Seminarium 1 grudnia - Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Transkrypt

Seminarium 1 grudnia - Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
Nowe zasady rozstrzygania
sporów z konsumentami
– szanse i zagrożenia dla banków
Ustawa z 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji
przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
po roku funkcjonowania
Warszawa, 1 grudnia 2016 r.
Hotel Mercure Centrum – sala nr 3
Seminarium poprowadzi:
Katarzyna Marczyńska – radca prawny, Arbiter Bankowy
przy Związku Banków Polskich. Wykłada w Krajowej Szkole
Sądownictwa i Prokuratury, szkołach bankowych z zakresu
prawa finansowego, postępowań cywilnych i ochrony praw
konsumentów oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie etyki finansowej. Twórca broszur i opracowań
z zakresu prawa finansowego redagowanych dla Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów i organizacji konsumenckich. Członek kapituły Godła Promocyjnego TERAZ
POLSKA w zakresie usług finansowych oraz Programu
Gospodarczo – Konsumenckiego SOLIDNA FIRMA,
którego celem jest propagowanie zasad etyki biznesu.
Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego
radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.
Cele seminarium:
Do końca roku zakończy się implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/
UE z 21.05.2013 roku w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz
zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR
w sporach konsumenckich), która zakłada kolejne zmiany dotyczące rozwiązywania sporów z konsumentami. Szkolenie pozwoli bankom przygotować się do wdrożenia nowych regulacji w taki sposób,
aby świadomie dokonywać wyboru trybu i organu rozjemczego.
Funkcjonująca na polskim rynku od roku ustawa z 5.08.2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez
podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym wciąż budzi wiele pytań i wątpliwości.
Podczas szkolenia omówione zostaną skutki tej regulacji dla rynku finansowego, najistotniejsze
stanowiska i opinie Rzecznika Finansowego oraz wskazywane przez niego nieprawidłowości w działalności banków.
Grupa docelowa:
członkowie zarządów banków
dyrektorzy oddziałów banków
pracownicy departamentów obsługi klienta
pracownicy departamentów audytu
pracownicy departamentów prawnych
pracownicy departamentów reklamacji
Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego
radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.
PROGRAM
10.00-10.15 Rejestracja uczestników
10.15-11.45
Ustawa z 5.08.2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty
rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym po roku funkcjonowania:
1. ocena wykonywania przez banki obowiązków ustawowych
2. najczęstsze błędy w postępowaniach reklamacyjnych
3. stanowiska i opinie Rzecznika Finansowego
4. skutki regulacji dla rynku finansowego
Dotychczasowe regulacje prawne na polskim rynku dotyczące
polubownego rozwiązywania sporów:
1. w sporach między przedsiębiorcami (zmiany Kodeksu postępowania
cywilnego)
2. w sporach między przedsiębiorcami a konsumentami
Założenia i cele Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2013/11/UE z 21.05.2013 roku w sprawie alternatywnych metod
rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE)
nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR
w sporach konsumenckich) i ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu
sporów konsumenckich
11.45-12.15 Przerwa na kawę
12.15-13.45 Zakres pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich:
1. zakres podmiotowy
2. zakres przedmiotowy
3. zakres włączeń
Naczelna zasady postępowania w pozasądowym rozwiązywaniu sporów
konsumenckich:
1. wniosek konsumenta – warunki formalne, odpłatność
2. materialno prawne skutki złożenia wniosku – przerwanie biegu
przedawnienia
3. przesłanki odmowy polubownego rozwiązania sporu
4. tryb postępowania
5. czas trwania postępowania
Telefon informacyjny +48 602 255 780, faks 22 786 60 87, e-mail: [email protected], www.ispb.pl
PROGRAM
Podmioty rozstrzygające spory z konsumentami:
1. rodzaje ADR
2. obowiązki informacyjne
3. obowiązki sprawozdawcze
4. rejestr podmiotów rozstrzygających spory z konsumentami
13.45-14.45 Lunch
14.45-16.15 Obowiązki banków:
1. obowiązki informacyjne
2. zasada domniemania zgody na poddanie się rozstrzygnięciom ADR
3. jak uniknąć błędów przy wyborze ADR
Rola i zadania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Stosunek nowej regulacji do dotychczasowych uprawnień:
1. Rzecznika Finansowego
2. Arbitra Bankowego przy ZBP – projektowane zmiany
3. banków – stron postępowania.
16.15-16.45 Pytania i dyskusja
Telefon informacyjny +48 602 255 780, faks 22 786 60 87, e-mail: [email protected], www.ispb.pl
WARUNKI UCZESTNICTWA W SEMINARIUM
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń udziału w seminarium oraz danych potrzebnych do wystawienia
faktury faksem lub mailem na adres [email protected]
Organizatorem seminarium jest:
Instytut Szkoleń Prawa Bankowego s.c.
ul. Ks. E. Lubomirskiego 5
05-250 Radzymin
tel/faks 22 786 60 87
Termin nadsyłania zgłoszeń do 21 listopada 2016 r.
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wniesienie opłaty na konto
Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego po otrzymaniu faktury VAT.
Koszt uczestnictwa w Seminarium wynosi 900,00 zł (plus 23% VAT)
Cena obejmuje uczestnictwo w wykładach, pakiet materiałów seminaryjnych,
lunch, przerwy kawowe oraz certyfikat.
Po otrzymaniu zgłoszenia udziału, organizatorzy wystawią i wyślą na wskazany adres fakturę VAT
wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
Organizatorzy zachęcają do przesyłania zagadnień wartych omówienia na seminarium
i pytań do prelegentów na adres [email protected]
Więcej informacji na stronie
www.ispb.pl
Telefon informacyjny +48 602 255 780, faks 22 786 60 87, e-mail: [email protected], www.ispb.pl
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO
Warszawa, 1 grudnia 2016 r.
Hotel Mercure Centrum – sala nr 3
Zgłaszamy udział w Seminarium w zaproponowanym miejcu i terminie.
Kwotę 900,00 zł (plus 23% VAT) tytułem opłaty za udział w konferencji przekażemy na konto
Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego po otrzymaniu faktury VAT.
Dane uczestnika konferencji
Dane do faktury VAT
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Stanowisko
Adres e-mail
Ulica, nr domu/lokalu
Nr telefonu - wraz z kierunkowym
Nr kodu - miejscowość
Nr faksu
NIP
Upoważniam Instytut Szkoleń Prawa Bankowego do wystawienia faktury VAT bez naszgo podpisu.
W
trybie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (DzU nr 144 poz. 1204), wyrażam
zgodę na otrzymywanie od Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego, drogą elektroniczną na wskazany poniżej adres elektroniczny,
informacji dotyczących tego szkolenia, jak i informacji o innych produktach szkoleniowych.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do otrzymywania informacji
z firmy Instytut Szkoleń Prawa Bankowego s.c., ul. Lubomirskiego 5, 05-250 Radzymin (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 883). Równocześnie oświadczam, iż poinformowano mnie o przysługującym
mi prawie do odwołania udzielonej zgody, co spowoduje niezwłoczne zaprzestanie przesyłania mi informacji handlowych.
Ze względów organizacyjnych nie jest możliwa rezygnacja z udziału w szkoleniu. Możliwe jest natomiast wytypowanie przez Zgłaszającego innego uczestnictwa na miejsce osoby uprzednio zgłoszonej. Nieobecność na szkoleniu
nie stanowi podstawy do zwrotu należności za szkolenie.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku
gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia w wyznaczonym terminie, organizator
zastrzega sobie prawo zmiany osoby prowadzącej.
Data, miejscowość
Podpis osoby uprawnionej
Pieczątka
Telefon informacyjny +48 602 255 780, faks 22 786 60 87, e-mail: [email protected], www.ispb.pl