wniosek o powtarzanie przedmiotu

Transkrypt

wniosek o powtarzanie przedmiotu
....................................................
Kraków, dnia .....................20… r.
(nazwisko i imię)
Nr albumu ..................................
....................................................
(rok studiów – stacjonarne/niestacjonarne *)
*niepotrzebne skreślić
adres dla korespondencji:
…………………………………………………
(nr kodu pocztowego - miejscowość)
…………………………………………………
(ulica/osiedle – nr domu/mieszkania)
Proszę o naliczenie należności za powtarzanie n/w przedmiotu(ów) w roku
akademickim 20…/…
zgodnie z § 14 ust. 7 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich (Uchwała Senatu UJ nr 45/IV/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.)
Lp.
Nazwa przedmiotu
Ilość pkt.
1
...........................................................................................................................................
2
...........................................................................................................................................
3
…………………………………………………………….…………………………….
4
………………………………………………………….……………………………….
Opłata zgodnie z Uchwałą Senatu UJ nr 75/VI 2015 z dnia 24.06.2015 r.
Akceptuję i przyjmuję do wiadomości ........................................................................................
(podpis studenta)

Podobne dokumenty