Plan studiów stacjonarnych ważny od dnia 01.10.2015 r.

Transkrypt

Plan studiów stacjonarnych ważny od dnia 01.10.2015 r.
UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA
w Poznaniu
WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY
w Kaliszu
PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH
ważny od 1.X.2015 r.
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: komunikacja i poradnictwo społeczne
Studia 2. stopnia
Rozkład zajęć
5
585
285
30
30
Zajęcia ter.
M O DUŁ K I ER UN KO W Y
M IĘDZY S P EC J AL NO Ś CIO W Y
4
Seminaria
A
3
Ćwiczenia
2
I rok
2015/2016
Konwersatoria
1
Wykłady
Przedmiot
Ogółem
Lp
Forma zalicz.
Liczba godzin
6
7
8
9
180
120
sem. 1
II rok
2016/2017
sem. 2
sem. 3
Punkty
ECTS
sem. 4
w.
ko
n
/ćw
w.
ko
n
/ćw
w.
ko
n
/ćw
w.
ko
n
/ćw
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1 Antropologia kulturowa 13 – ANK - 11
E/1
2 Logika 13 – LOG - 12
Zo/2
15
3 Metodologia badań społecznych 13 – MBS - 11
E/1
Zo/1
45
15
Zo/4
30
30
Zo/3
30
30
Zo/1
30
30
15
15
60
30
30
2
2
7
30
15
15
1
1
3
45
15
30
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
13 – WKF - 24
Współczesne problemy socjologii
5
13 – WPS - 23
Współczesne problemy psychologii
6
13 – WPP - 11
7 Andragogika 13 – AND - 24
4
8 Współczesne kierunki pedagogiczne
13 – WKP - 12
9 Pedagogika porównawcza 13 – PEP - 12
10 Pedeutologia 13 – PED - 23
E/4
E/2
Zo/2
E/2
Zo/2
E/3
Zo/3
2
4
15
30
1
1
2
2
6
2
3
2
3
2
3
2
1
1
2
3
Wybrane zagadnienia prawa i BHP w szkole
5
Z
11 13 – W ZP – 23 ( r ea l i z o wa ne e - l e arn i n g)
Z
Ratownictwo przedmedyczne 13-RPM-23
Zo/,3,4
12 Wykłady monograficzne 13– W YM- 23 ,- 2 4
14
15
Seminarium mgr 13-SEM-11, -12, -23, -24
Język obcy 13-JOB-11-12
OGÓLNA
10
60
5
10
60
Zo/1,2, 120
3,4
Zo/1,2 60
E/2
LICZBA
Nie przyznaje się
punktów ECTS
1
2
2
120
60
2
2
2
2
2
6
3
14
17
15
22
9
7
6
3
2
3
2
2
19
7
585
285
180
165
105
60
30
15
15
2 Poradoznawstwo i poradnictwo 13-PIP-11
E/1
Zo/1
Zo/1
15
15
3 Poradnictwo rodzinne 13-RDZ-12
Zo/2
15
15
1
3
4 Poradnictwo zawodowe
Zo/2
15
15
1
3
13- CTW-24
Zo/4
15
15
6 Poradnictwo w zaburzeniach komunikacji
Zo/1
15
15
interpersonalnej 13-PZK-11
7 Elementy socjoterapii i terapii zaburzeń 13-ESZ-23
Zo/3
15
15
8 Projektowanie programów profilaktycznych 13-PPP-
Zo/2
15
15
Zo/3,4
30
30
B
120
4
MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE*
B-1 Moduł poradnictwa społecznego
1 Możliwości edukacyjne dzieci i młodzieży
niemówiącej 13-MED-11
13-PZA-12
5 Poradnictwo dla dorosłych
12
9 Warsztaty zajęciowe (2 do wyboru):
- agresja i jej przeciwdziałanie 13- WAP-23,24
- wolontariat w polityce społecznej 13-WWP-23,24
- współpraca z rodzinami niewydolnymi
wychowawczo 13- WWR-23,24
-mediacje w rozwiązywaniu sporów 13-MRS-23,24
- komunikacja alternatywna 13-WKA-23,24
- wprowadzenie do logopedii 13-WDL-23,24
B-2 Moduł komunikacji (do wyboru: B-2 lub B-3)
210
105
30
10 Filozofia i etyka komunikacji społecznej 13-FKS-11
Zo/1
30
11 Komunikacja alternatywna 13-KA-23
Zo/3
15
12 Komunikacja audiowizualna (nowe media i
Zo/4
15
15
multimedia) 13-KAW-24
13 Komunikacja poprzez sztukę 13-KPS-23
Zo/3
30
30
1
2
1
1
2
1
3
1
3
1
45
4
1
3
1
1
4
60
2
4
3
3
8
2
4
15
1
2
1
2
2
2
14 Komunikacja w grupie 13-KWG-11
Zo/2
30
15
15
15 Komunikacja w organizacji 13-KWO-24
Zo/3
30
15
15
Zo
60
16 Praktyka wg odrębnego regulaminu
B-3 Moduł nauczycielski (do wyboru: B-3 lub B-2)
1 Metodyka nauczania WOS 13-MWOS-12,23
2 Prawa człowieka i obywatela 13-PCO-11
183 Myśl polityczna 13-MP-11
14 Polityka społeczna 13-PS-23
5 Komunikacja w szkole 13-KWS-11
90
E/3
Zo/3
Zo/4
90
30
60
15
15
Zo/1
15
15
Zo/3
30
15
15
E/1
45
30
15
975/
930
495/
495
285/
330
1
2
1
2
60
195 105
Ogółem godz.(wybór modułu B-2/modułu B3)
1
1
2
1
2
1
Praktyka wg regulaminu*
2
30
30
30
30
4
4
8
2
4
4
2
2
1
1
1
1
2
120
1
1
60
.
Zo
2
2
4
3
30/ 30/ 30/ 30/
30 30 30 30
4pkt. ECTS
Ad D2 Studenci odbywają praktykę specjalizacyjną w szkole: LO/ Gimnazjum w ilości
150 godzin
*Studenci specjalności komunikacja i poradnictwo społeczne mają do wyboru jeden z dwóch zestawów modułowych:
I. Zestaw „komunikacyjny”, obejmujący: 1. Moduł kierunkowy międzyspecjalnościowy, 2. Moduł poradnictwa społecznego,
3. Moduł komunikacji
II. Zestaw „nauczycielski”, obejmujący: 1. Moduł kierunkowy międzyspecjalnościowy, 2. Moduł poradnictwa społecznego,
3. Moduł nauczycielski.
Warunkiem podjęcia studiów zgodnie z zestawem „nauczycielskim” jest uzyskanie przygotowania pedagogicznego na studiach I stopnia.
Wybór tego zestawu daje uprawnienia nauczycielskie ( do nauczania WOS w gimnazjum/liceum ogólnokształcącym).

Podobne dokumenty