EA Warsztaty technik malarskich - V VI a

Transkrypt

EA Warsztaty technik malarskich - V VI a
SYLLABUS PRZEDMIOTOWY
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Instytut Neofilologii
Kierunek: filologia
Specjalność: filologia angielska nauczycielska
Przedmiot: WARSZTATY TECHNIK MALARSKICH
Liczba punktów ECTS: 6
Status przedmiotu: z zakresu dodatkowej specjalności nauczycielskiej – edukacja
artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, obowiązkowy
Rodzaj studiów/semestr: stacjonarne/semestr V, VI
Forma zajęć i liczba godzin: ćwiczenia (30 godz. + 30 godz.)
Rygor: zaliczenie na ocenę
Cele realizacji przedmiotu: Program przedmiotu zakłada wprowadzenie uczestników zajęć
w złoŜoność problematyki warsztatowej i ukazanie bogactwa moŜliwości dyscypliny
malarskiej. Studenci kształcą umiejętności budowy obrazu w oparciu o uznane wartości
formalne, dostosowane do indywidualnych moŜliwości. Celem programu jest wzbogacenie
widzenia i pogłębienie świadomości malarskiej, słuŜącej wszechstronne rozumienie tradycji
malarskiej i rozwój własnej świadomości twórczej. Cele programu realizowane są poprzez
ćwiczenia malarskie o precyzyjnych załoŜeniach dotyczących teorii barwy oraz technik
malarskich, korekty indywidualne, przeglądy zbiorowe prac, krótkie wykłady, zadania
domowe i referaty dotyczące historii i teorii malarstwa.
Treści programowe: Podstawowymi treściami programowymi jest przekazanie wiedzy
dotyczącej podstawowych technik malarskich, gdzie główną role odgrywa technika olejna,
jako najbardziej dostępna i wszechstronna od pięciu wieków, ale wymaga wiedzy, sumowania
doświadczeń i duŜej dyscypliny warsztatowej. Tą wszechstronność posiada równieŜ technika
akrylowa, która jest zdecydowanie mniej skomplikowana technologicznie i daje szerokie
moŜliwości w eksperymentowaniu technologicznym. Kolejnymi technikami poznawanymi
przez studentów jest akwarela, tempera i technika malowania pastelami olejnymi i suchymi
oraz technika dekoracyjna technika malarska, jaką jest mozaika.
Studenci w ramach ćwiczeń samodzielnie przygotowują podobrazia, poznają media (spoiwa,
rozcieńczalniki i werniksy) właściwe dla kaŜdej z technik, pędzle i narzędzia malarskie.
Student korzysta z korekty, konsultacji dotyczących zadań wykonywanych poza zajęciami,
ma równieŜ moŜliwość skorzystania z dodatkowych konsultacji z prowadzącym.
Literatura podstawowa:
Gogut A. (red.), Jak malować. Wyd. Arkady, Warszawa 2005,
Werner J., Podstawy technologii malarstwa i grafiki. PWN, Warszawa-Kraków 1989,
Techniki wielkich mistrzów malarstwa. Wyd. Arkada, Warszawa 1999.
Literatura uzupełniająca:
Losos L., Techniki malarskie. Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1991,
Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego. Tom I i II, Wyd.
Literackie, Kraków 1970,
Parramon J., Kolor w malarstwie, WSziP, Warszawa 1995,
Krauße Anna-Carola, Historia malarstwa. Od renesansu do czasów współczesnych. Wyd
Könemann, 2005.