regulamin AMORY 12.02.2016

Transkrypt

regulamin AMORY 12.02.2016
Regulamin Prezentacji Artystycznych
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie
w dniu 12.02.2016 r.
1.
Organizatorem Prezentacji Artystycznych "AMORY 2016" jest Gminny
Ośrodek
Kultury w Sulikowie, zwany w dalszej części Regulaminu
„Organizatorem”
2.
Prezentacje przeznaczone są dla wszystkich, bez względu na wiek,
chcących
zaprezentować swój talent muzyczny bądź recytatorski na scenie,
zwanych dalej
„Uczestnikami”.
3.
Warunkiem uczestnictwa w wymienionych prezentacjach jest poprawne
wypełnienie i dostarczenie egzemplarza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie
GOK, nie
później niż do 12.02. 2016 do godz. 15.00
4.
Każdy z Uczestników może zaprezentować na scenie jeden
zadeklarowany w zgłoszeniu otwór.( nie dłuższy niż 7 min.)
5.
Uczestnicy konkursu zobowiązani są do dostarczenia organizatorowi na
30 min.
przed prezentacją podkładu muzycznego lub określić
zapotrzebowanie sprzętowe
6.
Organizator zapewnia: mikrofony, nagłośnienie, odtwarzacz.
7.
Instrumenty lub przedmioty wykorzystywane podczas występu należy
organizować
we własnym zakresie.
8.
Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu Uczestników.
9.
Prezentacja wykraczająca poza przyjęte normy dobrego smaku,
naruszająca godność człowieka, narody i religie zostanie bezwzględnie
przerwana.
10.
Kolejność prezentacji ustala Organizator w porozumieniu z Uczestnikami.
(Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tego czasu)
11.
Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne lecz
niezbędne do
wzięcia udziału w Prezentacji, a dane te będą przetwarzane
zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych– tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.
12.
Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Uczestnika bądź, w przypadku
niepełnoletności przez opiekuna prawnego Uczestnika Prezentacji, jest
równoznaczna ze zgodą na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i
nazwiska w publikacjach dotyczących Prezentacji oraz promocji
Organizatora
(zdjęcia, filmy, relacje pisemne).
12.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Prezentacji w związku z
niewystarczającą liczbą zgłoszeń lub ze względów niezależnych od
Organizatora.
13.
Wszelkie kwestie nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
14.
Wszelkie informacje udzielane są w siedzibie GOKu, Pl. Wolności 9 lub
telefonicznie pod numerem telefonu 75 77 87 310

Podobne dokumenty