Sprawa Nr 210/DM/2006 OGŁOSZENIE O WSZĘCIU

Transkrypt

Sprawa Nr 210/DM/2006 OGŁOSZENIE O WSZĘCIU
Sprawa Nr 210/DM/2006
2*à26=(1,(2:6=&,8326732:$1,$
=$0$:,$-&<
Nazwa
Telefon
Fax
Adres strony internetowej
E-mail
Adres profilu nabywcy
2VREDXSRZD*QLRQDGRNRQWDNWyZ
e-mail
Telefon
Lokal
6]SLWDO.OLQLF]Q\']LHFLWND-H]XV
&HQWUXP/HF]HQLD2EUD*H
ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
(0-22) 502 10 04
(0-22) 502 21 36
www.dzieciatkajezus.pl
[email protected]
Dorota 0NRVD
(0-22) 502 10 26
6LHG]LED]DPDZLDMFHJR
3DZLORQQU,SL
WURSRNyMQU
6SHF\ILNDFM
LVWRWQ\FKZDUXQNyZ]DPyZLHQLDPR*QDX]\VNDüSRGDGUHVHPSRGDQ\PMDN
Z\*HMRGRVRE\XSRZD*QLRQHMGRNRQWDNWyZZJRG]LQDFKRGGR
=JRGQLH]DUWXVWDZ\3UDZR]DPyZLHSXEOLF]Q\FK]DPDZLDMF\GRNRQXMHZ\ERUX
QDVW
SXMFHMIRUP\SURZDG]HQLDNRUHVSRQGHQFMLSLVHPQLHIDNVHP
OXEGURJDHOHNWURQLF]QSRWZLHUG]RQHOLVWHPSROHFRQ\P
Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub
ZLDGF]HXVáXJ
Dostawa
Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony
X
Przetarg ograniczony
•
1HJRFMDFMH]RJáRV]HQLHP
•
Dialog konkurencyjny
•
2NUHOHQLHSU]HGPLRWX]DPyZLHQLD:
Dostawa akcesoriów do aparatu „Duet” firmy 0HGWURQLFGREDGD
urynodynamicznych
Kryteria oceny ofert
1DMQL*V]DFHQD;
Lub
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie
Kryteria
Znaczenie
1. Cena –100%
Terminy: dostawy jednorazowe przez okres jednego roku
7HUPLQ\VNáDGDQLDZQLRVNyZRGRSXV]F]HQLHZSRVW
SRZDQLXRIHUW
Data: 2006/12/15
0LHMVFHVNáDGDQLDRIHUWVLHG]LED]DPDZLDMFHJRSDZLORQSL
WUR,SRNQU