Spis treści

Transkrypt

Spis treści
Spis treści
WSTĘP
Ostrzeżenie dla czytelnika
Rozdział 1. MIARA NIERÓWNOŚCI I ICH EWOLUCJA
1.1 Różne rodzaje dochodu
1.2 Nierówność płac
1.2.1 Porównania międzynarodowe
1.3 Nierówność dochodów
1.3.1 Porównania międzynarodowe
1.4 Nierówności w czasie i w przestrzeni
1.5 Historyczna ewolucja nierówności
1.5.1 Od wielkich praw historycznych do niepewności
1.5.2 Od wynagrodzeń do dochodów
1.5.3 Nierówność w obszarze zatrudnienia
Rozdział 2. NIERÓWNOŚĆ MIĘDZY KAPITAŁEM A PRACĄ
2.1 Udział kapitału w dochodzie całkowitym
2.1.1 Substytucja między kapitałem a pracą
2.1.2 Kompromis między teoriami krótkookresowymi
i długookresowymi?
Ramka Miara udziału kapitału
2.2 Dynamika dystrybucji kapitału
2.2.1 Teoria doskonałego kredytu i konwergencji
2.2.2 Problem niedoskonałości rynku kapitałowego
Rozdział 3. NIERÓWNOŚĆ DOCHODÓW Z PRACY
3.1 Nierówność płac i nierówność kapitału ludzkiego
3.1.1 Możliwości objaśniające teorii kapitału ludzkiego
3.1.2 Jak redystrybuować płace?
3.1.3 Skąd bierze się nierówność kapitału ludzkiego?
3.2 Społeczne wyznaczniki nierówności płac
3.2.1 Rola związków zawodowych w kształtowaniu płac
3.2.2 Władza monopsonu pracodawców
3.2.3 Płace efektywne i płace sprawiedliwe
Rozdział 4. NARZĘDZIA REDYSTRYBUCJI
4.1 Redystrybucja czysta
4.1.1 Przeciętne i krańcowe stopy redystrybucji
4.1.2 Sprawiedliwa redystrybucja fiskalna
4.2 Redystrybucja efektywna
4.2.1 Redystrybucja i ubezpieczenia społeczne
4.2.2 Redystrybucja i popyt
Bibliografia
Indeks
ISBN: 978-83-64682-52-0