Art. 10. Spotkania informacyjne dla członków/członkiń rodzin oraz

Transkrypt

Art. 10. Spotkania informacyjne dla członków/członkiń rodzin oraz
Art. 10. Spotkania informacyjne dla członków/członkiń rodzin oraz
opiekunów/opiekunek osób głuchoniewidomych
Rekrutacja na szkolenie
87. Uczestnikami/uczestniczkami spotkania mogą być: członkowie/członkinie
rodzin
Beneficjentów/Beneficjentek
Ostatecznych
oraz
ich
opiekunowie/opiekunki.
88. Uczestnicy/uczestniczki spotkania muszą mieć ukończone 16 lat.
89. W spotkaniu może wziąć udział kilka osób z rodziny lub najbliższego
otoczenia, których późniejsza pomoc skierowana będzie do jednej i tej
samej osoby głuchoniewidomej.
90. Decyzję o zakwalifikowaniu na spotkanie informacyjne
Koordynator Regionalny/Koordynatorka Regionalna na
Kwestionariusza Zgłoszeniowego.
podejmuje
podstawie
91. O podjętej decyzji Koordynatorzy Regionalni/Koordynatorki Regionalne
informują zainteresowane osoby telefonicznie, drogą elektroniczną lub
pocztową nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem spotkania
informacyjnego.
92. Dopuszcza się przedłużenie prac, a tym samym zmianę obowiązujących
Komisję/Koordynatorów/ki Regionalnych/e terminów działań w sytuacjach
nagłych, nieprzewidzianych lub wymagających zgromadzenia większej ilości
danych dotyczących osób zainteresowanych uczestnictwem w tej formie
wsparcia
93. Osoby, które zakwalifikowały się na spotkanie, zobowiązane są do
potwierdzenia udziału w szkoleniu w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji.
94. Osoba zakwalifikowana może zrezygnować z uczestnictwa w spotkaniu
Strona | 2
informacyjnym. O swojej decyzji powinna powiadomić Koordynatora
Regionalnego/Koordynatorkę Regionalną najpóźniej 7 dni przed jego
rozpoczęciem.
95. W przypadku niepowiadomienia o niemożności uczestniczenia w spotkaniu
informacyjnym na 7 dni przed jego rozpoczęciem, osoby te nie będą mogły
skorzystać z tej formy Wsparcia w innym terminie.
96. W przypadku niezakwalifikowania się na spotkanie, zainteresowana osoba
może ubiegać się o uczestnictwo w kolejnym spotkaniu na zasadach
określonych w ust. 1-4.
97. Uczestnicy/uczestniczki
zobowiązani/zobowiązane są do:
spotkania
informacyjnego
a) przestrzegania obowiązujących w czasie spotkania informacyjnego
norm i reguł,
b) aktywnego uczestnictwa w proponowanych zajęciach,