1 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Znak sprawy: ZP/UR/33

Transkrypt

1 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Znak sprawy: ZP/UR/33
UNIWERSYTET
RZESZOWSKI
Rzeszów dnia 18.05.2012r.
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Znak sprawy: ZP/UR/33/2012
Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
NIP 813-32-38-822
REGON 691560040
Dotyczy postepowania na : Budowa PRZYRODNICZO- MEDYCZNEGO CENTRUM
INNOWACYJNYCH
z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Warzywnej
BADAŃ
w Rzeszowie wraz z rozbiórką budynku „Dom Nauczyciela Akademickiego” położonego
w Rzeszowie przy ul. Litawora 4.
W związku z prośbą Oferentów dotyczącą przesunięcia terminu składania ofert w toczącym
się postępowaniu przetargowym w celu rzetelnego przygotowania oferty Zamawiający
postanawia przychylić się do niej. W związku z powyższym Zamawiający ustala nowy termin
składania ofert na dzień : 15 czerwca 2012 r. godzina 10:00 , termin otwarcia ofert :
15 czerwca 2012 r. godzina 11:00
Miejsce i warunki składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Powyższa zmiana stanowi integralną część siwz.
Z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr inż. Eugeniusz Niżnik
mgr Dariusz Wakuła
………………………….
Sekretarz Komisji
Przetargowej
………………………………
Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona
1

Podobne dokumenty