Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości

Transkrypt

Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości
Gazeta.pl
Poczta
Forum
Edukacja
Szkoła z klasą | Organizatorzy | Nauczyciel z klasą | Akademia | Znajdź szkołę | Projekty! | Logowanie | Gazetki | Procent! |
Zadanie 4
Wizytówka
Informacje o szkole
Szkoła w liczbach
Czego i jak uczymy
Poza lekcjami
Nasze sukcesy
Dla uczniów
Przewodnik po szkole
W gazeta.pl
Szef zespołu zadaniowego: Róża Sielecka - Nauczyciel historii i religii
Członkowie zespołu zadaniowego: Józef Kojro (Nauczyciel sztuki , opiekun chóru) Magdalena
Wegner (Nauczyciel języka polskiego)
ZASADA 4 Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości
Szkoła rozwija społecznie, uwrażliwia, uczy współpracy, działania na rzecz innych i dla dobra
wspólnego.
Szkoła rozwija społecznie, uwrażliwia, uczy współpracy, działania na rzecz innych i dla dobra
wspólnego.
Zadanie 4 D: Nasza mała i wielka ojczyzna
1. Dlaczego wybraliśmy to zadanie?
Patriotyzm należy do uniwersalnych wartości. Powinien wynikać z wewnętrznej potrzeby, a
nie z zewnętrznych okoliczności. Trzeba tę wartość stopniowo w sobie budować czerpiąc z
przeszłości i spoglądając w przyszłość. Patriotyzmu nie można narzucać siłą, trzeba jedynie
do niego wychowywać, szanując wolna decyzję jednostki. Poprzez realizację zadania '4D',
chcieliśmy uświadomić naszym uczniom, że miłość do własnego kraju, regionu,
miejscowości nie może zamykać się na wspólne dziedzictwo kulturowe państw
europejskich. Polska zawsze była, jest i będzie w Europie. Należy więc pielęgnować to, co
polskie i pokazywać pozytywne cechy naszego narodu. Dlatego jako Szkoła Podstawowa
im. Armii Krajowej zachęciliśmy do edukacji i dobrej zabawy uczniów, których wspomagali
nauczyciele i rodzice świadomi, że wychowanie patriotyczne uzależnione jest od światłych i
kochających Polskę wychowawców.
2. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania - szef zespołu
zadaniowego, oraz członkowie zespołu zadaniowego
imiona i nazwiska szefa i członków zespołu zadaniowego
Szef zespołu zadaniowego: Róża Sielecka- nauczyciel religii i historii. Członkowie zespołu:
Magdalena Wegner- nauczyciel języka polskiego, Józef Kojro- nauczyciel sztuki.
3. Co wynikło z ankiety "Jaka jest nasza szkoła"?
Program 'Szkoła z klasą' zaczyna się od wypełnienia ankiety 'Jaka jest nasza szkoła?' My
również przeprowadziliśmy tę ankietę. Wzięli w niej udział rodzice (103osoby), uczniowie
klas IV-VI (94osoby) i nauczyciele (12osób). Wyniki ankiety zadowoliły nas. Z odpowiedzi
na pytanie 6 ankiety wynika, że w naszej szkole uczniowie zajmują się tym, co dzieje się w
gminie, w Polsce, w świecie. Uczą się rzeczy ważnych, które pomagają poznać i zrozumieć
świat wokół nich. Ze wszystkich ankiet wynika, że ponad 80% respondentów uważa, iż
nasza szkoła jest ‘taka jak A’, podobna do A lub raczej podobna do A. Gdyby uwzględnić te
trzy odpowiedzi razem, można stwierdzić zgodnie z wynikami ankiety, że głosowało tak:
83,03% rodziców, 80,62% uczniów, 83,33% nauczycieli. Rozbijając to jednak na
szczegółowe odpowiedzi należy stwierdzić iż: wielu było bardzo zadowolonych uważając,
że nasza szkoła jest 'taka jak A': 53-58% tzn. rodzice 52,43%, uczniowie 53,19%,
nauczyciele 58,33%. ‘Podobna do A’ stwierdziło: 19,42%-rodziców, 24,89%-uczniów,
8,33%-nauczycieli. Natomiast odpowiedzi ‘raczej podobne do A’ udzieliło:11,65% rodziców,
10.64% uczniów, 16,67% nauczycieli. Można więc spokojnie stwierdzić, że w naszej szkole
człowiek, dorobek ludzkości, przyroda to wartości pielęgnowane po to by pomagać dziecku
rozumieć świat. Wspaniała jest zbieżność wszystkich ankietowanych grup. Najlepiej ocenili
naszą szkołę uczniowie (78,08%-'taka jak A' i podobna do A), rodzice (72% -dokładnie
71,85%), nauczyciele (67% -dokładnie 66,66%). Po analizie wyników ankiety
postanowiliśmy dobrze rozpoznać obszary potrzebujące napraw, ponieważ ok.2%
ankietowanych udzieliło odpowiedzi 'raczej podobna do B' tzn. że 2% uczniów otrzymuje
wiedzę, której nie umie wykorzystać. Dlatego postanowiliśmy zwracać jeszcze większą
uwagę na kształtowanie umiejętności uczniów poprzez bardziej atrakcyjne zajęcia
prowadzone metodami aktywizującymi. Uznaliśmy też, że należy udoskonalić współpracę
wychowawców z samorządem terytorialnym. Chcemy również jeszcze bardziej zachęcać
środowisko lokalne do udziału w imprezach patriotycznych przygotowywanych przez
uczniów i nauczycieli naszej placówki. W ten sposób mamy nadzieję pomóc dziecku
poznać dorobek minionych pokoleń, a co za tym idzie lepiej rozumieć świat i przez to
bardziej miłować swoją małą i wielką ojczyznę.
4. Jak przygotowujemy uczniów do roli uczestników społeczności lokalnej i
obywateli Rzeczypospolitej? Co należy zmienić, by przygotowywać ich lepiej?
W ramach historii, godzin z wychowawcą, kółka historycznego z elementami promocji Unii
Europejskiej, kółka regionalnego i kółka artystycznego uczniowie mogą pogłębiać swoją
wiedzę na temat Polski i Jej bogatych dziejów. Uczą się łączyć przywiązanie do Ojczyzny
oraz poświęcenie dla własnego narodu z szacunkiem dla innych narodów i poszanowaniem
ich suwerennych praw. Wiedzą jaka jest różnica między patriotyzmem a nacjonalizmem.
Uczą się postrzegać patriotyzm jako wierność idei narodowej przekazanej przez tradycję i
mającej urzeczywistnienie się w przyszłości. Pielęgnując wartości patrona naszej
szkoły /Armii Krajowej/ dajemy dziecku skrzydła, które pozwolą wzbić się wyżej. Skrzydła to
ideały, wartości moralne i wiara. Dziecko uskrzydlone wie, że nie ma sukcesów bez
wyrzeczenia. Polak uskrzydlony przez szkołę, zakorzeniony w kulturę i tradycję narodu
niesie tolerancję. Nie tylko o tym mówimy, ale czynimy to np. odwiedzając 'Dom pogodnej
jesieni'- PDOS w Inowrocławiu oraz utrzymując kontakt z DOS w Ludzisku, gdzie
przebywają młodzi niepełnosprawni pensjonariusze. Kto otrzymał korzenie i skrzydła, ten
wie, skąd wyszedł i potrafi wrócić do ojcowskich progów. Skrzydła pozwolą mu na
prawdziwą wolność. Korzenie przypomną mu, skąd pochodzi i jaki jest jego cel. W związku
z tym postanowiliśmy nadal: obchodzić uroczystości 11XI, 3V, 22V- rocznicę nadania
imienia naszej szkole; Kultywować spotkania z kombatantami AK i Prymasem Polski
Józefem Glempem- byłym uczniem naszej szkoły; organizować występy pieśni i tańców
regionalnych, poznawać zabytki Kościelca, regionu i Polski; pielęgnować tradycje i obrzędy
regionalne dlatego organizujemy np. 'Kozę' zapustową chodzącą po wsiach. Będziemy
również jeszcze bardziej kształtować właściwe postawy szacunku wobec symboli
narodowych i sztandaru szkoły oraz od najmłodszych lat budzić w uczniach świadomość,
że ich mała Ojczyzna to najbliższe otoczenie: rodzina, dom, szkoła, miejscowość itp.
Będziemy organizować konkursy klasowe, ogólnoszkolne i międzyszkolne, które poprzez
wspólną zabawę dzieci, rodziców i nauczycieli pomogą uczniowi zauważyć, że to co
stanowi wielką wartość dla nauczyciela jest również cenne dla rodzica, a to na pewno
zaowocuje ugruntowaniem postaw patriotycznych w uczniu.
5. Jak przebiegał zorganizowany w szkole konkurs "Nasza ojczyzna mała i wielka"?
W ramach godzin z wychowawcą i historii odbyły się w klasach I-III pogadanki, a w klasach
IV-VI dyskusje w czasie, których uczniowie proponowali różnego rodzaju działania
umacniające ich uczucia patriotyczne np.: zaproszenie na zajęcia kombatantów AK / co
miało miejsce w listopadzie i w maju/, sprzątanie grobów powstańców / październik,
marzec, maj/, warta przy tablicy ku pamięci AK /01.11.2003r.,03.05.2003r., 22.05.2003r./.
We wrześniu ogłosiliśmy konkurs na hymn i logo szkoły. W październiku wzięli udział w
Szkolnym Konkursie Historycznym 'Polacy walczyli za Ojczyznę' ze szczególnym
uwzględnieniem powstańców, których groby znajdują się na naszym kościeleckim
cmentarzu. Zorganizowaliśmy konkurs historyczno- plastyczny 'Moja Ojczyzna mała i
wielka'. Dotarliśmy do pierwszego etapu Konkursu Ogólnoszkolnego pod tym samym
tytułem, nad którym objął patronat honorowy Burmistrz Pakości Wiesław Kończal i
Przewodniczący Koła ŚZŻAK w Pakości Ignacy Sarnecki. O udział w Komisji Konkursowej
poprosiliśmy Proboszcza miejscowej parafii ks. Macieja Kuczyńskiego. Dnia 23IV2003
odbył się I etap konkursu, do którego przystąpili wszyscy uczniowie klas IV-VI. Był to test
opracowany przez nauczycielkę historii w naszej szkole. Pytania konkursowe zostały
wyłonione z propozycji, jakie wypracowali uczniowie na zajęciach grupowych w klasach IVVI oraz terenowych w czasie podchodów szlakiem kościeleckich zabytków, które
realizowano w ramach lekcji historii. Komisja konkursowa / w składzie p.Róża, p.Celina, p.
Maciej oraz przewodnicząca Samorządu Szkolnego - Paulina / wyłoniła po trzech uczniów z
każdej klasy, którzy stali się reprezentantami w turnieju międzyklasowym- w dniu
15.05.2003r. Drugi etap Konkursu odbył się na sali gimnastycznej. Pomieszczenie
przygotowali uczniowie klasy VIb. 15.05.2003 II etap konkursu prowadziła Paulina W.przewodnicząca Samorządu Szkolnego. Dwie uczennice kl.Va-Milena K. i Kinga B.
stanowiły komisję uczniowską i kontrolowały zgodność przydzielanych przez jury punktów.
Laureatem został zespół klasy VIa w składzie: Beata B.,Emilia K., Paulina Z.. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, słodycze i lody. Poza w/w laureatkami byli to:
Hanna N., Katarzyna P., Jaromir S., (z kl. IV); Paulina P., Agata K., Ewelina C., (kl. Va);
Dawid D., Aleksandra N., Blanka B., /(kl.Vb); Marta D., Agnieszka W., Ewelina D., (kl.VIb).
Mistrzowie odebrali dodatkowe nagrody w dniu 22.05.2003r. w czasie uroczystości
szkolnych.
6. Które projekty zrealizowaliśmy?
6.1. Opis 1
W ramach konkursu historyczno- plastycznego oraz innych konkursów regionalnych, w
których dzieci brały udział ( od września 2002r. do maja 2003r.) zostały nagromadzone
najciekawsze prace plastyczne, poetyckie i literacko- historyczne. Uczniowie klas V i VI pod
kierunkiem nauczyciela historii zorganizowali w maju 2003r.wystawę na temat zabytków
Kościelca: XII-wiecznego kościoła, XIX- wiecznych pałacu i naszej szkoły. Wiele emocji
wzbudziły stare fotografie pałacu, którego niestety dziś nie można podziwiać ze względu na
dokonaną dewastację wnętrza i obejścia parkowego. Refleksję budziły też stare zdjęcia
budynku szkolnego. Dużym zaciekawieniem cieszyły się prace pisemne, których oryginały
albo ksera leżały na specjalnie przygotowanych stołach. Wzrok zatrzymywały dzieła
plastyczne uczniów klas IV i V, którzy pędzlem oddali piękno regionu, Polski, Europy i trud
zmagań wojennych AK. Wystawa ta miała za zadanie budzić uczucia patriotyczne i
wychowywać do odbioru szeroko rozumianej sztuki. Dzieci i goście z zainteresowaniem
zwiedzali wystawę ulokowaną na korytarzu oraz izbę pamięci (szczególnie kombatanci AK),
którzy odwiedzili nas (w większym gronie) dnia 22.05.2003r. czyli w IV rocznicę nadania
naszej szkole imienia Armii Krajowej.
6.2. Opis 2
We wrześniu 2002r. został ogłoszony konkurs na logo naszej szkoły. Mogli w nim wziąć
udział uczniowie, rodzice i nauczyciele. Do konkursu przystapili: Katarzyna P.(kl. IV),
Klaudia D.(kl.Va), Milena K.( kl.Va), Paulina P. (kl.Va), Przemysław B. (kl.Va), Blanka B.
(kl.Vb), Maria N.(kl.Vb), Małgorzata N.(kl.VIa), Martyna O.(kl.VIa), Justyna P.(kl.VIa), Dawid
C.(kl.VIb), Róża S.-nauczyciel historii i religii, Jolanta N.- nauczyciel techniki i zajęć
zintegrowanych, Katarzyna C.- rodzic. Dzieci wykonały swoje propozycje techniką:
malowanki ( 6 osób), wydzieranki (1 osoba), szkicu (2 osoby), komputerową (2 osoby), a
dorośli posłużyli się również tachniką komputerową. Z grupy uczniów wyróżniona i
nagrodzona kompletem przyborów szkolnych została Małgorzaty N. (z kl. VIa).
Najciekawsze logo zaproponowała Jolanta Nieznalska- nauczyciel zajęć zintegrowanych i
techniki. Decyzją Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej zostało ono oficjalnie
ogłoszone przez p. dyrektor wobec całej społeczności szkolno- środowiskowej w dniu
22.05.2003r. i przyjęte do użytku. Na zielonej tarczy znajduje się biało-czerwone drzewo, co
nawiązuje do ojczystych korzeni i wartości patriotycznych jakie dziecko wynosi ze szkoły.
Symbol drzewa to odzwierciedlenie motta programu wychowawczego naszej szkoły: ‘Z
małej pestki wrzuconej w ziemię rozłożyste drzewo wyrasta.’ Litery ZPO oznaczają Zespół
Placówek Oświatowych jaki stanowimy. Skrót SP im. AK rozumiemy jako Szkoła
Podstawowa imienia Armii Krajowej. Kościelec to nazwa miejscowości, w której działamy.
Kolor zielony symbolizuje nadzieję, że to, co zasialiśmy wzrośnie i zaowocuje pokoleniem
mądrych Polaków. Logo będzie można zobaczyć na naszej stronie internetowej
http://strony.wp.pl/spkoscielec
6.3. Opis 3
Po włączeniu się naszej placówki w program 'Szkoła z klasą' dyrektor Grażyna Zygmańska
ogłosiła konkurs na hymn szkoły. Zespół zadaniowy do punktu 4D 'Szkoły z klasą' został
powołany jako Komisja Konkursowa. Do końca marca 2003r. wpłynęło 8 propozycji hymnu.
Decyzją komisji wybrano jednogłośnie utwór autorstwa Klaudii Skrzypek/ uczennicy klasy
Va/ ,do którego skomponowała muzykę Agata Kołodziejczak /uczennica klasy Va/. Hymn
p.t. 'Kościelecka Alma Mater' po raz pierwszy 22.05.2003r.- w czasie uroczystych
obchodów IV rocznicy nadania naszej szkole imienia Armii Krajowej. Prezentujemy
fragment tego utworu. Natomiast całość będzie można odczytać na stronie
http://strony.wp.pl/spkoscielec 1. Kościelecka Alma Mater dumą naszą jest od lat Bo w niej
ojciec mój i dziad tajemniczy poznał świat. Ksiądz zaś Prymas w niej przed laty w ławce
siedział z dziadka bratem. Ref: Więc kochamy Ciebie szkoło ponad wszystko, pokoleniom
Kujawiaków jesteś bliską,Twoja sława jutro także nie przeminie, gdy Krajowej Armii nosisz
imię.
7. Opinie uczniów o prowadzonych w szkole działaniach
Zespół zadaniowy opracował ankietę skierowaną do uczniów. Z przeprowadzonej wśród
dzieci badań wynika, że wszystkim odpowiada taka forma propagowania wiedzy. 100%
ankietowanych stwierdziło, że podczas przygotowań i samego konkursu ich wiedza o
własnej miejscowości, kraju, patronie szkoły a nawet o Europie znacznie się poszerzyła. Z
elementów, które wzbudzały najwięcej emocji uczniowie wymienili konkurs na hymn szkoły i
turniej historyczny między klasami IV-VI. Trzeba tu było wykazać się wiedzą i wielką
umiejętnością współpracy w grupie. Oto naszym zdaniem najciekawsze wypowiedzi. Daniel
-uczeń klasy III : Konkurs był super. Najbardziej podobały mi się cukierkowe punkty i
kolorowe balony. Szkoda, że nie wygrała klasa mojej siostry. Na drugi rok my wygramy.
Klaudia- uczennica klasy V: Nasza drużyna zajęła ostatnie miejsce ale i tak ich podziwiam.
Było ciekawie i wesoło. Tak wczoraj dopingowałam, że dziś mam chrypę. Chciałabym żeby
zawsze było tak przyjemnie. Joanna- uczennica klasy VI:Z zainteresowaniem
przypatrywałam się zmaganiom drużyn z kolejnymi pytaniami konkursu. Z duszą na
ramieniu oczekiwałam pozytywnej odpowiedzi naszej reprezentacji klasowej. Jak to miło
było usłyszeć, że zostaliśmy mistrzami. Bardzo lubię historię i taką formę nauki jak ta.
Świetny konkurs. Może być takich więcej.
8. Jak pracowaliśmy?
Powołaliśmy zespół zadaniowy, który planował i koordynował pracę nad zadaniem. W
każdy piątek spotykaliśmy się. Ponieważ od dwóch lat pracujemy wspólnie w ramach bloku
humanistycznego, nie było problemu zgrania się. P.Magdalena zajęła się stroną literacką
przygotowania konkursu. Do Niej należało nauczenie dzieci poprawnego stawiania pytań i
udzielania krótkich, sensownych odpowiedzi. P. Józef próbował wykrzesać z dzieci
szczerość i otwartość oraz wyjaśniał im, że można to przelać na papier za pomoca różnych
technik plastycznych. Zapoznawał też z pieśniami i hymnami, aby dzieci miały odniesienie
w trakcie tworzenia hymnu szkoły. Moim /Róża S./ zadaniem było przybliżenie dzieciom
historii Kościelca, Gminy Pakość, powiatu, kraju, Europy oraz ścisła współpraca z
Samorządem Szkolnym. Na piątkowych "naradach" ustalaliśmy zakres pracy na
nadchodzący tydzień oraz elementy, których realizację powierzymy uczniom, rodzicom i
nauczycielom. W poniedziałki przedstawialiśmy propozycje Samorządowi Szkolnemu, a we
wtorki Radzie Pedagogicznej. W naszym zespole zadaniowym pracowało się bardzo
dobrze. Możemy więc stwierdzić, że praca zespołowa rozwija i ubogaca. Do pracy zespołu
zachęciliśmy uczniów i rodziców. Został opracowany scenariusz i regulamin konkursu,
przygotowano poszczególne zadania oraz dekorację sali. Nauczyciel historii i wychowawcy
klas czuwali nad przygotowaniem uczniów do zadań. Nawiązano też kontakt z rodzicami,
którzy jak zwykle chętnie włączyli się do pomocy.
9. W jakiej fazie realizacji zadania jesteśmy? Co planujemy?
9.a. Czy zakończyliśmy realizację zadania?
Zadanie zostało zrealizowane. Jego uwieńczenie nastąpiło 22.05.2003r.Wstępem do niego
było wrześniowe spotkanie z polską piosenką ludową, żołnierską i patriotyczną, co
zaprezentowaliśmy także w 'Domu pogodnej jesieni'. Już wtedy wybrane zespoły klasowe
przygotowały plakaty zachęcające do udziału w różnego rodzaju konkursach oraz
informujące o zadaniach konkursowych takich jak: zorganizowanie wystawy, stworzenie
hymnu szkoły, zaprojektowanie logo placówki, zorganizowanie turnieju wiedzy o szeroko
rozumianej Ojczyźnie. Ogniwem zamykającym i ukazującym efekty wspólnych zmagań
nauczycieli i rodziców nad patriotycznym wychowaniem dzieci będzie udział uczniów w
przedreferendalnym festynie gminnym, na którym przedstawimy program artystyczny
'Autostopem po Europie'.
9.b. Jeżeli "nie", to jak będziemy je kontynuować?
10. Jaki był (jeśli był) udział uczniów w przygotowaniu i realizacji zadania?
Podczas przygotowań uczniowie wyszukiwali i zdobywali informacje na temat miejscowości,
regionu, Polski i Europy. Zapoznawali się z legendami, gwarą, zwyczajami, historią
zabytków i zgłębiali życiorysy ważnych postaci związanych z regionem takich jak Ks. Kard.
Józef Glemp Prymas Polski-były uczeń naszej szkoły. Korzystali z rożnych źródeł
odwiedzając bibliotekę szkolną, strony internetowe a także izbę pamięci w naszej szkole.
Część dzieci wzięła na siebie obowiązek przygotowania dekoracji i wystaw a uczniowie
klasy szóstej ustroili salę gimnastyczną. Zachęcali rodziców do współpracy. Samorząd
Uczniowski brał udział w opracowaniu regulaminu konkursu. Dwie uczennice stanowiły
część Komisji Konkursowej. Przewodnicząca szkoły prowadziła całość uroczystości
majowych związanych z IV rocznicą nadania szkole imienia /podobnie jak na wszystkich
uroczystościach szkolnych, którym przewodniczą wybrani uczniowie/. Dzieci klas I-III brały
udział w formach plastycznych i muzycznych konkursu.
11. A jaki był (jeśli był) udział rodziców uczniów w przygotowaniu i realizacji zadania?
Wielu rodziców i dziadków wykazało zainteresowanie działaniami naszej szkoły. Pomoc ich
okazała się niezbędna szczególnie w motywowaniu dziecka do dodatkowej pracy i
zdobywaniu źródeł np. starych fotografii, ilustracji, narzędzi itp. na wystawę szkolną.
Rodzice Jarka ofiarowali dwa medale /partyzancki i AK/ do izby pamięci. Pan, którego
dzieci kiedyś kształciły się w naszej szkole pożyczył nam unikatową 'Złotą Księgę
Ziemiaństwa Polskiego' z początku XXw., z której mogliśmy zeskanować zdjęcia wnętrza
pałacu w Kościelcu, których ze względu na dewastację dziś nie można podziwiać. Z
pomocy rodziców korzystały także dzieci podczas przygotowania się do konkursu, wspólnie
poszukując informacji na wyznaczone tematy. Siedem mam przygotowało poczęstunek dla
gości przybyłych na uroczystości szkolne.
12. Co najważniejszego wydarzyło się w trakcie realizacji zadania? Czego my,
nauczyciele, dowiedzieliśmy się o szkole, uczniach, procesie nauczania?
Najwięcej emocji budził Hymn szkoły oraz turniej wiedzy o zabytkach Kościelca i patronie
naszej szkoły. Najważniejsze jednak wydaje się być włączenie uczniów i rodziców do
realizacji wybranego zadania. Pokazanie , iż Polska to nasza wspólna Ojczyzna a
wzajemne wspieranie się w trudach przynosi oczekiwane rezultaty. Bardzo ważne okazało
się uświadomienie uczestnikom, że nasza miejscowość i szkoła mają wspaniałą historię.
13. Jakie wnioski z realizacji zadania płyną dla dalszej pracy szkoły?
Wniosek , jaki nasunął się po zakończeniu zadania nauczycielom, rodzicom a nawet
uczniom doskonale można streścić powiedzeniem: 'Cudze chwalicie, swego nie znacie'.
Dlatego wspólnie stwierdziliśmy, że w następnym roku szkolnym zorganizujemy poza
konkursem dla uczniów, konkurs dla rodziców. Inne spostrzeżenia pozwalają
wywnioskować, że taka forma wychowania patriotycznego i poszerzania wiedzy lepiej trafia
do ucznia, który przez zabawę chętniej i szybciej się uczy. Będziemy więc kontynuować
ideały wychowawcze naszej szkoły i kształtować młodego Polaka tak, aby był gotowy do
przedkładania dobra wspólnego nad dobro własne, aby szanował naród, język i obyczaj.
Copyright © Agora SA˙•˙O nas˙•˙Reklama˙•˙Ochrona prywatności •˙Wszystkie artykuły

Podobne dokumenty