Czy zamawiający dopuszcza skaner bez certyfikatu CCC?

Transkrypt

Czy zamawiający dopuszcza skaner bez certyfikatu CCC?
Kraków, 25-05-2016r.
DZ 2710-20/16
Dotyczy:
Przetargu nieograniczonego na
dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów, monitorów,
pozostałego sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania
dla Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego – 8 zadań
Na podstawie Ustawy Prawo Zamówień publicznych art. 38 ust. 1 Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
PYTANIE:
Czy zamawiający dopuszcza skaner bez certyfikatu CCC?
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ZAMAWIAJĄCY przekazuje WYJAŚNIENIA odnoszące się do pytań.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na propozycje Wykonawcy i dokonuje zmiany zapisów specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
I tak:
- wykreślony zostaje wymóg posiadania przez skaner certyfikatu CCC.
1/1

Podobne dokumenty