Kierunek i poziom studiów: Międzynarodowe studia polskie I stopnia

Transkrypt

Kierunek i poziom studiów: Międzynarodowe studia polskie I stopnia
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Filologiczny
Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich
str. 1
Kierunek i poziom studiów: Międzynarodowe studia polskie I
stopnia
Sylabus modułu: Badania językowe i kulturowe II
Kod modułu: 02-MSP1OS-14-KBJK2
1. Informacje ogólne
koordynator
modułu/wariantu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe
Dr Antonina Szybowska
2014/2015
Letni (II)
Stacjonarne I stopnia
Ocena ustalana jest przez prowadzącego zajęcia na podstawie wyników
poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia.
2 ECTS
2 a Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
KBJK2 _fs_1
Wykład
prowadzący
Dr Antonina Szybowska [email protected]
grupa(-y)
treści zajęć
Ukazanie złożonej problematyki dotyczącej relacji język a kultura. Hipoteza Sapira –
Whorfa. Pragmatyka: język w działaniu. Formy adresatywne a ich kontekst kulturowy.
Szeroko pojęta kategoria potoczności. Inne, uwarunkowane kulturowo niewerbalne
kody semiotyczne.
metody
Jak w opisie modułu
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
15
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
15
pracy własnej
studenta
opis pracy
Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, pogłębia i utrwala zdobytą podczas zajęć
własnej
wiedzę w oparciu o samodzielną lekturę wskazanej literatury, a realizując praktyczne
studenta
zadania dotyczące języka w działaniu (m.in. nagrywanie języka potocznego,
transformacja stylów), oraz analizując wybrane przykłady multimedialne uczy się
integrować wiedzę z zakresu lingwistyki i wiedzy o kulturze.
organizacja
Zgodnie z harmonogramem
zajęć
literatura
Wojciech J. Burszta: Antropologia kultury - tematy, teorie, interpretacje.
obowiązkowa
Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań, 1998, rozdział Język i myślenie o świecie, s. 59 – 82.
T. Hołówka: Dyktatura języka, oraz Co kryje się w przysłowiach? W: Myślenie
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Filologiczny
Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich
str. 2
potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku. PIW, W-wa 1986.
Edward Sapir: Język. W: Kultura, język, osobowość. PIW. W-wa 1978, s. 33 – 49, LUB:
w: Antropologia słowa. Red Andrzej Mencwel. Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego. W-wa 2003, s. 49 – 57.
Benjamin Lee Whorf: Związek między nawykami myślenia i zachowaniem a językiem.
W: Język, myśl i rzeczywistość. PIW, W-wa 1982, s. 181 – 215.
T.Hołówka: Na party. W: Antropologia słowa. Red Andrzej Mencwel. Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego. W-wa 2003.
Jak zwracają się do siebie Europejczycy? Red. Małgorzata Marcjanik. Warszawa 2013.
„Język a kultura” tom 5: Potoczność w języku i kulturze (wybrane artykuły). Dostępne
na stronie: http://www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/
E.T.Hall: Poza kulturą. Warszawa 2001
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
Janusz Anusiewicz: Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wydawnictwa
Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, 1995 (wstęp, oraz rozdział dotyczący
pragmatyki).
L.Ahearn: Antropologia lingwistyczna. Wprowadzenie. Kraków, 2013.
Benjamin Lee Whorf: Rozważania lingwistyczne nad myśleniem w społeczeństwach
prymitywnych. W: Język, myśl i rzeczywistość. PIW, W-wa 1982, s. 108 – 134
Antropologia słowa. Red Andrzej Mencwel. Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego. W-wa 2003.
Wybrane artykuły z serii wydawniczej Język a kultura, tom 1 – 16, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego. Dostępne także w wersji elektronicznej:
http://www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/
_____________________
_____________________
3a Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa
Test sprawdzający
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
proces weryfikacji
informacje
KBJK2 _w_3
KBJK2 _fs_1
Dr Antonina Szybowska
Umiejętność posługiwania się podstawowymi terminami z obszaru językoznawstwa
i teorii kultury. Umiejętność wymienienia przedstawicieli wybranych szkół
badawczych, wskazanie głównych nurtów w badaniach lingwistyczno –
kulturowych. Umiejętność analizy krótkich tekstów, oraz rozróżnienia wypowiedzi
potocznej i naukowej.
Wymagany jest aktywny udział i obecność na zajęciach, systematyczne
przygotowywanie się do nich – 50%, oraz pozytywne zaliczenie testu końcowego
(50%)
Obserwacja weryfikująca przeprowadzana podczas każdych zajęć, realizacja
zadanych prac, test końcowy na zajęciach ostatnich.
_____________________________
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Filologiczny
Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich
str. 3
dodatkowe
Jeśli moduł składa się z wykładu i ćwiczeń, należy osobne tabele wypełnić dla ćwiczeń
2 b Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
Konwersatorium
KBJK2 _fs_2
prowadzący
dr Aleksandra Achtelik, [email protected]
grupa(-y)
treści zajęć
1. Teorie kultury XIX i początków XX w. – założenia i koncepcje.
2. Strukturalizm – kultura jako system znaczący.
3. Koncepcja daru (E. Durkheim, M. Mauss).
4. Funkcjonalizm – wokół badań B. Malinowskiego.
5. Najważniejsze osiągnięcia szkoły tartusko-moskiewskiej.
6. Kultura i semioza. Semiotyczny mechanizm kultury
7. Sprawdzenie wiadomości.
metody
Jak w opisie modułu
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
15 godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
15 godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
Student powinien zapoznać się z odpowiednimi artykułami, tekstami poleconymi
własnej
przez wykładowcę, umieć je analizować i interpretować.
studenta
organizacja
Zgodnie z harmonogramem
zajęć
literatura
Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, red. M. Kempny, E. Nowicka,
obowiązkowa
Warszawa 2003.
Barthes R., Mitologie, przeł. A. Dziadek, Warszawa 2000.
Eco U., Nieobecna struktura, przeł. A. Weinsberg, P. Bravo, Warszawa 1996.
U. Eco, Semiologia życia codziennego
Frazer J.G., Złota gałąź, przeł. H. Krzeczkowski, Warszawa 1996.
Leach E., Greimas A. J., Rytuał i narracja, przeł. M. Buchowski, Warszawa 1989.
Levi-Strauss C., Antropologia strukturalna, przeł. K. Pomian, Warszawa 2009.
Malinowski B., Szkice z teorii kultury, Warszawa 1958.
Mauss M., Socjologia i antropologia, przeł. M. Król i in., Warszawa 2001.
Paluch A., Malinowski, Warszawa 1983.
Semiotyka kultury, red. E. Janus, M.R. Mayenowa, Warszawa 1977.
Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, red. E.
Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Warszawa 2007.
literatura
uzupełniająca
Burszta W., Antropologia kultury, Poznań 1998.
Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 1: Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, pod
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Filologiczny
Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
str. 4
red. A.
Paluch A., Mistrzowie antropologii społecznej, Warszawa 1990.
Waligórski A., Antropologiczna koncepcja człowieka, Warszawa 1973.
---------------
3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa sposobu weryfikacji
Dyskusja sprawdzająca
KBJK2 _w_1
Relacja z lektury lub wypowiedź tematyczna
KBJK2_w_2
kod(-y) zajęć
KBJK2 _fs_2
osoba(-y)
dr Aleksandra Achtelik, [email protected]
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
Umiejętność posługiwania się pojęciami podstawowymi terminami z obszaru teorii
merytoryczne
kultury. Umiejętność wymienienia przedstawicieli poszczególnych szkół
badawczych, wskazanie głównych nurtów w badaniach antropologicznych,
umiejętność analizy krótkich tekstów zgodnie z założeniami konkretnej metody.
kryteria oceny
Aktywny udział w zajęciach (analiza i interpretacja tekstów wskazanych przez
wykładowcę) (25%), pozytywne zaliczenie testu końcowego (50%), przygotowanie
sprawozdania z lektury (25%).
proces weryfikacji
Sprawozdanie z lektury, umiejętność uczestniczenia w dyskusji.
Test końcowy z pytaniami otwartymi i zamkniętymi sprawdzający wiedzę nabytą
na zajęciach – przeprowadzony na ostatnim spotkaniu w semestrze.