pobierz

Transkrypt

pobierz
Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r.
PS-III.9514.38.2015.TB
Protokół kontroli okresowej
EURO-WENT Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 18
80 – 058 Gdańsk
Regon: 190471491
Kontrolę, w dniach 10 – 11 grudnia 2015 r., przeprowadzili niżej wymienieni pracownicy
Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
- Tamara Bielesz – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia PS-III.0030.24.2015
nr 370/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r., kierująca zespołem kontrolnym;
- Bożena Dobrowolska – specjalista, na podstawie upoważnienia PS-III.0030.24.2015 nr
370/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r.
Przedmiot kontroli: ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie spełniania przez
EURO-WENT Sp. z o.o., zwany dalej „Pracodawcą”, warunków i obowiązków określonych w art.
28 ust. 1 pkt 1-3, art. 30 ust. 4 oraz art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą.
Jednostką kontrolowaną kieruje Prezes Zarządu, Pan Jerzy Kortas.
W czasie kontroli dokumentację udostępniały i udzielały informacji pani następujące osoby:
 pani Monika Podgórska – główna księgowa,
 pani Mariola Wilk - księgowa ds. kadr i płac.
Siedziba i miejsce prowadzenia działalności Pracodawcy:
ul. Starogardzka 18, 80-058 Gdańsk.
Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej jest wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
Kontrolę przeprowadzono zgodnie z programem kontroli zaakceptowanym przez Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Zgodnie z programem, kontrolą objęto okres od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 11 grudnia 2015 r.
W trakcie kontroli ustalono, co następuje:
1. Status prawny Pracodawcy:
Pracodawca prowadzi działalność na podstawie:
1
- Wpisu do KRS nr 0000021047 Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego,
- Decyzji Wojewody Pomorskiego nr D/14/2005 z dnia 11 czerwca 2005 r.
2. Spełnianie przez Pracodawcę warunków określonych w art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych:
1) stan zatrudnienia ogółem: []*osoby ([]*etatów), w tym niepełnosprawnych []*osób ([]*
etatów).
Wszystkie osoby zatrudnione są na podstawie przepisów kodeksu pracy.
[]*osób ([]*etatów) ma orzeczony lekki stopień niepełnosprawności, []* osób ([]*etatów) ma
orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, (zestawienie zatrudnienia do dnia 11
grudnia 2015 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Pracodawca przedstawił zespołowi kontrolnemu stan zatrudnienia w losowo wybranym czasie
kontrolowanego okresu:
informacja o stanie zatrudnienia w miesiącu grudniu 2014 r. (załącznik nr 2 do protokołu),
informacja o stanie zatrudnienia w miesiącu lutym 2015 r. (załącznik nr 3 do protokołu),
informacja o stanie zatrudnienia w miesiącu maju 2015 r. (załącznik nr 4 do protokołu),
informacja o stanie zatrudnienia w miesiącu październiku 2015 r. (załącznik nr 5 do protokołu).
Zespół kontrolny stwierdził, że w okresie poddanym kontroli pracodawca wypełniał warunki
zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla pracodawców
posiadających status zakładu pracy chronionej.
W trakcie czynności kontrolnych skontrolowano akta osobowe []* losowo wybranych osób
niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie: []*osób mających orzeczony znaczny stopień
niepełnosprawności,[]*osób mających orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności,[]* osób
mających orzeczony lekki stopień niepełnosprawności, (zestawienie stanowi załącznik nr 6 do
protokołu).
We wszystkich aktach osobowych, objętych kontrolą, stwierdza się aktualne umowy o pracę
(z treści umowy wynika zakres czynności), aktualne zaświadczenia lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku oraz orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności.
2) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi []*%, wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi
[]*% (stan na dzień kontroli). Pracodawca przedstawił wskaźniki zatrudnienia w ww.
miesiącach kontrolowanego okresu. Zespół kontrolny stwierdził, że w okresie poddanym
kontroli pracodawca osiągał wartości wskaźników zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 pkt
1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania
osób niepełnosprawnych, dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.
3) obiekty i pomieszczenia w Gdańsku przy ul. Starogardzkiej 18, użytkowane na podstawie
decyzji PIP nr rej.:03020-51200-29/05 z dnia 24 maja 2005 r., wskazującej, że obiekty i
2
pomieszczenia użytkowane przez Pracodawcę, w ramach statusu zakładu pracy chronionej
odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby
osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń
higieniczno- sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności
do nich.
Wyniki ostatniej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, zakończonej protokołem nr 03190-5301K065-Pt/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. potwierdzają, że obiekty i pomieszczenia są przystosowane
dla potrzeb zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne są
dostosowane do wymogów obowiązujących w tym względzie.
Na podstawie przedstawionej dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, że pracodawca wypełnia
obowiązki określone w art. 28 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, tj.
w okresie poddanym kontroli obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Pracodawcę,
w ramach statusu zakładu pracy chronionej odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i
higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania
stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają
wymagania dostępności do nich.
4) w celu realizacji świadczeń w zakresie profilaktycznej, specjalistycznej i rehabilitacyjnej opieki
zdrowotnej pracodawca podpisał umowę z [………..……………………………………………
………………………………………………...]*, w Gdańsku, w celu zapewnienia doraźnej opieki
medycznej zatrudniono pielęgniarkę na podstawie umowy zlecenia (zaświadczenie o prawie
wykonywania zawodu [….]*).
Na podstawie przedstawionej dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, że pracodawca wypełnia
obowiązki określone w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, tj. w okresie poddanym
kontroli zapewniał doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi
rehabilitacyjne.
3. Spełnianie przez Pracodawcę obowiązków określonych w art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
1) Pracodawca utworzył Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (ZFRON),
wypełniając obowiązek, określony w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla
pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej.
2) Pracodawca posiada Regulamin
Zakładowego
Niepełnosprawnych z dnia 1 stycznia 2008 r.
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
3) Pracodawca prowadzi ewidencję środków funduszu zapoznano się z ewidencją za okres
objęty kontrolą tj. od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 października 2015 r.
3
Na podstawie przedstawionej dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, że pracodawca
wypełnia obowiązek określony w art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych –
prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji.
4) Pracodawca terminowo przedstawił Wojewodzie Pomorskiemu informacje dotyczące
spełnienia warunków realizacji obowiązków, o których jest mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania
osób niepełnosprawnych, za kontrolowany okres – II półrocze 2014 r. i I półrocze 2015 r.
W toku kontroli analizowano dokumenty: wpis do KRS, zaświadczenie o numerze REGON,
akta osobowe pracowników, informacje o stanie zatrudnienia, dokumenty ewidencji środków
ZFRON, decyzja i protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, umowę o świadczenie usług
medycznych, regulamin ZFRON.
W badanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
Przedsiębiorca został poinformowany o prawie zgłoszenia na piśmie w terminie 7 dni od
daty otrzymania protokołu kontroli, ale przed jego podpisaniem, umotywowanych zastrzeżeń, co
do ustaleń w nim zawartych, zgodnie z § 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez
organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 29).
Zespół kontrolny poinformował Pracodawcę o prawie odmowy podpisania protokołu
(§ 16 ust. 1 ww. rozporządzenia).
Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli
i skierowania wystąpienia pokontrolnego (§ 16 ust. 3 ww. rozporządzenia).
Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po
odczytaniu podpisany bez zastrzeżeń.
Jeden egzemplarz protokołu otrzymała pan Jerzy Kortas Prezes Zarządu EURO-WENT Sp. z o.o.
Pracodawca
Prezes Zarządu
inż. Jerzy Kortas
Zespół kontrolny
Inspektor Wojewódzki Tamara Bielesz
Specjalista Bożena Dobrowolska
/Podpis osoby reprezentującej pracodawcę/
/Podpisy zespołu kontrolnego/
[……]*wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198
z późn. zm.) przez Tamarę Bielesz w interesie pracodawcy EURO-WENT Sp. z o.o.
4