Uzyskanie nowego pozwolenia rad

Transkrypt

Uzyskanie nowego pozwolenia rad
Uzyskanie nowego pozwolenia radiowego w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.
Większości z nas w tym roku kończy się ważność pozwoleń radiowych, które wydane zostały
na czas określony – przeważnie 5 lat. W związku z tym musimy wystąpić do właściwej
terytorialnie delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej o wydanie nowego pozwolenia
radiowego.
Nie jest to jednak takie proste jak do tej pory bywało.
Warunkiem uzyskania nowego pozwolenia radiowego, jest posiadanie nowego świadectwa
operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, o które musimy
wystąpić do:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa
NBP O/O Warszawa
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000
Należy wnieść opłatę za wydanie świadectwa operatora w SRA w wysokości 15 zł, na konto
UKE w Warszawie, podane powyżej.
Na powyższy adres wysyłamy pocztą, listem poleconym następujące dokumenty:
⦁
Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie świadectwa, dostępny na stronie UKE
pod adresem: http://uke.gov.pl/swiadectwa-w-sluzbie-radiokomunikacyjnejamatorskiej-4390
⦁
Kopię dowodu wpłaty kwoty 15 zł na wyżej wymienione konto UKE w Warszawie
⦁
Kopię starego dokumentu uprawnień operatorskich lub świadectwa uzdolnienia
Termin oczekiwania na dokument wynosi dzisiaj około 3 miesięcy.
Osoby, które nie mają w swoich zasobach starych dokumentów uprawnień operatorskich
lub świadectwa uzdolnienia, mogą zwrócić się telefonicznie do właściwej swojemu miejscu
zamieszkania delegatury UKE, o przesłanie kopii tych dokumentów, jeśli znajdują się one w
dokumentacji UKE. W przypadku terenu województwa świętokrzyskiego, kontaktujemy się z
delegaturą UKE w Kielcach, tel. nr 41 346 14 00 (rozmawiać z Panią Lucyną). Jeśli
dokumenty się znajdą w archiwum UKE, zostaną przesłane w postaci skanu na uzgodniony
adres mailowy.
W przypadku braku w/w dokumentów, niestety czeka nas prawdopodobnie powtórny
egzamin.
Po otrzymaniu z Warszawy nowego dokumentu świadectwa operatora w SRA, możemy na
jego podstawie złożyć wniosek o wydanie nowego pozwolenia radiowego w SRA, we
właściwej terytorialnie delegaturze UKE, w naszym przypadku jest to delegatura UKE w
1
Kielcach.
W tym celu wypełniamy wniosek” RA-I „– formularz dostępny pod adresem:
http://uke.gov.pl/pozwolenie-radiowe-sluzba-amatorska-4266
Uiszczamy opłatę 82 zł na konto:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045
Wypełniony wniosek z kopią nowych uprawnień operatorskich oraz dowodu wpłaty,
wysyłamy mailem na adres:
[email protected]
(dotyczy tylko województwa świętokrzyskiego)
Lub tradycyjną pocztą, najlepiej listem poleconym na adres:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Delegatura w Kielcach
Urzędnicza 13
25-729 Kielce
I czekamy na przesyłkę z nowym dokumentem pozwolenia radiowego.
2

Podobne dokumenty