UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Upoważniam

Transkrypt

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Upoważniam
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA
Upoważniam …………………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko osoby upoważnionej
legitymującego(ą) się dowodem tożsamości nr ………………………………………….
do odbioru mojego dziecka………………………………………………….………………………..
imię i nazwisko dziecka
w okresie …………………………………………………………... .
Data……………………………
………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna

Podobne dokumenty