Uk∏adanie kamienia rozpoczynamy od wypoziomowania Źciany przez

Transkrypt

Uk∏adanie kamienia rozpoczynamy od wypoziomowania Źciany przez
1
Uk∏adanie kamienia rozpoczynamy od wypoziomowania Êciany przez
zamocowanie prostej listwy od do∏u.
Kamieƒ przyklejamy na czystà, suchà i równà powierzchni´.
2
Powierzchni´, na którà kleimy kamieƒ pokrywamy Êrodkiem gruntujàcym,
w przypadku powierzchni gipsowych gruntowanie nale˝y wykonaç dwukrotnie.
Temperatura podczas uk∏adania kamienia powinna zawieraç si´ w przedziale
od 5°C do 20°C.
3
Do klejenia nale˝y u˝ywaç kleju do kamienia i glazury „Stone Master”
a w przypadku kamieni gipsowych kleju do wyrobów gipsowych „Retro”.
Klej nanosimy na Êcian´ pacà z´batà 8mm.
4
Przed przyklejeniem kamienia nale˝y sprawdziç czy nie posiada on widocznych
wad a nast´pnie oczyÊciç szczotkà drucianà powierzchni´ kamienia,
na którà nak∏adamy klej.
5
W razie potrzeby mo˝na przeszlifowaç kraw´dê, usuwajàc ewentualne
nierównoÊci. Po na∏o˝eniu kleju na p∏ytk´ równomiernie dociskamy jà
do pod∏o˝a.
6
Kamieƒ mo˝na równie˝ ∏atwo docinaç u˝ywajàc szlifierki kàtowej zaopatrzonej
w tarcz´ do ci´cia kamienia.
7
Po dok∏adnym wyschni´ciu kleju za pomocà fugownicy do klinkieru rozpoczàç
fugowanie.
8
Fuga powinna byç pó∏sucha (najlepiej stosowaç gotowà fug´ do kamienia
Stone Master). Po dok∏adnym zwiàzaniu spoiny wyg∏adzamy jà a nast´pnie
resztki fugi usuwamy zmiotkà.
9
Po ca∏kowitym wyschni´ciu elewacji ca∏oÊç zabezpieczamy impregnatem
„StoneSIL” a w przypadku wyrobów gipsowych Impregnatem do wyrobów
gipsowych „Stone Master”. Impregnaty u∏atwiajà utrzymanie naszego
kamienia w czystoÊci. W przypadku impregnacji elewacji na zewnàtrz
impregnat „StoneSil” zabezpiecza przed wilgocià oraz zmniejsza
prawdopodobieƒstwo wystàpienia wykwitów.