Seminarium "Wi?zienne oblicze Ko?cio?a Greckokatolickiego

Transkrypt

Seminarium "Wi?zienne oblicze Ko?cio?a Greckokatolickiego
Seminarium "Wi?zienne oblicze Ko?cio?a
Greckokatolickiego - przesz?o?? i
tera?niejszo??"
<p>CelemSeminarium,któreodb?dziesi?31marcawLublinie,jestukazaniedrogijak?pod??aj?kapelan
iwspieraj?cprocesresocjalizacjiiduchowoprzygotowuj?cosadzonychdoprzemiany?ycia,o?ywiaj?cic
h?wiadomo??eklezjaln?.</p><p>Lublin31marca(pi?tek)2006roku,godz.11.00</p><p>Trybuna?Koronny,Ma?aSalaKonferencyjna<br/>Ry
nek1</p><p>ProgramSeminarium:</p><ul><li><p>Kapela?stwogreckokatolickiewlatachmi?dzywoj
ennych,ks.dnPiotrSiwicki,</p></li><li><p>projekcjafilmudokumentalnego,</p></li><li><p>Duchow
o??kapela?ska,ks.StefanBatruch,</p></li><li><p>Do?wiadczeniapracykapela?skiejwZak?adzieKa
rnymwChe?mie(19992006),ks.sdnJaros?awStoroniak,</p></li><li><p>Do?wiadczeniaOkr?gowegoInspektoratuS?u?by
Wi?ziennejwLubliniezewspó?pracyzKo?cio?amiizwi?zkamiwyznaniowymiorazwrelacjachprzygrani
cznychzUkrain?,pp?kJerzyNiko?ajew,</p></li><li><p>dyskusja,zako?czenieseminarium</p></li><
/ul><p></p><p>CelemSeminariumjestukazaniedrogijak?pod??aj?kapelaniwspieraj?cprocesresocj
alizacjiiduchowoprzygotowuj?cosadzonychdoprzemiany?ycia,o?ywiaj?cich?wiadomo??eklezjaln?.
</p><p>Powy?szeprzedsi?wzi?ciejestpierwsz?tegotypuinicjatyw?po?wi?con?wi?ziennemukapela
?stwugreckokatolickiemu.Mamynadziej?,i?jejnast?pstwemb?dziezacie?nieniewspó?pracyorazwsp
ó?odpowiedzialno?cikapelanówipracownikówwi?ziennictwawpracydladobracz?owiekaispo?ecze?
stwa.</p><p>Pocz?tkizorganizowanegoduszpasterstwadlawi??niówsi?gaj?okresurozbiorowego:d
uszpasterstwotakieutworzonezosta?opodrz?damiAustrii.WIIRzeczypospolitejkapelanigreckokatolic
cyotaczaliopiek?wi??niównietylkonaterenachb.Galicji,aletak?ewwi?zieniachPolskicentralnejizacho
dniej,gdzieprzebywaliwi??niowiepolityczni.WokresieIIwojny?wiatowejirepresjiokresustalinowskiego
pojawi?asi?nowaformapos?ugiduszpasterskiejwwi?zieniachiobozachpos?ugasprawowanaprzezkap?anówwi??nióww?ródwspó?towarzyszyniedoli.</p><p>RelegalizacjaKo?cio?agreckokatolickiegowPolsc
epo1989r.spowodowa?a,?emo?liweipotrzebnesta?osi?przywrócenieirozwójzorganizowanegodus
zpasterstwawi?ziennego.</p><p>-------------------------------------------------------------------------------<br/>wimieniuorganizatorów:</p><p>ks.StefanBatruch,ProboszczParafiiGreckokatolickiejwLublini
e,tel.0603762946</p>
Wi?zienne oblicze Ko?cio?a Grekokatolickiego
1z1

Podobne dokumenty