Wyjaśnienia do SIWZ - 25 wojskowy oddział gospodarczy w

Transkrypt

Wyjaśnienia do SIWZ - 25 wojskowy oddział gospodarczy w
Białystok, dn.12.03.2015 r.
WYKONAWCY
- BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
6/PN/2015
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa materiałów
eksploatacyjnych do sprzętu drukującego na potrzeby jednostek
i instytucji znajdujących się na zaopatrzeniu gospodarczym
25 WOG, znak postępowania 6/PN/2015
Zamawiający 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz
z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) publikuje odpowiedzi
na zapytania Wykonawców złożone do SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:
Odpowiedź dot. Działu XIV SIWZ – Kryteria oceny ofert
W związku z zapytaniami do SIWZ dotyczącymi zapisów określonych
w Dziale XIV „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty” zamawiający informuje, iż dokonał zmiany kryteriów oceny
ofert w sposób następujący: Cena – 80 %, Termin realizacji dostawy
jednostkowej – 20 %.
Odpowiedź dotycząca opisu przedmiotu zamówienia pkt. 9
Zamawiający uzna wyłącznie dokumenty wystawione przez podmiot
który na mocy ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności
otrzymał stosowne uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji. Kserokopie
certyfikatu akredytacji wydanych przez PCA należy dołączyć do zaświadczenia
o równoważności oferowanych materiałów eksploatacyjnych. Zamawiający nie
dopuszcza wspomnianych w piśmie raportów z testów wydajności.
Odpowiedź dotycząca poz. nr 172, 175 i 179 oraz nr 138 Załącznika nr 5
do SIWZ
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie tonerów o symbolu MLTD119S.
str. 1/2
Odpowiedź dotycząca poz. nr 166, 167, 168, 169
Asortyment z pozycji formularza cenowego nr 166, 167, 168, 169 oraz papier
sublimacyjny z poz. 195 przeznaczony jest do Ricoh Aficio: SG3100SNw,
SG3110DN, SG3110DNw, SG3110SFNw, SG2100N, SG7100DN.
Poz. 138 Toner OKI czarny 011034402 Do drukarek: OKI B4000: B4100,
B4200, B4250, B4300, B4350. Wydajność: 2500 stron.
Jednocześnie informuję, iż pozostałe postanowienia Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu pozostają
bez zmian.
KOMENDANT
/-/ ppłk Krzysztof IDEC
J. Wiewiórka , tel. 261 39 88 39
12.03.2015 r.
T: 13/28
SZP-6/PN/2015
str. 2/2