Nazwa Forma zajęć Liczba godzin Pedagogika ogólna W 30

Transkrypt

Nazwa Forma zajęć Liczba godzin Pedagogika ogólna W 30
Studia stacjonarne II stopnia specjalność Animacja społeczno-kulturalna
Przedmioty
Nazwa modułu
Rok
studiów
Moduł nauk pedagogicznych
II
Moduł badań społecznych (do
2013/14 9 pkt.ECTS)
I
Moduł badań humanistycznych
I
Moduł dydaktyczny1
I
Moduł metodyczny
I
Moduł „specjalnościowy 1”- Podstawy
animacji społeczno-kulturalnej** (do
2013/14 25 pkt.)
I
Moduł „specjalnościowy 2” Człowiekkultura współczesna-wychowanie
II
Seminarium dyplomowe
I i II
Nazwa
Pedagogika ogólna
Pedagogika porównawcza
Andragogika
Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu
Metodologia badań społecznych
Antropologia kulturowa
Ewaluacja instytucji edukacyjnych (od 2014/15)
Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu
Filozofia edukacji
Współczesne kierunki pedagogiczne
Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu
Podstawy dydaktyki ogólnej
Metodyka działalności pedagogicznej
Praktyka pedagogiczna szkolna
Podstawy dydaktyki ogólnej lub Prądy i kierunki współczesnej
dydaktyki lub Kompetencje dydaktyczne
Wprowadzenie do działania
Laboratorium specjalnościowe
Animacja grup zadaniowych
Animacja grupy metodami pedagogiki zabawy
Aktywne metody kształcenia
Środowiskowa praktyka pedagogiczna
Indywidualna praktyka pedagogiczna
Metody poznawania środowiska
Teoretyczne podstawy komunikowania i mediów
Liczba Liczba
Forma
Forma Liczba godzin punktó
zaliczenia
w
zajęć godzin łącznie
W
30
W
30
120
10
E
W
30
S/K
30
W
30
W
30
120
E
12
W
30
S/K
30
W
30
90
9
E
W
30
S/K
30
W
30
K
30
120
6
E
P
30
K
30
S
S
S
War
War
P
P
W
K
15
15
30
30
30
60
30
30
30
Komunikowanie społeczne i media w animacji społeczno kulturalnej
S
30
Podstawy wiedzy o animacji społeczno-kulturalnej
Laboratorium badania środowiska
Techniczne środki animacji
Teoria animacji społeczno-kulturalnej
Antropologia współczesności
Antropologia współczesności
Kultura popularna i media
Warsztat diagnostyczny animatora
Teoretyczne podstawy adventure education - projekt taniec
Tematyka do wyboru
S
lab.
War.
W
W
K
K
W
S
S
30
30
30
30
30
30
60
30
60
120
210
9
E
180
20
E
240
15
E
120
24
ZO
Moduł :"Kształcenie językowe dla
celów akademickich" - od 2013/14.
W skład Modułu wchodzi między innymi Konwersatorium
I lub II
K
90
90
14
ZO
(Konwersatorium pedagogiczne w
pedagogiczne w jezyku obcym i translatorium - tematyka do wyboru
języku obcym, Translatorium)2
Zajęcia ogólnouniwersyteckie
I lub II
Tematyka do wyboru
ok..60
6
ZO
Zajęcia ze studium
I lub II
Tematyka do wyboru
ZO
uzupełniającego***
Razem godziny/punkty
1350
125
*Moduł dydaktyczny realizują w pełni studenci, którzy nie uzyskali przygotowania pedagogicznego na studiach I stopnia. Osoby, które nie mają kwalifikacji
pedagogicznych, ale mają zaliczone Podstawy dydaktyki ogólnej (min. 60 godz.) zaliczają wyłącznie Metodykę działalności pedagogicznej i Praktykę pedagogiczną
szkolną (na ocenę i z punktami ECTS, łącznie 4 pkt. ) i nie zdają egzaminu Modułowego.
** Modułu specjalnościowego I i Modudułu metodycznego nie realizują studenci kontynuujący specjalność
***Studium uzupełniające
Zajęcia wydziałowe
Kurs
Liczba
Forma
Godz.
punktów
zalicze
w ECTS
nia
Fakultety
2
30
ZO
Wykład monograficzny
3
30
ZO
Wykład konwersatoryjny
5
30
ZO
„Komputer w pracy pedagoga”
2
30
ZO
Praktyki indywidualne
1
15
ZO
Projekt badawczy
10
ZO
Projekt samokształceniowy
6
ZO
Psychologia edukacji
3
ZO
Łącznie
Zajęcia ogólnouniwersyteckie – 6 ECTS
Kursy zalecane
ECTS
Forma
zalicze
nia
6
ZO
Zajęcia z zakresu filozofii, logiki, socjologii i
psychologii
1
2
od roku 2013/14 Moduł dydaktyczny został podzielony na dwa Moduły: Moduł dydaktyczny i Moduł metodyczny
od roku 2013/14 zamiast KJO i translatorium obowiązuje Moduł: Kształcenie językowe dla celów akademickich (program
zamieszczony jest nad programami studiów II stopnia. Do roku 2013/14 12 pkt. ECTS, od 2014/15 - 14 pkt. ECTS.

Podobne dokumenty