Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Transkrypt

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
GMINA BARTOSZYCE
ul. Plac Zwycięstwa 2,
11 – 200 Bartoszyce
Tel. +48 89 762 77 00,
Tel. +48 89 762 77 17,
fax. +48 89 762 77 24,
[email protected]
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO
Data:
12.10.2012 r.
Nasz znak:
OA.II.271.12.53.2012.M.M.
Stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr
113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.), zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą „Budowa hali
gimnastycznej w Bezledach”.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Uzasadnienie prawne:
art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie faktyczne:
Na kryterium wyboru oferty wpływ miała cena brutto oferty za którą wykonawca zobowiązuje się wykonać
zamówienie i czas realizacji robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia.
Komisja przetargowa dokonała badania i oceny ofert i ustaliła, że najkorzystniejszą sumę punktów otrzymała
oferta wykonawcy Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum: Editec Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 83 lokal 199, 00 – 815 Warszawa
Partner Konsorcjum: Editec Obras y Proyectos S.L., Poligono Industrial Las Nieves, C/Plasencia 49,
28935 Móstoles,
proponując cenę 8 590 127,05 złotych brutto za realizację ww. zamówienia.
W postępowaniu wpłynęło 7 ofert, które otrzymały punktację jak poniżej:
L. Wykonawcy którzy złożyli oferty
p.
Wartość złożonej
oferty
Ilość
Termin
Ilość
przyznanych realizacji
przyznanyc
punktów
robót
h punktów
budowlanych
Suma
otrzymanych
punktów
1. „MERX” Sp. z o.o.
ul. Bukowskiego 1/40
15 – 066 Białystok
9 886 635,07 PLN
73,83
360 dni
12,50
86,33
2. MORIS – SPORT Sp. z o.o.
ul. Równoległa 1
02 – 235 Warszawa
9 395 308,89 PLN
77,72
360 dni
12,50
90,22
3. TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
ul. Tamka 38
00 – 355 Warszawa
12 578 641,69 PLN
58,05
400 dni
11,25
69,30
4. Warmińskie Przedsiębiorstwo
Budowlane „ROMBUD” Sp. z o.o.
ul. Lubelska 37C
10 – 408 Olsztyn
9 391 097,69 PLN
77,75
360 dni
12,50
90,25
5. Konsorcjum Firm
Lider Konsorcjum:
Editec polska Sp. z o.o.
ul. Sienna 83 lokal 199
00 – 815 Warszawa
8 590 127,05 PLN
85,00
360 dni
12,50
97,50
Partner Kosorcjum:
Editec Obras y Proyectos S.L.
Poligono Industrial Las Nieves
C/Plasencia 49
28935 Móstoles
6. SKANSKA S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
01 – 518 Warszawa
9 335 642,07
PLN
78,21
300 dni
15,00
93,20
7. Przedsiębiorstwo Budownictwa
Ogólnego „BUDOPRZEM” Sp. z
o.o.
ul. Orkana 5 b
10 – 012 Olsztyn
10 229 280,18
PLN
71,38
300 dni
15,00
86,38
Umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty potwierdzonego przez Wykonawcę zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 i art. 27 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Sporządziła:
M. Mycio