez dzia³alnoœæ
izby pamiêci, starosta wrzesiñski
uspokaja³: Tak siê nie stanie. Jednym z warunków dzier¿awy, oprócz
obowi¹zku zaadaptowania budynku, jest prowadzenie rehabilitacji.
Izba pamiêci podkreœli jedynie
szczytne idee przyœwiecaj¹ce fundacji i bêdzie wyrazem pamiêci
zas³u¿onych dla Wielkopolan.
Radni zgodzili siê równie¿ na
sprzeda¿ dwóch nieruchomoœci –
przy ul. Koœciuszki (na jej terenie
znajduje siê by³a portiernia Meramontu), i przy ul. Objazdowej. Zaakceptowano realizacjê projektu
„Pomocna d³oñ II” wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego, prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Ka-
O planowanych inwestycjach drogowych opowiedzia³ Marek Napiera³a
- dyrektor GDDKiA
pita³ Ludzki. Jego celem jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. Przeg³osowano tak¿e propozycjê zawarcia umowy o dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostêpnego dla dzieci
i m³odzie¿y przy Zespole Szkó³
Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych. Przyjêto dotacjê z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie odnawialnych Ÿróde³ energii
i termomodernizacjê wybranych
budynków powiatu oraz zdecydowano siê udzieliæ pomocy finansowej dla gminy Wrzeœnia, przeznaczonej na remont dachu budynku
mieszkalnego w Grzybowie, zniszczonego w wyniku po¿aru.
Ostatnim punktem obrad, wzbudzaj¹cym najwiêcej emocji, by³o
wyst¹pienie Marka Napiera³y, dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Poznaniu,
który przedstawi³ program inwestycji drogowych w Wielkopolsce na
najbli¿sze lata. Priorytetem obecnie
jest budowa dróg zwi¹zanych z
Euro 2012, w tym przebudowa drogi krajowej S5, oraz budowa dwóch
obwodnic Poznania – wschodniej i
zachodniej. Prace nad projektem
obwodnicy Wrzeœni s¹ mocno zaawansowane i bêdzie ona budowa-
3
na w nastêpnej kolejnoœci (prawdopodobnie w latach 2012-2013) –
mówi³ Napiera³a. Przebudowa drogi krajowej nr 15 z Gniezna do
Wrzeœni ruszy ju¿ w przysz³ym roku.
Jako pierwszy odnowiony zostanie
odcinek z Gniezna do Szczytnik
Czerniejewskich.
Radni zadawali wiele pytañ dotycz¹cych stanu dróg w naszym powiecie, niepokoje wzbudzi³ m.in.
postój taksówek ko³o dworca PKP,
niebezpieczny zjazd drogi nr 15 ko³o
Tonsilu i przeci¹¿ona trasa prowadz¹ca przez centrum Mi³os³awia.
Odcinek drogi przy dworcu odci¹¿y
obwodnica wokó³ Wrzeœni – odpowiada³ dyrektor GDDKiA – a zjazd
z 15. na pewno bêdzie przebudowywany, bo wiemy, ¿e na tym odcinku
dochodzi do wypadków. Natomiast
w tym momencie nie planujemy obwodnicy Mi³os³awia. Napiera³a podkreœli³, ¿e w sytuacji Mi³os³awia
znajduje siê wiele wielkopolskich
miast, niestety ograniczone mo¿liwoœci finansowe nie pozwalaj¹ na
bardziej dynamiczn¹ przebudowê.
Proszê jednak zauwa¿yæ, ¿e jeszcze
kilka lat temu wykonywanych by³o
oko³o 20 kilometrów odnów dróg
rocznie, teraz 100-150, a w przysz³oœci chcemy, aby zarówno liczba kilometrów wykonywanych odnów,
jak te¿ zakres rzeczowy nowych inwestycji znacz¹co wzros³y – zakoñczy³ Marek Napiera³a.
Ewa Konarzewska-Michalak
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Cz³onkowie Komisji Edukacji
spotkali siê 4 czerwca w koœciele
poewangelickim w Mi³os³awiu i
Oœrodku Letnim Relax w Orzechowie. Poruszono kwestie remontów przeprowadzonych w
tych dwóch obiektach i omówiono plany dalszych prac.
Do tej pory w koœciele, w którym
odbywaj¹ siê spektakle, prezentacje,
wystawy i inne imprezy kulturalne,
za³o¿ono centralne ogrzewanie gazowe ze œrodków powiatu wrzesiñskiego przy finansowym wsparciu
powiatu Wolfenbüttel. Wyremontowano dach nad prezbiterium i zbudowano dwie w pe³ni wyposa¿one
³azienki. Czêœæ œrodków na ten cel
pochodzi³a z Wielkopolskiego Urzêdu Marsza³kowskiego. Dziêki tym
zmianom budynek jest oœrodkiem
dzia³aj¹cym ca³y rok. Najwa¿niejsze
zaplanowane inwestycje to: wymiana dachu, pokrycia dachowego z niewielkim uzupe³nieniem wiêŸby dachowej, przygotowanie projektu instalacji elektrycznej i jej wymiana.
Wielkopolski konserwator zabytków
wyrazi³ zgodê na zdjêcie starej farby z empor i podj¹³ decyzjê o odtworzeniu fresków, które odkryto na
œcianach koœcio³a w okolicy prezbiterium. Widownia na parterze i balkonach zostanie przebudowana w
kszta³t amfiteatralny, przez co zwiêkszy siê liczba miejsc siedz¹cych. Planuje siê równie¿ wymianê pod³ogi i
wybudowanie szatni. Chcemy, aby
koœció³ by³ nie tylko prê¿nym oœrodkiem kulturalnym – powiedzia³ Dio-
nizy Jaœniewicz, starosta wrzesiñski
– w którym odbywaj¹ siê interesuj¹ce imprezy, ale tak¿e miejscem,
gdzie mog¹ zaprezentowaæ swoje
artystyczne dokonania twórcy pochodz¹cy z powiatu.
W sk³ad Oœrodka Letniego Relax wchodzi pole namiotowe nad
Wart¹, budynek z basenem wykorzystywany jako baza hotelowa
(m.in. dla celów szkoleniowych,
konferencyjnych oraz latem dla
dzieci). Na terenie pola ma powstaæ
marina bêd¹ca zapleczem turystyki
wodnej. O zmianach planowanych
w oœrodku mówi³ starosta - W tym
roku bêd¹ wymieniane przerdzewia³e rury. Na zabezpieczenie przy³¹cza
do g³ównej sieci wodoci¹gowej zarezerwowano 78 tys. z³otych. Dziêki
Komisja odwiedzi³a m.in. oœrodek Relax w Orzechowie
temu oœrodek bêdzie mia³ zabezpieczony niezale¿ny pobór wody. Do tej
pory bywa³o tak, ¿e gdy nape³niano
basen, mieszkañcy pozbawieni byli
wody.
Ewa Konarzewska-Michalak
Problemy gospodarstw agroturystycznych Powiatowe programy
Zapowiada siê wysyp tego rodzaju
przedsiêwziêæ. Jest to œwietne wyjœcie aktywizacji bezrobotnych
dla wielu gospodarstw, znajduj¹cych
El¿bieta Plichta mówi o wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Agorturystycznym
22 czerwca Komisja Rozwoju
Lokalnego odwiedzi³a gospodarstwo agroturystyczne W³odzimierza Urbaniaka w D³usku. W spotkaniu wziêli tak¿e udzia³ prezes
Stowarzyszenia Agroturystycznego El¿bieta Plichta, kierownik
Oœrodka Doradztwa Rolniczego
Ziemowit Jêczkowski oraz przedstawiciele Wydzia³u Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich
Starostwa Powiatowego.
El¿bieta Plichta opowiedzia³a zebranym, jak wiele daje przynale¿noœæ
do stowarzyszenia: przedsiêbiorcy z
powiatu zamiast ze sob¹ konkurowaæ, zaczêli wspó³pracowaæ, wymieniaj¹ kontakty i wspieraj¹ siê. Przewodnicz¹cy komisji, Józef Szafarek
podkreœli³: Okolice Wrzeœni sprzyjaj¹
rozwojowi agroturystyki, dlatego samorz¹dy powinny pomóc w dofinansowaniu i aktywizacji tym, którzy zdecydowali siê na ten rodzaj dzia³alnoœci. Ziemowit Jêczkowski, który
szczegó³owo przedstawi³ sytuacjê
osiemnastu dzia³aj¹cych w tej chwili
w powiecie gospodarstw, zaznaczy³:
siê czêsto w bardzo trudnej sytuacji.
Najwiêkszym problemem tych, którzy
dzia³aj¹ albo za chwilê zaczn¹ dzia³aæ, jest konkurencja silnych przedsiêbiorców pod szyldem agroturystyki
tworz¹cych miejsca przypominaj¹ce
raczej pensjonaty.
Józef Szafarek zachêci³ Stowarzyszenie Agroturystyczne i Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich do wspó³pracy. Anna Mizgajska, naczelnik
wydzia³u, omówi³a projekt aktywizacji mieszkañców obszarów wiejskich, na który w³aœnie pozyskiwane s¹ œrodki. Przewiduje on zorganizowanie szkoleñ dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ agroturystyczn¹ i tzw. ma³¹ gastronomiê.
Przedstawiciele komisji obiecali
wspieraæ ma³e gospodarstwa agroturystyczne, które borykaj¹ siê nie tylko
z konkurencj¹ pensjonatów, ale i nieprzyjaznymi regulacjami prawnymi.
Anna Mizerka
Powiatowy Urz¹d Pracy we
Wrzeœni pozyska³ dodatkowe
œrodki finansowe z rezerwy ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej w
kwocie 623,6 tys. z³ na realizacjê
programów powiatowych: „Praca dla m³odych”, „45/50 PLUS” i
„Wspieranie sektora MSP”. Bêd¹
one realizowane od 1 lipca 2009
roku do 31 grudnia 2009 roku.
Celem programu „Praca dla m³odych” jest zwiêkszenie aktywnoœci
zawodowej osób w wieku do 30 lat.
W ramach programu zorganizowane zostan¹ sta¿e dla 30 osób oraz
szkolenie „Kurs obs³ugi wózków
wid³owych z wymian¹ butli gazowych” dla 15 osób. Ponadto 5 osób
otrzyma dotacje na podjêcie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.
Program „45/50 PLUS” adresowany jest do bezrobotnych w wieku powy¿ej 45 lat. Program ma u³atwiæ osobom w tym wieku aktywne funkcjonowanie na rynku pracy. Œrodki z rezerwy ministra przeznaczone zostan¹ na sfinansowania
robót publicznych dla 31 osób.
Celem programu „Wspieranie
sektora MSP” jest rozwój ma³ej i
œredniej przedsiêbiorczoœci. Polegaæ
on bêdzie na zrefundowaniu pracodawcom wyposa¿enia stanowisk
pracy dla 10 osób bezrobotnych.
Realizacja tych programów przyczyni siê do podniesienia poziomu
aktywnoœci zawodowej bezrobotnych, a tym samym wp³ynie pozytywnie na lokalny rynku pracy.
Anna Lider
Dodatkowe œrodku uzyskane przez PUP we Wrzeœni - 623,6 tys. z³:
sta¿e dla 30 osób, szkolenia dla 15, dotacje dla 5 osób na podjêcie
w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, zrefundowanie 10 nowych stanowisk
pracy, 31 osób zostanie skierowanych na roboty publiczne.
Szczegó³owe informacje w Powiatowym Urzêdzie Pracy, tel. (061)
640 35 35.
Lipiec 2009
OŒWIATA
4
Wywiad z Bo¿en¹ Nowack¹, naczelnikiem Wydzia³u Oœwiaty i Sportu
w Starostwie Powiatowym
Nasz wspólny sukces
Wrzesiñskie szko³y ponadgimnazjalne przoduj¹ w okrêgu. Co
przyczyni³o siê do tego sukcesu?
Sukces szkó³ jest osi¹gniêciem
wieloaspektowym, jest wynikiem
pracy i konsekwencji dzia³añ wszystkich partnerów: samorz¹du powiatowego, dyrektorów, nauczycieli i
uczniów. Dobra wspó³praca jest
skutkiem odejœcia od myœlenia my oni; dzia³amy wspólnie, jesteœmy po
tej samej stronie. Taka relacja jest
podstaw¹ sukcesu, a jego przejawami s¹ np. wyniki egzaminów maturalnych, egzaminów zawodowych i
dobra renoma szkó³, a to znaczy, ¿e
idziemy we w³aœciwym kierunku.
Szczególnym powodem do satysfakcji s¹ bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych. Zajmujemy czo³owe miejsca w okrêgu obejmuj¹cym
województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodnio-pomorskie.
W jaki sposób zreorganizowano funkcjonowanie oœwiaty
powiatowej?
Oœwiata ponadgimnazjalna po
reformie samorz¹dowej znalaz³a
siê wœród zadañ powiatu. Subwencjonowanie oœwiaty z bud¿etu pañstwa nie zabezpiecza wszystkich
potrzeb. Remonty, modernizacje,
inwestycje tylko w szczególnych
sytuacjach mog¹ byæ dofinansowane. Nale¿a³o wiêc zdiagnozowaæ stan oœwiaty ponadgimnazjalnej i ustaliæ strategiê dzia³añ.
Po szczegó³owej analizie stanu
budynków szkó³, profili kszta³cenia,
uwarunkowañ spo³eczno-gospodarczych, przyjêto plan dzia³ania. Rozpoczêto od zmian organizacyjnych. Po³¹czono dwie szko³y o profilu rolniczym (Zespó³ Szkó³ nr 1 przy ul. GnieŸnieñskiej oraz Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych przy ul.
Kaliskiej) w jeden organizm, co zminimalizowa³o koszty administracyjne.
Zlikwidowano internat przy Zespole
Szkól Mleczarskich i trzy lata póŸniej
przy Zespole Szkó³ Politechnicznych
(mieszka³o w nich w ostatnim okresie
odpowiednio 19 i 30 uczniów). Przeprowadzono szereg remontów w szko³ach, m.in. termomodernizacjê, wymianê okien i zmianê systemu ogrzewania na gazowy, co zmniejszy³o koszty eksploatacyjne. Zmiana obs³ugi finansowej szkó³ równie¿ przyczyni³a
siê do lepszego gospodarowania bud¿etem oœwiatowym.
Gospodarstwo pomocnicze przy
ZSTiO zosta³o wydzier¿awione i jest
bardzo dobrze zarz¹dzane przez prywatnego przedsiêbiorcê, z korzyœci¹
dla szko³y i procesu edukacyjnego.
Warsztaty szkolne ZSP o niewydolnej strukturze gospodarczej w³¹czono do utworzonego w 2003 roku Centrum Kszta³cenia Praktycznego, które zosta³o przekszta³cone w Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej.
Instytucja ta, której celem jest podnoszenie kwalifikacji m³odzie¿y i doros³ych, okaza³a siê strza³em w dziesi¹tkê. Centrum jest instytucj¹ nowoczesn¹, rozwijaj¹c¹ siê. Forma organizacyjna PCEZ pozwala samodzielnie siêgaæ po œrodki unijne.
To, ¿e szko³y funkcjonuj¹ na bardzo wysokim poziomie, jest równie¿
zas³ug¹ wykszta³conej i profesjonalnej kadry oraz dyrektorów, którzy racjonalnie i kreatywnie zarz¹dzaj¹ swoimi placówkami. Bez nich
nie dokona³yby siê ¿adne zmiany.
W jaki sposób zadbano o poziom edukacyjny szkó³?
Po zmianach organizacyjnych
przyszed³ czas na „wzmacnianie”
procesu edukacyjnego w ró¿nych
obszarach. Od kilku lat realizujemy
Powiatowy Program Wspierania
Edukacji. Wydzia³ Oœwiaty ka¿dego
roku pozyskuje na jego zadania
znaczne œrodki zewnêtrzne. Daje to
mo¿liwoœæ realizacji wielu form zajêæ w szko³ach, rozszerzaj¹cych,
wzbogacaj¹cych ich podstawow¹
ofertê edukacyjn¹. Poprzez program
stypendialny coraz wiêksz¹ pomoc¹
objêta jest m³odzie¿, g³ównie ze œrodowisk defaworyzowanych.
Obserwuj¹c rynek pracy staramy
siê reagowaæ na jego potrzeby. Wygaszamy nabór na kierunki niepopularne, otwieramy nowe kierunki
kszta³cenia. W roku szkolnym 2009/
2010 na poziomie technikum uruchamiane s¹ dwa nowe: technik architektury krajobrazu i kelner. Ciekaw¹
ofert¹ edukacyjn¹ przyci¹gamy m³odzie¿ spoza naszego powiatu - w zawodzie technik weterynarii kszta³ci
siê w ZSTiO oko³o 200 uczniów nie-
Kryzys czy recesja?
Zgromadzonych przywita³ dr Marek Ha³as
W World Trade Center w Poznaniu 9 czerwca odby³a siê kon-
ferencja Wy¿szej Szko³y Handlu
i Rachunkowoœci „Czy to kryzys,
mal z ca³ego kraju. Bogato wyposa¿one w pomoce dydaktyczne placówki i dobrze zorganizowane kszta³cenie praktyczne pozwalaj¹ uczniom na
zdobywanie wiedzy teoretycznej w
wybranym zawodzie i nabywanie
umiejêtnoœci praktycznych.
Nawi¹zujemy i rozwijamy miêdzynarodowe kontakty. Z powiatem Wolfenbüttel prowadzimy wielostronn¹ wspó³pracê, a jej efektem s¹ projekty: M³odzi Liderzy,
Multiplikatorzy i Miêdzynarodowa
Wymiana M³odzie¿y.
Zachêcamy do wdra¿ania w szko³ach nowatorskich form prowadzenia
edukacji. Wspieramy i finansujemy
innowacje oraz eksperymenty edukacyjne. Dofinansowujemy edukacjê
nauczycieli, którzy uzyskuj¹ nowe
kwalifikacje. Jednym zdaniem coraz
wiêcej inwestujemy w jakoœæ.
Dlaczego d¹¿y siê do synchronizacji w zakresie kszta³cenia w
gimnazjach i szko³ach ponadgimnazjalnych?
Wiele projektów edukacyjnych inicjowanych i realizowanych przez
powiat wrzesiñski jest kierowanych
do gimnazjów. Synchronizacja dzia³añ edukacyjnych gimnazjów i szkó³
ponadgimnazjalnych w ró¿nych obszarach mo¿e przynieœæ wymierne korzyœci na obu etapach kszta³cenia.
Szeroko i systemowo prowadzone doradztwo zawodowe w gimnazjach
u³atwia absolwentom okreœlenie preferencji edukacyjnych. Rezultatem
takich dzia³añ jest w³aœciwie ustalona struktura oferty edukacyjnej szkó³
pogimanzjalnych, a z drugiej to mo¿liwoœæ przeciwdzia³ania przedwczesnemu wypadaniu z systemu szkolnego z powodu Ÿle wybranego kierunku kszta³cenia. Wypracowanie systemu doradztwa dla nauczycieli gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych
u³atwi kontakt i wsparcie metodyczne dla nauczycieli wszystkich grup
przedmiotowych. Powo³anie zespo³ów nauczycieli przedmiotów ogólnokszta³c¹cych pozwoli udro¿niæ, zwi¹zaæ merytorycznie obydwa etapy
kszta³cenia, co u³atwi m³odzie¿y gimnazjalnej ³agodne przejœcie z jednego etapu kszta³cenia w nastêpny, pozwoli te¿ lepiej przygotowaæ m³odzie¿
do matury. Wspó³praca przejawia siê
tak¿e we wspólnej realizacji ró¿nych
programów, projektów.
Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a
Ewa Konarzewska-Michalak
czy recesja?”, przygotowana we
wspó³pracy z Wielkopolskim
Oddzia³em Stowarzyszenia
Ksiêgowych w Polsce.
Przyby³ych na konferencjê goœci powita³a prof. dr hab. Aldona
Kamela-Sowiñska, rektor WSHiR,
która w swym przemówieniu podkreœli³a: Kryzys zmusza do myœlenia. I to samo w sobie ju¿ jest jedn¹
z jego cech pozytywnych.
Konferencja Wy¿szej Szko³y
Handlu i Rachunkowoœci wpisa³a
siê w nurt rozwa¿añ dotycz¹cych
przyczyn i skutków kryzysu, pozwoli³a te¿ poszukaæ odpowiedzi
na pytanie: czy to ju¿ kryzys, czy
tylko recesja?
Wœród prelegentów znaleŸli
siê: prof. dr hab. Anna Wachowiak,
prof. dr hab. Waldemar Czternasty,
Maria Beyga-Cegio³ka, dr Janusz
Czerny oraz dr Marek Ha³as.
WSHiR
www.wrzesnia.powiat.pl
Szkolne
podsumowanie
Wyró¿nienia otrzyma³o 39 uczniów z powiatu wrzesiñskiego
17 czerwca w WOK-u odby³a
siê powiatowa uroczystoœæ zakoñczenia roku szkolnego. By³a ona
okazj¹ do wyró¿nienia wybranych uczniów, którzy osi¹gnêli
bardzo dobre wyniki w nauce w
roku szkolnym 2008/2009.
Nagrodzeni zostali równie¿ nauczyciele mog¹cy pochwaliæ siê
szczególnymi sukcesami w pracy
pedagogicznej. Podziêkowania z
r¹k starosty Dionizego Jaœniewicza przyjêli tak¿e przedstawiciele
instytucji i przedsiêbiorstw wspó³pracuj¹cych z wrzesiñskimi szko³ami ponadgimnazjalnymi.
Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê m.in. przedstawiciele
w³adz samorz¹dowych, szkó³ wy¿szych oraz duchowieñstwa. Koniec roku szkolnego jest czasem
podsumowañ, czasem, w którym
nagradzamy sukcesy. Dziœ dostrzegamy to, co by³o dobre w koñcz¹cym siê roku szkolnym – rozpoczê³a uroczystoœæ Bo¿ena Nowacka,
naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i
Sportu Starostwa Powiatowego.
Po nagrodzeniu uczniów
(wœród nich znaleŸli m.in. gimnazjaliœci, którzy osi¹gnêli maksymaln¹ liczbê punktów na egzaminie) i nauczycieli starosta wrêczy³
podziêkowania przedstawicielom
szkó³ wy¿szych i przedsiêbiorstwom wspó³pracuj¹cym z wrzesiñskimi szko³ami ponadgimnazjalnymi.
Szczególnie uhonorowani zosta-
li odchodz¹cy na emeryturê dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Henryka Sienkiewicza, Zenon Suchorski, oraz ks. kanonik Kazimierz
G³ów. Ka¿dy z nich otrzyma³ bukiet piêknych czerwonych ró¿.
Spotkanie zakoñczy³ koncert muzyki flamenco w wykonaniu jednego z czo³owych polskich gitarzystów
i muzyka Filharmonii Poznañskiej
Przemys³awa Ha³uszczaka oraz œpiewaczki Patrycji Ha³uszczak.
W poniedzia³ek 22 czerwca dyrektorzy szkó³ ponadgimnazjalnych
i gimnazjów z powiatu wrzesiñskiego podsumowali ubieg³oroczn¹
wspó³pracê, w ramach której realizowano „Powiatowy program
wspierania edukacji”. Zagadnienia,
jakie omawiano, to: doradztwo metodyczne dla nauczycieli gimnazjum i szkó³ ponadgimnazjalnym,
wspólna praca zespo³ów przedmiotowych oraz nabór do szkó³ na rok
2009/2010. Podsumowano równie¿
programu „Sobota w...”. W jego
ramach odbywa³y siê zajêcia edukacyjne dla gimnazjalistów. Dyrektorzy uczestnicz¹cy w projekcie
podkreœlili, ¿e jest on nader potrzebny i bêdzie realizowany w kolejnych latach. Przyjêto tak¿e plan
pracy na rok szkolny 2009/2010.
Prowadz¹ca spotkanie Bo¿ena
Nowacka, dziêkuj¹c za pracê w
mijaj¹cym roku szkolnym, ¿yczy³a wszystkim udanych wakacji.
Ewa Konarzewska-Michalak
List otwarty rektora
do absolwentów
Wy¿szej Szko³y Handlu i Rachunkowoœci
Szanowni Pañstwo,
„Nasza szko³a” - tak o Wy¿szej Szkole Handlu i Rachunkowoœci mówiliœcie przez trzy lata studiów. To dyplom tej uczelni stanowi³ powód do dumy i radoœci, któr¹ wraz z rodzicami
objawialiœcie na absolutorium. Czêœæ z Pañstwa jest ju¿ magistrami ekonomii, niektórzy jeszcze studiuj¹. To dyplom Wy¿szej Szko³y Handlu i Rachunkowoœci otworzy³ przed Wami
nowe mo¿liwoœci.
W czasach kryzysu i recesji w gospodarce, w czasach, kiedy o
zaufanie i uczciwoϾ, odpowiedzialnoϾ i lojalnoϾ jest trudno,
przyszed³ moment na okazanie sympatii „swojej szkole”. W trudnym œwiecie konkurencji tylko osobisty przyk³ad mo¿e œwiadczyæ o jakoœci, uczciwoœci oraz odpowiedzialnoœci uczelni, a ambasadorami WSHiR mog¹ byæ tylko jej Absolwenci.
Z wyrazami szacunku i sympatii
Aldona Kamela-Sowiñska
www.wrzesnia.powiat.pl
Lipiec 2009
OŒWIATA
Licealny jubileusz
5
W uroczystym jubileuszu 90-lecia istnienia Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Henryka Sienkiewicza, najstarszej wrzesiñskiej szko³y œredniej, który
odby³ siê 5 czerwca, uczestniczy³o wielu absolwentów. Byli wœród nich: Pawe³ Mielcarek z roku 1935, Jerzy Gi¿ewski z roku 1937, Urszula Barzyk, równie¿ z 1937
oraz genera³ Antonii Goliszewski z 1957. ¯yczenia dla uczestników jubileuszowych uroczystoœci nades³a³ m.in. ks.bp Zbigniew Kiernikowski, absolwent z 1964.
dum¹ liceum.
wspominania, œpiewaliœmy Sto lat, skiego LCCI. W 2004 r. zajêliœmy
Dziewiêdziesiêcioletnia dama, ka¿dy z absolwentów móg³ zabraæ pierwsze miejsce w presti¿owej Lipiêkna jak ka¿da kobieta, wymaga g³os - komentuje Zenon Suchorski dze Wielkopolskich Liceów. Szko³a
jednak nowego blasku. Nie zmar- - Najwiêkszy aplauz zgotowano zdoby³a trzykrotnie tytu³ najlepszej
nowaliœmy ostatnich lat, nadaliœmy najstarszym z nich, by³o du¿o w Wielkopolsce w rywalizacji sporjej nowe oblicze – dyrektor Suchor- wzruszeñ, spêdziliœmy ten czas w towej szkó³ ponadgimnazjalnych.
ski wyraŸnie nawi¹za³ do zmian, rodzinnej atmosferze.
Uwa¿am, ¿e naszym sukcesem by³o
jakie zachodz¹ w szkole.
Mury Liceum im. Henryka Sien- zorganizowanie nauczania jêzyków
Podczas gali wrêczono medale kiewicza w ci¹gu 90 lat opuœci³o obcych w grupach miêdzyoddzia³oza zas³ugi dla liceum Paw³owi ponad 8000 absolwentów. Zajmu- wych z uwzglêdnieniem zró¿nicowaMielcarkowi, autorowi trzech ksi¹- je ono wysok¹ pozycjê w rankingu nego zaawansowania poziomu na¿ek zwi¹zanych z liceum, obecne- szkó³ ponadgimnazjalnych Wielko- uczania. Nadal utrzymujemy namu dyrektorowi Zenonowi Su- polski pod wzglêdem zdawalnoœci uczanie jêzyków francuskiego i rochorskiemu; poœmiertnie uhonoro- matur. Uczniowie startuj¹ w olim- syjskiego, hiszpañskiego i ³aciny,
wano Benedykta K³osina, który piadach przedmiotowych z dobrym mimo ¿e angielski i niemiecki domipe³ni³ funkcjê dyrektora szko³y skutkiem - Szymon Paciorkowski, nuj¹ w regionie. Przyje¿d¿aj¹ do nas
przez 20 lat. Krótki rys historii absolwent z 2006 roku, trzykrotny przedstawiciele poznañskich liceów,
szko³y przedstawi³ S³awomir Szu- olimpijczyk, jest teraz radnym w sa- ¿eby przekonaæ siê na w³asne oczy,
ba: opowiedzia³ o tym, jakie trudy morz¹dzie gminnym, natomiast jak ten system dzia³a. Moim oczkiem
musieli pokonaæ wrzeœnianie na Martyna Borowczyk, absolwentka g³owie jest siedemdziesiêcioosoboPodczas jubileuszowej gali wyst¹pi³ zespó³ Pasieki
drodze do powo³ania pierwszej z roku 2008, równie¿ trzykrotna wy chór szkolny Les Choristes proPrzybyli tak¿e m³odsi absol- dyrygentkê i solistkê chóru. Na- szko³y œredniej jeszcze pod zabo- olimpijka, by³a wiceprzewodni- wadzony przez absolwenta liceum,
wenci, m.in. starosta Dionizy Ja- stêpnie zebrani przenieœli siê do rem pruskim. Z kolei Marian To- cz¹c¹ Krajowej Rady Dzieci i M³o- Przemys³awa Piechockiego.
œniewicz, cz³onek Zarz¹du Woje- auli szkolnej, gdzie zagra³a i za- rzewski przedstawi³ pocz¹tki dzia- dzie¿y przy ministrze Edukacji NaOficjalnej ceremonii towarzywództwa Wielkopolskiego Krysty- œpiewa³a dzia³aj¹ca przy liceum ³alnoœci gimnazjum w okresie miê- rodowej.
szy³y liczne imprezy, m.in. happena Poœlednia oraz prokurator kra- m³odzie¿owa grupa Pasieki.
dzywojennym. Spotkanie zakoñSzko³a ci¹gle siê rozwija – mówi ning przygotowany przez uczniów,
jowy Marek Staszak. UroczystoDyrektor Zenon Suchorski roz- czy³ owacyjnie przyjêty wystêp Zenon Suchorski – otrzymaliœmy zwiedzanie Izby Tradycji Szko³y,
œci rozpoczê³a msza œwiêta w ko- poczynaj¹c spotkanie zwróci³ chóru szkolnego z solistk¹ Nata- tytu³ „Szko³a z klas¹” nadawany przegl¹danie kronik, wystawy foœciele parafialnym celebrowana uwagê, ¿e liceum ³¹czy tradycjê z li¹ Twardowsk¹, pod batut¹ Prze- przez Ministerstwo Edukacji Naro- tograficzne i malarskie, jak rówprzez ks. kan. Kazimierza G³owa nowoczesnoœci¹, przesz³oœæ z mys³awa Piechockiego.
dowej i „Gazetê Wyborcz¹”, uczest- nie¿ sp³yw kajakowy od Bugu do
w oprawie muzycznej chóru Ca- przysz³oœci¹, d³ugoletni¹ historiê
Po po³udniu obchody przenie- niczymy w programie e-Szko³a, od Odry prowadzony przez nauczymerata. Piêknie i wzruszaj¹co za- z otwartoœci¹ na nowoczesnoœæ. siono do hali sportowej, gdzie nowego roku szkolnego uczniowie ciela Leszka Nowackiego.
brzmia³o Panis angelicus wykona- Podkreœli³, ¿e uczniowie i absol- przygotowano obiad i tort dla 200 bêd¹ mogli przygotowywaæ siê do
ne przez Domicelê Cierpiszewsk¹, wenci s¹ najwiêkszym kapita³em i osób. Spotkanie by³o okazj¹ do zdobycia certyfikatu z jêzyka angielEwa Konarzewska-Michalak
Fina³ Ogólnopolskiej Olimpiady
Wiedzy i Umiejêtnoœci Rolniczych
W dniach 5-6 czerwca w
Trzciance odby³ siê fina³ ogólnopolski XXXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejêtnoœci Rolniczych.
W olimpiadzie wziê³o udzia³ ponad 230 uczniów z ca³ej Polski.
Pieczê nad ni¹ sprawowali pracownicy naukowi Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu.
Olimpiada by³a rozgrywana w
oœmiu blokach tematycznych. W
ka¿dym z nich uczniowie mieli do
rozwi¹zania test sk³adaj¹cy siê z
60 pytañ oraz zestaw zadañ, w których musieli wykazaæ siê umiejêtnoœciami praktycznymi.
Bardzo dobrze wypadli uczniowie Zespo³u Szkó³ Technicznych i
Ogólnokszta³c¹cych: £ukasz Perlicki, Rados³aw Pog³odziñski, Anna
Marciniak oraz Bernadeta Bigosiñska zostali laureatami olimpiady. Finalist¹ zosta³ Leszek Rezler.
Nasi laureaci i finaliœci uzyskali
indeksy na wszystkie Uniwersytety Przyrodnicze oraz Akademie
Bo my czujemy siê
ci¹gle m³odzi
Rolnicze w Polsce. S¹ równie¿
zwolnieni przez Centraln¹ Komisjê
Egzaminacyjn¹ z czêœci teoretycznej egzaminu potwierdzaj¹cego
kwalifikacje zawodowe. £ukasz
Perlicki z klasy IV Technikum Weterynaryjnego, zajmuj¹c drugie
miejsce w Finale Ogólnopolskim,
zdoby³ tak¿e indeks na Wydzia³
Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Bernadetta Szczeœniak
„Ekolo¿ek” zwyciêzc¹
ogólnopolskiego konkursu
Wydawana w Zespole Szkó³
Specjalnych we Wrzeœni szkolna
gazetka przyrodniczo-ekologiczna „Ekolo¿ek” od 2005 roku bierze udzia³ w Ogólnopolskim
Konkursie Czasopism Osób Niepe³nosprawnych, który w tym
roku odbywa³ siê pod has³em
„Myœlê, tworzê i czujê, ¿e ¿yjê”.
Konkuruj¹cy z 86 gazetkami
nades³anymi na konkurs z ca³ego kraju „Ekolo¿ek” za edukacyjny wymiar i szatê graficzn¹
zdoby³ pierwsze miejsce.
Organizatorami imprezy s¹
Oœrodek Szkolno-Wychowawczy
i Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Osób Niepe³nosprawnych i Ich Otoczenia „Razem” w
Rybniku, zaœ honorowy patronat
nad ni¹ objê³a minister edukacji
narodowej, Barbara Hall.
Spotkanie laureatów odby³o siê
5 czerwca. Redaktorzy gazetki, czyli
uczniowie wrzesiñskiego Zespo³u
Szkó³ Specjalnych, maj¹ powody do
dumy - ich sukces by³ dzie³em ca³ego zespo³u. Dodatkowo Mateusz
Szefer, autor tekstu Kiszenie kapusty, otrzyma³ wyró¿nienie w kategorii najciekawszy artyku³. Opisa³ tradycyjne jesienne kiszenie kapusty,
które odbywa siê w jego rodzinnym
domu. Laureaci otrzymali dyplom,
upominki ksi¹¿kowe oraz g³ówn¹
nagrodê - monitor do komputera.
„Ekolo¿ek” zosta³ laureatem konkursu po raz trzeci. Gazetkê tworz¹
uczniowie po zajêciach lekcyjnych,
pisz¹c artyku³y o tematyce przyrodniczej, spo³ecznej i ekologicznej.
(red.)
Wrzesiñski Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Wrzeœnia
www.wutw.strefa.pl
e-mail: [email protected]
Zapisy nowych s³uchaczy do WUTW trwaj¹ do 30 lipca. S³uchaczami uniwersytetu
mog¹ byæ emeryci i renciœci. Deklaracje mo¿na pobieraæ i sk³adaæ w punkcie informacyjnym Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni.
Dotychczasowych s³uchaczy prosimy o wype³nienie nowych „deklaracji uczestnictwa s³uchacza WUTW w zajêciach w roku 2009/2010”. Obowi¹zkiem s³uchaczy jest zapoznanie siê ze
statutem i przewodnikiem studenckim.
Eugeniusz Paterka - prezes
Eugeniusz Paterka podsumowuje koñcz¹cy siê rok akademicki
S³uchacze Wrzesiñskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali siê 16 czerwca we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury na uroczystym zakoñczeniu roku akademickiego. Salê wype³nili liczni studenci, zaproszeni goœcie reprezentuj¹cy samorz¹dy i jednostki organizacyjne powiatu, a
tak¿e m³odzie¿.
Eugeniusz Paterka, prezes Zarz¹du Stowarzyszenia WUTW, podziêkowa³ zebranym s³uchaczom
uniwersytetu za godne reprezentowanie stanu studenckiego, za ich
pracê dla wspólnoty, któr¹ tworz¹,
i codzienn¹ aktywnoœæ: Nie dajemy siê odstawiæ na boczny tor podkreœli³. Znalaz³y siê podziêkowania dla opiekunów naukowych
- zapowiedziano, ¿e w przysz³ym
roku poziom opieki merytorycznej
siê podniesie - kierownikom jednostek organizacyjnych wyra¿ono
wdziêcznoœæ za mo¿liwoœæ bezp³atnego korzystania z obiektów,
w których odbywa³y siê zajêcia,
wspomniano najciekawsze wyk³ady. Eugeniusz Paterka w prezentacji multimedialnej przedstawi³
ubieg³oroczn¹ aktywnoœæ uczelni:
mo¿na by³o miêdzy innymi uczyæ
siê p³ywaæ, mówiæ po angielsku i
niemiecku, æwiczyæ w sekcji taichi czy rytmiczno-tanecznej z choreografi¹ albo uczestniczyæ w zajêciach informatycznych. Adepci
fotografiki zaprezentowali swoje
prace podczas wernisa¿u towarzysz¹cego uroczystoœci. Studenci
uczyli siê na miejscu, ale i podró¿owali po Polsce i zagranicy.
Wrzesiñski Uniwersytet Trzeciego Wieku symbolicznymi wyró¿nieniami podziêkowa³ przedstawicielom samorz¹du i tym
wszystkim, którzy przyczynili siê
do jego lepszego funkcjonowania,
za okazane wsparcie. Egeniusz
Paterka podkreœli³, ¿e oferta uniwersytetu gwarantuje uczestnikom coraz to nowe formy aktywnoœci i kszta³cenia: Bo my czujemy siê ci¹gle m³odzi. Dziêki naszym spotkaniom ¿yje nam siê lepiej, ciekawiej i zdrowiej. Uroczystoœæ zakoñczy³ spektakl Jak zreformowaæ mê¿czyznê.
Anna Mizerka
6
Lipiec 2009
Poradnik Pacjenta
www.wrzesnia.powiat.pl
ZDROWIE, INFORMACJE
Niekorzystne efekty stosowania leków bez zalecenia lekarza
Coraz wiêcej leków kupujemy
bez recepty. Ulegamy reklamom i
zachowujemy siê jak konsumenci,
a nie pacjenci. Stosowanie leków
bez konkretnych wskazañ lekarskich jest powa¿nym problemem.
Z jednej strony wydaje siê,¿e samoleczenie u³atwi ¿ycie choremu,
który nie musi zabiegaæ o wizytê u
lekarza. Z drugiej strony mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla zdrowia, a
nawet ¿ycia. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e lek
jest takim samym z³em jak choroba,
a do lekarza nale¿y decyzja, które
z³o jest mniejsze. W szpitalach obserwuje siê, ¿e zg³asza siê wiêcej
osób, które przez d³ugi czas na
w³asn¹ rêkê stosowa³y lek ³agodz¹cy dolegliwoœci, a z opóŸnieniem
przeprowadzona diagnostyka wykazuje np. zaawansowanego raka.
Jeœli podjêliœmy decyzjê o samoleczeniu, to kupujmy lek w aptece,
kieruj¹c siê porad¹ farmaceuty. Stosowanie leku musi byæ krótkie i nie
mo¿e przekraczaæ 1-3 dni. Jeœli w
tym czasie objawy nie ustêpuj¹, nale¿y zg³osiæ siê do lekarza. Chory
przed zastosowaniem leku powinien
dok³adnie zapoznaæ siê z ulotk¹ za³¹czon¹ do opakowania, która zawiera informacjê m.in. dotycz¹c¹
przeciwwskazañ i objawów niepo¿¹danych, jakie mog¹ wyst¹piæ.
Osoby, które powinny szczególnie
ostro¿nie stosowaæ leki bez recepty,
to dzieci, osoby starsze oraz chorzy
przyjmuj¹cy inne leki zapisane przez
lekarza. Najczêœciej bez recepty ku-
pujemy leki przeciwbólowe, przeciwgor¹czkowe, przeciwzapalne. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e u dzieci do 12 lat stosowanie leków zawieraj¹cych kwas acetylosalicylowy (polopiryna, aspiryna)
mo¿e wywo³aæ groŸny zespó³ chorobowy. Natomiast u osób starszych inne
leki przeciwbólowe (nie zawieraj¹ce
kwasu acetylosalicylowego) mog¹
podwy¿szaæ ciœnienie krwi lub os³abiaæ dzia³anie ju¿ stosowanych leków
w leczeniu nadciœnienia. Paracetamol
(sprzedawany pod ró¿nymi nazwami
handlowymi) stosowany przez osoby
nadu¿ywaj¹ce alkoholu uszkadza w¹trobê.
W przypadku leków przeciwbólowych chory musi pamiêtaæ, ¿e
ból mo¿e byæ sygna³em powa¿nej
choroby i stosuj¹c lek bez recepty
bierze na siebie ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ za swoje zdrowie.
snego wykrycia, szansa na powrót
do zdrowia po skutecznym leczeniu
przekracza 90 procent. Celem programu wdra¿anego przez Urz¹d
Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego jest poprawa wczesnego wykrywania nowotworów u
mieszkañców województwa wielkopolskiego. Obejmie on osoby wypalaj¹ce co najmniej paczkê papierosów dziennie od 20 lat, które s¹
obecnie w wieku 55-70 lat. W ci¹gu
piêciu lat prowadzone bêd¹ w piêciu pracowniach tomograficznych
badania zwiêkszaj¹ce wykrywalnoœæ wczesnych postaci patologii
p³ucnych, zw³aszcza nowotworów
z³oœliwych. Uczestnicy bêd¹ na nie
wzywani ka¿dego roku. Pacjenci z
wykrytymi w czasie badañ zmianami w p³ucach zostan¹ zdiagnozowani przez specjalistów. Program, któ-
ry wystartuje najpewniej w tym
roku, zostanie poprzedzony medialn¹ akcj¹ informacyjn¹. Pozwoli
on wykryæ wiêcej nowotworów we
wczesnej fazie rozwoju, a wiêc
umo¿liwi skuteczniejsze leczenie.
Krystyna Poœlednia zaprezentowa³a szczegó³owo programy profilaktyki zdrowotnej realizowane
i finansowane ze œrodków bud¿etu województwa wielkopolskiego
w latach 2001-2009. Obejmowa³y
one miêdzy innymi profilaktykê
raka gruczo³u krokowego, jelita
grubego i odbytnicy, raka szyjki
macicy, badania przesiewowe u
dzieci w kierunku wykrywania nowotworów, edukacjê prozdrowotn¹
dla mieszkañców gmin województwa wielkopolskiego. Ogó³em na
finansowanie programów profilaktyki i promocji zdrowia na rok 2009
przeznaczono œrodki w wysokoœci
1 048 800 z³, a wiêc o 27 procent
wiêcej ni¿ w 2008 roku i 72 procent wiêcej ni¿ w 2001. Programy
skierowane s¹ do wybranych, tzw.
najs³abszych grup spo³ecznych.
We Wrzeœni w kwietniu z badañ
mammograficznych skorzysta³o 170
kobiet, zaœ w czerwcu na bezp³atne
badania przesiewowe w kierunku
nowotworu prostaty i jelita grubego
zapisa³o siê oko³o 250 osób. Dobrze,
¿e coraz wiêcej mieszkañców powiatu decyduje siê na bezp³atne badania profilaktyczne. Wypada tylko
zachêciæ wszystkich do korzystania
z tej formy dba³oœci o zdrowie.
Szczegó³owe informacje o nastêpnych badaniach czytelnicy
znajd¹ w kolejnych numerach
„Przegl¹du Powiatowego”.
Anna Mizerka
ich drzwi, wyci¹ga³ pocztê ze skrzynki, wieczorem zaœ zapali³ œwiat³o i
otworzy³ okno. W ¿adnym wypadku
nie zostawiaj kluczy pod wycieraczk¹.
Cenne przedmioty i gotówkê zdeponuj w sejfie lub oddaj na przechowanie zaufanej osobie. Przed wyjazdem
zamknij zawór wodny i gazowy.
uczyæ dziecko, ¿e nie wolno mu rozmawiaæ z obcymi ani oddalaæ siê w
ich towarzystwie. Rodzice nastolatków, które wybieraj¹ siê na wypoczynek w grupie m³odzie¿y, powinni wiedzieæ gdzie i z kim wyje¿d¿a
m³oda osoba.
trzymywanie g³owy kolegi pod wod¹,
popychanie, wrzucanie do wody tych,
którzy nie maj¹ ochoty na k¹piel. Do
wody wchodzimy najwczeœniej po 30
minutach od zjedzenia posi³ku. Aby
unikn¹æ tzw. wstrz¹su termicznego
nale¿y stopniowo obni¿aæ temperaturê cia³a i zbli¿aæ j¹ do temperatury
wody. Przypominamy równie¿ o obowi¹zku zak³adania kapoków w czasie
p³ywania kajakami, ³ódkami i rowerami wodnymi.
Co robimy widz¹c, ¿e ktoœ tonie?
Do wody skaczemy tylko, kiedy g³êbokoœæ jest na tyle ma³a, ¿e dotykamy
swobodnie nogami dna. Ton¹cemu
mo¿na podaæ z brzegu kij, wios³o lub
rzuciæ ko³o ratunkowe. Brak umiejêtnoœci ratowania ton¹cych skutkuje najczêœciej ofiarami wœród osób usi³uj¹cych udzieliæ topielcowi pomocy.
KPP we Wrzeœni
lek.Krystyna Dudziñska
z-ca dyrektora ds. medycznych
Szpitala Powiatowego we Wrzeœni
ci¹g dalszy ze str. 1
Profilaktyka przede wszystkim
Jak przekonywa³a dr Adamczak:
W profilaktyce tak naprawdê nie chodzi o to, aby przestaæ baæ siê raka,
ale by lêk przed zachorowaniem zamieniæ w strach. Strach jest proporcjonalny do zagro¿enia, poddaje siê
racjonalnej argumentacji i mobilizuje
do dzia³ania, a nie parali¿uje. Dlatego zamiast jednorazowych akcji
uœwiadamiaj¹cych potrzebne s¹ systematycznie realizowane programy
informacyjno-edukacyjne, które bêd¹
utrwalaæ pozytywne skojarzenia
zwi¹zane z trosk¹ o zdrowie, nie zaœ
straszyæ œmierci¹ i cierpieniem.
Zebranych samorz¹dowców,
lekarzy, pielêgniarki i przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych
zapoznano równie¿ z najnowszym
stanem wiedzy o mo¿liwoœciach
dzia³añ profilaktycznych w niektórych schorzeniach onkologicz-
nych. Przedstawiono konkretne
programy profilaktyczne.
Dr Aleksander Barinow-Wojewódzki omówi³ organizacjê wczesnego wykrywania raka p³uc na
terenie Wielkopolski. Przypomnia³,
¿e codziennie papierosy pali oko³o
9 milionów doros³ych Polaków, ka¿dego roku umiera z tego powodu 50
tysiêcy. Rak p³uc mo¿e byæ efektywnie leczony pod warunkiem wczeDym tytoniowy zawiera ponad
50 substancji rakotwórczych,
m.in.: aceton - rozpuszczalnik
do lakierów, cyjanowodór - gaz
bojowy u¿ywany przez hitlerowców, kadm - metal obecny w
bateriach, arsen - trutkê na
szczury, metanol - paliwo do
rakiet, formaldehyd - u¿ywany
do konserwacji zw³ok.
Bezpieczne wakacje
Aby letni wypoczynek by³ spokojny i bezpieczny warto skorzystaæ z
porad, którymi jak co roku dziel¹ siê
wrzesiñscy policjanci:
Wybierzmy odpowiedni¹ ofertê
Wybieraj¹c obóz, koloniê czy
wczasy rodzinne radzimy skorzystaæ
ze sprawdzonych biur podró¿y. Powinny byæ one zarejestrowane w Polskiej Izbie Turystyki, posiadaæ zezwolenie na organizowanie imprez
turystycznych wydane przez wojewodê i gwarancje ubezpieczeniowe.
Podró¿ujmy bezpiecznie
Poruszaj¹c siê w³asnym œrodkiem
transportu, przed wyjazdem pamiêtajmy o sprawdzeniu stanu technicznego pojazdu. Za kierownicê siadajmy
zawsze trzeŸwi i wypoczêci. Na postój wybierajmy miejsca zaludnione i
dobrze oœwietlone. Wysiadaj¹c z samochodu zabierajmy ze sob¹ warto-
œciowe przedmioty, zamykajmy auto
i w³¹czajmy urz¹dzenia alarmowe. W
trakcie podró¿y mo¿emy byæ nara¿eni na kradzie¿ samochodu metod¹ „na
st³uczkê” lub „na wypadek”, w takim
przypadku nie nale¿y opuszczaæ pojazdu, lecz telefonicznie powiadomiæ
s³u¿by ratownicze lub policjê.
Korzystaj¹c z poci¹gów czy autobusów unikajmy sztucznego t³oku i pilnujmy baga¿u. Nie rozmawiajmy z przygodnie poznanymi
ludŸmi i nie przyjmujmy od nich
poczêstunków. W poci¹gu opuszczaj¹c przedzia³ zawsze zabierajmy
ze sob¹ pieni¹dze i dokumenty.
Zabezpieczmy mieszkanie
Nie opowiadaj wszystkim wko³o,
¿e planujesz d³u¿szy wyjazd. Klucze
do mieszkania przeka¿ krewnemu lub
zaufanemu s¹siadowi, poproœ go, by
zbiera³ ulotki reklamowe spod Two-
Wakacje w domu
Czêsto dzieci spêdzaj¹ wakacje w
miejscu zamieszkania i pozostaj¹
przez kilka lub kilkanaœcie godzin bez
opieki pracuj¹cych rodziców. Pouczmy nasze pociechy, aby pod ¿adnym
pozorem nie wpuszcza³y obcych do
domu. Dziecko powinno mieæ kontakt telefoniczny z rodzicami i informowaæ ich o ka¿dym istniej¹cym zagro¿eniu. Na placach zabaw, w parkach czy skwerach dzieci powinny
bawiæ siê w grupie, najlepiej pod
okiem doros³ej osoby. Nale¿y na-
K¹piele
Aby k¹paæ siê bezpiecznie korzystajmy wy³¹cznie z miejsc do tego
przeznaczonych. S¹ nimi baseny miejskie. Za bezpieczne mog¹ byæ tak¿e
uwa¿ane jeziora, zalewy i rzeki z wydzielonymi miejscami do k¹pieli,
gdzie opiekê nad p³ywaj¹cymi sprawuj¹ ratownicy WOPR. Najwiêksz¹
liczbê kontuzji zakoñczonych trwa³ymi urazami g³owy i krêgos³upa, a czêsto utoniêciem spotykamy w przypadku skoków do p³ytkiej wody. W czasie zabaw w wodzie absolutnie niedopuszczalne jest podtapianie, przy-
Powiatowe zadania drogowe 2009
Trwaj¹ prace remontowe na drodze Bierzglinek-Gozdowo
1. Przebudowa odcinka drogi
powiatowej nr 32455 (2948 P)
Bierzglinek - Gozdowo. Powiat
uzyska³ 1 000 000 z³ w ramach programu wieloletniego pn: Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 oraz 25 000 z³ od
Stowarzyszenia na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach ko-
munikacyjnych DROGOWSKAZ.
Ca³kowita wartoœæ inwestycji to
kwota 2 265 000 z³.
2. Przebudowa mostu w miejscowoœci Zapowiednia w ci¹gu drogi
powiatowej nr 2900 Pyzdry-Sporne. Ca³kowita wartoœæ inwestycji
oko³o 450 000 z³, w tym 198 000 z³
ze œrodków rezerwy subwencji
ogólnej.
3. Rozbudowa odcinka Ma³a
Górka-Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo Targowa Górka. W 2009 roku zaplanowano œrodki na wykup gruntów.
Rozbudowa ww. drogi rozpoczê³a
siê w roku 2007 poprzez przygotowanie projektu budowlanego i wykup gruntów do realizacji tego projektu. W roku 2008 kontynuowano
wykup gruntów oraz przeprowadzono rozbudowê tego odcinka na
d³ugoœci 230 metrów. Ca³kowit¹
wartoœæ tego zadania szacuje siê na
kwotê 2 168 000 z³ z koñcowym
etapem realizacji w roku 2011.
4. Przebudowa odcinka drogi
powiatowej Nekla-Mystki. Powiat
w 2009 roku bêdzie wnioskowa³ o
dofinansowanie ze œrodków Narodowego Programu Dróg Lokalnych
2008-2011 na realizacjê tego zadania na rok 2010. Zaplanowana w
2009 roku kwota 83 000 z³ zostaje
przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej w/w drogi.
Ca³kowit¹ wartoœæ tego zadania
szacuje siê na kwotê 2 683 000 z³.
5. Przebudowa drogi powiatowej
nr 2901 Zapowiednia-Wr¹bczynekZagórów. Jest to droga, która ³¹czy
siê z powiatem s³upeckim, gdzie w
przysz³orocznym roku z rezerwy
subwencji ogólnej bud¿etu pañstwa
bêdzie mo¿na wykonaæ zadania inwestycyjne granicz¹ce z s¹siednimi
powiatami. Zaplanowana w 2009
roku kwota 25 000 z³ zostaje przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej ww. drogi.
6. Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa-Sp³awie-Nowa
Wieœ Podgórna drogi powiatowej
nr 2904 Pyzdry-Nowa Wieœ Podgórna. Zadanie rozpoczête w roku
2007 roku przewidywany termin
zakoñczenia inwestycji to rok 2011.
Zosta³ wykonany projekt budowlany i dokonano wykupu gruntów do
realizacji tego projektu. Ca³kowit¹
wartoœæ tego zadania szacuje siê na
kwotê 7 246 856 z³.
7. Remont jezdni drogi powiatowej Pa³czyn-Ksi¹¿no - koszt remontu szacowany na kwotê oko³o
300 000 z³.
Beata Walkowiak
skarbnik powiatu
Najwa¿niejsze roboty w zakresie bie¿¹cego utrzymania dróg
wykonanych w 2009 roku (dane
na dzieñ 31 maja 2009 r.): zimowe utrzymanie dróg - 529 190 z³,
remonty cz¹stkowe - 175 414 z³,
utrzymanie zieleni (wycinka
drzew, krzewów, przeœwietlanie,
rozdrabnianie ga³êzi, frezownie
pni) - 91 604 z³, utrzymanie promu - 30 232 z³, utrzymanie sygnalizacji - 13 398 z³, koszenie poboczy - 5 107 z³.
PZD we Wrzeœni
www.wrzesnia.powiat.pl
ORGANIZACJE POZARZ¥DOWE
Lipiec 2009
Obywatele Europy w Grzybowie Olimpijski ogieñ
Uczniowie klasy pi¹tej w prezentacji dotycz¹cej Francji
Program edukacyjny Jesteœmy
obywatelami Europy przygotowany
przez Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne
„Szansa” i realizowany przez
uczniów z Zespo³u Szkó³ Specjalnych
w Grzybowie od kwietnia do czerwca, zosta³ podsumowany podczas
prezentacji, która odby³a siê 8 czerwca. Program uzyska³ dotacjê Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu.
Celem projektu by³o upowszechnienie wœród m³odego pokolenia wiedzy
na temat Unii Europejskiej, uœwiadomienie wp³ywu uczestnictwa Polski w
UE na ¿ycie zwyk³ych ludzi i œrodowisko, w którym ¿yj¹, a tak¿e poznanie
historii federacji i krajów do niej nale¿¹cych. W ramach programu szko³a
goœci³a prelegentów - 15 maja ks. dr
Tomasz G³uszak opowiada³ o Robercie Schumanie, za³o¿ycielu Unii, przybli¿y³ jej historiê, za³o¿enia i symbolikê, a tak¿e postaci œwiêtych patronów
Europy. Uczniom bardzo podoba³ siê
ten wyk³ad, s³uchali go z zaciekawieniem. Ks. G³uszak zaskoczony by³ tak
dobrym odbiorem m³odych s³uchaczy
- komentowa³a Bo¿ena Styger, koordynator projektu. 18 maja Marek Przyjemski, pracownik Urzêdu Miasta i
Gminy we Wrzeœni, mówi³ o korzyœciach jakie, gmina uzyska³a dziêki
przyst¹pieniu Polski do struktur unijnych. 8 czerwca uczniowie gimnazjum
wziêli udzia³ w konkursie wiedzy o
Unii Europejskiej. Najm³odszych zaœ
zaproszono do konkursu plastycznego
„Symbole Unii Europejskiej”.
Podczas uroczystego podsumowania uczniowie klas od IV do VI przedstawili przygotowane wczeœniej prezentacje wybranego przez siebie kraju
unijnego. Widowni najbardziej spodoba³a siê inscenizacja klasy VI przedstawiaj¹ca Grecjê, kolebkê europejskiej
kultury. Uczestnicy przebrani w chitony wcielali siê w bohaterów wybranych
mitów, pokazywali, jak wygl¹da³y dyscypliny sportowe klasycznych igrzysk
olimpijskich, ale równie¿ interesuj¹co
opowiadali o wspó³czesnej Grecji. Taniec przy dŸwiêkach kankana i pyszne
koreczki serowe najbardziej spodoba³y siê publicznoœci w prezentacji klasy
V, dotycz¹cej Francji. Za to uczniowie
klasy IV, którzy zapoznawali zebranych
z histori¹ i kultur¹ Holandii, obdarowali publikê origami w kszta³cie tulipanów. Prezentacje by³y odegrane z
humorem - widownia œwietnie siê bawi³a. Miêdzy scenkami wszyscy zebrani œpiewali kolejne zwrotki Ody do radoœci – hymnu zjednoczonej Europy.
Ka¿da z grup sama wybiera³a
kraj, który chcia³a zaprezentowaæ i
mia³a na to swój pomys³. Uczniowie
dziêki zaanga¿owaniu na pewno
zapamiêtaj¹ przynajmniej czêœæ zdobytych informacji. Ca³a szko³a ¿y³a
tym programem, nie tylko grupa
uczniów zaanga¿owana bezpoœrednio w przygotowanie podsumowania – powiedzia³a Bo¿ena Styger.
Spotkanie zakoñczy³o wrêczenie
nagród zwyciêzcom konkursów oraz
certyfikatów uczestnikom projektu zrealizowanego w ramach Kapita³u Ludzkiego „Na starcie do kariery”, który
trwa³ od paŸdziernika do koñca marca.
W warsztatach m.in. ucz¹cych pracy z
internetem oraz w spotkaniach z doradc¹ zawodowym brali udzia³ tutejsi
gimnazjaliœci. Gdy nadejd¹ kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego, bêdziecie ju¿ mogli g³osowaæ – powiedzia³a na zakoñczenie Wanda Iglewska, prezes stowarzyszenia „Szansa”,
która wrêcza³a certyfikaty - bêdziecie
œwiadomymi obywatelami Europy.
Ewa Konarzewska-Michalak
Dzieñ dziecka
Festyn z okazji dnia dziecka,
który odby³ siê w Skotnikach 14
czerwca, oferowa³ wiele atrakcji
nie tylko dla najm³odszych.
Uczestnicy mogli skorzystaæ ze
strzelnicy, obejrzeæ pokaz tresury
psów policyjnych oraz sprzêtu stra¿ackiego. Stra¿acy z zaanga¿owaniem opowiadali o swojej pracy i
prezentowali zastosowanie m.in.
poduszki do podnoszenia ciê¿arów,
przyrz¹dów medycznych pomocnych przy udzielaniu pomocy poszkodowanym. Dla dzieci przygotowano dmuchany zamek i batut.
M³odzi widzowie obejrzeli
równie¿ przedstawienie. Nastrój
pikniku podkreœli³a muzyka odtwarzana przez did¿eja.
Ewa Konarzewska-Michalak
Mama, tata i ja
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej
„Razem”, dzia³aj¹ce przy Zespole Szkó³ Specjalnych we Wrzeœni,
ju¿ po raz trzeci by³o organiza-
torem festynu „Mama, tata i ja”,
który odby³ siê 16 czerwca w gospodarstwie agroturystycznym
„Hula” w Gutowie Ma³ym.
Uczestniczy³y w nim dzieci i
w Gimnazjum nr 2
ŒDS Gozdowo prezentowali swoje umiejêtnoœci aktorskie podczas przedstawienia Czerwony Kapturek
W blasku znicza olimpijskiego 25 czerwca odby³a siê w hali
sportowej w Gimnazjum nr 2 we
Wrzeœni III Spartakiada Osób
Niepe³nosprawnych.
Do rywalizacji licznie przyst¹pili
podopieczni Warsztatów Terapii Zajêciowej oraz Œrodowiskowych Domów Samopomocy m.in. z Wrzeœni,
Gozdowa, Rudy Komorskiej, S³upcy, Lucynowa, Strza³kowa oraz Pietrzykowa. Podczas uroczystego
otwarcia zawodów odœpiewano
hymn, a zawodnicy z³o¿yli przysiêgê rywalizacji fair play. Zanim zawodnicy stanêli w szranki, publicznoœæ mog³a obejrzeæ wystêp grup artystycznych z Wrzesiñskiego Oœrodka Kultury oraz Gimnazjum nr 2. Nastêpnie aktorskimi umiejêtnoœciami
popisali siê podopieczni ŒDS w Gozdowie, prezentuj¹c w³asn¹ interpre-
tacjê Czerwonego Kapturka.
Zawodnicy mierzyli siê ze sob¹
w: biegu na 40 m, rzucie pi³k¹ lekarsk¹, rzucie pi³k¹ do kosza oraz
lotkami do tarczy. W dalszej czêœci
zawodów mogliœmy obejrzeæ, kto
celniej strzela do bramki, a kto jest
lepszy w skoku w dal z miejsca. W
rywalizacji dru¿ynowej publicznoœæ
mia³a okazjê zobaczyæ bieg sztafety
4x80 oraz wyœcig rzêdów. Po zawodach uczestnicy spartakiady udali siê
do sto³ówki na zas³u¿ony obiad, po
którym chêtni mogli spróbowaæ
swoich si³ na warsztatach plastycznych i potañczyæ przy muzyce.
Na koniec ka¿dej ekipie wrêczono dyplom za udzia³ w imprezie, a
zwyciêzcy otrzymali okolicznoœciowe medale oraz dyplomy.
Krzysztof Budkowski
Utwórzmy wielkie ko³o
Stra¿acy prezentuj¹ specjalistyczn¹ poduszkê
Dzieci spêdzi³y czas w przyjaznej i sympatycznej atmosferze
7
m³odzie¿ niepe³nosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zasadniczym
celem festynu by³a integracja z rówieœnikami dzieci, które s¹ nauczane indywidualnie, oraz promocja aktywnego spêdzania wolnego czasu wœród przyrody. Podczas festynu dzieci mia³y mo¿liwoœæ zwiedzania gospodarstwa,
wziêcia udzia³u w zajêciach plastycznych, podczas których rysowa³y zwierzêta ogl¹dane na terenie gospodarstwa. Uczestnicy
mogli podziwiaæ uroki wsi z
bryczki, któr¹ podczas festynu
udostêpnili gospodarze.
Na zakoñczenie wszyscy zajadali sma¿one kie³baski, które wyj¹tkowo dobrze smakowa³y na
œwie¿ym powietrzu.
Olga Sierecka-Nawrocka
Justyna Pilarska
Renata Jakubowska
W sobotê 6 czerwca gospodarstwo agroturystyczne w Nowym Folwarku „Na skraju
Lasu” ju¿ po raz drugi goœci³o
delegacje osób niepe³nosprawnych zrzeszonych w organizacjach pozarz¹dowych powiatu
wrzesiñskiego.
Tegoroczny festyn organizowany z inicjatywy Fundacji
Dzieci Wrzesiñskich wspó³finansowany by³ ze œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych.
Uczestniczy³o w nim ponad 250
osób niepe³nosprawnych z 7 organizacji oraz zaproszeni goœcie.
Maria Krupecka, dyrektor Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu, wspólnie z
gospodarzami imprezy uroczyœcie otworzy³a imprezê.
Du¿ym powodzeniem cieszy³y
siê konkurencje sprawnoœciowe
profesjonalnie przeprowadzone
przez duet terapeutów Œrodowi-
skowego Domu Samopomocy w
Pietrzykowie - Romê de Vries i
Henryka Hy¿ego. S¹ oni równie¿
propagatorami paneurytmii - terapii usprawniaj¹cej poprzez muzykê i taniec.
Z inicjatywy Wrzesiñskiego
Stowarzyszenia Osób Nies³ysz¹cych i Niedos³ysz¹cych „Jednoœæ”
swoje stoisko najnowszego sprzêtu zademonstrowa³o Centrum Terapii S³uchu we Wrzeœni.
Nowoœci¹ tegorocznego festynu by³ pokaz mody i „mikrofon
dla wszystkich”. Wrêczono dyplomy uczestnictwa oraz nagrody za udzia³ w konkurencjach
sprawnoœciowych, imprezê zakoñczy³a zabawa taneczna. Do
tañca przygrywa³ zespó³ Ares z
Soko³owa. Nad ca³oœci¹ imprezy
czuwa³ i tradycyjnie ju¿ j¹ poprowadzi³ konferansjer oraz autor
scenariusza w jednej osobie - Jacek Krajniak.
Festyn tradycyjnie rozpocz¹³ siê od wspólnego tañca
Romuald Pawlak
8
Lipiec 2009
KULTURA
www.wrzesnia.powiat.pl
Roztañczone Gorzyce
Po raz drugi mi³oœnicy muzyki ludowej spotkali siê na Warsztatach Folklorystycznych w Gorzycach, odpowiadaj¹c na zaproszenie Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemia Wrzesiñska oraz
Uczniowskiego Klubu Sportowego Diab³y.
W przygotowaniu imprezy, która odby³a siê 13 czerwca w sobotnie
popo³udnie, pomog³y Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego, Urz¹d Miasta i Gminy we
Wrzeœni oraz Starostwo Powiatowe.
Kapryœna pogoda nieco odstraszy³a publicznoœæ, a szkoda, bo gorzyckie warsztaty warto odwiedziæ.
Ci, którzy wytrwali, mogli ogl¹daæ
wystêpy Toœtoków z Pêczkowa,
Szetlewskich £anów z Szetlewa,
Kwiaciarek i Dêbowiaków z Som-
Tancerze Kurpianki wiruj¹ w oberku
polna oraz Ziemi Wrzesiñskiej z
Gorzyc, a przy okazji wzi¹æ udzia³
w pikniku. Goœciem specjalnym tegorocznych warsztatów by³ zespó³
Noc Œwiêtojañska
Dziewczêta puszczaj¹ wianki na bardziañskim stawie
Najwiêksz¹ atrakcj¹ Nocy Œwiêtojañskiej w Bardzie (20 czerwca)
by³ wieczorny spektakl „Nasze ¿ycie
to Chrystus – Chrzest” wed³ug scenariusza i w re¿yserii Leszka Burzyñskiego. Opowiada on o nawróceniu na chrzeœcijañstwo pogañskiej rodziny W³asta pod wp³ywem
tajemniczego wêdrowca, którym
okazuje siê sam œw. Pawe³.
Organizatorami imprezy byli Starostwo Powiatowe, Klub Twórczoœci
Ró¿nej „Cóœ innego”, Urz¹d Miasta
i Gminy Wrzeœnia, so³ectwo i parafia w Bardzie oraz Wrzesiñski Oœrodek Kultury. Œwiêto rozpoczê³a msza
œwiêta w koœciele parafialnym z procesj¹ i poœwiêceniem pomnika Jana
Chrzciciela, a zakoñczy³ spektakl.
Po ceremonii ks. Dubiel wrêczy³ nagrody zwyciêzcom konkursów plastycznych, og³oszonych
przez parafiê Bardo. Nastêpnie
wyst¹pi³ Sebastian Walczak, uczeñ
Zespo³u Szkó³ Leœnych w Goraju,
który zapozna³ zebranych z muzyk¹ myœliwsk¹, daj¹c krótki koncert na rogu sygna³owym. Dla mi³oœników folkloru dwukrotnie wyst¹pi³ Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemia Wrzesiñska pod kierownictwem Ryszarda Zje¿d¿a³ki.
Najwiêksze owacje zdoby³ brawurowy pokaz tañca break dance w
wykonaniu mi³os³awskiej grupy tanecznej „Oderwani od regu³y”. Tê
czêœæ programu zakoñczy³a angielsk¹ piosenk¹ Izabela Zalewska,
przedstawicielka klubu 4H Stars.
Og³oszono równie¿ rozstrzygniêcie
konkursu plastycznego dla dzieci.
Atrakcj¹ towarzysz¹c¹ by³ namiot
poczty s³owiañskiej, oferuj¹cy kartki pocztowe z okolicznoœciowym
stemplem. Dochód ze sprzeda¿y
przeznaczono na misje œwieckie w
Tanzanii, gdzie pracuj¹ pañstwo Barbara i Aleksander Szanieccy z Targowej Górki. Swoje stoiska prezentowa³y tak¿e kluby edukacyjne 4H
Stars Marzenin i 4H Horizon Wrzeœnia. W przerwach miêdzy wystêpami prowadz¹ca imprezê Regina Wojciñska przybli¿a³a publicznoœci tradycjê i obrzêdy zwi¹zane ze œwiêtem
Sobótki.
Po zmroku rozpoczê³o siê misterium. M³odzi aktorzy z grupy teatralnej „New Century” rozœwietlili
staw mrugaj¹cymi ognikami œwieczek. Œpiew w wykonaniu chóru
Pro Musica pod dyrekcj¹ Liliany
Kuczy przeplata³ siê z odg³osami
puszczy. P³on¹cy pos¹g Œwiatowida i postaæ Dziewanny wró¿¹cej z
ognia na tle ciemniej¹cego nieba
wygl¹da³y mocno realistycznie.
Dziêki niemu widz móg³ przenieœæ
siê w odleg³e czasy, kiedy noc Kupa³y by³a prawdziwym œwiêtem mi³oœci i radoœci ¿ycia. To w³aœnie po³¹czenie efektów dŸwiêkowych z
wizualnymi z³o¿y³o siê na ten niezapomniany spektakl. Imprezê zakoñczy³a zabawa taneczna trwaj¹ca do póŸnej nocy.
folklorystyczny Kurpianka ze wsi
Kadzid³o. Zaprezentowa³ on wywodz¹ce siê z tradycji kurpiowskiej
pieœni, tañce i gwarê. Zespó³, który
jest zdobywc¹ nagrody im. Oskara
Kolberga, wystêpowa³ ju¿ m.in. we
W³oszech, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji i Grecji. Wyj¹tkow¹
atrakcj¹ by³a zabawa taneczna, która odby³a siê po wystêpach kapel:
uczestnicy i publicznoϾ mogli
wspólnie tañczyæ w rytm melodii
ludowych wygrywanych przez
Kurpiankê.
Jak mówi jeden z organizatorów
tegorocznego spotkania, so³tys Gorzyc, Stanis³aw Filipiak: Jest piêknie, szczególnie cieszy, ¿e s¹ zespo³y, które przyjecha³y do nas z daleka. Pogoda trochê nie dopisa³a, ale
na szczêœcie wypogodzi³o siê. Od-
wiedzili nas mili ludzie, w dodatku
to œwietna lekcja i zabawa dla naszej m³odzie¿y. Po wystêpie ka¿dego zespo³u wrêczaliœmy uczestnikom specjalne statuetki, ¿eby zosta³a im po spotkaniu pami¹tka. Nasz
zespó³, czyli Ziemia Wrzesiñska,
zosta³ zaproszony na do¿ynki do
Sompolna, zaœ Kurpianka zaprasza
nas na miêdzynarodowe warsztaty
folklorystyczne do Kadzid³a. Bardzo siê cieszymy, ¿e do nas przyjechali: wystêpowali ju¿ przed Bushem, przed papie¿em, a teraz s¹ w
Gorzycach.
So³tys Filipiak ¿artuje: Mówi¹ o
nas, ¿e Gorzyce s¹ lokaln¹ stolic¹
folkloru. Kiedy siê odwiedza warsztaty, trudno siê z tym nie zgodziæ.
Anna Mizerka
Mundurowy
z artystyczn¹ dusz¹
Tomasz Jankowiak zaprezentowa³
swoje najnowsze fotografie
We Wrzesiñskim Oœrodku Kultury 23 czerwca odby³ siê wernisa¿ Tomasza Jankowskiego. Kameralne grono goœci mog³o wys³uchaæ poezji artysty, recytowanej
przez uczniów wrzesiñskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego z towarzyszeniem nastrojowej muzyki.
Publicznoœæ zauroczona atmosfer¹ spotkania entuzjastycznie odnios³a siê do zaprezentowanej twórczoœci. Tomasz Jankowski to fotografik i poeta. Fotografi¹ zajmuje siê
od 30 lat. Interesuj¹ go g³ównie motywy roœlinne. Do wielu fotografii
pisze w³asne poetyczne teksty, najchêtniej o ukochanych kwiatach,
które s¹ dla niego symbolem piêkna
i niepowtarzalnoœci. Autor w³asnym
nak³adem wyda³ dwa tomy poezji
ilustrowane jego fotografiami. Wykonuje te¿ ilustracje do ksi¹¿ek, projektuje ok³adki oraz szatê graficzn¹.
Jest autorem wielu spotkañ autorskich i wystaw fotogramów.
Od stycznia 2003 r. dzia³a w
Stowarzyszeniu Twórców i Sympatyków Kultury w KWP w Poznaniu, którego jest wspó³twórc¹.
Krzysztof Budkowski
Sikorowski w Nekielce
Ewa Konarzewska-Michalak
Sukcesy uczniów z Nowego Folwarku
Iza Roszyk w otoczeniu jury
W Oœrodku Animacji Misyjnej
oo. Pallotynów w KonstancinieJeziornej k. Warszawy miêdzy 7
a 9 czerwca odbywa³ siê fina³
Ogólnopolskiego Konkursu na
Najlepsze Uczniowskie Przedsiêwziêcie IDEA'2009, do którego zakwalifikowa³ siê teatr „Fakt 3” z
Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkó³
w Nowym Folwarku z przedsiêwziêciem Na scenie i pod scen¹.
Zosta³o ono wybrane spoœród 586
innych z ca³ego kraju. Fina³ po raz
dziesi¹ty zorganizowa³a Fundacja
M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoœci.
Trzy reprezentantki teatru, Izabela
Roszyk, Paula Izydorek i Jadwiga Jêdrzejewska, zapozna³y uczestników i
komisjê konkursow¹ z etapami realizacji swojego pomys³u: przegl¹dem teatralnym oraz konkursami literackim,
edytorskim i recytatorskim. Oprócz prezentacji multimedialnej, graficznej i dokumentacji przedsiêwziêcia przygotowa³y równie¿ próbkê swojej twórczoœci. Sama obecnoœæ wœród najlepszych
by³a wyró¿nieniem, jednak dziewczyny zajê³y czwarte miejsce na 16 grup
uczestnicz¹cych w finale.
Teatr „Fakt 3” zakwalifikowa³ siê
równie¿ do fina³u X Przegl¹du Ma³ych Form Teatralnych w Kórniku,
który odby³ siê 5 czerwca. W jury
zasiedli aktorzy poznañskiego Teatru Nowego. M³odzie¿ zaprezentowa³a widzom adaptacjê kilku scen z
Dziennika Bridget Jones Helen Fielding i zajê³a trzecie miejsce, nagrody aktorskie otrzyma³y Jadwiga Jêdrzejewska i Izabela Roszyk.
S³awomira Czarnecka
Andrzej Sikorowski wyst¹pi³ wraz z córk¹
W niedzielê 21 czerwca mo¿na
by³o uczestniczyæ w kolejnym wydarzeniu zorganizowanym przez
„Scenê i Galeriê Anny Kareñskiej”
oraz Stowarzyszenie „Nasze Serce”.
Tym razem w koœció³ku w Nekielce odby³ siê koncert Andrzeja
Sikorowskiego i Mai Sikorowskiej.
Artystów z pewnoœci¹ nie trzeba
przedstawiaæ. Tym bardziej przyby³ym widzom, wœród których nie by³o
nikogo, kto wczeœniej nie s³ysza³ takich przebojów, jak: Bardzo smutna
piosenka retro, Ballada o ciotce Matyldzie czy To by³o. Andrzej Sikorowski powiedzia³: Po trzydziestu latach
estradowych bojów, setkach napisanych i zaœpiewanych piosenek, spotyka mnie satysfakcja najwiêksza, radoœæ najprawdziwsza. Oto stajê obok
swojej córki jako autor, kompozytor,
akompaniator, partner wokalny, ojciec. Niniejsza p³yta jest efektem rodzinnej wspó³pracy, dowodem tej samej wra¿liwoœci, gustu, patentu na
¿ycie. A garœæ piosenek greckich, które j¹ dodatkowo zdobi, stanowi ho³d
dla rodzinnego kraju mojej ¿ony i matki Mai. Dziêki niej bowiem Grecja jest
nasz¹ drug¹ ojczyzn¹.
Ani Andrzej Sikorowski, ani jego
córka nie s³yszeli wczeœniej o Nekielce, jednak wyjechali zauroczeni
atmosfer¹ koœció³ka i widowni¹, która na koncercie podœpiewywa³a razem z artystami i nie ¿a³owa³a gromkich braw. Wyjechali st¹d chyba z
kolejn¹, po Krakowie i Salonikach,
ma³¹ ojczyzn¹ w sercu.
Tomasz Kuzdak
www.wrzesnia.powiat.pl
KULTURA
Grzechy g³ówne
Sk¹pstwo zamienia cz³owieka w monstrum
Wernisa¿ rzeŸbiarski Patrycji
Piwosz Grzechy g³ówne odby³ siê
28 czerwca w galerii plenerowej
Juliana w Zasutowie.
Grzechy g³ówne to cztery rzeŸby po³¹czone z cz³owiekiem. Przypominaj¹ naroœla, które krêpuj¹,
zamykaj¹, zaœlepiaj¹, robi¹ z niego niewolnika. Zniekszta³caj¹ cia³o, sprawiaj¹, ¿e wygl¹da monstrualnie. Taka przemiana jest wynikiem czegoœ z³ego, co ogranicza
ludzi – tak o przekazie swoich prac
mówi³a autorka, absolwentka ASP
w Poznaniu.
Ekspozycja bêdzie prezentowana we wrzeœniu na X Miêdzynarodowym Festiwalu Dzia³añ Teatralnych i Plastycznych „Zdarzenia” w Tczewie.
(elinor)
XII Turniej Gmin Reymontowskich
Tegoroczny Turniej Gmin
Reymontowskich odby³ siê 20
czerwca w Lipcach Reymontowskich. Dru¿yna Gminy Ko³aczkowo liczy³a 39 osób.
Reprezentantki Ko³aczkowa
wywalczy³y pierwsze miejsce
m.in. w konkursie plastycznym
(Patrycja Krych, Patrycja Zgoliñska, Olga Staszewska) oraz wiedzy o ¿yciu i twórczoœci W³adys³awa Reymonta (Jessica Plewiñska, Karina Skowroñska, Patrycja
Krych). W konkursie aktorskim
wziêli w udzia³ uczniowie gimnazjum w scence Kiszenie kapusty,
Konkurs plastyczny
natomiast w konkursach sprawnoœciowych: czytanie
tekstu
„uchwa³y” - radny Grzegorz Banaszak, dmuchanie pi³ki pla¿owej
- wójt Wojciech Majchrzak, obieranie ziemniaków - gospodyni
wiejska Mieczys³awa Micha³owska, przyszywanie guzików - stra¿ak OSP Micha³ Stefañski.
W turnieju oprócz Ko³aczkowa
udzia³ wziê³y nastêpuj¹ce gminy:
Bêdków, Gmina Kobiele Wielkie,
Tuszyn oraz Lipce Reymontowskie. Cz³onkowie zespo³u Ko³aczkowianie, reprezentanci artystyczni gminy, wyst¹pili w repertuarze
tañców ludowych. - Pogoda dopisa³a - relacjonuje Barbara Dymiñska, pracownik Gminnego Oœrodka Kultury w Ko³aczkowie –
Atrakcj¹ imprezy by³ poci¹g retro,
który przywióz³ przedstawicieli
w³adz samorz¹dowych i aktorów z
£odzi. Uczestnicy i orkiestra dêta
towarzyszyli im w pochodzie do amfiteatru, gdzie nast¹pi³o oficjalne
zakoñczenie turnieju.
(red.)
Lipiec 2009
M³odzi œpiewaj¹
Konkurs to dla m³odych artystów
czêsto szansa na pierwszy publiczny wystêp sceniczny
Kino Trójka sta³o siê aren¹
wokalnych popisów dzieci i m³odzie¿y podczas odbywaj¹cego siê
w dniach 8-10 czerwca Powiatowego Konkursu Piosenki.
Dwa dni poœwiêcono na przes³uchania, podczas których mo¿liwoœci wokalistów ocenia³o jury. Organizatorami konkursu byli: Fundacja
Dzieci Wrzesiñskich i Samorz¹dowa Szko³a Podstawowa nr 6 we
Wrzeœni. Pierwszego dnia rywalizowa³y przedszkolaki i uczniowie
szkó³ podstawowych klas I-III, drugiego w szranki stanêli uczniowie
szkó³ podstawowych klas IV-VI i
gimnazjaliœci. Podczas koncertu galowego wyst¹pili laureaci, którym
9
wrêczono dyplomy oraz nagrody.
Jury po naradach uzna³o, ¿e w kategorii przedszkola triumfowa³y
Magdalena Ludwiczak z Kaczanowa oraz Marta Szymkowska ze szko³y Yamaha. W kategorii szko³y podstawowe klasy I-III zwyciê¿y³y ex
aequo Natalia Kaniewska (SSP Mi³os³aw), Zosia Wróblewska (SSP
Marzenin) oraz Weronika Adamska
(SSP 1 Wrzeœnia). W drugim dniu
przegl¹du w kategorii szko³y podstawowe (klasy IV-VI) I miejsce zdoby³y Klaudia Pomagier (ZS Grzybowo), Joanna Jêdrzejewska (ZS Marzenin) oraz Antonina Pedrycz (SSP
6 we Wrzeœni). W kategorii zespo³y
wœród podstawówek zwyciê¿y³ Zespó³ Wokalny z Grzybowa, a wyró¿nienia przypad³o Zespo³owi z SSP nr
2 we Wrzeœni. Wœród gimnazjalistów
jury doceni³o Kasandrê Zawal (Gimnazjum nr 2), Agnieszkê Pietrzak
(Gimnazjum nr1) oraz Joannê Powa³a (Gimnazjum Ko³aczkowo). Wœród
zespo³ów nagrodzono Zespó³ Canto
Picollo, reprezentuj¹cy Gimnazjum
nr 1, oraz chór Gimnazjum nr 1 we
Wrzeœni.
Œpiewom m³odych artystów towarzyszy³a efektowna oprawa wizualna i gor¹cy aplauz publicznoœci. Laureaci mogli zaprezentowaæ
swoje umiejêtnoœci jeszcze raz
podczas Koncertu Galowego X
Powiatowego Konkursu Piosenki,
który odby³ siê trzeciego dnia.
Krzysztof Budkowski
Koncert w Ko³aczkowie
Edukacyjna eskapada z wios³em w rêce
Trzy lata temu by³a jedenastodniowa wyprawa na egzotyczny Krym, w 2007 licealiœci
przez dwanaœcie dni pokonywali kajakiem Wartê, wiosn¹ tego
roku podjêli kolejne wyzwanie.
Równie ekstremalne, nie mniej
ciekawe, jeszcze d³u¿sze.
Jak wesz³o siê wysoko, nie sposób zadowoliæ siê byle czym - Leszek Nowacki, nauczyciel ogólniaka, uzasadnia stopieñ trudnoœci. Tym razem postanowiliœmy kajakiem przep³yn¹æ Polskê od
wschodniej do zachodniej granicy. Za³o¿yliœmy, ¿e na pokonanie
ponad oœmiusetkilometrowej trasy trzeba bêdzie poœwiêciæ ca³y
miesi¹c. Sp³yw realizowany by³ w
ramach projektu edukacyjnego
„Szko³a na rzece”. Uczestniczy³o
w nim piêædziesiêciu uczniów naszej szko³y. Mam nadziejê, ¿e ta nauka, doœwiadczona z wios³em w
rêce, na d³ugo pozostanie w pamiêci uczniów.
Marta, uczestniczka sp³ywu, nie
ma w¹tpliwoœci: Taka szko³a, bez
murów, musia³a nam przypaœæ do
gustu. Pierwszy raz bra³am udzia³
w sp³ywie kajakowym, pierwszy
raz, a¿ g³upio siê przyznaæ, nocowa³am pod namiotem. A jeszcze ta
g³usza, te posi³ki na trawie, wyprawy w poszukiwaniu sklepów. By³o
super. Ja ze swoj¹ grup¹ trafi³am
na przyzwoit¹ pogodê, inni mieli
gorzej, mocno ich przewia³o. Nie
s³ysza³am jednak, ¿eby ktokolwiek
Ka¿dy z uczestników zaprezentowa³ dwa utwory
M³odzi kajakarze nie boj¹ siê wyzwañ
narzeka³. A po powrocie na przerwach dzieliliœmy siê swoimi prze¿yciami. Przeœcigaliœmy siê w niesamowitych opowieœciach. Czêsto
dzwoniliœmy do kolegów, którzy
akurat byli na rzece. Œledziliœmy
na mapie ich postêpy, informowaliœmy o prognozach pogody, kibicowaliœmy. To by³ nasz sp³yw. Do
samego koñca.
Uczniowie z Witkowskiej
swoj¹ eskapadê rozpoczêli w Niemirowie na Bugu, tu¿ przy granicy z Bia³orusi¹. Dotarli do Narwi,
pokonali Zalew Zegrzyñski, wp³ynêli na Wis³ê. PóŸniej by³a Brda,
Kana³ Bydgoski i Noteæ. Warta
doprowadzi³a ich do Kostrzyna
nad Odr¹. Mówiono o nich w
Dzieñ dobry TVN.
Udokumentowali swoj¹ wyprawê tysi¹cem zdjêæ. Podziwiali zabytki Modlina i P³ocka. Najedli siê
strachu walcz¹c z wysokimi falami, uczyli siê „czytaæ” rzekê.
Pokonaliœmy Polskê, dopiêliœmy celu, a kosztowa³o to nas wiele wysi³ku. Cieszy mnie fakt, ¿e
wiele osób œledzi³o nasze losy, czyta³o nadsy³ane przez nas relacje,
a teraz pospieszy³o z gratulacjami. Kajakarska braæ we Wrzeœni
roœnie w si³ê i doœwiadczenie. Nie
do koñca jesteœmy szczurami l¹dowymi - twierdzi Leszek Nowacki.
Licealiœci ju¿ snuj¹ plany na
jesieñ. Koniec przysz³ego roku
szkolnego chc¹ zwieñczyæ kolejn¹
wypraw¹.
Wydzia³ Oœwiaty i Sportu
W czwartek 17 czerwca w sali
pa³acu Reymonta odby³ siê koncert
Spo³ecznego Ogniska Muzycznego
funkcjonuj¹cego przy Gminnym
Oœrodku Kultury w Ko³aczkowie.
Wystêp m³odych muzyków po³¹czony by³ z zakoñczeniem roku
szkolnego i rozdaniem œwiadectw.
Ka¿dy z uczestników koncertu zaprezentowa³ dwa utwory. Wykonywany
program zale¿a³ od stopnia zaawansowania gry na fortepianie (m³odzie¿
koñczy naukê w VI klasie). M³odsi
artyœci grali m.in. takie utwory, jak:
Ma³y Chiñczyk, Na huœtawce, Wis³o
moja. Starsi natomiast: Preludium
Bacha, Poloneza Ogiñskiego, Preludium Chopina czy Menuet Bacha.
Dwa utwory zagra³y równie¿ uczestniczki kó³ka gry na gitarze.
Licznie zgromadzonej publicznoœci rozdano karteczki ze s³owami popularnej piosenki Wszystko mi mówi,
¿e mnie ktoœ pokocha³. Dziewczyny
gra³y na gitarach, Roma Wróblewska
na fortepianie, a wszyscy wspólnie
œpiewali utwór Skaldów.
Anna Janasik
10
Lipiec 2009
JEDNOSTKI, ORGANIZACJE POZARZ¥DOWE
Strzelanie do kura
80-lecie powstania
OSP w Nekli
Uroczysty przemarsz ulicami miasta
Na co dzieñ pracuj¹ w ró¿nych firmach i zak³adach. Maj¹
rodziny, obowi¹zki, swoje problemy. Mimo to s¹ zawsze gotowi do ciê¿kiej, bardzo niebezpiecznej pracy. Kiedy p³on¹ lasy,
trawy lub stodo³y biegn¹ na pomoc i gasz¹ po¿ar. I tak ju¿ od
80 lat.
Dla stra¿aków z Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Nekli ratowanie ludzi jest prac¹ spo³eczn¹,
www.wrzesnia.powiat.pl
któr¹ wykonuj¹ sumiennie i z oddaniem, czêsto od dziecka marzyli, aby zostaæ stra¿akami.
21 czerwca odby³y siê w Nekli
uroczyste obchody 80 rocznicy powstania jednostki OSP. Rozpocz¹³
je przemarsz stra¿aków i zaproszonych goœci ulicami Nekli. Przepowiednie synoptyków, którzy straszyli z³¹ pogod¹, na szczêœcie nie
sprawdzi³y siê. Dopisali równie¿
goœcie, którzy licznie przybyli na
obchody. W trakcie mszy œwiêtej
odznaczeni zostali stra¿acy.
Po czêœci oficjalnej przyszed³
czas na rozrywkê. Ka¿dy móg³
spróbowaæ grochówki stra¿ackiej
i obejrzeæ Goœci z Kopyd³owa, czyli Spotkania z ballad¹, program A
my na luzie. Jak zawsze amatorów tañca zaproszono na zabawê
taneczn¹ pod chmurk¹, pogoda na
szczêœcie dopisa³a i mieszkañcy
bawili siê œwietnie.
(red.)
Rozmowa z druhem Maciejem Wrzesiñskim, który otrzyma³ tytu³
Stra¿aka OSP roku 2008
Bracia kurkowi po niedzielnych zmaganiach
Kurkowe Bractwo Strzeleckie we Wrzeœni zebra³o siê 21
czerwca na najwa¿niejszym corocznym spotkaniu.
Tegoroczne strzelanie królewskie otwar³a uroczysta zbiórka i salut armatni. Strzelano do
tarczy królewskiej, charytatywnej i premiowej, wreszcie tradycyjnie - do kura. Po ostrej rywa-
lizacji koñcowej królem kurkowym zosta³ Pawe³ Rozra¿ewski.
Jak powiedzia³ prezes zarz¹du
bractwa, Wojciech Krysztofiak:
Tegoroczne zmagania by³y bardzo udane. Do koñca nie by³o
wiadomo, kto oka¿e siê najlepszym strzelcem.
(red.)
Mam to w genach
Czym jest dla Pana to wyró¿nienie?
Powiedzia³bym, ¿e to podsumowanie trzydziestodwuletniej s³u¿by
w jednostce Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Mi³os³awiu. Traktujê je
jako najwy¿sze wyró¿nienie. Chcia³bym podkreœliæ, ¿e to wyró¿nienie
nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich cz³onków naszej jednostki, którzy z poœwiêceniem uczestnicz¹ w
wielu akcjach ratowniczych na terenie naszego powiatu.
Co oznacza dla Pana s³u¿ba
w ochotniczej jednostce stra¿y
po¿arnej?
Jestem stra¿akiem w czwartym
pokoleniu. Mój pradziadek by³
wspó³za³o¿ycielem jednostki w
Mi³os³awiu. Czyli mam to w genach. Kultywowaniu rodzinnej
tradycji poœwiêci³em ¿ycie. Ka¿d¹
woln¹ chwilê staram siê oddaæ
s³u¿bie, wa¿ne jest dla mnie podnoszenie stanu gotowoœci bojowej
jednostki. Ci¹gle uczestniczê w
szkoleniach - na przyk³ad dwa tygodnie temu zda³em egzamin re-
certyfikacyjny z ratownictwa medycznego. Ca³y czas siê kszta³cê,
bo trzeba siê uczyæ: chocia¿by obchodzenia siê ze sprzêtem, który
nieustannie jest unowoczeœniany.
Kiedy wstêpowa³em do OSP, to
by³a zupe³nie inna s³u¿ba, zajmowaliœmy siê przede wszystkim gaszeniem po¿arów. Teraz jest to coraz czêœciej ratownictwo drogowe i medyczne.
Jak Pan ocenia te trzydzieœci
dwa lata? By³o warto?
Hm, chcia³o siê to czasem rzuciæ, ale zawsze przychodzi³o opamiêtanie i wraca³o siê do s³u¿by.
Coœ ci¹gnie do pomagania ludziom.
Póki mogê ruszaæ rêkami, bêdê dalej s³u¿yæ. Bez tego nie mo¿na ¿yæ.
Dziêkujê za rozmowê.
Anna Mizerka
Zawody po¿arnicze w Wêgierkach
Zawodnicy z wielkim zaanga¿owaniem traktowali kolejne konkurencje
W niedzielê 21 czerwca na boisku sportowym w Wêgierkach
odby³y siê zawody sportowe-po¿arnicze, w których wziê³o
udzia³ 12 dru¿yn zmagaj¹cych
siê w czterech grupach: senio-
rów, kobiet, ch³opców i dziewcz¹t. Imprezê zorganizowa³ Zarz¹d Gminny Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP we
Wrzeœni oraz Ochotnicza Stra¿
Po¿arna w Wêgierkach.
Najlepszy wyniki w kategorii
m³odzie¿owych grup po¿arniczych
osi¹gnê³y dziewczyny z OSP w
Kaczanowie i ch³opcy z OSP w
Wêgierkach. Najsprawniejszymi
zawodniczkami wœród kobiet by³y
reprezentantki OSP w Wêgierkach,
zaœ najlepsz¹ grup¹ mêsk¹ okaza³o
siê OSP w Kaczanowie. Zwyciêzcy zawodów otrzymali puchary i
nagrody. Udekorowano tak¿e trzynastu stra¿aków z jednostek OSP
gminy Wrzeœnia medalami za zas³ugi dla po¿arnictwa. Zawodom towarzyszy³ wystêp m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ w Otocznej, która przedstawi³a krótki program poœwiêcony dzia³alnoœci stra¿y po¿arnej.
Jak relacjonuje prezes zarz¹du
GZOSP we Wrzeœni, Bogdan Dobrych³op: Zawody zakoñczy³y siê
tradycyjn¹ grochówk¹, a dru¿yny
z Wêgierek i wszyscy chêtni bawili
siê w œwietlicy wiejskiej do póŸnego wieczora.
(red.)
B¹dŸmy zdrowi
- wiemy, wiêc
dzia³amy
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrzeœni informuje, ¿e powiat wrzesiñski w³¹cza siê do realizacji projektu B¹dŸmy zdrowi - wiemy, wiêc dzia³amy.
Projekt ma na celu zwiêkszenie œwiadomoœci spo³ecznej dotycz¹cej
wp³ywu ¿ywienia i aktywnoœci fizycznej na poziom zdrowia, a tak¿e
w³aœciwych nawyków i umiejêtnoœci prozdrowotnych.
Zadaniem projektu jest ograniczenie negatywnych trendów w zakresie ¿ywienia i aktywnoœci fizycznej poprzez przystêpne nauczanie
dzieci klas „0” i klas gimnazjalnych oraz ich rodziców.
Projekt bêdzie realizowany w okresie od stycznia 2009 do kwietnia
2011 r. i kontynuowany przez 5 kolejnych lat, tj. od maja 2011 do maja
2016.
W ramach projektu dzia³a:
Telefoniczny punkt informacyjno - konsultacyjny
projektu B¹dŸmy zdrowi - wiemy, wiêc dzia³amy.
Od kwietnia do czerwca oraz od wrzeœnia do grudnia 2009 w ka¿dy
wtorek w godzinach 15.00-18.00 pod numerem telefonu (061) 656 80
20 specjaliœci z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Poznaniu udzielaæ bêd¹ informacji osobom zainteresowanym tematyk¹
projektu, a zw³aszcza z zakresu ¿ywnoœci, ¿ywienia oraz aktywnoœci
fizycznej.
Szczegó³owe informacje na temat projektu na stronie internetowej
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrzeœni http://
pssewrzesnia.pis.gov.pl oraz www.badzmyzdrowi.pl.
PSSE we Wrzeœni
www.wrzesnia.powiat.pl
Lipiec 2009
INFORMACJE
11
Konwent wielkopolskich starostów Szczêœcie?
Uszczêœliwiaæ drugiego
Uroczyste przekazanie przewodnictwa konwentowi staroœcie wrzesiñskiemu przez Lecha Janickiego - starostê ostrzeszowskiego
Starosta wrzesiñski, Dionizy
Jaœniewicz, zosta³ przewodni-
cz¹cym Konwentu Starostów
Województwa Wielkopolskiego.
G³ównym celem konwentu jest
reprezentowanie interesów powiatów z obszaru województwa
wielkopolskiego zrzeszonych w
Zwi¹zku Powiatów Polskich.
Zrzeszone powiaty podejmuj¹
wspólne dzia³ania w wymiarze ogólnowojewódzkim, wspó³pracuj¹ z
administracj¹ rz¹dow¹ i samorz¹dow¹ oraz innymi instytucjami województwa wielkopolskiego. Istotna
jest wymiana doœwiadczeñ dotycz¹ca zadañ wykonywanych przez powiaty. W ramach konwentu dzia³aj¹
zespo³y ds. infrastruktury, oœwiaty,
zdrowia i spraw spo³ecznych oraz
funduszy europejskich.
Konwent regularnie organizuje
posiedzenia, w których bior¹
udzia³ starostowie reprezentuj¹cy
poszczególne powiaty. Najbli¿sze
spotkanie planowane jest na pocz¹tek wrzeœnia.
red.
25 czerwca ksi¹dz kanonik dr Kazimierz G³ów dekretem metropolity gnieŸnieñskiego zosta³ zwolniony z obowi¹zków proboszcza parafii farnej we Wrzeœni. Z tej okazji w niedzielê 21 czerwca
odby³a siê uroczysta msza, w trakcie której licznie zebrani wierni
po¿egnali wieloletniego proboszcza. Jak powiedzia³ jeden z przedstawicieli parafialnej wspólnoty: Cieszê siê, ¿e ksi¹dz pozostaje
we Wrzeœni, ¿e nie odchodzi.
Przez lata pracy ksi¹dz G³ów uzbiera³ spory ksiêgozbiór
Rozmowa z ksiêdzem kanonikiem dr. Kazimierzem G³owem
OG£OSZENIE
Dla upamiêtnienia ofiar,
które zginê³y w wyniku dzia³añ wojennych i represji w
okresie od 1 wrzeœnia 1939 do
3 lipca 1945 roku, starosta
wrzesiñski zwraca siê z proœb¹
o przekazanie informacji i wype³nienie ankiety o osobach
zamieszka³ych w przesz³oœci
na terenie powiatu, które w
wyniku agresji niemieckiej i
sowieckiej, poleg³y lub zosta³y zamordowane.
Powy¿sze dane pos³u¿¹ do
wykonania pami¹tkowych tablic o ofiarach, które zostan¹
umieszczone na Pomniku Polskiego Pañstwa Podziemnego i
Armii Krajowej w Poznaniu.
Prosimy o pisemne informacje i wype³nienie ankiety, któr¹
mo¿na otrzymaæ w Wydziale
Spraw Obywatelskich i Ochro-
Pomnik Polskiego Pañstwa Podziemnego i Armii Krajowej
ny Zdrowia Starostwa Powiatowego we Wrzeœni pokój nr 2
i 4 lub o telefoniczny kontakt
pod nr 061 640 44 64. Ze
wzglêdów organizacyjnych, informacje i ankiety bêd¹ przyjmowane do dnia 10 lipca br.
(red.)
Odszed³ duszpasterz Gozdowa
Œp. ks. Ryszard WoŸniak urodzi³ siê 8 czerwca 1937 roku w
Reczu (dekanat Rogowo).
Po ukoñczeniu Gimnazjum
Salezjañskiego i Ni¿szego Seminarium Duchownego wst¹pi³
w 1954 roku do Wy¿szego Seminarium Duchownego w
GnieŸnie. 11 czerwca 1960
roku przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie z r¹k prymasa Polski, kard.
Stefana Wyszyñskiego. By³ wikariuszem w parafii pw. œw. Jakuba Ap. w W¹growcu, w parafii pw. Œwiêtej Trójcy w £ob¿enicy (obecnie diecezja byd-
goska), w parafii pw. Wniebowziêcia NMP i œw. Stanis³awa
BM we Wrzeœni, w parafii pw.
œw. Andrzeja Bobli w Szubienie oraz w Pleszewie (obecnie
diecezja kaliska).
W 1978 roku zosta³ mianowany proboszczem pw. œw. Micha³a Archanio³a w Broniszewicach
(diecezja kaliska). Siedem lat
póŸniej, w 1985 roku obj¹³ probostwo w parafii pw. œw. Filipa i
Jakuba w Gozdowie, gdzie pos³ugiwa³ do œmierci. Zosta³ pochowany w czwartek 25 czerwca na cmentarzu parafialnym w
Gozdowie.
(red.)
Jak wygl¹da³a droga ksiêdza
do wrzesiñskiej parafii?
Urodzi³em siê w W¹growcu w
1933 roku, tam te¿ zda³em w
1952 maturê. Poniewa¿ by³y to
trudne czasy i nie mo¿na by³o
otwarcie przyznaæ, ¿e idzie siê do
seminarium, oznajmi³em nauczycielom, ¿e wybieram siê na polonistykê. Do Prymasowskiego
Wy¿szego Seminarium Duchownego w GnieŸnie wst¹pi³em w
1952 roku: przez dwa lata studiowa³em filozofiê, przez cztery
teologiê. Czasy seminaryjne by³y
bardzo ciê¿kie: ksi¹dz prymas
Wyszyñski zosta³ zaaresztowany,
rektora i ojca duchownego relegowano, mimo anarchii uda³o
nam siê jednak wytrwaæ. Zosta³em wyœwiêcony przez prymasa
Wyszyñskiego. Po ukoñczeniu seminarium by³em przez trzy lata
wikariuszem w katedrze gnieŸnieñskiej. Nastêpnie ksi¹dz prymas skierowa³ mnie na studia na
Pontificia Universitas Gregoriana w Rzymie. Przez trzy lata bezskutecznie próbowa³em uzyskaæ
paszport, jednak w zamian oczekiwano ode mnie wspó³pracy ze
s³u¿bami bezpieczeñstwa - na
studia wiêc nie wyjecha³em. W
1972 roku zrobi³em doktorat na
KUL-u, którego temat brzmia³
Chrystocentryzm kultu Maryi we
wspó³czesnej nauce teologicznej.
By³em te¿ dwa lata duszpasterzem akademickim w Bydgoszczy
- pamiêtam te czasy jako okres
natê¿onej inwigilacji. Pracowa³em w Kurii Metropolitalnej w
GnieŸnie jako duszpasterz rodzin. Przez 24 lata (1972-1996)
by³em wyk³adowc¹ w Prymasowskim Wy¿szym Seminarium Duchownym w GnieŸnie, przez rok
wyk³ada³em sakramentologiê i
mariologiê w Seminarium Salezjañskim w L¹dzie i Wy¿szym Seminarium Duchownym we W³oc³awku. Miêdzy 1977 a 1980 by³em proboszczem w Niechanowie, gdzie wybudowa³em now¹
plebaniê. Po œmierci wrzesiñskiego proboszcza w 1980 r. zosta³em oddelegowany do Wrzeœni.
Co ksi¹dz uwa¿a za najwa¿niejsze osi¹gniêcia tych 29 lat
przepracowanych we wrzesiñskiej parafii?
Po prze³omie 1989 roku uda³o nam siê zapewniæ zwyciêstwo
w wyborach samorz¹dowych
cz³onkom naszego Stowarzyszenia Powœci¹gliwoœæ i Praca.
Prowadzimy ochronkê, w której
zawsze jest oko³o siedemdziesiêcioro dzieci. Mamy Towarzystwo
Czytelni Ludowych - udzielamy
bezp³atnych korepetycji mniej
zamo¿nej m³odzie¿y. Siedzibê u
nas znalaz³a Fundacja Dzieci
Wrzesiñskich, przygarnêliœmy
harcerzy, prowadzimy jad³odajniê. Dzia³a u nas Hospicjum
Wrzesiñskie. Wyremontowaliœmy
farê i jej otoczenie - wspólnymi
si³ami wiele uda³o siê zrobiæ.
A jak ksi¹dz patrzy na œwiat
dzisiaj?
Trochê siê pogubi³. Szczêœciem czy mi³oœci¹ nazywa siê to,
co nimi nie jest. Powtarza siê stare b³êdy - wystarczy zajrzeæ do
listów œw. Paw³a, ¿eby zrozumieæ, ¿e wracamy do dawnych
grzechów. W wielu wypadkach
przepad³a mi³oœæ bliŸniego, nie
wszyscy myœlimy o drugich; nieczêsto pracodawcy troszcz¹ siê o
pracowników. Po 1989 roku
zacz¹³ nam w ró¿nych dziedzinach doskwieraæ liberalizm. Ale
cz³owiek wierz¹cy nie mo¿e traciæ nadziei.
Jak Wrzeœnia zmieni³a siê
przez te niemal trzydzieœci lat?
Przede wszystkim wypiêknia³a - coraz wiêcej jest wyremontowanych miejsc, oœwietlonych
budynków, du¿o ulic zyska³o porz¹dn¹ nawierzchniê. Za to doskwiera nam bieda, bezrobocie
- i to martwi. Cieszy, ¿e mamy
du¿o zdolnej m³odzie¿y, tylko
trzeba j¹ promowaæ, bo na to
zas³uguje. Moim zdaniem najwiêksze szczêœcie to uszczêœliwiaæ drugiego.
Zdradzi ksi¹dz, jakie ma dalsze plany?
S¹dzê, ¿e przy dobrym zdrowiu
uda siê jeszcze popracowaæ w
duszpasterstwie.
Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a Anna Mizerka
12
Lipiec 2009
INFORMACJE
Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi
Ubranie zniszczone w pralni
Pani Barbara zanios³a do pralni sukienkê. Niestety w trakcie
czyszczenia nieodwracalnie
zniszczona zosta³a aplikacja. Su-
kienka kosztowa³a 200 z³otych.
W³aœciciel pralni chemicznej nie
poczuwa siê do winy, twierdzi, ¿e
producent poda³ na metce z³¹ instrukcjê prania.
Z opisu wynika, ¿e pralnia niew³aœciwie wykona³a us³ugê. Zas³anianie siê przez w³aœciciela
nieprawid³owymi wskazaniami
producenta odzie¿y jest w¹tpliwe. W pralni pracuj¹ przecie¿
osoby profesjonalnie zajmuj¹ce
siê takimi us³ugami, na podstawie faktury i jakoœci materia³u, z
którego rzecz jest uszyta, maj¹ce mo¿liwoœæ dobrania odpowiedniej metody oraz techniki
prania i czyszczenia.
W tej sytuacji konsumentka
powinna domagaæ siê odst¹pienia od umowy oraz zwrotu nie
tylko kosztu us³ugi (jeœli ju¿ za
ni¹ zap³aci³a), ale równie¿ ceny
zniszczonej przez pralniê sukienki. W razie odmowy winna
zwróciæ siê o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów, który udzieli dalszych
wskazówek, co zrobiæ, aby za³atwiæ problem do koñca.
El¿bieta Staszak-Ma³ecka
Powiatowy Rzecznik Konsumetów, ul. Chopina 10, pok. 10,
tel. 061 640 44 16, dy¿ury:
- poniedzia³ek 8:00-16:00
- wtorek-pi¹tek 7:00-15:00
Kontrowersje wokó³ inwestycji
w Kaczanowie
25 czerwca odby³o siê spotkanie przedstawicieli Polskich Sieci
Elektroenergetycznych, które
reprezentowali Piotr Strojny i
Tadeusz Madej, z mieszkañcami
wsi Kaczanowo.
W zebraniu zainicjowanym przez
starostê wrzesiñskiego uczestniczy³
tak¿e Karol Dolata, prezes Enei S.A.
rejon Wrzeœnia. Przebiegaj¹ca przez
miejscowoœæ trasa linii 220 kV relacji Konin-Plewiska zostanie przebudowana na liniê czterotorow¹: z dwoma torami o napiêciu 400kV i dwoma 220 kV. W¹tpliwoœci w³aœcicieli
gruntów, na których stawiane bêd¹
s³upy utrzymuj¹ce linie przesy³owe,
dotycz¹ warunków umowy proponowanej im przez inwestora oraz zasad
u¿ytkowania linii.
Najwiêkszy niepokój budzi³a
kwestia wpisu do ksi¹g wieczystych
s³u¿ebnoœci gruntowej dzia³ek, na
których postawione zostan¹ s³upy
energetyczne. Jak argumentuj¹
przedstawiciele PSE, tereny te zosta³y objête na mocy ustawy s³u¿ebnoœci¹ przesy³u. Mieszkañcy chcieli równie¿ wiedzieæ, czy linia energetyczna nie zmniejszy wartoœci
gruntów, na których powstanie. Radny Bogdan Kruk zapyta³, jak bêdzie
wygl¹daæ sytuacja w³aœcicieli, któ-
Mieszkañcy Kaczanowa byli mocno zaniepokojeni planami inwestora
rzy nie zdecyduj¹ siê na podpisanie
umów z PSE. Tomasz Madej wyjaœni³: W takiej sytuacji bêdziemy musieli sprawê skierowaæ na drogê administracyjn¹: zamiast s³u¿ebnoœci
przesy³u na podstawie decyzji starosty zostanie wpisana do ksi¹g wieczystych s³u¿ebnoœæ gruntowa.
Mieszkañcy uzyskali szczegó³owe
informacje odnoœnie procedur administracyjnych: o wycenie gruntów
zadecyduje wówczas rzeczoznawca
powo³any przez starostê.
Mieszkañcy chcieli wiedzieæ,
czy zgodnie z za³o¿eniami technicznymi zak³adanymi przez projekt
mo¿liwe jest deszczowanie oraz jak
bêdzie wygl¹da³a organizacja pracy na polach, na których stan¹ linie, wreszcie czy grunty bêd¹ wyceniane w jednakowy sposób.
Wobec wieloœci podejmowanych
w¹tków zadecydowano, ¿e wiêkszoœæ spraw powinna zostaæ wyjaœniona w trybie indywidualnym.
Anna Mizerka
Czekamy na ¿ywnoœæ ekologiczn¹
Rolnictwo ekologiczne to najbardziej przyjazna œrodowisku
produkcja rolnicza dziêki uprawie bez agrochemii i kontrolowanym metodom produkcji.
Staje siê ono coraz bardziej popularne w Europie, w tym tak¿e w
Polsce, choæ z pewnymi trudnoœciami. W ostatnich latach zaznacza siê sta³y wzrost wynosz¹cy w
skali roku 25% rocznie, co stawia
rolnictwo ekologiczne na pierwszym miejscu najszybciej rozwijaj¹cych siê sektorów produkcji
rolnej w Europie.
Zasadniczym celem rolnictwa
ekologicznego jest produkcja ¿ywnoœci dobrej jakoœci o wy¿szej
wartoœci od¿ywczej - w odró¿nieniu od ¿ywnoœci konwencjonalnej
produkowanej z u¿yciem œrodków
chemicznych i „wzbogaconej” w
procesie przetwórczym.
¯ywnoœæ ekologiczna jest ma³o
przetworzona, nie zawiera szkodliwych dodatków chemicznych oraz
konserwantów, antybiotyków, hormonów, barwników, ulepszaczy.
Produktem rolnictwa ekologicznego mo¿na nazwaæ to, co
posiada certyfikat potwierdzaj¹cy
ekologiczny proces produkcji.
Mianem „zdrowa ¿ywnoœæ”
okreœlane s¹ wyroby, które czêsto
nie maj¹ nic wspólnego z ¿ywnoœci¹ ekologiczn¹ podlegaj¹c¹ procesowi nadzoru wytwarzania i
przechowywania.
W Polsce zainteresowanie ¿ywnoœci¹ ekologiczn¹ jest umiarkowane. Œrednie wydatki na ¿ywnoœæ
ekologiczn¹ na jednego mieszkañca s¹ ni¿sze u nas przesz³o stukrotnie w porównaniu ze Szwajcari¹,
oko³o piêædziesiêciokrotnie w po-
równaniu z Dani¹, Szwecj¹, Niemcami czy Austri¹. Najwiêcej gospodarstw ekologicznych znajdujê siê w Austrii.
W powiecie wrzesiñskim
mamy szeœæ gospodarstw ekologicznych, w dwóch prowadzona
jest produkcja mleka, w innych
uprawia siê porzeczki, leszczynê,
zio³a i warzywa. W gminie Pyzdry 10-letnim sta¿em mog¹ poszczyciæ siê dwa gospodarstwa.
W gminie tej powstaje te¿ klub
ekologiczny we Wr¹bczynkowskich Holendrach z inicjatywy
w³aœcicielki gospodarstwa ekologicznego, Janiny Saacke.
W naszym kraju dopiero zaczynamy dzia³alnoœæ w zakresie produkcji ¿ywnoœci ekologicznej. Nie
jest zorganizowany rynek tych
produktów, nie s¹ te¿ zorganizowani najczêœciej rozproszeni drobni producenci. Nie uda³o siê nam
tak¿e stworzyæ przepisów prawnych przyjaznych tej produkcji,
szczególnie w zakresie przetwarzania produktów ekologicznych.
Ziemowit Jêczkowski
www.wrzesnia.powiat.pl
STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŒNI
62-300 WRZEŒNIA, UL. CHOPINA 10
OG£ASZA NABÓR
NA WOLNE KIEROWNICZE
STANOWISKO URZÊDNICZE:
GEODETA POWIATOWY
1. Wymagania niezbêdne dla kandydatów:
- dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych na kierunku geodezyjnym,
- obywatelstwo polskie,
- 2-letni sta¿ pracy w urzêdach administracji rz¹dowej lub w organach jednostek samorz¹du terytorialnego,
- uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1
i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- korzysta w pe³ni z praw cywilnych i obywatelskich,
- pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystanie z pe³ni praw
publicznych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem s¹du za umyœlne przestêpstwo
œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe,
- bieg³a obs³uga komputera w zakresie programów EGB2000, GEOINFO V, GEO-INFO - Oœrodek, Œrodowiska Windows 2000/XP oraz
pakietu MS Office, OpenOffice,
- nieposzlakowana opinia.
2. Wymagania dodatkowe:
- znajomoœæ ustawy o samorz¹dzie powiatowym,
- znajomoœæ ustawy o gospodarce nieruchomoœciami,
- znajomoœæ Kodeksu Postêpowania Administracyjnego,
- znajomoϾ ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
- znajomoœæ zasad prowadzenia ewidencji gruntów oraz PODGiK,
- doœwiadczenie zawodowe w dziedzinie geodezji,
- umiejêtnoœæ pracy w zespole,
- rzetelnoϾ i odpowiedzialnoϾ.
3. Przewidywany zakres obowi¹zków:
zgodnie z przepisami z zakresu geodezji i kartografii przypisanymi
geodecie powiatowemu.
4. Wymagane dokumenty i oœwiadczenia:
- ¿yciorys,
- list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie,
- kopie zaœwiadczeñ o ukoñczonych kursach, szkoleniach,
- kopie dokumentów potwierdzaj¹cych zatrudnienie (œwiadectwa pracy),
- oœwiadczenie kandydata o braku skazania za umyœlne przestêpstwo
œcigane z oskar¿enia publicznego,
- oœwiadczenie kandydata o braku skazania za umyœlne przestêpstwo
skarbowe,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj¹cej siê o zatrudnienie
(do pobrania w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrzeœni),
- oœwiadczenie kandydata o korzystaniu z pe³ni praw publicznych,
- oœwiadczenie kandydata o posiadaniu pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych.
Wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko GEODETA POWIATOWY w
terminie do 17 lipca 2009 r. w Wydziale Organizacyjno-Prawnym,
Starostwa Powiatowego we Wrzeœni (pokój nr 120) lub przes³aæ poczt¹
na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300 Wrzeœnia.
Dokumenty, które wp³yn¹ do Starostwa po okreœlonym terminie nie bêd¹
rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru bêdzie umieszczaona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wrzesnia.powiat.pl
oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chopina 10 we Wrzeœni.
Kandydat wy³oniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracê
zobowi¹zany jest przed³o¿yæ zaœwiadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
o braku skazania prawomocnym wyrokiem s¹du za umyœlne przestêpstwo
œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny - powinny
byæ opatrzone klauzul¹: Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw¹ z dn. 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926
z póŸn. zm.) oraz ustaw¹ z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorz¹dowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458).
Nowe mundury policjantów
27 czerwca br. wesz³o w ¿ycie
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji z
dnia 20 maja 2009 r. w sprawie
umundurowania policjantów.
Dziêki niemu policjanci w ca³ym kraju wyszli do s³u¿by w nowych mundurach. Pierwsi pojawili
siê w nich funkcjonariusze ruchu
drogowego, nastêpnie bêd¹ to
dzielnicowi i funkcjonariusze
ogniw patrolowo-interwencyjnych. Stare umundurowanie bêdzie sukcesywnie wymieniane we
wszystkich s³u¿bach policyjnych.
Ca³kowita wymiana umundurowania ma nast¹piæ do koñca 2012 r..
KPP we Wrzeœni
www.wrzesnia.powiat.pl
WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA, FUNDUSZE UNIJNE
Wizyta goœci z Wolfenbüttel
Lipiec 2009
13
Nasi zagrali w Niemczech
Miêdzy 22 a 24 czerwca w powiecie wrzesiñskim przebywali delegaci z powiatu
Wolfenbüttel - Burkhard Drake, poprzedni landrat Wolfenbüttel, oraz Henning Heuschmann, by³y dyrektor szko³y zawodowej Carl Gotthard Langhans Schule w
Wolfenbüttel, obecnie na emeryturze. Wspó³dzia³anie obu powiatów mia³o swój
pocz¹tek we wspó³pracy niemieckiej szko³y zawodowej z Zespo³em Szkó³ Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrzeœni, siêgaj¹cej 1992 roku.
Delegacja uda³a siê m.in. do Domu Spotkañ Polsko-Niemieckich
w Mikuszewie
W programie delegacji znalaz³o
siê z³o¿enie kwiatów na cmentarzu
w Sokolnikach, zwiedzenie Zespo³u Szkó³ Politechnicznych, a tak¿e
wizyta w koœciele poewangelickim
w Mi³os³awiu oraz w Miêdzynarodowym Domu Spotkañ M³odzie¿y
w Mikuszewie. Ostatniego dnia
delegaci spotkali siê z burmistrzem
Pyzdr - Krzysztofem Stru¿yñskim.
Wrzeœniê ostatnio odwiedzi³em
dwa lata temu - powiedzia³ Burkhard
Drake. - To niesamowite, jak Wasze
miasto siê zmienia. Staje siê coraz
piêkniejsze, na ka¿dym kroku mo¿na
zobaczyæ efekty prac remontowych.
Podczas pobytu omawiano m.in.
mo¿liwoœci rozszerzenia wspó³pracy pomiêdzy m³odzie¿¹ z obu krajów. Na spotkaniu w Mikuszewie
zosta³y poczynione pierwsze ustalenia dotycz¹ce nawi¹zania kontaktów miêdzy szko³ami w Wolfenbüttel a Domem Spotkañ M³odzie¿y w Mikuszewie.
Wspó³praca z powiatem Wolfenbüttel rozwija siê coraz dynamiczniej. W czerwcu w Dzieciêcym Turnieju Pi³karskim w Elbe w Niemczech uczestniczy³o dziesiêciu zawodników z klubu Victoria we Wrzeœni, w lipcu w plenerze malarskim u
naszych niemieckich partnerów zagoœci kilkunastoosobowa grupa malarzy, a we wrzeœniu chór z wrzesiñskiego liceum weŸmie udzia³ w miêdzynarodowym festiwalu chórów i
orkiestr m³odzie¿owych Eurotreff,
odbywaj¹cym siê w Wolfenbüttel.
Olga Koœmiñska
W przerwie rozgrywek zawodnicy zwiedzali okolice
Na zaproszenie samorz¹dowców z Wolfenbüttel reprezentanci powiatu wrzesiñskiego wybrali siê na Dzieciêcy Turniej Pi³karski odbywaj¹cy siê miêdzy 19 a
31 maja w niemieckiej miejscowoœci Elbe.
W rozgrywkach brali udzia³
ch³opcy w wieku oœmiu, dziewiêciu lat i m³odsi. Startowa³o 12 dru¿yn, nasza reprezentacja - dziesiêciu zawodników z klubu Victoria
we Wrzeœni - zajê³a 11 miejsce. Jak
mówi Grzegorz KaŸmierczak:
Przygotowanie turnieju przez go-
spodarzy by³o niemal perfekcyjne,
mecze przebiega³y bardzo sprawnie. Dzieciaki, które wyjecha³y na
imprezê bezp³atnie, bardzo siê cieszy³y. Sensem i wartoœci¹ spotkania by³o to, ¿e mog³y siê spotkaæ i
pograæ wspólnie w pi³kê.
Uczestnictwo najm³odszych w
turnieju rozpoczyna sportowy etap
wspó³pracy powiatu wrzesiñskiego z Landkreis Wolfenbüttel. Zostaliœmy ju¿ zaproszeni na kolejne rozgrywki, organizowane dla
jeszcze m³odszych dzieci.
(red.)
Kanadyjczycy we Wrzeœni
Mark Patrick Tame przedstawia ofertê kanadyjskich przedsiêbiorców
Zarz¹d ekonomicznej korporacji rozwoju Bois-Francs Economic Development Corporation z Victoriaville z Kanady, reprezentuj¹cy tamtejsze firmy zainteresowane inwestowaniem w
Wielkopolsce, spotka³ siê 8
czerwca z przedstawicielami samorz¹du i przedsiêbiorców z terenu powiatu wrzesiñskiego.
BFEDC jest organizacj¹ nonprofit, która zosta³a powo³ana, aby
wspieraæ ekonomiczny rozwój tak¿e na poziomie miêdzynarodowym - przemys³u zlokalizowanego w okolicach kanadyjskiego
miasta Victoriaville. René Thivierge, dyrektor zarz¹dzaj¹cy, Mark
Patrick Tame, komisarz ds. Eksportu Produktów Przemys³owych,
i Annie Turcotte, asystentka ds.
eksportu, odwiedzili tak¿e Pi³ê i
Leszno, aby nawi¹zaæ kontakty z
wielkopolskimi przedsiêbiorcami.
Jak w trakcie prezentacji powiatu wrzesiñskiego podkreœli³ starosta wrzesiñski, Dionizy Jaœniewicz: Naszym atutem s¹ liczne stabilne œrednie i ma³e przedsiêbiorstwa. Do udzia³u w spotkaniu zaproszono przedstawicieli gminnych samorz¹dów, bran¿ zwi¹zanych z gospodark¹ komunaln¹, gospodark¹ odpadami i przemys³em
drzewnym. Szczegó³owo swoj¹
ofertê omówili miêdzy innymi
Marek Kasprzyk z Orzechowskich
Zak³adów Przemys³u Sklejek, Dieter Günter Nerger, reprezentuj¹cy
firmê NEPA Sp. z o.o., i Ryszard
Pietrowicz z wrzesiñskiego Przedsiêbiorstwa Us³ug Komunalnych
Sp. z o.o. Karol Kasprzyk, pe³nomocnik prezydenta Gniezna ds.
powstania Zak³adu Zagospodarowania Odpadów (wysypisko œmieci w Lulkowie), poinformowa³ o
pozyskiwaniu funduszy na tê inwestycjê. G³os zabra³ tak¿e Józef
Szafarek, przewodnicz¹cy Komisji Rozwoju Lokalnego, który
przedstawi³ projekty dotycz¹ce
rozwoju w powiecie pozyskiwania
energii ze Ÿróde³ odnawialnych,
zaœ Ryszard Nawrocki, prezes Zarz¹du Stowarzyszenia A2, scharakteryzowa³ dzia³ania swej organizacji, zorientowanej na promocjê
gmin zlokalizowanych w pobli¿u
autostrady. Uczestnicy spotkania
wymienili siê adresami kontaktowymi, ¿eby umo¿liwiæ dalsz¹ komunikacjê.
Na jesieñ zapowiedziano organizowane przez Urz¹d Marsza³kowski trzydniowe forum gospodarcze dla firm kanadyjskich i ich
potencjalnych partnerów, w trakcie którego powinno dojœæ do konkretniejszych ustaleñ.
Anna Mizerka
Cz³owiek najlepsz¹ inwestycj¹
W 2009 roku kontynuowana
jest realizacja projektu Cz³owiek
najlepsz¹ inwestycj¹ wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Projekt zosta³ opracowany przez
Powiatowy Urz¹d Pracy we Wrzeœni w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Dzia³anie 6.1 Poprawa dostêpu do zatrudnienia oraz wspierania aktywnoœci zawodowej w regionie, Poddzia³anie 6.1.3 Poprawa
zdolnoœci do zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu aktywnoœci
zawodowej osób bezrobotnych.
Projekt realizowany jest od 1
stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2013
r. W 2009 r. na jego przeprowadzenie pozyskano 2.098.143,90 z³.
Kwota ta umo¿liwi aktywizacjê
zawodow¹ 460 bezrobotnych poprzez nastêpuj¹ce dzia³ania:
1. Kontynuacja i przeprowadzenie
nowych sta¿y dla 317 bezrobotnych.
2. Kontynuacja przygotowania
zawodowego w miejscu pracy dla
53 bezrobotnych.
3. Przeprowadzenie 7 kursów dla
80 bezrobotnych (ABC prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej; kierowca
wózków jezdniowych z wymian¹
butli gazowych; sprzeda¿ i fakturowanie z obs³ug¹ kasy fiskalnej).
4. Udzielenie 50 bezrobotnym
jednorazowych œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej.
Spoœród tej liczby 40 osoby ukoñczy szkolenie ABC prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej.
Wsparciem w ramach projektu
zostan¹ objête osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzêdzie Pracy we Wrzeœni, w tym osoby
znajduj¹ce siê w szczególnej sytuacji
na rynku pracy. Grupami docelowymi bêd¹ miêdzy innymi d³ugotrwale
bezrobotni oraz bezrobotni powy¿ej
45 roku ¿ycia. Ponadto projekt zak³ada co najmniej szeœædziesiêcioprocentowy udzia³ kobiet wœród ogó³u
bezrobotnych objêtych wsparciem.
Realizacja projektu przyczyni siê
do poprawy zdolnoœci do zatrudnienia oraz do podniesienia poziomu
aktywnoœci zawodowej bezrobotnych w powiecie wrzesiñskim.
Zainteresowanych pracodawców i osoby bezrobotne zapraszamy do udzia³u w projekcie.
Dyrektor PUP we Wrzeœni
Eugeniusz Wiœniewski
„Moja kariera w moich rêkach”
Projekt Moja kariera w moich
rêkach - CA£KOWICIE BEZP£ATNY dziêki dofinansowaniu
z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego - kierowany do osób
pracuj¹cych doros³ych z powiatu wrzesiñskiego, trwa nadal.
W tej chwili przygotowywana
jest II edycja. Od wrzeœnia w kursach jêzykowych: 4 grupy angielskiego, 2 grupy niemieckiego, 1
grupa hiszpañskiego, 1 grupa
w³oskiego, oraz komputerowych
i technicznych planuje siê przeszkolenie ponad 251 osób. Zgodnie z za³o¿eniem wniosku rekrutacja przebiegaæ bêdzie podobnie
jak w I edycji, a wiêc na podstawie poprawnie wype³nionego i
Wrêczenie dyplomów ukoñczenia pierwszej edycji kursów
potwierdzonego przez pracodawcê formularza zg³oszeniowego. Z
pocz¹tkiem roku szkolnego prze-
prowadzona zostanie weryfikacja
poziomu w przypadku kursów jêzykowych. Osoby zakwalifikowa-
ne na kursy techniczne: spawania,
obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, kierowcy wózków
jezdniowych i magazyniera, a tak¿e komputerowe: ksiêgowoœæ
komputerowa, kadry i p³ace,
EXCEL, komputer i multimedia
oraz obs³uga komputera z wykorzystaniem Internetu bêd¹ musia³y telefonicznie potwierdziæ
dalsz¹ chêæ uczestniczenia w poszczególnych kursach.
Najwiêkszym powodzeniem
ciesz¹ siê kursy z zakresu jêzyka
angielskiego, ksiêgowoœci komputerowej, kadr i p³ac oraz spawalnicze. Aby zapisaæ siê na pozosta³e
mo¿na jeszcze z³o¿yæ formularze
zg³oszeniowe w Biurze Projektu
(Wrzeœnia, ul. GnieŸnieñska 28 lub
drog¹ elektroniczn¹). Powiatowe
Centrum Edukacji Zawodowej,
chc¹c zapewniæ swoim uczniom jak
najwy¿szy poziom szkolenia, zatrudnia wysoko wykwalifikowan¹
kadrê, stara siê zapewniæ najlepsze
warunki socjalne. Obecnie ustalany jest szczegó³owy harmonogram
szkoleñ, trwaj¹ negocjacje z wyk³adowcami, dokonywane s¹ zakupy
sprzêtu i programów komputerowych niezbêdnych do prowadzenia
szkoleñ w II edycji. Uczestnicy I
edycji, a by³o ich 244, wysoko oceniali wybrane szkolenia i chêtnie
skorzystaliby z innych kursów.
Magdalena Bogaczyk
14
Lipiec 2009
www.wrzesnia.powiat.pl
SPORT
Fina³ programu „Nekla na start” Trenerskie laury
dla Violetty Bakoœ
Aerobik w wykonaniu uczniów Zespo³u Szkó³ w Nekli
Uroczyste otwarcie stref rekreacji dzieciêcej w Nekli, Targowej
Górce, Zasutowie i Podstolicach
odby³o siê 16 czerwca. Strefy sk³adaj¹ siê z piêciu boisk wybudowanych w ramach programu aktywizacji fizycznej „Nekla na start”.
Projekt zosta³ zrealizowany dziêki wspó³pracy w³adz samorz¹dowych gminy Nekla z organizacj¹
partnersk¹ Idekrettes Akershus z
Norwegii przy wykorzystaniu
œrodków finansowych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
£¹czna kwota, jak¹ przeznaczo-
no na inwestycjê, wynios³a 545
546 euro, z czego 85% pokry³a
unijna dotacja, a 15% gmina Nekla. Same boiska to nie wszystko,
wyszkolono kadrê m³odych liderów sportowych dzia³aj¹cych w
lokalnych klubach sportowych,
którzy mobilizuj¹ dzieci i m³odzie¿ do aktywnoœci fizycznej. Na
terenie nowych obiektów sportowych odbywaæ siê bêd¹ zajêcia
sportowe w czasie roku szkolnego i wakacji, coroczne gminne
igrzyska sportowe i coroczne
gminne ligi pi³ki siatkowej, koszykowej, no¿nej, unihokeja, tenisa
Bezpieczne boisko
Uczniowie dziêkuj¹ za pomoc przy modernizacji boiska
Uroczystoœæ symbolicznego oddania do u¿ytku boiska szkolnego
w Sokolnikach odby³a siê 4 czerwca. Bia³o-czerwon¹ wstêgê przeciêli jednoczeœnie wójt Ko³aczkowa
Wojciech Majchrzak, przewodnicz¹cy rady gminy Ko³aczkowo Eugeniusz Wiœniewski oraz starosta
Dionizy Jaœniewicz. Do goœci do³¹czy³ dyrektor Enea S.A.we Wrzeœni
Karol Dolata. Po zakoñczeniu oficjalnej czêœci spotkania dru¿yny
goœci i uczniów rozegra³y siê turniej
rzutów karnych. Uczniowie popisali siê umiejêtnoœciami pi³karskimi i
œwietn¹ kondycj¹ – wygrali 6:2.
sto³owego i ringo.
Na gali otwarcia w hali sportowej przy Zespole Szkó³ w Nekli,
któr¹ rozpocz¹³ sportowiec i olimpijczyk Adam Kaczor zapalaj¹c
olimpijski znicz, obecni byli m.in.
przedstawiciele Idekrettes Akershus oraz pose³ Tadeusz Tomaszewski. El¿bieta Paluczek, koordynator projektu, przedstawi³a
jego cele i historiê. Norwescy przyjaciele pokazali nam, jak u nich
funkcjonuj¹ programy aktywizacji
sportowej i jednoczeœnie z zaanga¿owaniem w³¹czyli siê w realizacjê naszego pomys³u. Oddanie
a¿ piêciu obiektów sportowych
znacznie poprawi bazê rekreacyjn¹, a czterystu wolontariuszy
zadba, ¿eby nie sta³y one puste.
Liczymy, ¿e projekt przyczyni siê
znacz¹co do poprawy zdrowia
m³odego pokolenia.
Podczas spotkania wrêczono nagrody laureatom konkursów: plastycznego „Sport to zdrowie”, na
logo programu „Nekla na start” oraz
wyró¿niono zwyciêzców mistrzostw
szko³y w wêdkarstwie. Du¿o emocji wœród widowni wzbudzi³y rzuty
karne w wykonaniu uczniów szko³y i zaproszonych goœci. Na bramce
sta³ Piotr Mowlik, trener i nauczyciel, olimpijczyk z Montrealu z 1976
roku. Uroczystoœæ zakoñczy³y æwiczenia aerobiku w wykonaniu
wszystkich uczniów.
Ewa Konarzewska-Michalak
Przez dwa lata boisko wy³¹czone by³o z u¿ytkowania z powodu
zagro¿enia, jakie stanowi³y przebiegaj¹ce nad nim linie energetyczne.
Z ciê¿kim sercem ja, sportowiec,
podpisa³em zarz¹dzenie o zamkniêciu boiska jesieni¹ 2007 r. - mówi
Wojciech Majchrzak – decyzja ta
by³a jednak konieczna. Wymaga³o
tego bezpieczeñstwo dzieci. Sam
nieraz gra³em na boisku i zdarzy³o
siê, ¿e pi³ka uderzy³a w przewody.
Cieszê siê, ¿e rada gminy przeznaczy³a œrodki na przeniesienie linii
energetycznej, teraz wiemy, ¿e dzieciom nic nie grozi. Dziêki zaanga¿owaniu w sprawê dyrektora Karola Dolaty inwestycja mog³a byæ
szybko zrealizowana.
Na boisku, oprócz zajêæ wychowania fizycznego, prowadzone
bêd¹ zajêcia SKS-u - komentuje
dyrektor szko³y El¿bieta Matusiak
- Korzystaj¹ z niego równie¿ Ludowe Zespo³y Sportowe.
Prace trwa³y miesi¹c od marca
do kwietnia.
Ewa Konarzewska-Michalak
Violetta Bakoœ wraz z juniorkami, które trenuje
6 czerwca, og³oszono wyniki
konkursu na trenerkê roku, zorganizowanego przez Polski Komitet Olimpijski. W jego ósmej
edycji nagrodê za wyniki w roku
2008 dla trenerki otrzyma³a Violetta Bakoœ - od 2004 roku szkol¹ca juniorki m³odsze kadry narodowej i juniorki w siatkówce
pla¿owej.
Jestem bardzo mi³o zaskoczona tym wyró¿nieniem. Muszê
przyznaæ, ¿e zupe³nie nie spodziewa³am siê takiej nagrody.
Tym bardziej cieszê siê, ¿e Polski Komitet Olimpijski doceni³
moj¹ pracê. Trzeba jednak podkreœliæ, ¿e nie zosta³abym trenerk¹ roku, gdyby nie dziewczyny, które mam przyjemnoœæ
uczyæ, oraz gdyby nie ludzie, którzy mnie wspieraj¹ - skomentowa³a otrzymane wyró¿nienie.
Violetta Bakoœ na co dzieñ jest
nauczycielem wychowania fizycznego w Zespole Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych
we Wrzeœni.
Krzysztof Budkowski
Na podstawie strony internetowej www.pzps.pl
Sukces zawodników
Pyzdrskiego Centrum
Taekwonodo
Alicja Dobrzykowska i Adam
Olejniczak, zajêli pierwsze miejsca na Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach M³odzików w taekwondo, które odby³y siê w
Pruszczu Gdañskim.
Zwyciêzcy otrzymali z³ote medale i puchary. Reprezentacja Pyzdrskiego Centrum Taekwondo
ogó³em zdoby³a 10 medali i trzeci
rok z rzêdu zajê³a pierwsze miejsce w klasyfikacji dru¿ynowej.
Nasz sukces jest wynikiem systematycznej i ciê¿kiej pracy. Teraz
przygotowujemy siê do Mistrzostw
Europy, które odbêd¹ siê na jesieni w Lublinie, z okazji 35-lecia taekwondo w Polsce. Osi¹gniête
sukcesy wywo³uj¹ presjê, ¿eby je
powtarzaæ, zawodnicy jednak dobrze sobie z ni¹ radz¹ - skomen-
towa³ Marcin Grzybowski, trener
pyzdrskiego klubu.
(red.)
Grand Prix we Wrzeœni
Krajowa inauguracja sezonu w siatkówce pla¿owej
W dniach 5-7 czerwca na terenie Wrzesiñskich Obiektów
Sportowo-Rekreacyjnych odby³o siê Grand Prix Polski w siatkówce pla¿owej mê¿czyzn. Zawody z pul¹ nagród 15 000 z³ cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem wœród siatkarskich duetów
z ca³ego kraju.
Na starcie stanê³y 32 pary, co
jest niew¹tpliwie du¿ym sukcesem
organizatorów, poniewa¿ równolegle z wrzesiñskim turniejem odbywa³y siê zawody o takiej samej
randze w Kêdzierzynie KoŸlu.
Impreza zaczê³a siê od pi¹tkowych eliminacji, z których 8 najlepszych par trafi³o do turnieju
g³ównego, w którym czeka³o ju¿
Podczas rozgrywania decyduj¹cych meczów emocje siêga³y zenitu
8 rozstawionych duetów. Do turnieju g³ównego awansowa³y 4
pary wrzesiñskie, które niestety
szybko z niego odpad³y, koñcz¹c
zawody odpowiednio na miejscach: 9-12 Marcin Iglewski Krzysztof Hajbowicz, Mateusz
Iglewski - Artur Helman, Karol
Szlecht - Bartosz Mischke 13-16
Tomasz Guzia³ek - Tomasz Kotecki. Przez ca³y okres trwania rozgrywek kibice mogli uczestniczyæ w konkursie obstawiania
wyników. Na najlepszych „typerów” czeka³y nagrody. Goœciem
specjalnym turnieju by³ Waldemar Wspania³y, znany trener i
dzia³acz siatkarski.
W ca³ym turnieju triumfowali
Grzegorz Klimek - Rafa³ Szternel,
którzy w finale pokonali 2:0 duet
Tomasz Siñczak - Krzysztof
Wierzbowski. Najni¿sze miejsce
na podium wywalczyli Micha³
Krymarys z Krzysztofem Ormanem, którzy po zaciêtej walce w
tie-breaku pokonali Rafa³a Matusiaka i Jaros³awa Lecha. Fina³owe rozgrywki œledzi³a TVP3,
która w 15 czerwca wyemitowa³a obszern¹ relacjê z wrzesiñskich zawodów. Wszyscy zawodnicy, organizatorzy i kibice maj¹
nadziejê, ¿e przysz³oroczna impreza bêdzie równie udana.
Krzysztof Budkowski
Jacek Zieliñski
www.wrzesnia.powiat.pl
ŒRODOWISKO, ROLNICTWO
Dni Pola
Lipiec 2009
15
Tegoroczne Dni Pola odby³y siê 3 i 10 czerwca w Bierzglinku i w Sokolnikach. Wspó³organizatorami imprezy by³y Starostwo Powiatowe,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Stowarzyszenie „Wspólnota Producentów Rolnych Ziemi Wrzesiñskiej”, Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Oœrodek Doradztwa Rolniczego we Wrzeœni.
Inauguracja wyk³adu prof. Witolda Grzebisza
Pierwszym punktem programu
Dni Pola w gospodarstwie pomocniczym Zespo³u Szkó³ Technicznych
i Ogólnokszta³c¹cych w Bierzglinku
by³ wyk³ad prof. dr. hab. Witolda
Grzebisza Racjonalne gospodarowanie sk³adnikami pokarmowymi w
czasach kryzysu. Profesor przekonywa³, ¿e niskie plony, które s¹ utrapie-
niem polskiego rolnictwa i powoduj¹
du¿e straty finansowe w wielu gospodarstwach, mo¿na zwiêkszyæ dziêki
stosowaniu nawozów w odpowiednim czasie. - Plony generuj¹ siê w
krytycznej fazie wzrostu. Jeœli roœliny nie funkcjonuj¹ dobrze, to nie s¹
w stanie daæ takiego plonu, jaki oczekujemy. Dlatego koniecznie musimy
uczyæ siê, w jaki sposób dobrze je nawoziæ – t³umaczy³ profesor Grzebisz.
Profesor dowodzi³, ¿e g³ówne przyczyny s³abych plonów to: niska zawartoœæ próchnicy, brak prawid³owo
wykszta³conej struktury gleby, jej niski i nieregularny odczyn, zbyt ma³a
zawartoœæ sk³adników mineralnych
oraz ma³a aktywnoœæ biologiczna.
Wszystkim tym zjawiskom mo¿na
zaradziæ, ale najpierw konieczne jest
dobre poznanie stanu gleby. Uczestnicy z uwag¹ s³uchali barwnej prelekcji.
Po wyk³adzie swoj¹ ofertê zaprezentowa³y firmy wspó³pracuj¹ce z gospodarstwem pomocniczym, a nastêpnie mimo deszczowej pogody zebrani obejrzeli demonstracyjne pola: rzepaku, zbó¿
ozimych, kukurydzy. Spotkanie
zakoñczy³a tradycyjna biesiada.
Stowarzyszenie „Wspólnota
Producentów Rolnych Ziemi
Wrzesiñskiej” zorganizowa³o
Dzieñ Pola 10 czerwca w Sokolnikach. Podczas spotkania prezentowano programy ochrony pszeni-
Rozmowa z pe³nomocnikiem
Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej Grupa Wrzeœnia,
Stanis³awem Ka³u¿nym
Jak w skrócie wygl¹da historia dzia³alnoœci Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej
Jak obecnie wygl¹da aktywnoœæ grupy?
Wspólnie sprzedajemy tuczniki,
co pozwala nam dok³adnie okreœliæ
jakoœæ hodowanej przez nas trzody. Jeszcze wa¿niejsze, ¿e mo¿emy
negocjowaæ ceny - nasze tuczniki
sprzedawane s¹ dro¿ej. Cz³onkowie
grupy s¹ w swojej produkcji niezale¿ni - my staramy siê ich po prostu
jak najlepiej przygotowaæ do obecnoœci na rynku, pomagamy im te¿
nawi¹zaæ wzajemne kontakty.
Dlaczego zrzeszenie siê w grupie producenckiej ma siê op³acaæ?
Przynale¿noœæ do takiej grupy
jak nasza pozwala uzyskaæ du¿¹
wiedzê na temat hodowli trzody
chlewnej - co pozwala usprawniæ
produkcjê i obni¿yæ jej koszty. Nasi
cz³onkowie sprzedaj¹ tak¿e tuczniki po korzystniejszych cenach i s¹
w stanie obni¿yæ koszty zaopatrzenia. We wspólnocie mo¿na wiêcej.
Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a
Anna Mizerka
Dzieñ Lasu w Czeszewie
Konferencja naukowa zorganizowana z okazji Dnia Lasu,
która odby³a siê 16 czerwca w
Oœrodku Edukacji Leœnej w Czeszewie, cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem wielkopolskich leœników. Na spotkaniu omówione
zosta³y aktualne problemy, m.in.
braku wody, jej zanieczyszczeniu
oraz odnowy lasów ³êgowych w
okolicach Czeszewa.
Micha³ Misiewicz z Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w
Poznaniu w swoim wyst¹pieniu
przekonywa³, ¿e celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osi¹gniêcie dobrego stanu wód w pañstwach UE do
2015 r. ¯eby go zrealizowaæ, nale¿y
zapobiegaæ dalszej degradacji ekosystemów wodnych i l¹dowych, zadbaæ o ich poprawê , a tak¿e promowaæ zrównowa¿ony sposób korzystania z zasobów wodnych.
Krzysztof Schwartz, nadleœniczy
Nadleœnictwa Jarocin, przedstawi³ natomiast rezultaty projektu, którego celem jest odnowa lasów ³êgowych i starorzeczy w Nadleœnictwie Jarocin.
Dziêki programowi znacznie zmniejszy³ siê deficyt wody w lasach w okolicy Czeszewa, co poprawi³o kondycjê
drzew i pozytywnie wp³ynê³o na ekosystemy uroczyska Warta.
Po konferencji gospodarze zaprezentowali mo¿liwoœci instalacji edukacyjnej „Rzeka”. Projekt zosta³
dofinansowany ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013.
Uczestnicy edukacyjnej zabawy
bêd¹ wykonywaæ szereg zadañ w
trakcie przemieszczania siê korytem
modelu rzeki, m.in. zbuduj¹ tamê,
odwiedz¹ norê bobrów, wywo³aj¹
powódŸ i oczyszcz¹ rzekê. - Sztuczna rzeka zbudowana jest wy³¹cznie
z materia³ów naturalnych: ziemi,
kamieni i drewna – podkreœli³ Jakub
Fragment instalacji „Rzeka”
Badanie roœlin metod¹ fluorymetryczn¹
podczas Dni Pola. Ogl¹daliœmy plantacjê pszenicy uprawianej w monokulturze, porównywaliœmy programy
ochrony fungicydowej proponowane
przez wspó³pracuj¹ce z nami firmy,
konsultowaliœmy ze specjalistami z
poznañskiej uczelni metody nawo¿enia pszenicy i rzepaku.
Zaprezentowano tak¿e ocenê stanu roœlin za pomoc¹ fluorymetrii,
czyli spektralnej analizy pozwalaj¹cej wykryæ w liœciach roœlin œladowe iloœci sk³adników pokarmowych.
Po obchodzie pól uczestnicy spotkali siê na dyskusji, w trakcie której
wymieniano doœwiadczenia. Marek
Œmidowicz przypomnia³: Miêdzy
szkoleniami a dzisiejszym spotkaniem odbywa³y siê tak¿e na bie¿¹co
warsztaty polowe, w trakcie których
analizowano zagro¿enie pszenicy i
rzepaku chorobami grzybowymi.
Cz³onkowie naszego stowarzyszenia
maj¹ du¿¹ wiedzê fachow¹ w dziedzinie nowoczesnej uprawy zbó¿,
rzepaku i innych roœlin rolniczych.
Ewa Konarzewska-Michalak
Anna Mizerka
Podsumowanie warsztatów
Czy warto siê zrzeszaæ?
Grupa Wrzeœnia?
Stowarzyszenie uzyska³o wpis
do Rejestru Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego w marcu
2008 roku. Zrzesza ono producentów trzody chlewnej, którzy wywodz¹ siê bezpoœrednio ze Stowarzyszenia Producentów Rolnych
Ziemi Wrzesiñskiej, dzia³aj¹cego
od 1999 roku. Przygotowywa³o
nas ono do wspólnej dzia³alnoœci,
tak¿e dziêki serii szkoleñ. W tej
chwili prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Grupa Wrzeœnia liczy
ponad 60 cz³onków.
cy ozimej i rzepaku ozimego.
Zim¹ i wczesn¹ wiosn¹ cz³onkowie stowarzyszenia uczestniczyli w
szkoleniach prowadzonych przez
kadrê naukow¹ Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania. Mo¿na siê
by³o miêdzy innymi dowiedzieæ, jak
prowadziæ plantacjê rzepaku wykorzystuj¹c najnowsze europejskie
technologie, podkreœli³ Marek Œmidowicz, wiceprezes zarz¹du stowarzyszenia: Szkolenia znajduj¹ prze³o¿enie na praktykê miêdzy innymi
Wojdecki, pracownik Nadleœnictwa
Jarocin - Ca³oœæ uzupe³niaj¹ efekty
dŸwiêkowe - pluski, szum i kapanie
wody oraz wizualne: œwiat³a, p³yn¹ca woda, ¿ywe roœliny. Model przystosowany jest równie¿ dla dzieci
niepe³nosprawnych. „Rzeka” bêdzie
dostêpna dla ma³ych goœci z pocz¹tkiem nowego roku szkolnego. Przeznaczona jest dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkó³ podstawowych.
Liczymy, ¿e ich zainteresuje. To oni
oceni¹, czy nasz projekt jest dobry –
na zakoñczenie powiedzia³ Krzysztof Schwartz.
Ewa Konarzewska-Michalak
Zajêcia na wydmach œródl¹dowych w L¹dku Borkowskim
W czwartek 18 czerwca uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Henryka Sienkiewicza mogli wzi¹æ
udzia³ w podsumowaniu terenowych warsztatów przyrodniczych.
Zosta³y one zorganizowane przez
powiat wrzesiñski w porozumieniu
z Zespo³em Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i odbywa³y siê podczas trzech
wiosennych weekendów.
Celem projektu by³o zaznajomienie m³odzie¿y z ekosystemami objêtymi ochron¹ NATURA
2000 na terenie naszego powiatu. Uczestniczy³y w nim 24 osoby zainteresowane biologi¹,
uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego, Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych oraz
Gimnazjum nr 2.
Na podsumowaniu obecni by³
leœnicy, którzy prowadzili niektóre z przyrodniczych zajêæ: Miros³aw Maci¹g, zastêpca nadleœniczego Nadleœnictwa Czerniejewo,
oraz Hubert Przybylski, pracownik
Oœrodka Edukacji Leœnej „Centrum Zarz¹dzania £êgami” w Czeszewie. - Poka¿emy dzisiaj to, co
zrobiliœmy, czego nauczyliœmy siê
podczas warsztatów – rozpoczê³a
spotkanie Arleta ¯ebrowska,
wspó³organizator zajêæ i nauczycielka biologii w liceum – wa¿ne,
¿e wiedza zdobyta przez nas nie
jest ksi¹¿kowa, ale praktyczna,
taka, któr¹ czujemy i prze¿ywamy.
Ja, jako biolog, du¿o nauczy³am
siê na warsztatach.
Zajêcia odby³y siê w lasach i na
³¹kach w okolicach Czeszewa, No-
wego Folwarku i L¹du. Uczniowie
dowiedzieli siê, co to jest program
Natura 2000, jaki jest cel tworzenia obszarów chronionych w Unii
Europejskiej. Poszukiwali ptaków,
œlimaków, owadów oraz specyficznych roœlin charakterystycznych
dla tutejszych ekosystemów. Niezapomnian¹ przygod¹ by³o ³apanie
nocnych motyli pod opiek¹ Miros³awa Maci¹ga. - ¯ycie motyla w
formie imago jest bardzo krótkie.
Owad wype³nia swoj¹ misjê ¿yciowa wraz ze z³o¿eniem jaj – skomentowa³a Arleta ¯ebrowska.
Uczestnicy przekonali siê, ¿e groŸna dla lasów ³êgowych jest czeremcha kanadyjska, nauczyli siê rozró¿niaæ ³êgi wierzbowe od jesionowowi¹zowych, zobaczyli na w³asne
oczy ³¹ki selernicowe, ponadto samodzielnie zbadali wodê we Wrzeœnicy
i w Warcie w okolicach Pyzdr, Nekli
oraz Nowego Folwarku. M³odzie¿
przep³ynê³a kajakami odcinek trasy
Warty z L¹du do Pyzdr, gdzie spotka³a siê z Micha³em Czerniakiem,
kustoszem Muzeum w Pyzdrach, który opowiada³ o tym, jak rzeka oddzia³ywa³a na okolice Pyzdr.
Uczniowie wynieœli wiele korzyœci z uczestnictwa w tym projekcie zdobyli szerok¹ wiedzê, poznali wyj¹tkowe zak¹tki przyrody, a przede
wszystkim pog³êbili swoj¹ wra¿liwoœæ ekologiczn¹.
Sprawozdania ze wszystkich
warsztatów s¹ dostêpne na stronie
www.wrzesnia.powiat.pl w zak³adce: Ochrona œrodowiska.
Ewa Konarzewska-Michalak
Informator
powiatowy
Starostwo Powiatowe
ul. Chopina 10, 62-300 Wrzeœnia
tel. (0-61) 640 44 44
fax (0-61) 640 20 51
[email protected]
www.wrzesnia.powiat.pl
godziny urzêdowania:
poniedzia³ek 8.00 do 16.00
wtorek – pi¹tek 7.00 do 15.00
Wiêzieñ z Peenemünde
Walerian Nowaczyk - ur. w Nekli w 1914 roku, s³u¿bê wojskow¹ odbywa³ miêdzy 1937 a 1938 rokiem w jednostce 17
Pu³ku Artylerii Gniezno, tam ukoñczy³ Szko³ê Podoficersk¹ £¹cznoœci. We wrzeœniu 1939 walczy³ na linii frontu, sk¹d trafi³
do obozu w Peenemünde - mieœci³ siê tu niemiecki oœrodek badañ nad nowymi broniami III Rzeszy, m.in. nad pociskami
odrzutowymi V-1 i V-2. Peenemünde by³o kilkakrotnie bombardowane przez brytyjskie i amerykañskie lotnictwo. Pierwszy nalot przeprowadzony zosta³ przez Brytyjczyków w nocy z 17 na 18 sierpnia 1943 r. - wziê³o w nim udzia³ 596
samolotów RAF, które zrzuci³y 1 795 ton bomb. Zginê³o, wed³ug oficjalnych danych niemieckich, 815 osób, g³ównie
jeñców wojennych. Wydarzeniom tym poœwiêcona zosta³a ksi¹¿ka angielskiego historyka, Martina Middlebrooka, Nalot
na Peenemünde; Walerian Nowaczyk korespondowa³ z autorem, jego nazwisko zosta³o umieszczone w publikacji.
Wydzia³ Komunikacji i Transportu
rejestracja – 061 640 44 09
prawo jazdy – 061 640 44 07
godziny urzêdowania:
poniedzia³ek 9.00 do 15.30
wtorek – pi¹tek 8.00 do 14.00
Wydzia³ Administracji
Architektoniczno-Budowlanej
- tel. 061 640 44 05
Wydzia³ Promocji i Kultury tel. 061 640 44 95
Wydzia³ Rozwoju Lokalnego
i Funduszy Europejskich tel. 061 640 45 44
Wydzia³ Oœwiaty i Sportu tel. 061 640 44 38
Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa tel. 061 640 45 13
Wydzia³ Geodezji, Kartografii i
Nieruchomoœci - tel. 061 640 44 20
061 640 44 28
Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej - tel. 061 640 44 34
Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Walerian Nowaczyk przed wojn¹
Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Chopina 10, tel. 061 640 44 20
Kasa Starostwa - 061 640 44 18
czynna: poniedzia³ek 8.30 do 15.30
wtorek – pi¹tek 7.30 do 14.30
Powiatowy Urz¹d Pracy –
ul. Wojska Polskiego 2,
tel. 061 640 35 35
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie – ul. Wojska Polskiego 1
- tel. 061 640 45 50
Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania
o Niepe³nosprawnoœci - ul. Wojska
Polskiego 1 - tel. 061 640 45 56
Powiatowy Zarz¹d Dróg ul. Kaliska 1, - tel. 061 436 42 16
Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego - ul. 3 Maja 3, tel. 061
640 45 46
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 061 640 45 70
Oœrodek Wspomagania Dziecka
i Rodziny - Ko³aczkowo, pl. Reymonta 4, tel. 061 438 53 47
Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia
ul. Ratuszowa 1, tel. 061 640 40 40
fax 061 640 40 44
Urz¹d Gminy Ko³aczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Ko³aczkowo
tel. 061 438 53 24, fax 061 438 53 21
Urz¹d Gminy Mi³os³aw - ul.
Wrzesiñska 19, 62-320 Mi³os³aw
tel. 061 438 20 21, fax 061 438 30 51
Urz¹d Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla
tel. 061 438 60 11, fax 061 438 64 90
Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry
tel. 063 276 83 34, fax 063 276 83 33
Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni ul. Warszawska 26, tel. 061 435 91 00
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna we Wrzeœni ul. Wroc³awska 42, tel. 061 436 07 32
997 - Policja
998 - Stra¿ Po¿arna
999 - Pogotowie Ratunkowe
112 - CPR (Stra¿ Po¿arna, Pogotowie)
986 - Stra¿ Miejska
Ca³odobowy policyjny telefon
zaufania - 061 437 52 97
993 - Pogotowie ciep³ownicze
992 - Pogotowie gazowe
994 - Pogotowie wodno-kanal.
061 436 02 31 - Pog. energetyczne
Wrzesieñ 1939
30 sierpnia 1939, mia³em wtedy 24 lata, rozkazem mobilizacyjnym zosta³em powo³any do 25
Pu³ku Artylerii do Kalisza, w którym wojsko oczekiwa³o ju¿ w koszarach na pozycjach bojowych.
Nas, rezerwistów, umundurowano i 1 wrzeœnia przewieziono poci¹gami do Radomia. W okolicy
miasta Koñskie nasz transport
zosta³ ostrzelany przez lotnictwo
niemieckie - byli zabici i ranni,
poci¹g nie móg³ oczywiœcie kontynuowaæ jazdy. Wyruszyliœmy
wiêc w mniejszych grupach pieszo. Z Radomia skierowano nas
rozkazem do Lublina, gdzie znajdowa³ siê punkt zborny i z rozbitych oddzia³ów wojskowych
powstawa³a nowa jednostka. Zosta³em wcielony do Pu³ku Artylerii jako dowódca patrolu
³¹cznoœci czterech kanonierów i
wozu taborowego. 15 wrzeœnia
nasza jednostka wyruszy³a na liniê frontu znajduj¹c¹ siê w okolicach Zamoœcia. Do³¹czyliœmy
do wiêkszej jednostki, która toczy³a zaciête walki z Niemcami.
Mój patrol mia³ budowaæ liniê telefoniczn¹ ³¹cz¹c¹ stanowiska
ogniowe, czyli armaty, z punktem obserwacyjnym, sk¹d oficer
kierowa³ ogieñ na pozycje nieprzyjaciela. Po kilkugodzinnej
kanonadzie wojsko niemieckie
uzyska³o przewagê i zostaliœmy
okr¹¿eni. Wobec dezorganizacji
w polskich szeregach og³oszono
odwrót. Wycofywaliœmy siê w
pop³ochu w kierunku wschodnim, jednoczeœnie artyleria nieprzyjaciela dziesi¹tkowa³a nasze
oddzia³y.
Niewola
W tych dniach Armia Czerwona przekroczy³a nasz¹ wschodni¹
granicê i, posuwaj¹c siê w g³¹b
Lubelszczyzny, rozbraja³a polskie oddzia³y. My, cofaj¹c siê
przed Niemcami, znaleŸliœmy siê
w strefie dzia³añ Armii Czerwo-
nej i od razu trafiliœmy do niewoli. Wraz z jednym z ¿o³nierzy
z mojego patrolu uda³o nam siê
jednak w nocy uciec, zaczêliœmy
siê przedzieraæ na Zachód. Po
kilku dniach tu³aczki w okolicach Pu³aw dostaliœmy siê do
niewoli niemieckiej.
Obóz w Peenemünde
Niemcy do³¹czyli nas do transportu kolejowego z cywilami z
³apanki i wywieŸli do Rzeszy. ZnaleŸliœmy siê na wyspie Uznam, w
obozie robotników przymusowych
w pobli¿u bazy doœwiadczalnej z
broni¹ rakietow¹ w Peenemünde.
W lagrze by³o kilka tysiêcy robotników ró¿nych narodowoœci, przewa¿nie Polaków i Czechów, ale
tak¿e Ukraiñców i Jugos³owian.
Mieszkaliœmy w barakach, spaliœmy na piêtrowych pryczach.
Przydzia³ ¿ywnoœci by³ sk¹py, praca ciê¿ka: codziennie na 10 godzin
gnano nas do pog³êbiania wykopów ziemnych. Obiad jedliœmy
wieczorem: zupa z buraków i brukwi. Teren Peenemünde podzielony zosta³ na trzy strefy. Robotnicy
przymusowi mogli przebywaæ tylko w strefie pierwszej, druga i trzecia by³y œciœle tajne. W strefie trzeciej pracowa³o piêciuset in¿ynierów ró¿nych specjalnoœci: tam
w³aœnie znajdowa³y siê wyrzutnie
rakietowe. Do pracy zawsze eskortowali nas w kolumnach ¿o³nierze,
same rakiety widzieliœmy tylko
przy próbnych wystrza³ach. Gdybym mia³ je do czegoœ porównaæ,
to powiedzia³bym, ¿e by³y podobne do rakiet wystrzeliwanych dziœ
w kosmos: kilka metrów wysokoœci, du¿y warkocz ognia i og³uszaj¹cy huk. Za pomoc¹ tej broni
Niemcy chcieli pokonaæ Angliê.
bombowców czteromotorowych.
Nalot okaza³ siê dla nas, robotników, tragiczny. Anglicy b³êdnie
zlokalizowali teren bazy i pierwsze eskadry przez pomy³kê zrzuci³y bomby na nasz lager. Masa
bomb burz¹cych i zapalaj¹cych,
wszystko dooko³a siê wali³o i pali³o, trwa³o to kilka sekund, przypomina³o koniec œwiata. Nasz lager zniszczono w osiemdziesiêciu
procentach, kilkaset osób zosta³o
zabitych, ponad tysi¹c rannych.
Ja ocala³em
Tej nocy byliœmy w kantynie,
poniewa¿ nasz barak zdezynfeko-
Nalot
17 sierpnia 1943 w nocy nad
obóz nadlecia³o ponad piêæset
Dalsze losy
Na dwa tygodnie przewieziono nas, ocala³ych robotników, do
koszar w Œwinoujœciu, w tym
czasie Niemcy w pobli¿u spalonego lagru wybudowali nowe
baraki, w których mieszkaliœmy
... i dziœ
wano ze wzglêdu na ogromn¹
iloϾ pluskiew. O godzinie 23.30
zagra³y syreny, wyszliœmy z kantyny i czekaliœmy, co bêdzie dalej. Minuty p³ynê³y, ale alarmu nie
odwo³ywano. Uznaliœmy, ¿e samoloty odlecia³y w kierunku Berlina. Poszed³em do baraku kolegi, który po³o¿y³ siê na pryczy.
Usiad³em na taborecie i zasn¹³em.
Od lewej: Walerian Nowaczyk, Józef Nowak, Marian GoŸdziewicz, Peenemünde, sierpieñ 1943
Angielskie samoloty zwiadowcze
czêsto przelatywa³y nad terenem
obozu, codziennie spodziewaliœmy siê nalotu.
ce od razu masê bomb. Odskoczy³em od baraku i rzuci³em siê na
ziemiê. Najbli¿sza bomba burz¹ca spad³a oko³o oœmiu metrów
ode mnie. Mój najbli¿szy kolega,
Marian GoŸdziewicz (na zdj.),
podczas nalotu zgin¹³. Zabitych
pochowano w dwóch wielkich
mogi³ach zbiorowych.
Przyœni³o mi siê, ¿e zacz¹³ siê nalot, ¿e wszystko siê pali. W³aœnie
ten sen mnie ocali³! Przera¿ony
obudzi³em siê, zerwa³em i wybieg³em z baraku. I wtedy us³ysza³em szum - to nadlecia³y pierwsze samoloty, które oœwietli³y teren, za nimi bombowce zrzucaj¹-
Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, ul Chopina 10, tel. 0 61 640 44 44
Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak
Redakcja: zespó³ redakcyjny Starostwa Powiatowego we Wrzeœni
Sk³ad i ³amanie: Kamil Perlik
Nak³ad: 9 000 egzemplarzy
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich
redagowania i skracania.
do koñca wojny; pracowaliœmy w
firmie budowlanej. Pamiêtam
jedn¹ z dezynfekcji: lekarz spoœród wiêŸniów wybra³ tych, którzy byli zawszawieni - od 80 do
100 osób. I ci ludzie zostali odgrodzeni od reszty drutem kolczastym i zag³odzeni. Widzieliœmy ich z daleka: po dziesiêciu
dniach nikt z nich siê ju¿ nie rusza³. Niemcy podpalili ogrodzony teren miotaczami ognia i wyrównali ziemiê buldo¿erami. Pamiêtam drzewa, które tam ros³y.
By³y ogryzione z kory.
Po wyzwoleniu przez wojsko
radzieckie ruszy³em w rodzinne
strony, widzia³em wówczas na Pomorzu Zachodnim tereny opuszczone przez Niemców, którzy sami
pouciekali. W lipcu 1945 pojecha³em na Dolny Œl¹sk, gdzie zosta³em so³tysem w jednej ze wsi - teren ten wybrano na osadnictwo
wojskowe dla polskich rodzin
wysiedlonych zza Buga, które
mieszka³y wraz z Niemcami do
momentu wysiedlenia - nast¹pi³o
ono dopiero w 1947. Chcia³em
zaznaczyæ, ¿e wysiedlenia odbywa³y siê w cywilizowanych warunkach, z poszanowaniem godnoœci ludzkiej. Dzisiejsze opowieœci
o przemocy i „wypêdzeniach”
uwa¿am za oburzaj¹ce. W 1949
powróci³em do Nekli.
Wspomnieñ wys³ucha³a
Anna Mizerka
www.wrzesnia.powiat.pl
[email protected]
Druk: Drukarnia Agora SA
ul. Krzywa 35
64-920 Pi³a

Podobne dokumenty