plan szczegółowy

Transkrypt

plan szczegółowy
Kryteria oceny planu szczegółowego
Kryteria
1. Wybranie z tekstu najważniejszych informacji (wydarzeń)
2. Zapis notatki w 7, 8 punktach planu ramowego (w zależności
od obszerności tekstu)
3.
4.
5.
6.
Punktacja
0 – 1p.
0 – 1p.
Umiejętne uzupełnienie treści punktów podpunktami
Spójność wypowiedzi
Funkcjonalność stylu (jasność, zwięzłość, rzeczowość)
Konsekwentny zapis punktów planu pod względem rodzaju
wypowiedzeń (równoważniki zdań lub zdania)
0 – 1p.
0 – 1p.
0 – 1p.
7. Poprawny i konsekwentny zapis punktów i podpunktów planu
[np. 1. a) b)]
0 – 1p.
8. Poprawność językowa (dopuszczalny 1 błąd)*
9. Poprawność ortograficzna (dopuszczalny 1 błąd; dla uczniów
z dysleksją – dopuszczalne 2 błędy)*
0 – 1p.
10. Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalny 1 błąd;
dla uczniów z dysleksją – dopuszczalne 2 błędy) *
0 – 1p.
0 – 1p.
0 – 1p.
*Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów
z tych kategorii.
Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i -) :
10p. –> bardzo dobry
9p. -> dobry
8 - 7p. –> dostateczny
6 - 4p. –> dopuszczający
3 – 0p. –> niedostateczny