Raport Miesięczny Marzec 2016 - Biuro Maklerskie Deutsche Bank

Transkrypt

Raport Miesięczny Marzec 2016 - Biuro Maklerskie Deutsche Bank
Deutsche Bank Polska
Biuro Maklerskie
Raport Miesięczny
Marzec 2016
Spis treści
2
3
4
5
6
7
8
9
POLSKA Wyraźna poprawa nastrojów na rynku akcji
GOSPODARKA ŚWIATOWA Ryzyko polityczne oraz wzrost sceptycyzmu
OBLIGACJE Ograniczony wzrost rentowności w państwach rozwiniętych
AKCJE Długoterminowe perspektywy pozostają interesujące
SUROWCE Pierwsze symptomy poprawy na rynku ropy
RYNEK PIENIĘŻNY Banki centralne prowadzą wciąż łagodną politykę
PROGNOZY Przegląd prognoz dla głównych wskaźników rynków finansowych
PERSPEKTYWY RYNKU Przegląd głównych klas aktywów
Deutsche Bank Polska
Biuro Maklerskie
Polska: wyraźna poprawa nastrojów na rynku akcji
Poprawa sytuacji na rynkach surowcowych wpłynęła pozytywnie na giełdy emerging markets,
w tym na GPW. Ryzyko polityczne, które odstraszało inwestorów od polskiego rynku akcji
nieco zmalało. Na wartości zyskał polski dług oraz złoty.
W lutym akcje na warszawskiej giełdzie wzrosły.
Wszystkie główne indeksy zwyżkowały o ponad
+2%, w tym WIG20 (+2,46%), mWIG40 (+2,85%), a
sWIG80 (+2,32%). Spośród największych spółek
najlepsze stopy zwrotu odnotowały w ubiegłym
miesiącu: CCC (+25,9%), KGHM (+18,2%) oraz
PZU (+6,7%). Spośród czynników, które pomogły w
poprawie nastrojów na naszej giełdzie należy
wymienić: wzrost cen surowców, przynajmniej
tymczasowe zmniejszenie ryzyka politycznego czy
też pozytywnie przyjęty przez inwestorów
zagranicznych plan rozwoju gospodarczego
zaprezentowany przez ministra Morawieckiego.
Pomimo trwającego odbicia na rynku akcji, jak na
razie trudno zakładać, aby oznaczało ono
definitywne zakończenie trendu spadkowego na
GPW. O zmianie długoterminowej tendecji można
by mówić w przypadku ewentualnej zwyżki
wskaźnika WIG20 w okolice 2 000 punktów, tj. o
około +20% od swych kilkuletnich minimów z
połowych stycznia bieżącego roku.
Gospodarka utrzymuje wzrostowy trend. Polska
gospodarka pozostaje na ścieżce zrównoważonego
wzrostu gospodarczego. Według prognoz
analityków Deutsche Banku- Produkt Krajowy Brutto
wzrośnie w Polsce w 2016 roku o +3,5% r/r po
wzroście o +3,6% rok wcześniej. Dane styczniowe o
sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej
wskazywały na lekkie hamowanie w tempie wzrostu
koniunktury gospodarczej, jednak zostały
zinterpretowane jako przejściowe (wywołane m.in.
różnicą w ilości dni roboczych rok do roku). Za
‘przejściowością’ spowolnienia przemawia odczyt
Rentowności 10-letnich obligacji Polski i Niemiec
GERMANY 10Y BOND (0.30600, 0.30600, 0.25100, 0.27100, -0.03900)
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
POLAND 10Y BOND (2.91400, 2.91400, 2.86300, 2.87300, -0.01500)
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
Volume (0)
Źródło: Metastock
02 Raport Miesięczny 03/2016
W SKRÓCIE
■
■
■
Lutym był pierwszym od dłuższego czasu udanym
miesiącem dla posiadaczy akcji na GPW.
Polska gospodarka pozostaje na ścieżce
zrównoważonego wzrostu w środowisku
utrzymującej się wciąż deflacji cen.
Złoty umocnił się w lutym do większości walut
zagranicznych, a rentowności polskiego długu
spadły na całej długości krzywej dochodowości.
wskaźnika PMI dla polskiego przemysłu za luty,
który wzrósł do poziomu 52,8 pkt. z 50,9 pkt.
odnotowanych w styczniu bieżącego roku.
Nowa RPP już działa. Marcowe posiedzenie
Rady Polityki Pieniężnej odbyło się już w niemal
całkowicie nowym składzie. Mimo znaczących
roszad kadrowych, RPP nie zmieniła tonu swej
retoryki odnośnie prowadzonej polityki monetarnej.
Rada pozostawiła stopy procentowe na
niezmienionym poziomie (stopa referencyjna
wynosi wciąż 1,50%). Na marcowym posiedzeniu
RPP dokonała zmiany w tzw. prognozowanej
ścieżce inflacji (za sprawą wciąż niskich cen
surowców) oraz tylko nieznacznie podwyższyła
prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego w
naszym kraju. Decyzje Rady nie były dla rynku
zaskoczeniem, a większość ekspertów
ekonomicznych zakłada, że obecny poziom stóp
procentowych utrzyma się w kolejnych miesiącach
bieżącego roku.
Mocniejszy dług i złoty. Ubiegły miesiąc
przyniósł umocnienie polskiego długu wzdłuż całej
krzywej dochodowości. Rentowności obligacji 10letnich spadły o około 22 punkty bazowe i po raz
pierwszy od połowy stycznia 2016 roku (kiedy to
agencja Standard&Poor’s obniżyła rating
kredytowy dla Polski) spadły poniżej poziomu
3,00%. Polski złoty skorzystał na ogólnoświatowej
poprawie sentymentu wobec tzw. aktywów
ryzykownych. Wsparcie naszej waluty zapewniła
m.in. łagodna retoryka największych banków
centralnych (w tym oczekiwana kolejna runda
luzowania ilościowego przez ECB w marcu). Złoty
umocnił się się do euro o około +1,9%, co
oznaczało obniżenie się wyceny pary EUR/PLN na
koniec lutego do poziomu 4,33 (najniższego od
połowy stycznia br.)
Deutsche Bank Polska
Biuro Maklerskie
Gospodarka światowa: ryzyko polityczne oraz wzrost sceptycyzmu
Gospodarka eurolandu rośnie, lecz nie równomiernie. „Brexit" oraz spadająca ufność wśród
przedsiębiorstw mogą spowodować dalsze wyhamowanie koniunktury.
Zróżnicowanie wzrostu w poszczególnych krajach
eurolandu pozostaje znaczące. W 4 kwartale 2015 r.
Produkt Krajowy Brutto Grecji skurczył się o -0,6% q/q,
natomiast gospodarce Hiszpanii udało się osiągnąć
wzrost na poziomie +0,8% q/q. Wzrost dwóch
największych gospodarek europejskich- Niemiec i
Francji na poziomie +0,3% q/q należy uznać za
przeciętny. Z kolei cała gospodarka eurolandu
odnotowała w ostatnim kwartale 2015 roku wzrost na
poziomie +0,3% q/q.
Do politycznie nieprzewidywalnych zdarzeń w
Europie zalicza się bez wątpienia groźbę wystąpienia
Wielkiej Brytanii z UE (tzw. Brexit). Zgoda Unii w
sprawie pakietu reform dla Brytyjczyków umożliwia
premierowi Davidowi Cameronowi, zdobywanie
poparcia dla pozostania w UE. Decyzja o pozostaniu
Brytyjczyków w UE zapadnie podczas referendum
zaplanowanego na 23 czerwca br. Za wystąpieniem
opowiadają się niektórzy prominentni politycy, tacy
jak np. popularny burmistrz Londynu- Boris Johnson,
który z nieukrywaną chęcią chciałby zostać następcą
premiera Camerona.
Rosnący sceptycyzm. Nastroje w eurolandzie
wyraźnie się pogorszyły podczas pierwszych dwóch
miesięcy roku. Zaskakująco duży spadek odnotowały
wskaźniki zaufania konsumentów. Także ważne
indeksy aktywności gospodarczej w sektorze
produkcyjnym (PMI) w lutym znów zniżkowały i po
części znacznie odbiegały od oczekiwań analityków.
PMI dla przemysłu przetwórczego w Eurolandzie
spadł z 52,3 do 51,0 punktów, a spodziewany był
tutaj zaledwie lekki spadek- do poziomu 52 punktów.
Wskaźnik PMI dla sektora usługowego obniżył się z
53,6 do 53,0 punktów, a zbiorczy wskaźnik PMI
Wyniki badania opinii publicznej na temat referendum dot. Brexit
dane w proc.
100
80
60
40
20
0
17.12. 15.01. 22.01. 27.01. 02.02. 05.02. 11.02. 12.02. 13.02. 20.02. 23.02.
2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016
Wystapienie
Niezdecydowani
Źródło: Deutsche Bank, stan na: 26.02.2016
03 Raport Miesięczny 03/2016
Pozostanie
W SKRÓCIE
■
■
■
Groźba wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE stanowi
poważne ryzyko polityczne.
Nastroje wśród konsumentów i przedsiębiorców
z krajów eurolandu uległy pogorszeniu.
Koniunktura w USA pozostaje pozytywna, lecz
pojawiły się ryzyka dla tamtejszego rynku pracy.
obniżył się znacząco, bo o -0,9 pkt. do poziomu 52,7
punktów. W Niemczech schłodzenie nastrojów wśród
przedsiębiorstw zaliczanych do średniej wielkości, które
są zazwyczaj zorientowane na rynek wewnętrzny,
utrzymuje się w przyzwoitych granicach. Barometr
nastrojów KfW-Ifo badający klimat w segmencie
średnich i małych przedsiębiorstw wskazuje, że na
początku 2016 r. doszło do jego umiarkowanego
spadku do poziomu 14,9 punktów. Zgodnie z
najbardziej istotnym wskaźnikiem Ifo, który obrazuje
nastroje niemieckich przedsiębiorców, w lutym doszło
do pogorszenia oczekiwań biznesowych w ciągu
najbliższych 6 miesięcy– indeks Ifo spadł z poziomu
107,3 do 105,7 pkt. Można zatem stwierdzić, że wśród
niemieckich przedsiębiorstw narastają obawy, że
jeszcze niedawna optymistyczna ocena perspektyw dla
roku 2016 mogą niestety przynieść rozczarowanie.
Nowa nadzieja. Część ostatnio publikowanych danych
dotyczących gospodarki USA była lepsza od
oczekiwań, co dało większe podstawy do optymizmu:
sprzedaż detaliczna wzrosła w styczniu o +0,2% w
porównaniu z wcześniejszym miesiącem, ponadto
dokonano korekty wartości za grudzień z: -0,1% na
+0,2% m/m. Również produkcja przemysłowa oraz
zamówienia na dobra trwałe pozytywnie zaskoczyły
analityków. Ponadto wzrost PKB (w ujęciu
zannualizowanym) dla 4 kwartału 2015 r. został
skorygowany w górę z +0,7% na +1%. Amerykański
rynek pracy stworzył w styczniu zaledwie 151 tys. nowych
miejsc pracy, tj. o 111 tys. mniej niż w grudniu, co może
świadczyć o rozpoczynającym się spadku tempa
przyrostu zatrudnienia w gospodarce USA. Perspektywy
dla przemysłu wytwórczego w Stanach Zjednoczonych
stają się coraz bardziej niepewne, a dodatkowo
subkomponent dotyczący zatrudnienia we wskaźniku ISM
obrazującym aktywność w sektorze usługowym spadł
poniżej ważnego poziomu 50 punktów.
Deutsche Bank Polska
Biuro Maklerskie
Obligacje: ograniczony wzrost rentowności w państwach rozwiniętych
Rentowności obligacji rządowych w USA oraz w najważniejszych państwach Europy
Zachodniej mogą pozostać na niskim poziomie. Alternatywą dla nich pozostają wciąż
obligacje przedsiębiorstw z wysokimi ratingami inwestycyjnymi (IG).
Skłonność do podejmowania ryzyka, która znacznie
spadła na początku roku, zmusiła inwestorów do
poszukiwania tzw. "bezpiecznych przystani" jakimi są
niewątpliwie obligacje skarbowe. 10-letnie niemieckie
‘bundy’ po sześciu tygodniach roku odnotowały około
+3% zysku. Ich rentowność spadła o około 50 pkt.
bazowych i wynosiła już poniżej poziomu 0,20%. Mając
na uwadze marcowe poluzowanie monetarne przez
EBC, ich dochodowości powinny pozostać niskie.
Zwiększenie wolumenu skupu europejskich obligacji
państwowych, listów zastawnych, instrumentów
finansowych opartych na długu wpłynie na stopy
zwrotu dla długoterminowych papierów wartościowych.
Deutsche Bank obniżył swoją prognozę na koniec
bieżącego roku dla rentowności 10-letnich obligacji
rządu niemieckiego do poziomu 0,80%.
W przypadku obligacji skarbowych z krajów
peryferyjnych strefy euro, inwestorzy powstrzymali
się od zakupów unikając nadmiernego ryzyka.
Zdaniem analityków Deutsche Banku trend ten
powinien się zmienić po tym, jak ponowne
poluzowanie polityki monetarnej przez Europejski
Bank Centralny doprowadzi prawdopodobnie do
ograniczenia aktualnych różnic (tzw. spreadów) w
odnotowywanych rentownościach z powodu ryzyka i
wiarygodności kredytowej. Europejskie obligacje z
ratingami zaliczającymi je do segmentu Investment
Grade (IG) pozostają wciąż interesującą inwestycją.
Jednak co warte podkreślenia, każdy inwestor
powinien mieć na uwadze ryzyka polityczne tych
krajów oraz własny profil ryzyka.
Rentowności: 10-letnie obligacje skarbowe ws.
obl. koropracyjne z ratingiem inwestycyjnym IG
Przede wszystkim bezpieczeństwo. W segmencie
obligacji firm posiadających rating inwestycyjny (IG)
inwestorzy znacznie częściej sięgali ostatnio po
papiery wysokiej jakości (z ratingiem „AA" oraz „A").
W odróżnieniu od segmentu tzw. papierów
wysokodochodowych (High Yield) obligacje IG z
USA odnotowują dobre stopy zwrotu. Popyt na
obligacje o jak najwyższej jakości i niskim ryzyku
kredytowym powinien utrzymywać się wciąż na
wysokim poziomie.
Wynika to m.in. z faktu, że niektóre sektory
segmentu IG przyciągają uwagę inwestorów wysokimi
spreadami w porównaniu z całym rynkiem papierów
dłużnych. Ponad 150 obligacji posiadających rating
„BBB" oferuje aktualne oprocentowanie w wysokości ok.
6% rocznie – tj. powyżej oprocentowania instrumentów
HY z sektora finansowego, samochodowego i
zdrowotnego. Sytuacja taka powinna skłonić inwestorów
do przejścia z segmentu wysokodochodowego (HY) do
segmentu investment grade (IG).
Przyzwoite zachowanie. Obligacje krajów
rozwijających (EM) nie uniknęły wprawdzie na
początku roku turbulencji rynkowych, lecz ich
notowania zachowują się lepiej od innych aktywów. To
pozwala na wyciągnięcie wniosku, że spadki ich wycen
z ubiegłych miesięcy są głównie skutkiem czynników
zewnętrznych: niskich cen ropy naftowej, słabej
koniunktury w USA, ogólnie spadającej gotowości do
podejmowania ryzyka oraz presji na ryzykowne
papiery wysokodochodowe. Zagregowany indeks
obligacji emerging markets (GBI-EM) do początku
lutego zyskał około +0,7% w walucie euro. W tym
samym okresie benchmarkowy indeks obligacji
skarbowych z krajów EM (EMBIG), które są emitowane
w USD, stracił prawie -0,5% w przeliczeniu na euro.
dane w punktach
4,0
Obligacje korporacyjne (Investment Grade)
10-letnie obligacje skarbowe rządu USA
3,5
W SKRÓCIE
■
3,0
■
2,5
■
2,0
1,5
SIE 14
PAŹ 14
Rentowności obligacji rządowych w wielu
krajach europejskich mocno spadły.
Poprawa sytuacji na rynkach i wzrost apetytu
na ryzyko powinien wpłynąć pozytywnie na
dług z krajów peryferyjnych.
W segmencie obligacji korporacyjnych
inwestorzy preferują papiery posiadajace jak
najlepsze oceny wiarygodności kredytowej.
GRU 14 LUT 15 KWI 15 CZE 15 SIE 15 PAŹ 15 GRU 15 LUT 16
Źródło: Bloomberg LP, stan na: 25.02.2016
Raport Miesięczny 03/2016
04
Deutsche Bank Polska
Biuro Maklerskie
Akcje: długoterminowe perspektywy pozostają interesujące
Rosnące ceny ropy naftowej mogą obudzić gotowość inwestorów do podejmowania ryzyka. W
Europie i USA większość sektorów może również w 2016 roku zapewnić solidne wzrosty
zysku na akcję.
Nadzieje na wzrost kursów akcji rozbudziła wśród
inwestorów możliwa zmiana trendu na
międzynarodowych rynkach ropy. Po mocnych
spadkach cen w ubiegłych miesiącach uwydatniają
się symptomy wskazujące na to, że Rosja oraz
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową
(OPEC) mogą zamrozić kwoty wydobycia na
poziomie ze stycznia 2016 roku. Firmy eksportowe
z eurolandu ostatnio zyskiwały także wskutek
osłabienia kursu euro względem dolara. Niższa
wycena eurodolara ma niezaprzeczalnie pozytywny
wpływ na globalną konkurencyjność europejskich
przedsiębiorstw sprzedających swe produkty na
rynkach międzynarodowych.
Zyski spółek pod presją. Silne spadki kursów akcji z
ubiegłych tygodni mogą sugerować na oczekiwanie
trwałego osłabienia wzrostu zysków firm. Zarysował się
przy tym trend do rewizji w dół przyszłych wyników
spółek, co można było zaobserwować w raportach
spółek za 4 kwartał ubiegłego roku. Jeszcze w czerwcu
2015 roku wśród głównych indeksów: S&P 500,
EuroStoxx600 oraz Topix przeważały optymistyczne
wyceny ich wartości na koniec 2016 roku. Obecnie
szacunki poziomów tych wskaźników, jakie mogą one
osiągnąć na koniec 2016 r. zostały wyraźnie
zrewidowane w dół. W Europie sprawozdania za 4
kwartał 2015 r. wydają się wspierać takie oczekiwania.
W porównaniu z rokiem wcześniejszym zyski na akcję
firm będących komponentami indeksu Stoxx 600
spadły o -5%, a ich przychody o -2%. Podobnie jak w
USA, także w Europie przedsiębiorstwa z sektora
energetycznego zniekształcają ten obraz, ponieważ w
tym sektorze doszło do spadku zysków aż o -46% r/r,
a przychodów o ponad -27% r/r. Bez uwzględniania
tego sektora, łączne zyski spółek byłyby wyższe o
+3% r/r, a przychody o +4% r/r.
W SKRÓCIE
Rosnąca cena ropy naftowej może stanowić
istotne wsparcie dla odbicia cen akcji na
globalnych rynkach.
■ Sektory: ochrony zdrowia, IT oraz konsumpcji
pozostają faworyzowanymi przez DB.
■ Skumulowanie wielu negatywnych czynników
wpłynęło na spadki cen akcj japońskich, co
zmusiło BoJ do kolejnej interwencji.
■
i w Europie wyniki, wyraźnie powyżej oczekiwań,
przy czym firmy z branży opieki zdrowotnej zyskały
na wzroście demograficznym, firmy IT na trendach
w zakresie cyfryzacji, a spółki konsumpcyjne- na
załamaniu cen ropy naftowej oraz rosnących
dochodach konsumenta amerykańskiego.
Trudna faza w Japonii. Obawy o globalną
konsumpcję i słaby wzrost wewnętrzny, a także
raczej rozczarowujące wyniki spółek za 4 kwartał
2016 odbiły się niekorzystnie na japońskim rynku
akcji. W 4 kwartale 2015 r. zagregowany zysk netto
(EPS) firm skupionych w indeksie Topix spadł o -5%
r/r, a przychody obniżyły się o -2% r/r.
Silny jen, który także podczas ostatnich zawirowań na
giełdach był przez inwestorów traktowany jako tak
zwana „bezpieczna przystań", pogorszył perspektywy
dla krajowego eksportu i spowodował spadki cen akcji
na japońskim rynku. W przeciągu niespełna dwóch
miesięcy 2016 r. wskaźnik Topix spadł o ok. -16%.
Bank Japonii musiał zareagować i ku zaskoczeniu
inwestorów obniżył oprocentowanie depozytów
bankowych poniżej zera.
Zmiana wartości indeksu S&P500 oraz wybranych
sektorów amerykańskich
dane w punktach; wystandaryzowane, 31.01.2011 = 100
250
S&P 500
Ochrona zdrowia
IT
Faworyci pozostają ci sami. Do preferowanych
przez Deutsche Bank regionów do inwestowania w
akcje nadal należą Europa Zach., USA oraz Japonia.
Faworyzowane przez bank sektory także nie uległy
zmianie i są to: ochrona zdrowia, IT oraz cykliczne
spółki konsumpcyjne. We wszystkich z tych trzech
sektorów w roku 2015 uzyskano zarówno w USA, jak
200
150
100
50
STY 11
STY 12
STY 13
Źródło: Bloomberg LP; stan na 29.02.2016
05 Raport Miesięczny 03/2016
STY 14
STY 15
STY 16
Deutsche Bank Polska
Biuro Maklerskie
Surowce: pierwsze symptomy poprawy na rynku ropy
Poważne załamanie cen notowań surowców, w szczególności cen ropy naftowej, wykańcza
finansowo wielu jej producentów. Zmiana tego trendu mogłaby wesprzeć rynki kapitałowe.
Od połowy 2014 roku ceny ropy naftowej spadły o
około -70%. Obecnie wydaje się, że presja
wywołana spadkiem dochodów budżetowych
państw wydobywających ropę daje pewne efekty: w
lutym ministrowie ds. ropy z Arabii Saudyjskiej,
Rosji, Kataru i Wenezueli rozmawiali o możliwym
zmniejszeniu produkcji. Jest to jak na razie tylko
pierwszy krok w kierunku długofalowego
opanowania nadprodukcji surowca - duże kraje
prowadzące wydobycie ropy doszły jedynie do
wstępnego porozumienia w kwestii ustalenia zasad
zamrożenia produkcji na poziomach ze stycznia br.
Aby stworzyć trwałe podwaliny pod wyższe ceny
notowań ropy wymagane jest jednak znacznie
więcej konkretnych działań. Porozumienie pomiędzy
wszystkimi krajami zrzeszonymi w organizacji
OPEC i ustalenie maksymalnych limitów wydobycia
nie jest w obecnych realiach zbyt prawdopodobne.
Irak a także nie będąca członkiem OPEC - Rosja,
chcą aktywnie uczestniczyć w realizacji zamrożenia
produkcji, o ile do porozumienia przyłączą się
kolejne kraje prowadzące wydobycie. Należący do
OPEC - Iran jednak już teraz ogłosił, że zwiększy
eksport ropy do poziomów, które posiadał przed
wejściem w życie międzynarodowych sankcji.
Rosnące deficyty. Długotrwały okres bardzo niskich
cen przysparza kłopotów wielu producentom ropy
naftowej wśród krajów rozwijających się. Coraz
większe niedobory w budżetach państwowych tych
krajów zmuszają je do znacznych ograniczeń
wydatków. Mniejsze koszty produkcji surowca
wynikające z deprecjacji walut państw z grupy
emerging markets nie są w stanie zrekompensować
utrzymywania się niskich notowań ropy. Zgodnie z
analizami przygotowanymi przez specjalistów z
Deutsche Banku ceny ropy naftowej pokrywające
budżet danego kraju leżą wyraźnie powyżej średnich
notowań prognozowanych przez DB na 2016 rok.
W SKRÓCIE
■
■
■
Główni producenci ropy naftowej starają się
ograniczyć ilość wydobycia i ustabilizować ceny.
Aby zrównoważyć deficyty budżetowe kraje
wydobywające ropę naftową potrzebują, by
średnia cena ropy naftowej kształtowała się na
poziomie od 50 do 55 USD.
Obawy o koniunkturę gospodarki światowej oraz
stabilne rentowności amerykańskiego długu
korzystnie przekładaja się na notowania złota.
Złoto zyskuje na wartości. Czasy wzmożonej
zmienności i podwyższonego ryzyka wpływają na
wzrost znaczenia złota w oczach inwestorów:
analitycy Deutsche Banku podnieśli swoją prognozę
ceny tego kruszcu na koniec roku 2016 do poziomu
1 230 USD za uncję. Z powodu globalnego
spowolnienia koniunktury gospodarczej, zewnętrznych
ryzyk dla gospodarki amerykańskiej, spadku
prawdopodobieństwa podwyżek stóp przez FED oraz
wzrastającego ryzyka związanego z upadłościami
firm (głównie z obszaru wydobycia i produkcji
surowców) popyt na złoto wyraźnie wzrósł.
W warunkach uspokojenia sytuacji na rynkach akcji
(z czym mamy do czynienia obecnie) i przy
zmniejszającej się awersji do ryzyka, prawdopodobne
jest, że notowania złota spadną, co stwarzałoby w
ciągu roku interesujące okazje do zakupu kruszcu przy
niższych poziomach cenowych. Z kolei scenariusz,
który mógłby doprowadzić do znacznego wzrostu cen
złota, musiałby zakładać wystąpienie długotrwałego
kryzysu. Jednak nie jest to tzw. bazowy scenariusz
zakładany przez analityków Deutsche Banku.
Ropa naftowa: Ceny ropy dla progu rentownościniezbędne do wyrównania budżetów państwowych
dane w USD
Narastające deficyty budżetowe prowadzą
do wyczerpywania rezerw walutowych wielu krajów
rozwijających się oraz do wzrostu ich zadłużenia.
Szczególnie mocno sytuacja ta dotyka kraje takie, jak
Nigeria, która dysponuje jedynie niewielką nadwyżką.
Zwiększanie osczędności kosztem bieżących
wydatków oraz dalsza deprecjacja walut krajów EM
wydają się więc raczej nieuniknione.
Źródło: Deutsche Bank, stan na: 28.02.2016
Raport Miesięczny 03/2016
06
Deutsche Bank Polska
Biuro Maklerskie
Rynek pieniężny: banki centralne prowadzą wciąż łagodną politykę
Największe banki centralne świata są dalekie od prowadzenia ostrzejszej polityki
monetarnej. Wręcz przeciwnie: zarówno EBC, jak i BoJ wyraźnie ją poluzowały.
Europejski Bank Centralny (EBC) nie miał innego
wyboru i aby zachować swoją wiarygodność, podczas
posiedzenia Rady Prezesów ECB w dniu 10 marca
musiał dokonać dalszego, a zarazem istotnego
poluzowania polityki pieniężnej. Bank centralny i jego
władze w obliczu ponownego, dramatycznego spadku
oczekiwanej inflacji i malejącej dynamiki wzrostu
gospodarczego już w styczniu zajęły wyraźne
stanowisko w kwesti tzw. programu QE.
Rynki właściwie wyceniły marcowy spadek
oprocentowania depozytów do -0,4%. Rada EBC
sięgnęła również po inne instrumenty ze swojego
arsenału: zwiększyła miesięczny skup aktywów
finansowych o 20 mld EUR, obniżyła do zera stopę
refinansową oraz pozwoliła na skupowanie w ramach
programu nie-bankowych obligacji korporacyjnych.Tym
razem prezes ECB- Mario Draghi nie rozczarował
inwestorów, jak to miało miejsce w grudniu 2015 roku.
FED w pozycji wyczekującej. W USA rozpoczęty w
grudniu 2015 roku cykl podwyższania stóp
procentowych został tymczasowo zawieszony.
07 Raport Miesięczny 03/2016
W SKRÓCIE
■
■
EBC był zmuszony zaimplementować na
swym marcowym posiedzeniu rozszerzony
program skupu aktywów.
Amerykański FED będzie jeszcze zwlekać z
kolejnymi podwyżkami stóp procentowych, z
kolei BoJ musiał obniżyć je poniżej zera.
Analitycy Deutsche Banku oczekują, że do końca 2016
roku dojdzie tylko do jednej-dwóch zmian stóp
procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną.
Rynek zakłada nawet, że FED może dokonać takiego
posunięcia dopiero w grudniu 2016 roku.
Zmiana kursu w Japonii. Bank centralny Japonii
(BoJ) ku zaskoczeniu analityków rozpoczął erę tzw.
negatywnych stóp procentowych. Ponieważ polityka
gospodarcza premiera Shinzo Abe ukierunkowana
na wzrost PKB i inflację praktycznie nie przynosiła
wymiernych efektów, BoJ był zmuszony obnizyć
główną stopę oprocentowania depozytów
międzybankowych do wysokości -0,1%.
Deutsche Bank Polska
Biuro Maklerskie
Przegląd prognoz dla głównych wskaźników rynków finansowych
Od połowy lutego zaobserwowano lekkie uspokojenie po zawirowaniach na światowych
rynkach akcji. Poprawa notowań ropy naftowej wsparła globalne rynki akcji. W ramach
dalszej liberalnej polityki monetarnej najważniejszych banków centralnych stopy
procentowe będą utrzymywać się na niskich poziomach.
Rentowności
Wzrost PKB
w%
Koniec 2016
Niemcy
0,17
0,80
2,2
Francja
0,53
1,05
1,5
Włochy
1,42
1,60
1,7
1,6
Hiszpania
1,54
1,70
-0,3
0,5
USA
1,82
1,50
6,7
W. Brytania
1,42
1,90
Chiny
2,92
2,80
Indie
7,65
7,80
Rosja
9,22
9,10
15,24
15,00
2016
2017
Świat
3,1
3,0
3,6
USA
2,4
1,3
Euroland
1,5
1,4
Niemcy
1,7
Japonia
0,5
Chiny
6,9
6,7
Inflacja (CPI)
in %
Obligacje 10-letnie w %
Wartość aktualna
2015
2017
Brazylia
2015
2016
Świat
3,3
3,7
4,0
USA
0,1
1,4
1,9
Euroland
0,0
0,2
1,4
Niemcy
0,1
0,3
1,6
Indeksy
Japonia
0,8
0,2
1,8
USA (S&P 500 w
Chiny
1,4
1,8
1,8
Euroland (Euro Stoxx
Akcje
Wartość aktualna
1.993
USD)
w%
3.650
9.781
11.700
Włochy (FTSE MIB)
18.387
24.000
Hiszpania (IBEX 35)
8.811
11.000
Japonia (Topix w JPY)
1.375
1.750
479
600
Wartość aktualna
Koniec 2016
-0,21
-0,35
Euroland
0,05
0,05
Ameryka Łacińska (MSCI w USD)
USA
0,50
0,75
Brazylia (MSCI w BRL)
Japonia
0,10
-0,15
3M-Euribor
2.200
3.024
50)
Niemcy (DAX)
Stopy procentowe
Koniec 2016
Azja bez Japonii (MSCI w USD)
1.962
2.200
169.655
185.000
Chiny (MSCI w HKD)
53
64
Indie (MSCI w INR)
933
1.085
Rosja (MSCI w
425
530
USD)
Waluty
Surowce
Wartość aktualna
Koniec 2016
EUR/USD
1,09
0,95
EUR/GBP
0,77
0,74
EUR/JPY
124,53
106,00
EUR/CHF
1,09
1,12
Złoto
EUR/NOK
9,38
9,21
Srebro
w USD
Ropa (Brent)
Wartość aktualna
Koniec 2016
37,05
1.265,90
50,00
1.230,00
15,46
13,60
Źródła: Bloomberg LP, stan na: 04.03.2016; prognozy: Deutsche Bank GM, Deutsche Bank CIO PBC, stan na: 04.03.2016
Raport Miesięczny 03/2016
08
Deutsche Bank Polska
Biuro Maklerskie
Instrumenty pieniężne
W obliczu słabszej
koniunktury
gospodarczej w USA,
Deutsche Bank zakłada, że
amerykański FED podwyższy stopy
procentowe tylko maksymalnie raz
lub dwa razy w bieżącym roku. Z
kolei Europejski Bank Centralny
zapowiedział i przeprowadził już w
marcu kolejne liberalne działania
stymulacyjne. Krótkoterminowe
stopy procentowe w Europie
powinny pozostać na ekstremalnie
niskich poziomach przez dłuższy
czas.
Nieruchomości
Nieruchomości w
dobrej lokalizacji
mogą być w dalszym
ciągu ciekawą i perspektywiczną
propozycją dla inwestorów, dla
których ważny jest wysoki poziom
bezpieczeństwa, a to ze względu na
relatywnie wyważony stosunek
pomiędzy perspertywami na
przyzwoite zyski, a występującym
ryzykiem wahań cen w segmencie
nieruchomościowym.
Obligacje klasa ryzyka 3-5
Amerykańskie
obligacje korporacyjne
o najwyższej
wiarygodności
kredytowej (IG)
mogą nadal stanowić ciekawą
opcję inwestycyjną. Dodatkowy
potencjał możliwości tkwi w
spodziewanym przez Deutsche
Bank wzroście kursu dolara
względem euro. Obligacje firm o
niskim ratingu kredytowym (High
Yield) są w obecnych warunkach
rynkowych obarczone większym
ryzykiem przy relatywnie niższych
szansach na odnotowanie
rekompensujących to ryzyko - stóp
zwrotu.
Akcje
Oczekiwania odnośnie
przyszłych zysków
przedsiębiorstw spadły,
co jednak z perspektywy Deutsche
Banku nie uzasadnia tak silnego
spadku kursów akcji w ubiegłych
miesiącach, które w znaczniej mierze
wynikały ze zmieniających się
skrajnie nastrojów. Mimo
utrzymującej się wysokiej
zmienności, rynki akcji wciąż mogą
oferować ciekawe perspektywy.
Szeroka dywersyfikacja oraz punkt
ciężkości położony na spółki z krajów
rozwiniętych, regularnie płacące
dywidendy wydaje się być obecnie
korzystnym rozwiązaniem.
Opis użytych oznaczeń
Prawdopodobieństwo wzrostu cen
Prawdopodobieństwo wzrostu cen wybranych instrumentów
Brak przesłanek wskazujących na istotną zmianę cen
Prawdopodobieństwo spadku cen wybranych instrumentów
Prawdopodobieństwo spadku cen
Obligacje klasa ryzyka 1-2
Niemieckie obligacje
skarbowe jako tzw.
"bezpieczna przystań"
skorzystały ostatnio na niskiej
skłonności
inwestorów
do
podejmowania ryzyka. Z kolei
obligacje europejskich państw
peryferyjnych
odnotowują
nieznaczny wzrost premii z tytułu
ryzyka. W oparciu o założenie, że
nastroje są teraz gorsze od
rzeczywistej
sytuacji
w
gospodarce światowej Deutsche
Bank uważa, że ta klasa aktywów
jest interesująca dla inwestorów
niechętnych do podejmowania
nadmiernego ryzyka.
Surowce
Mimo ostatnio
zaobserwowanych
dynamicznych
zwyżek cen ropy,
analitycy Deutsche Banku nie
spodziewają się szybkiej zmiany
trendu na tym rynku. Również w
odniesieniu do metali
przemysłowych raczej nie nastąpił
jeszcze definitywny koniec
spadków. Z tego też powodu dla
inwestora indywidualnego
poważne angażowanie kapitału
na rynku surowcowym wydaje się
być nadal mocno ryzykownym
przedsięwzięciem.
Deutsche Bank Polska
Biuro Maklerskie
09 Raport Miesięczny 03/2016
Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank Polska S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w momencie jego publikacji
na stronie internetowej Deutsche Bank Polska S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać
niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego Deutsche Bank B Polska S.A nie jest przekazywanie
opracowań stanowiących rekomendacje inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i
sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny, czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację.
Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem publicznym.
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o
informacje zaczerpnięte z publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te
informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. i jego pracownicy nie ponoszą
odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub
zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro
Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w
niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane
czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim
zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w
kraju i na świecie, zmianami regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w
praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska S.A.
Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000022493,
NIP 676-01-07-416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 2.651.449.384 zł (opłacony w całości)

Podobne dokumenty