zamieszkały pod adresem

Transkrypt

zamieszkały pod adresem
……………………., dnia [***] 2015 r.
……………………………………….
zamieszkały pod adresem: ……………………………….
posiadający numer PESEL ……………………………….
adres poczty elektronicznej ………………………….......
numer telefonu …………………………………………….
(należy wpisać imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwa, adres, numer PESEL , adres poczty elektronicznej i numer
telefony mocodawcy)
będący właścicielem [………………………….] akcji na okaziciela spółki pod firmą:
Good Idea Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
PEŁNOMOCNICTWO
Niniejszym ustanawiam …………………………………………………………………………..
z siedzibą/zamieszkałego pod adresem: ………………………………………………………,
moim pełnomocnikiem na zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą:
Good
Idea Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), zwołane na dzień 30
grudnia 2015 roku.
W zakresie przedmiotowym niniejszego pełnomocnictwa, pełnomocnik upoważniony jest
do dokonywania wszelkich czynności związanych z celem niniejszego pełnomocnictwa,
w szczególności do:
1) zgłaszania wniosków;
2) wykonywania prawa głosu;
3) zgłaszania sprzeciwów.
Niniejsze pełnomocnictwo wolne jest od opłaty skarbowej, z uwagi na nie objęcie tego
rodzaju pełnomocnictwa zakresem ustawy z dnia 16 lipca 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).
podpis