kadencja 2014-2018

Komentarze

Transkrypt

kadencja 2014-2018
w numerze m.in. Wiosenne inwestycje gminne, Wiosenny Przegl¹d M³odych Solistów, Gminne obchody Œwiêta Konstytucji, Rajd
i spotkanie z Zofi¹ Posmysz, XXV Dni Tymbarku, Gminny konkurs czytelniczy, Gminny dzieñ jêzyków obcych, M³odzie¿ na œcie¿ce
partyzanckiej, IV Gminny bieg uliczny, Miêdzynarodowy konkurs w Tymbarku, Realizacja programu 500+ w Gminie Tymbark
kadencja 2014-2018
Tymbark
Pod³opieñ
Zamieœcie
Piekie³ko
Zawadka
Kwiecieñ/Maj/Czerwiec/Lipiec 2016
XXV DNI TYMBARKU 15-17 lipca 2016 roku
Wójt do Mieszkañców w kilku s³owach
Szanowni Pañstwo,
Za nami pierwsze pó³rocze
2016 roku. W tym
wydaniu „Informatora
Samorz¹dowego” chcia³em Pañstwu przedstawiæ
najwa¿niejsze wydarzenia
gminne ostatnich kilku
miesiêcy,w tym realizowane inwestycje oraz liczne wydarzenia
kulturalne i edukacyjne.
Inwestycje w trakcie realizacji
Rozpoczê³a siê wspólna inwestycja Powiatu
Limanowskiego i Gminy Tymbark, polegaj¹ca na
budowie chodników, zatok przystankowych oraz
oœwietlenia ulicznego na odcinku drogi Tymbark Pod³opieñ - Zawadka. Przewidywany termin
zakoñczenia to koniec wrzeœnia br. Realizacja
projektu, finansowanego z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych, przyczyni siê do
wzrostu bezpieczeñstwa Mieszkañców Gminy
Tymbark, w tym przede wszystkim pieszych oraz
uporz¹dkowania ruchu. W trakcie realizacji jest
równie¿ budowa oœwietlenia w Zamieœciu,
przebudowa trybun na boisku sportowym KS
„Tymbark” oraz budowa ogrodzenia na boisku
sportowym w Piekie³ku.
Obecnie trwaj¹ prace przy odbudowie trzech
dróg gminnych ? w 80% finansowana ze œrodków
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych ? finansowana tak¿e ze Ÿróde³
zewnêtrznych. Ponadto gmina przyst¹pi³a do
modernizacji dwóch dróg w Tymbarku
i w Zawadce, która pokryta zostanie ze œrodków
w³asnych.
W czerwcu br. zlecone zosta³o opracowanie
koncepcji przebudowy skrzy¿owañ dróg
gminnych ,,Podlas” oraz do ,,NOKU” z drog¹
krajow¹ nr 28 oraz drog¹ powiatow¹ w kierunku
Rynku w Tymbarku. Dokument ten zgodnie
z ustaleniami z GDDKiA stanie siê podstaw¹ do
opracowania projektu przebudowy skrzy¿owania,
uwzglêdniaj¹cego ruch pieszych (wykonanie
oœwietlenia wraz z chodnikami).
Wiêcej informacji o bie¿¹cych i zakoñczonych
inwestycjach gminnych znajduj¹ siê na s. 4-5.
XXV Dni Tymbarku
W tym roku obchodziliœmy jubileuszowe, 25 Dni
Tymbarku po³¹czone z 80-leciem firmy
„Tymbark”. Tegoroczne Dni Tymbarku sta³y siê
okazj¹ do spojrzenia na historiê Zak³adu
2
www.tymbark.pl
,,Tymbark” nieod³¹cznie zwi¹zan¹ z nasz¹ gmin¹ oraz
do podsumowania 25 lat organizacji Dni Tymbarku,
które na sta³e wpisa³y siê w kalendarz imprez
gminnych.
Kwestia absolutorium
Kwestia wykonania bud¿etu zosta³a obszernie
opisana na stronie 3 Informatora. W tym miejscu
chcia³em podkreœliæ, i¿ bud¿et za 2015 rok zosta³
wykonany zgodnie z prawem oraz z zasadami
celowoœci i gospodarnoœci, a Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowa³a pozytywnie, bez uwag
wykonanie bud¿etu. Pragnê podziêkowaæ wszystkim, którzy przyczynili siê do jego realizacji w szczególnoœci Radnym Rady Gminy, którzy bud¿et
uchwalili i akceptowali jego zmiany, Pani Skarbnik,
pracownikom Urzêdu Gminy z Pani¹ Sekretarz na
czele, kierownikom jednostek organizacyjnych,
a tak¿e So³tysom i Radom So³eckich.
Sytuacja w oœwiacie
Szczególnej uwagi wymaga sytuacja w oœwiacie.
Zmniejszaj¹ca siê liczba uczniów i zwi¹zane z tym
zmniejszenie subwencji oœwiatowej wyp³acanej
przez pañstwo powoduje koniecznoœæ szukania
oszczêdnoœci w wydatkach bie¿¹cych na oœwiatê.
Mam pe³n¹ œwiadomoœæ jak trudne s¹ to decyzje,
lecz niestety wynika to z ogólnej sytuacji demograficznej. Proponowane na wiosnê oszczêdnoœci,
wynikaj¹ce z przekszta³cenia sto³ówek nie zyska³y
akceptacji œrodowisk szkolnych, w tym rodziców,
a tak¿e wiêkszoœci Radnych Rady Gminy. Nie
zmienia to faktu, i¿ pozostaje problem bie¿¹cego
utrzymania finansowania oœwiaty w sytuacji zmniejszaj¹cej siê subwencji oœwiatowej zwi¹zanej ze
spadkiem liczby uczniów. Ponadto proponowane
przez rz¹d RP zmiany systemu oœwiaty, które
oznaczaj¹ dalsze zmniejszenie liczby uczniów
uczêszczaj¹cych do szkó³ gminnych bêd¹ stanowiæ
nowe wyzwanie dla nas wszystkich.
Podsumowanie
Zapraszam Pañstwa do odwiedzania oficjalnej strony
internetowej Gminy Tymbark www.tymbark.pl, gdzie
na bie¿¹co zamieszczane s¹ informacje samorz¹dowe. Zapraszam równie¿ na gminny profil na
facebook'u. Przede wszystkim zachêcam do dyskusji
na tematy zwi¹zane z Gmin¹ Tymbark, do zadawania
pytañ poprzez internet, a tak¿e w bezpoœrednich
kontaktach.
Pawe³ Ptaszek
Wójt Gminy Tymbark
Wójt do Mieszkañców w kilku s³owach
Informacja o realizacji bud¿etu
za 2015 i absolutorium
Ponadto Rada Gminy by³a na bie¿¹co zapoznana
z przyczynami tych¿e opóŸnieñ i ? co szczególnie
istotne ? wyrazi³a zgodê na przesuniêcie tych trzech
zadañ na 2016 rok, nie wnosz¹c wtedy ¿adnych
zastrze¿eñ. Nadmieniæ nale¿y, i¿ zadania te zosta³y
wykonane w roku bie¿¹cym, a dodatkowo poprzez
po³¹czenie zadañ projektowych wyst¹pi³y
oszczêdnoœci w kwocie 22 tys. z³.
Bud¿et gminy po zmianach na koniec 2015 roku
po stronie dochodów wynosi³ 22,5 mln z³, a po
stronie wydatków 21,5 mln z³ i w trakcie roku
bud¿etowego zosta³ zwiêkszony o kwotê ponad
1,8 mln.
Wydatki inwestycyjne na pocz¹tku roku 2015
planowane by³y na 1,28 mln, a w trakcie roku
zosta³y zwiêkszone do kwoty 2,1 mln. Dochody
zosta³y zrealizowane w 100,4%, wydatki 96,58%,
w tym wydatki maj¹tkowe w wysokoœci 89%.
W tym miejscu nale¿y dodaæ, i¿ wartoœci te nie
odbiegaj¹ od lat poprzednich oraz s¹ na poziomie
podobnym do wykonania bud¿etu w oœciennych
samorz¹dach.
Wygospodarowane w trakcie roku wolne œrodki
w kwocie 827 tys. z³ zasili³y tegoroczny bud¿et,
pozwalaj¹c na zmniejszenie d³ugu na rok 2016.
W 2015 roku nie zaci¹gano kredytu, sp³acaj¹c
jednoczeœnie 1,07 mln z tytu³u zad³u¿enia z lat
poprzednich. Regionalna Izba Obrachunkowa
wyda³a pozytywn¹ opiniê w sprawie wykonania
bud¿etu nie wnosz¹c uwag, natomiast krytycznie
odnios³a siê do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy o nieudzielenie absolutorium.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy podnios³a
zarzut, i¿ w trakcie realizacji bud¿etu w 2015 roku
wyst¹pi³o opóŸnienie w wykonaniu trzech zadañ
inwestycyjnych (budowa drogi „Bindówka”
w Zawadce, projekt wodoci¹gu Tymbark Góry,
projekt wodoci¹gu w Piekie³ku). Na uwagê
zas³uguje fakt, i¿ zadania te stanowi¹ jedynie
0,36% ca³oœci wydatków bud¿etu, a opóŸnienia
te wynik³y z przyczyn niezale¿nych od Urzêdu
Gminy ? kwestii natury formalnej oraz
z prowadzonymi uzgodnieniami z zainteresowanymi tymi inwestycjami Mieszkañcami.
W trakcie realizacji bud¿etu w 2015 roku odst¹piono
od realizacji inwestycji drogowych poprzez
specustawê (tzw. ZRID) na drodze „Kwaœniakowka”
w Pod³opieniu, „Dzia³y” w Zamieœciu i „Bindówka”
w Zawadce. Powodem by³y zbyt wysokie koszty
wykonania dróg w formie specustawy oraz protesty
Mieszkañców.
Drogi ,,Kwaœniakówka” i ,,Dzia³y” zosta³y
wykonane na prze³omie listopada i grudnia 2015 roku
z wykorzystaniem dotacji Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji w wysokoœci 80% oraz
w przypadku drogi w Zamieœciu równie¿ przy
finansowym wsparciu Gminy S³opnice. Udzia³
w³asny Gminy Tymbark w wykonaniu tych dróg
wynosi 65 tys. z³. Gdyby drogi zosta³y wykonane
poprzez specustawê (ZRID) i wykorzystanie dotacji
jedynie w wysokoœci 50% z tzw. schetynówki ? jak
sugerowa³a Komisja Rewizyjna Rady Gminy ? udzia³
w³asny gminy wyniós³by oko³o 500 tys. z³,
a wykonanie ze wzglêdów na procedury zosta³oby
przesuniête o kilka lat.
Podobnie sytuacja wygl¹da³a w przypadku drogi
,,Bindówka”. Wed³ug wstêpnego kosztorysu droga
z wykorzystaniem specustawy mia³a byæ wykonana
za ponad 300 tys. z³. Obecnie droga ta jest
zrealizowana za kwotê niespe³na 40 tys. z³.
Dla czêœci Radnych Rady Gminy Tymbark
przedstawione wy¿ej dzia³ania by³y powodem, aby
nie udzieliæ absolutorium za wykonanie bud¿etu za
2015 rok. W wyniku g³osowania Rada Gminy
Tymbark nie przyjê³a uchwa³y w sprawie udzielenia
absolutorium stosunkiem g³osów 7 za, 8 przeciw.
Ocenê zaistnia³ej sytuacji pozostawiam Wam,
Mieszkañcom Gminy Tymbark.
Pawe³ Ptaszek
Wójt Gminy Tymbark
www.tymbark.pl
3
Inwestycje
Zmiana organizacji ruchu na ul. Polnej
W miesi¹cu kwietniu, na wniosek osób mieszkaj¹cych
wzd³u¿ ul. Polnej w Tymbarku: mieszkañców
budynków wielorodzinnych Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jode³ka” oraz so³tysa wsi Tymbark, na ulicy tej
wprowadzono zmianê organizacji ruchu.
Zmiana polega na wprowadzeniu ograniczenia
prêdkoœci do 20 km/h na ca³ym odcinku drogi, tj. od
skrzy¿owania z drog¹ powiatow¹ 1632K KêpanówTymbark przy Szkole Podstawowej do skrzy¿owania
równie¿ z w/w drog¹ przy oœrodku zdrowia oraz
monta¿u urz¹dzeñ ograniczaj¹cych prêdkoœæ
pojazdów (listwowe progi zwalniaj¹ce) wraz z oznakowaniem pionowym w obrêbie progu zwalniaj¹cego.
Zmiana organizacji ruchu ma za zadanie poprawiæ
warunki bezpieczeñstwa pieszych.
Obecnie dokumentacja jest w trakcie realizacji, a inwestycja bêdzie wykonana jeszcze w bie¿¹cym roku.
Modernizacja dróg gminnych
Na wniosek Urzêdu Gminy Tymbark, Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego przyzna³ dotacjê w wysokoœci
30 000 z³ na modernizacjê drogi dojazdowej do gruntów
rolnych. Do realizacji zadania, na podstawie opinii
Komisji Rolnictwa i Infrastruktury, w bie¿¹cym roku
wyznaczono drogê Trybucówka w Zamieœciu. Przebudowa drogi polega³a bêdzie na u³o¿eniu p³yt a¿urowych
¿elbetowych typu „krata” na odcinku 200 m wraz
z umocnieniem poboczy.
W dniu 17 maja br. podpisana zosta³a umowa z Przedsiêbiorstwem Drogowo Mostowym LIMDROG Sp. z o.o. ul.
M. B. Bolesnej 87, 34-600 Limanowana odbudowê dróg
gminnych: Jasna w Pod³opieniu, Dyrlówka w Pod³opieniu, Tajdusie w Zamieœciu. Na w/w zadanie uzyskano
dofinansowanie z Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego
w wysokoœci 80% kosztów kwalifikowanych.
Wspólna inwestycja z Powiatem Limanowskim
W czerwcu br. ruszy³y prace inwestycji drogowej Powiatu
Limanowskiego oraz Gminy Tymbark wspó³finansowanej
ze œrodków Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych.
Zakres planowanych prac obejmuje odcinek drogi
Tymbark-Pod³opieñ-Zawadka:
- budowê chodników, poboczy bitumicznych, zatok autoWiosenne naprawy dróg
Wiosna to tak¿e czas usuwania pozimowych ubytków busowych i przejœæ dla pieszych w miejscowoœciach:
w jezdni. Równie¿ w Gminie Tymbark przeprowa- Tymbark, Pod³opieñ i Zawadka (Gmina Tymbark wraz
dzono “³atanie dziur”, maj¹ce na celu wype³nienie z Powiatem po 50% wk³adu w³asnego do projektu),
ubytków powsta³ych w drogach gminnych. Remonty
cz¹stkowe dróg (emulsj¹ asfaltow¹ i grysami)
prowadzone by³y przez firmê „CATBUD” Kazimierz
Dudzik z Mszany Dolnej za pomoc¹ specjalistycznego
remontera.
Przebudowa skrzy¿owania w Zamieœciu
W bie¿¹cym roku Gmina Tymbark wyst¹pi³a do
Powiatu Limanowskiego oraz Gminy S³opnice
z inicjatyw¹ przebudowy skrzy¿owania drogi krajowej nr 28 z drog¹ powiatow¹ Zamieœcie – S³opnice –
Zalesie w miejscowoœci Zamieœcie. Koniecznoœæ przebudowy skrzy¿owania podyktowana jest wadliw¹
geometri¹ oraz brakiem lewoskrêtu z drogi krajowej
w stronê S³opnic.
W odpowiedzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad wyrazi³a wolê wykonania wnioskowanej
modernizacji skrzy¿owania, po przekazaniu przez
zainteresowane samorz¹dy dokumentacji projektowej.
4
www.tymbark.pl
- wykonanie remontu nawierzchni (wk³ad w³asny finansowany przez Powiat Limanowski),
- wykonanie przejœcia dla pieszych pod wiaduktem
kolejowym w miejscowoœci Pod³opieñ (wk³ad w³asny
finansowany przez Powiat Limanowski),
Inwestycje
- wykonanie oœwietlenia ulicznego Tymbark, Pod³opieñ,
Zawadka (wk³ad w³asny do projektu finansowany przez
Gminê Tymbark).
Termin zakoñczenia prac planowany jest na wrzesieñ
bie¿¹cego roku.
Budowa oœwietlenia ulicznego w Zamieœciu
W lipcu br. rozpoczê³y siê prace przy budowie oœwietlenia
ulicznego w Zamieœciu, wzd³u¿ drogi krajowej nr 28.
Wykonane zosta³y 22 sztuki latarni oœwietleniowych z oprawami typu LED - na aluminiowych s³upach. Lampy
zamontowano na odcinku od mostu na rzece S³opniczanka
do skrzy¿owania z drog¹ powiatow¹ w kierunku S³opnic.
ODNAWIALNE RÓD£A ENERGII W GMINIE TYMBARK
Wójt Gminy Tymbark przyst¹pi³ do wstêpnych dzia³añ zwi¹zanych z mo¿liwoœci¹
pozyskania dofinansowania na wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma³opolskiego.
Wstêpne deklaracje (ankiety) mieszkañcy mogli z³o¿yæ do 31 lipca 2016 roku.
Zgodnie z harmonogramem nabór wniosków o dofinansowanie w trybie
konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Ma³opolskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok ustalony zosta³ na 2017 rok. Na w/w
dzia³ania jest mo¿liwe dofinansowanie w wysokoœci do 60 % kosztów
kwalifikowalnych. Od liczby i jakoœci z³o¿onych deklaracji bêd¹ uzale¿nione
dalsze prace przygotowawcze.
Kolektory s³oneczne to urz¹dzenia s³u¿¹ce do pozyskiwania energii s³onecznej, która w postaci ciep³a przechodzi
poprzez uk³ad solarny do zasobnika z wod¹ u¿ytkow¹. Dzieje siê tak, dziêki zdolnoœciom absorpcyjnym powierzchni
kolektora, która gromadzi ciep³o i odsy³a je do pozosta³ych elementów systemu.
Energooszczêdnoœæ kolektorów zwi¹zana jest z uzyskaniem mo¿liwie wysokiej sprawnoœci ich pracy. Przede
wszystkim zale¿y ona od ustawienia wzglêdem stron œwiata — najwiêksz¹ wydajnoœæ maj¹ urz¹dzenia zwrócone
w kierunku po³udniowym.
G³ównym czynnikiem sk³aniaj¹cym do zakupu kolektorów s³onecznych jest chêæ obni¿enia kosztów ogrzewania
poprzez zmniejszenie iloœci zu¿ywanego paliwa lub energii.
W³aœciwy dobór kolektorów do instalacji grzewczej jest uwarunkowany wieloma czynnikami. Do najwa¿niejszych
danych decyduj¹cych o parametrach instalacyjnych nale¿y dzienna iloœæ zu¿ycia wody. Wa¿na jest wiêc liczba
mieszkañców budynku mieszkalnego.
W instalacjach solarnych przeznaczonych do wspomagania ogrzewania wody u¿ytkowej w budynkach
jednorodzinnych kierujemy siê nastêpuj¹cymi wytycznymi: powierzchnia czynna kolektora na 1 osobê w rodzinie
nie powinna przekraczaæ 1,5 m2. W instalacjach przeznaczonych dla rodzin wieloosobowych wskaŸnik ten nie
powinien byæ wy¿szy ni¿ 1m2 na osobê. Pojemnoœæ podgrzewacza najproœciej jest dobraæ kieruj¹c siê wskaŸnikiem
— na ka¿de 100 litrów pojemnoœci wody w podgrzewaczu przypada 1 kolektor.
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Tymbark na lata 2016-2023
Gmina Tymbark opracowuje Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2023, który
bêdzie stanowi³ podstawê do wnioskowania o œrodki finansowe w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Ma³opolskiego na lata 2014-2020.
Program rewitalizacji ma na celu zidentyfikowanie problemów w sferze spo³ecznej,
gospodarczej i przestrzennej gminy, œwiadcz¹cych o trwa³ej degradacji danego obszaru.
Konsultacje spo³eczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji na terenie Gminy Tymbark rozpoczn¹ siê we wrzeœniu bie¿¹cego roku.
Konsultacje z mieszkañcami pozwol¹ na identyfikacjê najwa¿niejszych problemów
gminy oraz okreœl¹ kierunki jej rozwoju, a tak¿e umo¿liwi¹ mieszkañcom wskazanie, jakie zadania inwestycyjne
powinny zostaæ przeprowadzone w ramach rewitalizacji.
Uwagi, opinie i propozycje dotycz¹ce wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji bêdzie
mo¿na sk³adaæ pisemnie lub ustnie.
www.tymbark.pl
5
Z ¿ycia Gminy Tymbark
Islam a chrzeœcijañstwo przez wieki
18 kwietnia br., w godzinach wieczornych, w Bibliotece Publicznej w Tymbarku ? wszyscy zainteresowani
? mogli wys³uchaæ ciekawej lekcji historii na temat
islamu i chrzeœcijañstwa. Wyk³ad na powy¿szy temat
Wiosenny Przegl¹d M³odych Solistów
23 kwietnia, w Bibliotece Publicznej w Tymbarku
odby³ siê XV Wiosenny Przegl¹d M³odych Solistów
i Zespo³ów z Gminy Tymbark. Ju¿ od godzin
porannych w sali konferencyjnej rozbrzmiewa³y
dŸwiêki polskich i zagranicznych przebojów. Jak co
roku celem przegl¹du by³a popularyzacja twórczoœci
muzycznej, rozwijanie wra¿liwoœci estetycznej dzieci
i m³odzie¿y oraz promocja uzdolnionych dzieci
i m³odzie¿y z terenu naszej gminy. W przegl¹dzie
udzia³ wziêli uczniowi szkó³ i przedszkoli z terenu
Gminy Tymbark, którzy zwyciê¿yli w eliminacjach
szkolnych.
Na ³awie jurorskiej zasiedli w tym roku: Joanna
Leœniak, Karolina Urbañska i Piotr Taczanowski,
którzy mieli przyjemne, ale nie³atwe zadanie. Zmagania konkursowe otworzy³ Wójt Gminy Tymbark –
Pawe³ Ptaszek, który podziêkowa³ ma³ym artystom
i ich opiekunom za trud w³o¿ony w przygotowania
wystêpów i ¿yczy³ wszystkim powodzenia.
Zgodnie z planem jako pierwsze zaprezentowa³y siê
przedszkolaki w wieku 3 i 4 lat, które odwa¿nie
przedstawi³y swoje programy artystyczne, ubrane
w dopasowane tematycznie do wystêpu stroje. Ostatecznie jury przyzna³o nastêpuj¹ce miejsca:
6
www.tymbark.pl
wyg³osi³ dr Grzegorz Wnêtrzak, pochodz¹cy z BielskaBia³ej, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego i nauczyciel w jednej ze œl¹skich szkó³.
Na pocz¹tku Wójt Gminy Tymbark – Pawe³ Ptaszek,
przedstawi³ krótko sylwetkê prelegenta i przywita³
wszystkich przyby³ych na prelekcjê Mieszkañców Gminy
Tymbark.
Swój wyk³ad dr Wnêtrzak rozpocz¹³ od przedsta-wienia
treœci Koranu, mówi¹cych o chrzeœcijañstwie
i innych religiach oraz omówi³, na przyk³adach, stosunek
muzu³manów do innowierców. Wyk³adowca przedstawi³
tak¿e aspekt podejœcia religii islamu do kobiet. Na koniec
dr Wnêtrzak przypomnia³ konflikty o tle religijnym
pomiêdzy chrzeœcijañstwem i islamem w Europie i przy jej
granicach oraz przedstawi³ prognozê stosunków islamu
i chrzeœcijañstwa na przysz³oœæ, pos³uguj¹c siê danymi
statystycznymi, przedstawiaj¹cymi przyrost demograficzny w Europie i na œwiecie.
Po zakoñczeniu wyk³adu rozpoczê³a siê burzliwa
dyskusja, podczas której wyk³adowca wyjaœni³ wa¿ne
kwestie poruszane przez Mieszkañców.
w kategorii soliœci: I – Zespó³ Tulinki: Antosia Kordeczka
i Ania Papie¿ z Publ. Przed. Sam. w Tymbarku, II – Madzia Kuc
z Niepubl. Przed. U cioci Agatki; w kategorii zespo³y wokalne: I
– Têczowe nutki z Publ. Przed. Sam. w Tymbarku oraz Skrzatki
cioci Agatki z Niepubl. Przed. U cioci Agatki, II – Zespó³
Fantazja z Paraf. Przed. Integr. w Tymbarku oraz Zuchy maluchy
z Niepubl. Przed. U cioci Agatki.
Druga grupa wiekowa – przedszkolaki 5 i 6-letnie:
w kategorii solista: I ? Ma³gosia Wolfinger z Paraf. Przed. Integ.
w Tymbarku; w kategorii zespo³y wokalne: I ? Ale grupa z Publ.
Przed. Sam. w Tymbarku, II ? Gagatki cioci Agatki z Niepubl.
Przed. U cioci Agatki, III ? Promyczki z Paraf. Przed. Integ.
w Tymbarku; w kategorii zespó³ taneczny: I ? Wiosenne nutki
z Paraf. Przed. Integ. w Tym-barku, II ? Roztañczone stokrotki
z Paraf. Przed. Integ. w Tymbarku.
Trzecia grupa wiekowa – klasy I-III:
w kategorii solista: I – Zuzanna Samaga SP w Tymbarku,
II – Anna Leœniak z NSP w Piekie³ku; w kategorii zespó³
wokalny: I ? Grupa wokalna uczniów kl. 2 SP w Zawadce oraz
Wiktoria Jarosz, Zuzanna Obrzud SP w Tymbarku, II – Wiosenki
SP w Pod³opieniu oraz Zespó³ wokalny SP w Tymbarku, III –
Muzycy z naszej ulicy SP w Pod³opieniu.
Czwarta grupa wiekowa – klasy IV-VI:
w kategorii taniec: I ? zespó³ Dance Little Stars NSP
w Piekie³ku, II – zespó³ Dance-of SP w Pod³opieniu, III ?
Karolina Bogacz SP w Pod³opieniu; w kategorii solista: I –
Weronika Moskal SP w Tymbarku oraz Katarzyna Kaim SP
w Zawadce, II ? Maria Smoroñska NSP w Piekie³ku, Aleksandra
Pucha³a SP w Tymbarku oraz Alicja Szar³o-wicz i Klara Rokosz
SP w Tymbarku, III – Sandra Sêdzik, Julia Dziadoñ SP
w Zawadce oraz Marcelina Kapturkiewicz NSP w Piekie³ku.
Ostatnia grupa wiekowa ? klasy gimnazjalne:
w kategorii taniec: I – Aleksandra Trojanowska GST;
w kategorii solista: I – Izabela Kordeczka GST, Zuzanna Wikar
GST, II ? Jakub Sporek GST, III ? nie przyznano, IV miejsce –
Kinga Leœniak i Dominika Kapturkiewicz NGP.
Fundatorem nagród w konkursie by³a Gminna Komisja
ds. Rozw. Probl. Alkoh. i Nark. oraz firma Tymbark MWS.
Tradycyjnie nagrod¹ dla laureatów przegl¹du by³ tak¿e
wystêp podczas tegorocznych jubileuszowych ? XXV Dni
Tymbarku.
K.Urbañska
Z ¿ycia Gminy Tymbark
Mistrzowie piêknego czytania
Z okazji Roku Henryka Sienkiewicza, 30 kwietnia br.,
w Bibliotece Publicznej odby³ siê gminny konkurs
czytelniczy o tytu³ Mistrza piêknego czytania. Konkurs
mia³ na celu wzbudzenie zainteresowañ twórczoœci¹
H. Sienkiewicza, kszta³towanie umiejêtnoœci p³ynnego
czytania, rozumienia treœci czytanego tekstu i uczenia
zasad zdrowej rywalizacji. Podczas etapu gminnego
wy³oniono 4 mistrzów piêknego czytania, którzy
wziêli udzia³ w edycji powiatowej organizowanej
przez Powiatow¹ i Miejska Bibliotekê w Limanowej.
Fragmenty powieœci W pustyni i w puszczy czyta³o 20
uczniów z klas od IV-VI, wy³onionych w wyniku
Gminne obchody Œwiêta Konstytucji
Tegoroczne gminne obchody 225. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, tradycyjnie rozpoczêliœmy
Msz¹ Œwiêt¹ za Ojczyznê z intencji Wójta, Rady
Gminy Tymbark, Zarz¹du Oddzia³u Gminnego
Zwi¹zku OSP RP w Tymbarku oraz za dusze zmar³ych
stra¿aków i b³ogos³awieñstwo dla czynnych i ich
rodzin, która odprawiona zosta³a w Koœciele Parafialnym w Tymbarku pod przewodnictwem ks. pra³ata
Tomasza At³asa. W oprawê Mszy Œwiêtej w³¹czy³ siê
tak¿e chór parafialny, Stra¿acka Orkiestra Dêta
Tymbarski Ton oraz Pan Bogus³aw Morka, który
wykona³ utwór Ave Maria.
Kolejnym punktem obchodów œwiêta by³ uroczysty
przemarsz pocztów sztandarowych: szkó³ z terenu
Gminy Tymbark, gminnych jednostek OSP, Rady
Gminy Tymbark oraz tymbarskiego Strzelca na p³ytê
rynku w Tymbarku, przy akompaniamencie Stra¿ackiej Orkiestry Dêtej Tymbarski Ton i odœpiewanie
przez wszystkich hymnu narodowego.
Nastêpnie g³os zabra³ Gospodarz Gminy Tymbark –
Wójt Pawe³ Ptaszek, który przypomnia³ ogromn¹
wartoϾ uchwalonej 3 maja 1791 roku konstytucji
i nadmieni³, ¿e by³a ona wydarzeniem prze³omowym
eliminacji szkolnych, ze wszystkich szkó³ podstawowych
z terenu gminy. Ka¿dy z uczestników losowa³ wybrany
fragment lektury, by nastêpnie bez przygotowania
zaprezentowaæ tekst przed publicznoœci¹ i komisj¹
konkursow¹. £atwo nie by³o, mimo wartkiej akcji
powieœci, niezwyk³ych przygód g³ównych bohaterów
wœród afrykañskiej scenerii, w lekturze kryje siê pe³no
pu³apek jêzykowych zwi¹zanych z nazewnictwem. Trzeba
jednak przyznaæ, ¿e wszyscy uczestnicy poradzili sobie
z interpretacj¹ bardzo dobrze. Jury nie mia³o ³atwego
zadania. W sk³adzie komisji zasiada³y: Urszula Duda,
Aneta Wower i Kinga Urbañska. Panie ocenia³y: p³ynnoœæ,
poprawnoœæ czytania, dykcjê i tempo.
Po wys³uchaniu wszystkich prezentacji Komisja
wy³oni³a mistrzów piêknego czytania, a zostali nimi:
Szymon Filipiak z Niepublicznej Szko³y Podstawowej
w Piekie³ku, Aleksandra Pucha³a ze Szko³y Podstawowej
w Tymbarku, Agnieszka Wo³owczyk ze Szko³y Podstawowej w Zawadce i Natalia Frys ze Szko³y Podstawowej
w Tymbarku. Wrêczenia pami¹tkowych dyplomów
i nagród laureatom oraz uczestnikom konkursu dokona³
Wójt Gminy Tymbark – Pawe³ Ptaszek wraz z Komisj¹
Konkursow¹.
Nagrody rzeczowe ufundowali: Urz¹d Gminy w Tymbarku, Biblioteka Publiczna i Firma „Joniec”.
Ewa Skrzekut
z punktu widzenia doktryny politycznej oraz modelu
ustroju. Wójt z³o¿y³ tak¿e ¿yczenia stra¿akom z okazji
œwiêta ich patrona ? œw. Floriana, przypadaj¹cego
dnia 4 maja.
Kilka ciep³ych s³ów w stronê druhów stra¿aków z naszej
gminy skierowa³a tak¿e Pan Kazimierz Dziadoñ ? Prezes
Zarz¹du Gminy OSP Gminy Tymbark.
Program artystyczny, monta¿ s³owno-muzyczny, ukazuj¹cy historiê uchwalenia Konstytucji 3 Maja i losy
pañstwa polskiego ówczesnych czasów przedstawili
uczniowie Niepublicznej Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Piekie³ku.
W ramach gminnych obchodów Œwiêta Konstytucji
odby³ siê równie¿ I bieg pn. Tymbarskie pagórki, w którym
udzia³ wziê³o ponad 100 uczestników z terenu ca³ej Polski.
Po zakoñczeniu trasy 14 i 31-kilomerowej, wiod¹cej przez
trzy „pagórki” w Gminie Tymbark: Zezów, Paproæ i £opieñ, biegacze spotkali siê na linii mety, gdzie nagrody
i medale w poszczególnych kategoriach wiekowych
wrêczy³ Wójt Gminy Tymbark – Pawe³ Ptaszek wraz
z Przewodnicz¹c¹ Rady Gminy – Zofi¹ Je¿.
Kinga Urbañska
www.tymbark.pl
7
Z ¿ycia Gminy Tymbark
GMINNY DZIEÑ DZIECKA
Z lekkim wyprzedzeniem, 30 maja, w bibliotece przygotowano kilka niespodzianek z okazji „Dnia Dziecka”
dla przedszkolaków z trzech przedszkoli i m³odszych
dzieci z klas „0” i „I” ze wszystkich szkó³
podstawowych. Na tê okazjê przygotowaliœmy
ciekaw¹ rozrywkê i weso³¹ zabawê dla naszych
milusiñskich.
Rajd i spotkanie z Zofi¹ Posmysz
6 czerwca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tymbarku odby³o siê spotkanie z Pani¹ Zofi¹ Posmysz,
pisark¹, dziennikark¹, wiêŸniark¹ niemieckiego obozu
koncentracyjnego Auschwitz – Birkenau. Razem
z Pani¹ Posmysz przybyli: Pani Masza Potocka ?
dyrektor Muzeum Sztuki Wspó³czesnej w Krakowie
oraz Pan Leszek Szuster ? dyrektor Miêdzynarodowego Domu Spotkañ M³odzie¿y w Oœwiêcimiu.
W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Tymbark ?
dr Pawe³ Ptaszek, Jolanta Dunikowska-Wszo³ek ?
dyrektor Zespo³u Szkó³ im. KEN w Tymbarku,
Stanis³aw Wcis³o ? emerytowany nauczyciel i dzia³acz
spo³eczny, Józef Dro¿d¿ ? Prezes Zarz¹du GS
Z du¿ym zainteresowaniem ponad 330 dzieci obejrza³o
dwa przedstawienia teatralne pt. Kozucha K³amczucha
w wykonaniu aktorów ze Studia ART RE z Krakowa.
Spektakl mia³ charakter interaktywny, dziêki czemu dzieci
mog³y aktywnie uczestniczyæ w poszczególnych
scenkach, co sprawi³o im wielk¹ radoœæ. Ponadto zawiera³
przes³anie wychowawcze, uczy³ prawdomównoœci,
umiejêtnoœci wybaczania oraz przyjaŸni. Baœniowe
przygody niesfornej kózki, by³y przeplatane skoczn¹
muzyk¹ oraz wspóln¹ zabaw¹ uczestników z aktorami.
Niezwyk³e zaanga¿owanie oraz ¿ywio³owoœæ i weso³y
œmiech by³o s³ychaæ w ca³y budynku biblioteki.
Dodatkowym atutem widowiska by³a scenografia
i oryginalne kostiumy aktorów. Po zakoñczeniu ka¿dego
przedstawienia wszystkie dzieci otrzyma³y s³odkie
upominki i soczki.
Serdecznie dziêkujemy sponsorom: Gminnej Komisji ds.
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Firmie
Tymbark - MWS Sp. Z O.O.SP.K.
?
Ewa Skrzekut
w Tymbarku, Tomasz Zieliñski ? dyrektor Gimnazjum
Samorz¹dowego w Tymbarku, Ewa Skrzekut ? kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku, kadra
dowódcza tymbarskiego Strzelca oraz nauczyciele z placówek oœwiatowych z terenu Gminy Tymbark z m³odzie¿¹,
bior¹c¹ udzia³ w I Rajdzie Górskim im. kpt. Tadeusza
Paolone”.
Pani Zofia opowiada³a o swoich prze¿yciach w obozie
koncentracyjnym, o spotkaniu z kapitanem Tadeuszem
Paolone, o medaliku, jaki od niego otrzyma³a i który nosi
do dnia dzisiejszego. Odpowiada³a tak¿e na pytania
zadawane przez m³odzie¿. W trakcie imprezy zwyciêzcy
rajdu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez:
Radê Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa w Warszawie,
MOT Kraków i MON. Nagrody wrêczali wspólnie: Wójt
Pawe³ Ptaszek i Pani Zofia Posmysz. Dla wszystkich
uczestników rajdu p¹czki oraz soki ufundowali: GS
w Tymbarku i Firma Tymbark MWS.
Organizatorami spotkania byli: Wójt Gminy Tymbark ?
Pawe³ Ptaszek, Jolanta Dunikowska-Wszo³ek, Gminna
Biblioteka Publiczna w Tymbarku, Pan Stanis³aw Wcis³o
i Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone
ZS Strzelec OSW w Tymbarku.
To wzruszaj¹ce spotkanie na d³ugo pozostanie w sercach
dzieci i m³odzie¿y, dla których by³a to doskona³a lekcja
historii.
Robert Nowak
Chrystus Oœwiêcimski
8
www.tymbark.pl
Z ¿ycia Gminy Tymbark
XXV DNI TYMBARKU
O godzinie 20.15 Wójt Gminy Tymbark ? Pawe³ Ptaszek
dokona³ symbolicznego otwarcia gminnego œwiêta.
W otwarciu udzia³ wziêli zaproszeni Goœcie: Wies³aw
Janczyk ? Sekretarz Stanu Ministerstwa Finansów, Jacek
Krupa ? Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego, Jan
Pucha³a – Starosta Powiatu Limanowskiego, Zofia Je¿ –
Przewodnicz¹ca Rady Gminy Tymbark, przedstawiciele
miast partnerskich Gminy Tymbark: Gminy Stawiguda,
Gminy Giza³ki, Gminy Ptersberg i Miasta Brachstedt,
angielskiej gminy Whaley Bridge oraz Prezes Firmy
Tymbark MWS ? Dariusz Czech.
Najbardziej oczekiwanym punktem sobotniego wieczoru
by³ wystêp gwiazdy wieczoru. Tegoroczne Dni Tymbarku
uœwietni³ koncert zespo³u Blue Cafe, sfinansowany przez
15-17 lipca br. up³yn¹³ w naszej gminie pod znakiem g³ównego sponsora imprezy Firmê Tymbark MWS, która
œwiêtowania XXV Dni Tymbarku. Pomimo niesprzy- zasponsorowa³a tak¿e bardzo widowiskowy pokaz
jaj¹cej pogody nie zabrak³o licznych atrakcji zarówno sztucznych ogni.
dla m³odszych jak i starszych mieszkañców Gminy
Tymbark i nie tylko.
Jubileuszowe obchody rozpoczêliœmy ju¿ w pi¹tkowe
popo³udnie, konferencj¹ poœwiêcon¹ XXV Dniom
Tymbarku i 80-leciu powstania Firmy Tymbark MWS.
Podczas konferencji wys³uchaliœmy prelekcji na temat
historii Firmy Tymbark, które przedstawili: Przemys³aw Bukowiec oraz Prezes Firmy Tymbark MWS –
Pan Dariusz Czech. Druga czêœæ wyk³adowa poœwiêcona by³a historii obchodów XXV Dni Tymbarku, tutaj
zaprezentowali siê kolejno: Pan Jan Plata oraz Pawe³
Ptaszek – Wójt Gminy Tymbark.
Wa¿nym punktem pi¹tkowego wieczoru by³o nadanie
tytu³u Honorowy Obywatel Gminy Tymbark oraz
Zas³u¿ony dla Gminy Tymbark. Pierwszy tytu³ nadano
Na zakoñczenie sobotniego wieczoru organizatorzy
(na wniosek Zwi¹zku Strzeleckiego Strzelec OSW zaplanowali dyskotekê w rytmach klubowych przebojów.
w Tymbarku) Panu Stanis³awowi Wcis³o, który Niedzielne popo³udnie rozpoczêliœmy turniejem so³ectw
osobiœcie odebra³ symboliczn¹ statuetkê, akt nadania (relacje z wydarzenia znajduj¹ siê na stronie UG Tymbark:
i legitymacjê. Tytu³ Zas³u¿ony dla Gminy Tymbark www.tymbark.pl). W program Dni Tymbarku wpisany by³
przyznano (na wniosek OSP Piekie³ko) kpt. Tade- tak¿e Bieg o z³ot¹ paproæ Prezesa Firmy Joniec pod
uszowi Paolone. Statuetkê w imieniu najbli¿szej patronatem Wójta Gminy Tymbark, w którym pomimo
¿yj¹cej krewnej – kuzynki Tadeusza Paolone – Marii deszczu udzia³ wziê³o ponad stu uczestników.
Pulit, odebra³a jej córka – Gabriela Kaptur.
O godzinie 17.00 nast¹pi³o podsumowanie gminnego
Czêœæ artystyczn¹ konferencji uœwietni³ wystêp konkurs Piêkno wokó³ nas, który w tym roku zorganilaureatki tegorocznego XV Przegl¹du M³odych zowany zosta³ ju¿ po raz trzeci. Zwyciêzcy otrzymali
Solistów ? Weroniki Moskal oraz Joanny Leœniak wraz pami¹tkowe dyplomy i ksi¹¿ki oraz bony towarowe.
z gitarzystami: Jakubem Moskalem i Wojciechem
Steczowiczem.
Podsumowaniem pi¹tkowego wieczoru by³o otwarcie
wystawy fotografii pt. Od spó³dzielni do Firmy
Tymbark – 80 lat dzia³alnoœci, prezentuj¹cej historiê
Firmy Tymbark MWS.
Sobotni dzieñ obchodów naszego gminnego œwiêta
rozpoczêliœmy zabawami dla dzieci. Pomimo deszczowej pogody, najwytrwalsi uczestniczyli w robieniu
ogromnych baniek mydlanych i zawodach sportowych,
a wszystkiemu przygl¹da³ siê z góry szczudlarz.
Kolejnym punktem programu by³ widowiskowy
pokaz taekwondo i walki wrêcz przygotowany przez
Ludowy Klub Sportowy Taekwondo Tymbark.
Koncertowy wieczór rozpoczêliœmy wystêpem Podczas niedzielnego popo³udnia równie¿ nie zabrak³o
zespo³u Best Acoustic Cover Songs, który przedstawi³ atrakcji dla dzieci. Wyst¹pi³ zespó³ Kosmokwaki, urocze
w³asne aran¿acje najbardziej znanych polskich i zagra- maskotki, które zaprosi³y do wspólnej zabawy na scenie
nicznych utworów.
przyby³e dzieci.
www.tymbark.pl
9
Z ¿ycia Gminy Tymbark
Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy
w³¹czyli siê w organizacjê tegorocznych
jubileuszowych Dni Tymbarku, a przede
wszystkim naszym sponsorom, których
wymieniamy poni¿ej:
Tradycyjnie ju¿ jako jeden z punktów niedzielnego
popo³udnia wpisano wystêp Stra¿ackiej Orkiestry
Dêtej Tymbarski Ton oraz laureatów Wiosennego
Przegl¹du M³odych Solistów.
Gwiazd¹ niedzielnego wieczoru by³ zespó³ Chrz¹szcze, prezentuj¹cy m.in. przeboje zespo³u The Beatles
i Czerwonych Gitar, a na zakoñczenie do wspólnej
zabawy zaprosi³ miejscowy zespó³ ISKRA.
Zapraszamy do zapoznania siê z fotorelacjami
z obchodów XXV Dni Tymbarku, które opublikowane
zosta³y na stronach internetowych patronów medialnych wydarzenia: mlimanowa.pl, tymbark.in, tv28
oraz na gminnym portalu: www.tymbark.pl i profilu na
facebook’u.
K.Urbañska
Firma Tymbark MWS
Firma Gold Drop
Bogdan Drzyzga, Miêdzynarodowy
Transport Drogowy
Kryspin Duda, AGRO-BUD S.C.P.P.U.H.
Gminna Spó³dzielnia S.CH. w Tymbarku
Firma Florad
Firma Fakro
Renata £azarczyk, Us³ugi Transportowe
Przewóz Osób
BSR Kraków oddz. Jod³ownik
Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska
w Limanowej
Firma Esteta
Firma Joniec
Firma Karpol
Roman Pasyk, Firma Megasped
Firma MTM Galicja
Firma Handlowa Somex
Ma³opolska Organizacja Turystyczna
Firma Allkomp
Gama Ubezpieczenia, Anna Miœkowiec
Firma Mirex
Firma Uchacz, Rafa³ i Marek Uchacz
Bank Spó³dzielczy w Limanowej
W³adys³aw Zielonka
Maria i Czes³aw Kuc
Starostwo Powiatowe w Limanowej
Szanowni Mieszkañcy Gminy Tymbark, Drodzy Goœcie,
Dziêkujê Pañstwu za udzia³ w XXV Dniach Tymbarku i wspólnie spêdzony czas.
Podziêkowania nale¿¹ siê tym wszystkim, którzy w³¹czyli siê w organizacjê tegorocznych
Dni Tymbarku. W tym miejscu sk³adam serdeczne podziêkowania sponsorom,
w szczególnoœci firmie Tymbark MWS.
Podziêkowania kierujê równie¿ do policji, ochotniczych stra¿y po¿arnych, s³u¿b
porz¹dkowych, pracowników Urzêdu Gminy oraz jednostek Gminy, a tak¿e Pañ z Kó³
Gospodyñ Wiejskich.
Zapraszam do zapoznania siê z relacj¹ z tegorocznych Dni Tymbarku oraz filmem
podsumowuj¹cy tegoroczne jubileuszowe obchody.
Pawe³ Ptaszek
Wójt Gminy Tymbark
10
www.tymbark.pl
Oœwiata
Gminny Turniej Bezpieczeñstwo
w Ruchu Drogowym
26 kwietnia 2016 r. odby³y siê w Niepublicznej Szkole
Podstawowej i Niepublicznym Gimnazjum w Piekie³ku Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym dla uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy
Tymbark. Organizatorem imprezy by³a Dyrektor NSP
i NG w Piekie³ku Pani Marzena Haszczyc. W turnieju
wziê³y udzia³ 4-osobowe dru¿yny ze szkó³ podstawowych: Tymbarku, Zawadki, Pod³opienia i Piekie³ka
oraz 3-osobowe dru¿yny z gimnazjum: Tymbark i Piekie³ko. Zawody przeprowadzone zosta³y w dwóch
etapach. W czêœci teoretycznej uczestnicy rozwi¹zywali testy z zakresu przepisów ruchu drogowego
i ustalania pierwszeñstwa przejazdu na skrzy¿owaniach, natomiast w czêœci praktycznej pokonywali
przeszkody na torze sprawnoœciowym.
Klasyfikacja koñcowa przedstawia siê nastêpuj¹co:
Szko³y podstawowe: I miejsce – Niepubliczna Szko³a
Podstawowa w Piekie³ku w sk³adzie: Patrycja Nowak,
Angelika Kaleta, Szymon Filipiak, Karol Kapturkiewicz,
II miejsce – Szko³a Podstawowa w Tymbarku
III miejsce – Szko³a Podstawowa w Pod³opieniu,
IV miejsce – Szko³a Podstawowa w Zawadce
Gimnazjum: I miejsce – Niepubliczne Gimnazjum w Piekie³ku w sk³adzie: Krystian Guzik, Albert Smoroñski,
Filip Klimek, II miejsce – Gimnazjum w Tymbarku
Najlepszym zawodnikiem w kategorii szkó³ szkó³
podstawowych zosta³a Angelika Kaleta (Niepubliczna
Szko³a Podstawowa w Piekie³ku), a w kategorii szkó³
gimnazjalnych Albert Smoroñski (Niepubliczne
Gimnazjum w Piekie³ku). Na zakoñczenie uroczystoœci
Pan Pawe³ Ptaszek ? Wójt Gminy Tymbark, Pan Prezes
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Piekie³ko i Okolic ? Henryk
Bubula i Pani Przewodnicz¹ca Rady Gminy Tymbark ?
Zofia Je¿ wrêczyli uczestnikom puchary i nagrody,
a opiekunom podziêkowali za przygotowanie m³odzie¿y
do turnieju.
Dziêkujemy wszystkim uczestnikom za udzia³
w zawodach, gratulujemy osi¹gniêtych wyników,
a dru¿ynom z Piekie³ka ¿yczymy powodzenia na etapie
powiatowym!
opiekun turnieju
mgr in¿. Aleksandra Duda
Gminny Konkurs Czytelniczy
Po rozwi¹zaniu zadañ punktacja przedstawia³a siê
nastêpuj¹co:
Kat. I – klasy 1
- Filip Stanisz – SP Piekie³ko – 16 pkt./ 19 pkt.
- Maciej Pach – SP Tymbark–12 pkt./19 pkt.
- Oliwia Kulig – SP Zawadka –13 pkt./19 pkt.
- Katarzyna Kulpa – SP Pod³opieñ – 10 pkt./19 pkt.
Kat. II – klasy 2
- Adam Rusnak – SP Piekie³ko – 17 pkt./27 pkt.
- Julia Kulig – SP Tymbark – 22 pkt./27 pkt.
- Magdalena Dziadoñ – SP Zawadka – 16 pkt./27 pkt.
- Natalia Gawron – SP Pod³opieñ – 21 pkt./27 pkt.
Kat III – klasy 3
- Marcin Stanisz – SP Piekie³ko – 11 pkt./18 pkt.
- Antoni Urbañski – SP Tymbark – 10 pkt./18 pkt.
W dniu 2 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej w Pod³o- - Kamila Kubowicz – SP Zawadka – 6 pkt./18 pkt.
pieniu odby³ siê gminny konkurs czytelniczy pn. - Daniel Bolisêga – SP Pod³opieñ – 10 pkt./18 pkt.
Przebieg³ têcz¹ prze pó³ œwiata. Dotyczy³ on uczniów
klas I-III szkó³ podstawowych Gminy Tymbark.
Wszyscy uczestnicy otrzymali z r¹k Pana dra Paw³a
W zwi¹zku z tym konkurs rozstrzygniêto w trzech Ptaszka oraz Pañ Ewy Skrzekut – Kierownika Gminnej
kategoriach: kat. I – klasy 1; kat II – klasy 2; kat III – Biblioteki Publicznej i Jadwigi Franczak – Przewodniklasy 3. Zadania u³o¿ono stosownie do wieku i mo¿li- czacej Gminnej Komisji ds. Rozwi¹zywania Problemów
woœci uczestników danych klas.
Alkoholowych i Narkomanii w Tymbarku dyplomy oraz
Organizacja konkursu mia³a na celu: kszta³cenie piêkne nagrody.
wra¿liwoœci na odbiór s³owa pisanego, rozbudzanie
Nagrody ufundowa³ Bank Spó³dzielczy w Limanowej
pasji czytania i œwiadomoœci czytelniczej, zachêcanie oraz Gminna Komisja, za co serdecznie im dziêkujemy.
i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania, Dziêkujemy, równie¿ nauczycielom za trud w³o¿ony
wzbogacanie zasobu s³ownictwa, pobudzanie kre- w przygotowanie uczniów, a zwyciêzcom gratulujemy.
atywnoœci, twórczoœci i wyobraŸni, w³aœciwe zagospodarowanie czasu wolnego, zachêcanie do korzystania
Organizatorzy:
z bibliotek, zainteresowanie geografi¹ œwiata.
A. Kêska oraz J. Sopata
www.tymbark.pl
11
Oœwiata
Gminny Dzieñ Jêzyków Obcych
22.06.2016 r. w Bibliotece Publicznej w Tymbarku
odby³y siê obchody V Gminnego Dnia Jêzyków
Obcych. Od samego pocz¹tku organizatorem tego
œwiêta jest Gimnazjum Samorz¹dowe w Tymbarku.
Ide¹ tego dnia jest promowanie nauki jêzyków obcych,
a zw³aszcza jêzyka angielskiego i niemieckiego.
W tegorocznych obchodach i konkursach wziêli
udzia³ uczniowie ze szkó³ z Tymbarku, Pod³opienia,
Zawadki i Piekie³ka. Konkursy przeprowadzono w nastêpuj¹cych kategoriach:
- konkurs jêzykowy Dictation/Diktat (dyktando
dwujêzyczne - j. ang. i j. niem.);
- konkurs sceniczny Young Performers/Junge Künstler
(piosenka lub recytacja w jêzyku angielskim lub/i
niemieckim);
- konkurs plastyczno-artystyczny The Best of my
Town/Das Beste aus meiner Stadt (szko³y podstawowe
rysunek lub zdjêcie dowolnego obiektu, symbolu
kulturalnego powiatu limanowskiego wraz z opisem
w jêzyku obcym; gimnazja: prezentacja multimedialna
na ten sam temat).
Tradycj¹ Dnia Jêzyków Obcych sta³y siê tak¿e wizyty
naszych najm³odszych milusiñskich z Przedszkola U Cioci
Agatki w Tymbarku, którzy w tym roku wspaniale
zaprezentowali 2 piosenki i 2 scenki w jêzyku angielskim.
Dzieñ Jêzyków Obcych by³ równie¿ okazj¹ dla
gimnazjalistów z Gimnazjum w Tymbarku do prezentacji
wyników swojej ca³orocznej pracy nad projektem
edukacyjnym The Inception of Filmmaking czyli
zastosowanie jêzyka angielskiego w parodii. W projekcie
uczestniczyli uczniowie klas pierwszych: Irmina Bubula,
Dominika M³ynarczyk, Grzegorz Fiejtek, Kamil Mrózek,
Bartosz Kordeczka, Jakub Kaim, Ewa Kumórkiewicz,
Dominik Cebula, Karolina Æwik, Paulina Juszczak,
Mateusz Kulig oraz £ukasz Piêtoñ.
Ca³a impreza nie mog³aby siê odbyæ bez du¿ego wsparcia
sponsorów, zw³aszcza ZEAS Gminy Tymbark, Komisji ds.
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
Samorz¹du Uczniowskiego Gimnazjum Samorz¹dowego
w Tymbarku, a tak¿e Wydawnictwa MacMillan i MM
Publications, którzy jak co roku okazali zrozumienie
i hojnoϾ.
Impreza, jak¹ jest Gminny Dzieñ Jêzyków Obcych
w Tymbarku jest co roku bardzo wa¿nym wydarzeniem, na
które czekaj¹ uczniowie. Jest to niepowtarzalna okazja, by
zaprezentowaæ swoje talenty jêzykowe i artystyczne,
a tak¿e umiliæ sobie i innym czas oczekiwania na
upragnione wakacje.
DZIÊKUJEMY SERDECZNIE wszystkim uczestnikom,
ich rodzicom, opiekunom oraz tym osobom, które
pomog³y w sprawnym przebiegu naszego corocznego
œwiêta.
See you next year!Wir sehen uns nächstes Jahr!
mgr El¿bieta Tokarczyk
mgr Danuta So³tys
Najzdolniejsi nagrodzeni
z
23 czerwca 2016 r. w Bibliotece Publicznej w Tymbarku, ju¿ po raz trzynasty, odby³o siê uroczyste
spotkanie z najlepszymi uczniami klas VI szkó³
podstawowych oraz klas III gimnazjum z terenu Gminy
Tymbark.
W spotkaniu udzia³ wziêli nagrodzeni uczniowie
12
www.tymbark.pl
wraz z rodzicami i wychowawcami oraz dyrektorzy szkó³.
Nie zabrak³o równie¿ zaproszonych goœci.
Wraz z Wójtem Gminy Paw³em Ptaszkiem, gratulacje
uczniom sk³adali: Starosta Powiatu Limanowskiego Jan
Pucha³a oraz Starszy Wizytator Kuratorium Oœwiaty Józef
Wojas.
W tym roku nagrodzonych zosta³o 42 uczniów
z tymbarskich szkó³, którzy ukoñczyli dan¹ szko³ê
z wyró¿nieniem.
Imprezê uœwietni³y wystêpy uczniów poszczególnych
szkó³: zespo³u Dance Off ze Szko³y Podstawowej
w Pod³opieniu, Julii Dziadoñ ze Szko³y Podstawowej
w Zawadce, Weroniki Moskal ze Szko³y Podstawowej
w Tymbarku, Zuzanny Wikar z Gimnazjum w Tymbarku
oraz grupy tanecznej chearleeders Dance Little Stars
z Piekie³ka.
Nagrodzonym uczniom oraz ich rodzicom sk³adamy raz
jeszcze serdeczne gratulacje i ¿yczymy dalszych
sukcesów, listy nagrodzonych uczniów z poszczególnych
szkó³ dostêpne na stronie: www.tymbark.pl.
Agnieszka K¹dzio³ka
Sport i turystyka
M³odzie¿ na œcie¿ce partyzanckiej
Urz¹d Gminy w Tymbarku i Jednostka Strzelecka nr
2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS Strzelec OSW
w Tymbarku byli organizatorami, w dniu 4 kwietnia
2016 roku, pierwszego rajdu górskiego Szlakiem 1.
Pu³ku Strzelców Podhalañskich AK w Tymbarku.
M³odzie¿ ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych
z Tymbarku i Piekie³ka, Zespo³u Szkó³ im. KEN
w Tymbarku oraz organizacji proobronnej Strzelec
w Tymbarku przesz³a wytyczon¹ i oznakowan¹ w roku
2015 œcie¿k¹ edukacyjno-turystyczn¹ oddaj¹c w ten
sposób ho³d ¿o³nierzom 1. Pu³ku Strzelców Podhalañskich AK, poznaj¹c dzieje niepodleg³oœciowego
podziemia zbrojnego z lat 1939–1945 na terenie Gminy
Tymbark oraz upamiêtniaj¹c 23. rocznicê reaktywacji JS
Nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS Strzelec OSW
w Tymbarku.
Otwarcia i zakoñczenia rajdu oraz wrêczenia nagród dla
dru¿yn, które uczestniczy³y w konkursie kronik rajdowych
dokona³ Wójt Gminy Tymbark ? dr Pawe³ Ptaszek.
W grupie szkó³ podstawowych pierwsze miejsce zdobyli:
uczniowie Niepublicznej Szko³y Podstawowej w Piekie³ku, drugie i trzecie miejsce zajêli uczniowie Szko³y
Podstawowej w Tymbarku. W grupie gimnazjalnej zwyciê¿y³a reprezentacja Niepublicznego Gimnazjum
w Piekie³ku, natomiast drugie i trzecie miejsce przypad³o
m³odzie¿y z Gimnazjum Samorz¹dowego w Tymbarku.
W grupie ponadgimnazjalnej zwyciê¿y³a reprezentacja
tymbarskiego Strzelca, a drugie miejsce przypad³o
uczniom klas mundurowych Zespo³u Szkó³ im. KEN
w Tymbarku.
Organizatorzy dla wszystkich uczestników przygotowali
smaczne kie³baski, soczki oraz nagrody rzeczowe dla
dru¿yn bior¹cych udzia³ w konkursie kronik oraz
bior¹cych udzia³ w rajdzie. Ka¿dy z uczestników otrzyma³
równie¿ okolicznoœciow¹ plakietkê rajdow¹.
Fundatorami nagród byli: Urz¹d Gminy w Tymbarku,
Jednostka Strzelecka Nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone
ZS Strzelec OSW w Tymbarku, Firma Tymbark MWS
i Lasy Pañstwowe w Warszawie.
Robert Nowak
IV GMINNY BIEG ULICZNY
Najlepszym biegaczom zosta³y wrêczone: puchary za I
miejsca w poszczególnych kategoriach, medale od I-III
miejsca w poszczególnych kategoriach, dyplomy od I–VI
miejsca oraz drobne nagrody rzeczowe ufundowane przez
Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ w Limanowej. Dekoracji dokona³ Wójt Gminy Tymbark ? Pawe³ Ptaszek oraz
Dyrektor Gimnazjum Samorz¹dowego w Tymbarku ?
Tomasz Zieliñski.
Pragnienie po biegu zawodnicy mogli ugasiæ sokami
ufundowanymi przez, jak zawsze niezawodn¹, Firmê
Tymbark MWS, której bardzo dziêkujemy.
Wszystkim bardzo dziêkujemy i zapraszamy za rok.
Barbara Janczy
Ju¿ po raz czwarty ? w ramach akcji „POLSKA
BIEGA” oraz Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2016,
Europejskiego Tygodnia Sportu ? zorganizowany
zosta³ bieg uliczny.
W tym roku zawodnicy – uczniowie tymbarskich
szkó³, biegali na terenie osiedla So³tystwo w Zamieœciu. Organizatorem zawodów by³ Urz¹d Gminy
Tymbark, a wspó³organizatorem Gimnazjum Samorz¹dowe w Tymbarku. Nad bezpieczeñstwem zawodników czuwali druhowie z OSP w Tymbarku, którym
bardzo dziêkujemy.
Startowa³o 70 zawodników ze szkó³ podstawowych
z: Piekie³ka, Pod³opienia i Zawadki, gimnazjum
z Tymbarku i Piekie³ka oraz z Zespo³u Szkó³ im KEN
w Tymbarku. Pokonywali oni trasê d³ugoœci od 800 m
do 2000 m w zale¿noœci od kategorii wiekowej.
www.tymbark.pl
13
Kultura
Spotkanie z Wojciechem Wid³akiem
Najlepsz¹ promocj¹ ksi¹¿ki i zachêt¹ do jej czytania
jest bezpoœredni kontakt z twórc¹, czyli autorem.
W tym roku, 9 czerwca, w naszej bibliotece odby³o siê
spotkanie autorskie z Wojciechem Wid³akiem, autorem
ksi¹¿ek dla dzieci, na które przybyli uczniowie z kl. II
i III szkó³ podstawowych.
Pisarz przywióz³ ze sob¹ pacynki oraz rekwizyty,
które pozwoli³y zrozumieæ rolê wyobraŸni w procesie
powstawania ksi¹¿ki. Podkreœli³ rolê i znaczenie
ilustracji w publikacji dla m³odszych czytelników.
W trakcie rozmowy, poprzez zabawê z dzieæmi, stara³
siê ukazaæ jak epizody z codziennego ¿ycia mog¹
wp³yn¹æ na fabu³ê opowiadania. Nie zabrak³o
Miêdzynarodowy Konkurs w Tymbarku
z
fot. tymbark.in
23 kwietnia br. w Spo³ecznej Publicznej Szkole
Muzycznej w Tymbarku odby³o siê uroczyste
zakoñczenie i rozdanie nagród w I Miêdzynarodowym
Konkursie Zespo³ów Instrumentalnych i Kameralnych
w Tymbarku.
Podsumowaniem trzydniowych zmagañ podczas
przes³uchañ by³ koncert laureatów, w którym udzia³
wziêli uczestnicy konkursu wraz z opiekunami
i nauczycielami oraz zaproszeni goœcie: Wójt Gminy
Tymbark ? Pawe³ Ptaszek, Starosta Limanowski ? Jan
Pucha³a, Proboszcz Parafii Tymbark ? ks. Edward
Nylec, ks. Bogdan Stelmach oraz Pawe³ Stu³ka
z Departamentu Szkolnictwa Artystycznego.
Punktem kulminacyjnym sobotniego popo³udnia by³
moment odczytania nazwisk zwyciêzców i wrêczenia
nagród. Warto podkreœliæ, ¿e wœród laureatów znaleŸli
siê tak¿e uczestnicy z terenu Gminy Tymbark – wyniki
konkursu wraz list¹ laureatów dostêpne na stronie
14
www.tymbark.pl
interpretacji w³asnych utworów, wylosowanych przez
dzieci, czyta³ fragmenty opowiadañ: „Samotny Jêdruœ”
i „Pan Kuleczka”. Dzieci mog³y równie¿ dowiedzieæ siê
jak skojarzenia zwi¹zane z danym rekwizytem mog¹
wp³ywaæ na pomys³owoœæ w procesie pisania. Pod koniec
spotkania uczestnicy zadawali pytania dotycz¹ce twórczoœci naszego goœcia. Kontakt z autorem mia³ na celu
przybli¿enie procesu powstawania ksi¹¿ek dla dzieci, od
pomys³u do jego realizacji, a tak¿e przybli¿yæ ciekawy
zawód, jaki jest praca pisarza. Po spotkaniu mo¿na by³o
zakupiæ ksi¹¿ki wraz z autografem autora.
Wojciech Wid³ak - autor ksi¹¿ek dla dzieci, znany dziêki
serii o Panu Kuleczce (we wspó³pracy z ilustratork¹
El¿biet¹ Wasiuczyñsk¹). Z wykszta³cenia specjalista ds.
stosunków miêdzynarodowych, wieloletni redaktor
miesiêcznika „Dziecko”, w którym zadebiutowa³ jako
autor opowiadañ dla dzieci. Ma w dorobku ponad 25
ksi¹¿ek. Za swoj¹ twórczoœæ otrzyma³ m.in. nominacjê do
nagrody Polskiej Sekcji IBBY Ksi¹¿ka Roku 2004 i 2005,
nominacjê w plebiscycie TVP Kultura „Gwarancje
Kultury” 2010, g³ówn¹ nagrodê w konkursie „Œwiat
Przyjazny Dziecku” Komitetu Ochrony Praw Dziecka
2010 i 2011 i nagrodê „Guliwer w krainie Liliputów 2013”.
Na podstawie jego opowiadañ powsta³ m.in. spektakl „Pan
Kuleczka”.
Ewa Skrzekut
www szko³y muzycznej: http://szkola-muzyczna.org/.
Na zakoñczenie uroczystoœci, pe³ne uznania s³owa
podziêkowania w stronê organizatorów, na czele
z Dyrektor Konkursu – Pani¹ Halin¹ Waszkiewicz-Rosiek,
skierowali przybyli goœcie: przedstawiciel Ministerstwa
Kultury, Starosta ? Pan Jan Pucha³a oraz Wójt Gminy
Tymbark ? Pan Pawe³ Ptaszek, który oficjalnie zamkn¹³
konkurs.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ wszystkim, dziêki którym ten
Konkurs siê odby³, uczestnikom i ich opiekunom, cz³onkom Jury,
Dyrekcji Szko³y, Pani Halinie Waszkiewicz-Rosiek oraz
pracownikom Szko³y Muzy-cznej, cz³onkom Samodzielnego Ko³a
Terenowego Nr 99 STO w Tymbarku, rodzicom, uczniom Szko³y
oraz sponsorom: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie,
Gminie Tymbark na rêce Wójta Gminy ? Paw³a Ptaszka,
Staroœcie Powiatu Limanowskiego, Spo³ecznemu Towarzystwu
Oœwiatowemu w Warszawie, firmom: UCHACZ, FAKRO,
JONIEC, Bankowi Spó³dzielczemu w Limanowej, Fundacji dla
Przysz³oœci, PFERD-VSM Sp. z o.o. z Kostrzyna
Wielkopolskiego oraz Liceum Plastycznemu w Wiœniczu, DPS
w Limanowej, DPS w Szczyrzycu za bezp³atne przekazanie prac
artystycznych na nagrody dla Laureatów.
fot. tymbark.in
Informacje lokalne
Nowa Lokalna Strategia Rozwoju LGD
„Przyjazna Ziemia Limanowska”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania w dniu 12
maja 2016 r. podpisa³o z Samorz¹dem Województwa
Ma³opolskiego Umowê o warunkach i sposobie
realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego
przez spo³ecznoœæ, aneksowan¹ w dniu 10 czerwca
2016 r. Tym samym, rozpoczê³o realizacjê Strategii
rozwoju Lokalnego kierowanego przez spo³ecznoœæ
(LSR) i przygotowuje siê do og³aszania pierwszych
naborów, obejmuj¹cych now¹ perspektywê finansow¹
w ramach PROW 2014-2020. Jednym z dzia³añ, które
realizowane bêdzie w ramach PROW na lata 20142020 jest „LEADER”, czyli wspierany ze œrodków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny
kierowany przez spo³ecznoœæ (RLKS). Operacje
wspó³finansowane bêd¹ ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Dzia³ania 19. Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddzia³ania 19.2 wspieranie na wdra¿anie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez spo³ecznoœæ.
Do realizacji LSR w nowej perspektywie finansowej
wybrano 32 lokalne grupy dzia³ania z Ma³opolski.
Wœród wybranych LGD w pierwszej dziesi¹tce
znalaz³a siê LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”
otrzymuj¹c ³¹cznie 2 612 500,00 z³ euro na realizacjê
za³o¿onych dzia³añ, w tym wdra¿ania projektów
wspó³pracy oraz funkcjonowania LGD. Beneficjenci
z obszaru LSR do roku 2020 mog¹ liczyæ na blisko 2 mln
euro. To bardzo dobra wiadomoœæ dla regionu, jak i osób
planuj¹cych sk³adaæ wnioski.
W 2016 roku zaplanowano przeprowadzenie naborów
wniosków w ramach nastêpuj¹cych dzia³añ:
- Rozwój podmiotów gospodarczych - wa¿nych dla
rozwoju regionu (1 350 000,00 z³),
- Rozwój dzia³alnoœci turystycznych i oko³oturystycznych
Beskidu Wyspowego (1 720 000,00 z³),
- Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych z bran¿y
innej ni¿ turystyczna i oko³o turystyczna (280 000,00 z³),
- Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez
osoby do 29. roku ¿ycia (300 000,00 z³),
- Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych bran¿y
turystycznej i oko³oturystycznej (1 600 000,00 z³),
- Rozwój infrastruktury niekomercyjnej wspieraj¹cej
atrakcyjnoœæ turystyczn¹ obszaru LGD (1 900 000,00 z³),
- Publikacje dotycz¹ce obszaru LGD (300 000,00 z³).
Planuje siê, ¿e pierwsze nabory wniosków zostan¹
przeprowadzone na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika
2016 r. Szczegó³owa dokumentacja zwi¹zana z realizacj¹
LSR dostêpna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia
www.lgdlimanowa.eu.
Wszystkie osoby zainteresowane sk³adaniem wniosków
mog¹ skorzystaæ z bezp³atnego doradztwa w godzinach
pracy biura, w siedzibie LGD przy ul. M.B. Bolesnej 16
w Limanowej, doradztwa e-mailowego:
- [email protected],
- [email protected],
b¹dŸ doradztwa telefonicznego 18 533 06 62 udzielanego
przez pracowników Lokalnej Grupy Dzia³ania. Istnieje
tak¿e mo¿liwoœæ doradztwa on-line (www, facebook).
Z uwagi na du¿e zainteresowanie doradztwem zachêcamy do wczeœniejszego ustalenia terminu doradztwa
w biurze z pracownikiem LGD. Osoby wczeœniej zapisane
bêd¹ obs³ugiwane w pierwszej kolejnoœci.
Realizacja programu RODZINA 500 plus w Gminie Tymbark
Z przyjemnoœci¹ informujemy Mieszkañców Gminy Tymbark, ¿e
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Tymbarku, jako jeden z 30
oœrodków z terenu Województwa Ma³opolskiego, wyp³aci³ w 99%
œwiadczenie wychowawcze 500+ na podstawie ustawy o pomocy
pañstwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz.U 2016
poz. 195). Pismo gratulacyjne w tej sprawie otrzyma³ od Wojewody
Ma³opolskiego Wójt Gminy Tymbark Pan dr Pawe³ Ptaszek.
W Gminie Tymbark do dnia 30 czerwca 2016 r. wsparcie finansowe w ramach realizacji programu
Rodzina 500+ otrzyma³o 518 rodzin, tj. 978 dzieci w rodzinach. Ogó³em wyp³acono œwiadczenia na kwotê
1 429 326,00 z³.
Ponadto informujemy, ¿e wnioski o œwiadczenie wychowawcze 500+ s¹ nadal przyjmowane w naszym
Oœrodku. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ u pracowników Oœrodka lub telefonicznie nr tel.
18 33 25 322. Druki wniosków mo¿na pobieraæ ze strony internetowej Gminy Tymbark oraz w GOPS
w Tymbarku.
Dorota Ogórek –
Kierownik GOPS
www.tymbark.pl
15
KONTAKT DO SO£TYSÓW GMINY TYMBARK
KONTAKT DO RADNYCH GMINY TYMBARK
ZOFIA JE¯
Przewodnicz¹ca Rady Gminy, tel. 661 436 917
RADNI Z TYMBARKU:
DANUTA DAWIEC – tel. 661 718 758
PIOTR JUSZCZAK – tel. 726 123 659
ANDRZEJ LIGAS – tel. 661 440 720
JAROS£AW OLEKSY – tel. 661 894 565
DANIEL SMOTER – tel. 728 348 631
KRZYSZTOF WIŒNIOWSKI – tel. 661 828 264
MARIAN ZIMIRSKI – tel. 661 510 059
ANDRZEJ LIGAS
So³tys Tymbarku, tel. 661 440 720
STANIS£AW PUCHA£A
So³tys Pod³opienia, tel. 661 439 427
MARIAN RYBKA
So³tys Zamieœcia, tel. 661 439 137
MARIA £ABUZ
So³tys Zawadki, tel. 661 436 427
ZOFIA JE¯
So³tys Piekie³ka, tel. 661 436 917
RADNI Z POD£OPIENIA:
STANIS£AW CZERNEK – tel. 726 230 182
BOGDAN KORDECZKA – tel. 661 937 065
CZES£AW KUC – tel. 605 232 270
RADNI Z ZAMIEŒCIA:
DARIUSZ MOLEK – tel. 661 949 468
ZBIGNIEW PAPIE¯ – tel. 605 231 965
Informator Samorz¹dowy Gminy Tymbark
34-650 Tymbark 49, tel. 18 33 25 637
e-mail: [email protected]
Gazeta jest cz³onkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej
w kraju i za granic¹ z siedzib¹ w Krakowie.
DRUK: Drukarnia MM, 34-600 Limanowa, ul. Leœna 4, nak³ad
1000 egzemplarzy
RADNI Z ZAWADKI:
STANIS£AW MALARZ – tel. 606 489 981
RADNI Z PIEKIE£KA:
RYSZARD LEŒNIAK – tel. 726 125 948
URZ¥D GMINY W TYMBARKU
34-650 Tymbark 49
tel./faks 18 33 25 637/18 33 25 632
e-mail: [email protected]
www.facebook.com/GminaTymbark/

Podobne dokumenty