Plan pracy Komisji Oświaty na 2016 rok

Transkrypt

Plan pracy Komisji Oświaty na 2016 rok
Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2016 rok
I kwartał
1. Informacja dotycząca prac nad „Leksykonem wybitnych postaci Powiatu Wodzisławskiego”.
2. Informacja na temat realizacji zadań z zakresu kultury i sportu Starostwa Powiatowego za 2015 r.
(komisja wyjazdowa RCK Rydułtowy).
3. Prognoza funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych w latach 2016 - 2018.
4. Powiatowy system doradztwa edukacyjno – zawodowego.
5. Dotowanie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych z budżetu Powiatu Wodzisławskiego.
6. Polityka Oświatowa Powiatu Wodzisławskiego na lata 2016- 2025.
7. Rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Powiatu oraz Przewodniczącego Rady Powiatu
II kwartał 2016
1. Sprawozdanie Zarządu Powiatu na temat realizacji Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015
rok.
2. Sprawozdanie dyrektorów szkół ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 roku.
3. Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego - specyfika działalności i realizacja zadań (komisja
wyjazdowa PCKU).
4. Podsumowanie osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016.
5. Rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Powiatu oraz Przewodniczącego Rady Powiatu.
III kwartał 2016
1. Działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wodzisławiu Śl. (komisja wyjazdowa PPP).
2. Informacja o przeprowadzonych remontach w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym
2015/2016 . Przygotowanie placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
3. Informacja o naborze do szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2016/2017.
4. Działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim (komisja
wyjazdowa MiPBP).
5. Rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Powiatu oraz Przewodniczącego Rady Powiatu.
IV kwartał 2016
1. Realizacja zadań oświatowych w placówkach, dla których Powiat Wodzisławski jest organem
prowadzącym i dotującym.
2. Informacja i analiza wyników egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych w szkołach
prowadzonych przez Powiat Wodzisławski.
3. Plany rozwoju szkół i placówek oświatowych na najbliższe lata oraz ich realizacja.
4. Współpraca powiatowych placówek oświatowych z partnerami zagranicznymi oraz realizacja przez
placówki oświatowe projektów ze środków zewnętrznych.
5. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok.
6. Przedstawienie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 rok.
7. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2016 rok.
8. Opracowanie planu pracy na rok 2017.
9. Rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Powiatu oraz Przewodniczącego Rady Powiatu.