Bezpieczne Ferie

Transkrypt

Bezpieczne Ferie
JAK BEZPIECZNIE
SPĘ
SPĘDZIĆ
DZIĆ FERIE?
Ciesząc się wolnym czasem podczas ferii zimowych, nie moŜemy
zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, by nie naraŜać się na
krzywdy i cierpienie. Jak powszechnie wiadomo, w zbuntowanych umysłach
dzisiejszych nastolatków rodzą się przeróŜne, szalone pomysły. Nie moŜemy
zapominać, Ŝe zawsze ponad dobrą zabawę musimy przedkładać zdrowy rozsądek.
Jeśli wyjeŜdŜamy w góry, by śmigać po stokach, pamiętajmy o tym, by nie
pędzić na łeb na szyję, lecz zachować ostroŜność. Szybka jazda moŜe skończyć się
jedynie złamaną ręką, ale takŜe złamaniem kręgosłupa i kalectwem do końca
Ŝycia. Nie zjeŜdŜajmy w pobliŜu dróg, po których poruszają się pojazdy, bo moŜe
to spowodować tragedię. Pokonujmy tylko wytyczone szlaki, nie zbaczajmy z
nich, bo nie wiadomo, co nas tam czeka. UŜywajmy tylko odpowiednio
dostosowanego sprzętu.
Ogromnym niebezpieczeństwem jest jazda np. na sankach lub nartach
ciągniętych przez samochód. To naprawdę bardzo ryzykowne! Samochód
wyjeŜdŜający zza zakrętu nie spodziewa się za nim czegoś jeszcze i wjeŜdŜa
wprost w ludzi. To kończy się nawet śmiercią! Warto zakończyć Ŝycie dla tych
kilku minut zabawy?
Dobrą zabawą moŜe być wyjazd na zimowisko. Daje to moŜliwość
poznania nowych ludzi, odkrycia nowych miejsc i pozbycia się nudy.
JeŜeli zostajemy w domu, a nie mamy pomysłu na zajęcie swojego czasu,
dowiedzmy się o zimę w mieście w naszej miejscowości. Zorganizowane kilka
godzin w ciągu dnia skutecznie powstrzyma bezsensowne nicnierobienie.
Gdybyśmy jednak woleli organizować sobie ferie na własną rękę, pamiętajmy o
bezpieczeństwie. Pamiętajmy takŜe o numerach alarmowych:
997 - Policja
998 - StraŜ poŜarna
999 - Pogotowie
lub 112 - numer wspólny dla wszystkich słuŜb bezpieczeństwa.
Nie baw się ogniem, pamiętaj o tym, Ŝe jezioro to nie lodowisko, za duŜo
nie jedz, za duŜo nie śpij, spędzaj czas na świeŜym powietrzu i baw się dobrze ;)
Monika Tomasik, kl. I c Gim. 1

Podobne dokumenty