Regulamin promocji Konkursu „Zdrowa Gmina”

Transkrypt

Regulamin promocji Konkursu „Zdrowa Gmina”
Regulamin promocji Konkursu „Zdrowa Gmina”
§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą
w Lubartowie ul. 3 – go Maja 24A.
2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji związanej
z Konkursem ,,Zdrowa Gmina''.
§2. Warunki udziału w promocji
1. Uczestnikiem promocji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która
dokonała jednego z badań tj. cytologii, mammografii lub kolonoskopii i dostarczyła
do siedziby organizatora potwierdzenie badania.
2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubartowie, a także członkowie ich rodzin.
3. Przez członków najbliższych rodzin, o których mowa w § 2 pkt.2 rozumie się
małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
4. Potwierdzeniem wykonania badania jest pisemna informacja wydana przez punkt
badań wraz z pieczątką.
5. Wypełniając formularz zgłoszeniowy i przekazując go do siedziby organizatora,
uczestnik wyraża zgodę na udział w badaniu i w promocji.
6. Organizator konkursu zapewnia ochronę wszelkich danych dotyczących uczestnika
oraz informacji przez niego przekazanych, które chronione są przez organizatora
promocji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz.926 z późn. zm. ).
7. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących
jego osoby. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa
w promocji, dane osobowe uczestnika są usuwane.
8. Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik zapoznał się z jej zasadami
określonymi w niniejszym regulaminie i akceptuje je.
§3. Przebieg promocji
1. Promocja odbywa się w okresie od 01.06.2013 r. do 31.10.2013 r.
2. Uczestnik promocji powinien złożyć w siedzibie organizatora pisemne potwierdzenie
wykonania badania z punktu je realizującego wraz z pieczątką.
3. Każdego miesiąca istnieje możliwość skorzystania przez uczestników promocji z 6
bonusów promocyjnych. Bonusem jest możliwość wykonania w lokalnym salonie
urody usługi fryzjersko-kosmetycznej o wartości 100,00 złotych każda.
4. Uprawnionymi osobami do otrzymania bonusu promocyjnego są osoby, które
w danym miesiącu złożą potwierdzenie wykonania badania i zostaną zarejestrowane
kolejno pod numerami: 1, 5, 10, 15, 20 i 25, w danym miesiącu.
5. Uczestnik składa potwierdzenie wykonania badania każdego miesiąca trwania
promocji, nie później niż do ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie od czerwca
do października 2013 r.
6. Informacje o fakcie wybrania danej osoby do wykorzystania bonusu promocyjnego
zostaną przekazane drogą telefoniczną.
7. Wybór osób otrzymujących bonusy promocyjne będzie dokonany w miesiącach: lipcu
(potwierdzenie badania złożone w czerwcu), sierpniu (potwierdzenie badania złożone
w lipcu), wrześniu (potwierdzenie badania złożone w sierpniu), październiku
(potwierdzenie badania złożone we wrześniu) i listopadzie (potwierdzenie badania
złożone w październiku) 2013 r.
8. Organizator Promocji uwzględnia prawdopodobieństwo nie zarejestrowania się
wymaganej liczby osób określonych w §3 pkt.3 niniejszego regulaminu. W tym
przypadku miesiąc listopad 2013r. będzie ostatecznym terminem wyłonienia
końcowej listy osób spośród uczestniczących przez cały okres trwania Promocji
Konkursu. Oznacza to, iż maksymalnie będzie to liczba do 30 osób wyłonionych
spośród tych, o których mowa w § 3 pkt.2 .
§4. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji obowiązuje od dnia 31 maja 2013 r.
2. Regulamin promocji znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A i będzie okazywany na prośbę uczestnika konkursu
oraz dostępny na stronie www.mops-lubartow.pl

Podobne dokumenty