Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu STUDIA

Transkrypt

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu STUDIA
wypełnia
WSB
Umowa
Zdjęcie
Liczba rat
Odpis dyplomu
Dowód osobisty
Wpisowe
Czesne
Promocja
Numer albumu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
STUDIA PODYPLOMOWE
ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń, tel. 56 66 09 211
KWESTIONARIUSZ
dane osobowe*
imię (imiona)
nazwisko
nazwisko rodowe
data urodzenia
rok:
miesiąc:
dzień:
miejsce urodzenia
(zdjęcie)
imię ojca, matki
PESEL
–
NIP
–
–
seria i nr dowodu osob.
obywatelstwo
adres stałego zamieszkania*
ulica
numer domu / mieszkania
miejscowość
–
kod
telefon
kier.
województwo
nr
tel. kom.
e-mail
adres do korespondencji* (jeśli inny niż adres zamieszkania)
ulica
numer domu / mieszkania
miejscowość
–
kod
województwo
ukończona szkoła wyższa*
nazwa uczelni
miejscowość
kierunek studiów
rok ukończenia
nr dyplomu
data wystawienia
–
–
uzyskany tytuł
absolwent WSB
nie
tak
Jeżeli "tak" - prosimy dostarczyć dodatkowo kserokopię dyplomu / świadectwa ukończenia studiów w WSB
miejsce zatrudnienia
nazwa zakładu pracy
ulica
nr
miejscowość
telefon
kod
–
województwo
kier.
nr
fax
liczba pracowników (proszę wstawić znak x)
1-10
11-50
51-100
101-500
powyżej 500
zajmowane stanowisko
Proszę o przyjęcie mnie na studia podyplomowe w roku akademickim 2012/13 na specjalność:
Lokalizacja realizacji Studiów Podyplomowych - Włocławek
Prawo, Administracja i Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Kontrola Zarządcza i Audyt w Sektorze
Publicznym
Ochrona Danych Osobowych
w Biznesie i Administracji
Prawo Gospodarcze i Handlowe
Rachunkowość Budżetowa
Windykacja Należności
Zamówienia Publiczne w Praktyce
Zarządzanie Bezpieczeństwem
Informacji
Zarządzanie Kryzysowe
Administracja Samorządowa
Marketing
Biznesowe Wykorzystanie Badań
Społecznych w Praktyce
Negocjacje i Mediacje w Biznesie
Nowoczesny Marketing
Innowacyjne Zarządzanie Marką
Public Relations
Zarządzanie i Promocja Regionów
i Gmin
Logistyka
Zarządzanie Systemami Logistycznymi
Innowacyjny E-marketing
Zarządzanie
Doradztwo Zawodowe
i Pośrednictwo Pracy
HR Menedżer
Kadry i Płace w Praktyce
Pozyskiwanie i Zarządzanie Funduszami UE
Psychologia Zarządzania
Studia Menedżerskie
Menedżer Jakości
Zarządzanie Projektami
Zarządzanie Wiekiem w Organizacji
Zarządzanie i Promocja Jednostki
Oświatowej
Zarządzanie Jednostkami Opieki
Zdrowotnej
Rozwój Organizacji
Finanse i Ekonomia
Akademia Bankowości
Handel Zagraniczny
Tłumaczenia Ekonomiczno-Prawne w
Biznesie - j. angielski
Analityk Finansowy
Finanse dla Niefinansistów
Controlling dla Zaawansowanych
Podatki i Doradztwo Podatkowe
Rachunkowość i Zarządzanie Finansami
Zarządzanie Ryzykiem Bankowym
Turystyka i Rekreacja
Nowoczesny Menedżer Hotelu
Turystyka Uzdrowiskowa i SPA
Diagnoza i Terapia Pedagogiczna
(trzy semestry)
Edukacja dla Bezpieczeństwa
(trzy semestry)
Menedżer Sportu i Rekreacji
Pedagogika
Organizacja Pomocy Społecznej
(dwa semestry)
Wychowanie Przedszkolne
(trzy semestry)
Deklaracja sposobu płatności:
Wybieram następujący sposób opłaty czesnego za studia:
w 15 ratach (tylko w przypadku studiów trwających trzy semestry),
w 10 ratach,
w 2 ratach,
w 1 racie,
w terminach zgodnych z Regulaminem opłat za naukę na studiach podyplomowych.
*Niniejsze dane są zbierane na podstawie rozporządzenia MNiSW z 14 września 2011r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. Nr 201, poz. 1188).
Uczelnia zastrzega, że nie ponosi i nie będzie ponosić w przyszłości jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu podania przez kandydata/kandydatkę na studia danych
nieprawdziwych lub błędnych oraz z tytułu składania przez kandydata/kandydatkę na studia oraz słuchacza nieprawdziwych oświadczeń.
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego wizerunku (zdjęcie) przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu z siedzibą przy
ul. Młodzieżowej 31a w Toruniu, jako administratora danych zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926
z późn. zm.) dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu studiów.
2. Zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu, poprawiania i zmiany moich danych osobowych. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie,
co skutkować będzie usunięciem moich danych z bazy kandydatów na studia.
3. Prawidłowość danych zawartych w podaniu stwierdzam własnoręcznym podpisem.
....................................................................
data i podpis Kandydata/Kandydatki
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, w tym materiałów promocyjnych drogą elektroniczną od Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkoły Bankowej w
Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz założyciela uczelni Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o. o. na powyżej
wskazany adres elektroniczny (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być
odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych oraz adresu e-mail z listy dystrybucyjnej.
....................................................................
data i podpis Kandydata/Kandydatki
....................................................................
....................................................................
data wpływu
podpis pracownika WSB