Opinia o projekcie WPF

Transkrypt

Opinia o projekcie WPF
RECt!trI
t8.!aURnritL\iiOtr.r
.
.Lir
r
.:c;v: . ł Jr!]scDirr'Y
WhoszALlr]lE
.l """.1l-lfujntrala
Nr( xxxv/{istztr\tr
Skladu orzekającego R€ g ionalnej Izby obrachunkowej w Szczecinie
z dnia 08 grudnia 2011roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonympro.iekcieuchwaĘ Miasta i Gminy
Zlocienieco wieloletniejprognoziefinansowejna lata 2012-2024.
Na podstawieart' l3 pkt 12 w Zv].z art.19 ust.2 ustawyz drua7 pażdzierntka
1992r. o regionahychizbach obrachunkowych(Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577
i N r l 5 4 , p o z .1 8 0 0 , 2 2 0 0 2 r . NIr1 3 ,p o z . 9 8 4z, f 0 0 3r . N r 1 4 9 ,p o z .1 4 5 4 , 2 2 0 0r4.
Nr 273,po2.2703,z 2005r.Nr 14,poz. 114,Nr 64,poz.565,Nr249,poz.2104oraz
z 2009 r. Nr |57, poz. 1241) SkładorzekającyRegionalnejIzby obrachunkowej
w Szczęciniew składzie:
1 . BogusławStaszewski
2 . Ewa Wójcik
3 . HelenaRokowska
Przewodniczący
Członek
Członek
porytywnieopiniujeprzedłożony
pr.ojekt
uchwĄ Miasta i Gminy Złocienieco
wieloletniejprognoziefinansowejna lata2012-2024.
Uzasadnienie
PĄekt uchwĄ o wieloletniejprognoziefinansowejna lata 20112-2024
zoslał.ptzekazany Regionalnej Izbie obrachunkowej w Szczecinie, Zesp<ńZam\ejscowyw Koszaliniew dniu 16 listopada201I r.
projekt uchwĄ o wieloletniejprognoziefinansowejspełniawymogi
Przedłożony
przepisówart.fz6 ust. l ustawyz dnia 27 sierpnia2009 r. o finansachpublicmych
(Dz. U. Nr |57,poz. |240 orazz 2010r. Nr 28, poz' 14ó,Nr 9ó, poz' 620,Nr |23,
poz.835iNI I52,poz,1020),okreśIa
dlakażdego
roku:
1) dochodybieżącei dochodymajątkowe(w tym dochodyze sprzedaży
majątku);
2) wydatkibieżące(w tym na obsfugędługu'gwarancjei poręczenia,wynikające
z limitów wydatkówna planowanei realizowaneprzedsięwzięcia,
na wynagrodzeniai składkiod nich naliczane,zv,tiązarte
z fuŃcjonowaniemorganówMia.
stai wyda&i majątkowe(w tym wynikającez limitów wydatkówna planowane
i realizowaneprzedsięwzięcia);
3) wl.nikbudżetu;
4) przemaczenienadvtyŻki'1.
z uwzględnieniem
długuzaciągniętego
oraz pla5) przychodyi rozchodybudżetu,
nowanegodo zaciągnięcia;
6) kwotę dfugu,w tym relacje,o kórych mowa w art. 169-170ustawyz dnia
30 częrwca2005r. o finansachpublicmych(Dz. U. Nr 249,poz. 2104iNr l69'
poz. 1420,z 2006 r. Nr 45, poz. 319,Nr 104,poz. 708,Nr 170,poz. 1217
i 1218,Nr 187,poz. 1381i Nr 249,poz. 1832,z 2007r. Nr 82,poz.560,Nr 88,
p o 2 . 5 8 7N, r 1 1 5 ,p o z . 7 9 1i N r 1 4 0 ,p o 2 . 9 8 4 , 2 2 0 0 8r . N r 1 8 0 ,p o z . 1 1 1 2 ,
Nr 209,poz. 1317,Nr 216,poz. 1370iNr f27,poz. 1505orazz 2009r. Nr 19,
p o z .1 0 0 N
, r 6 2 ,p o z , 5 0 4 , N r7 2 ' p o z ,ó 1 9 'N r 7 9 'p o z . 6 6 6i N r 1 6 1 'p o z ,| 2 7 7 )
2
w zw.zart.85 pkt 3 i art.lll ust.7 ustawyz dnia27 sierpnia
2009r. _ przepisy wprowadzające
ustawęo^finansach
publicznych1o". t'i. N. 157,poz. 1241i
N r 2 l 9 , p o z . 1 7 0 6o r a z z - 2 0 1 0r N r 9 6 ,p o z .O Z O , ' N t. O t ,p o 2 . 6 8 5 ,
Nr 152,
poz. |020 i Nr l ó J, poz. l078),oraz sposóbsfinansowania
spłatydługu;
-.
7) objaśnienia
przyjętychwartości.
W załączniku
do uchwałvo olanowanychi realizowanychprzedslęwzięciach,
zgodnie z art.2.26.ust.I ustawyz dnia27 sierpnia2009 ,. ,j'ii"ir*"r.
publicznychoke_
ślonoodrębniedla każdegoprzedsięwzięcia:
1) nazwęi cel;
2) jednostkęorganizacyjnąodpowiedzialnąza rea|izac1ę
lub koordynującą
wyko.
ny.wanie
przedsięwzięcia;
3) okresrealizacjii łącznenakładyfinansowel
4) limitywydarkouw poszczegÓ|nych
Jatach;
5) limity zobowiązań.
WieloletniaprognozafinansowaZostała
opracowanana okresdo roku 2024,tj. okres,
najaki przyjętolimity wydatków dla kazóegoz przedsięwzięJ
w poszczegÓlnychlatach,co spełniawymogi art.227 ust..|ustawyzżnia 2isierpnia
2009 r. o finansach
publicznych.
PrognozękwoĘ długu,stanowiącączęśćwieloletniejplognozy
finansowej,sporządzonosię na okes do roku2024' tj. okres,na tto.y Lciąinń
oraz planujesię zaciągnąćzobowiązania,co spełniawymogi.aI1.zzz u't. z.u.ffi
z dnia27 sierpnia
2009r. o finansachpublicznvch.
Wartości
przyjęte* *i"1ol"tni".1
prognoziefinansoweji budżecieMiasta i Gminy' zgodniez art,229ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. J finansach
publicznych,są
zgodnew zakesie wyniku budżetul związinychz nim kwot pi|choaów
i rozchodów orazdfuguGminy'
Upowaznieniado z aciąganiazobowiązatt
|} związanych
z rea|izacją
zamieszczonych
w niejprzedsięwzięc:
2) z tytułu
-umów, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych
jest niezbędna
do zapewnieniaciągłości
działaniajeinostki i z których.Ęni
kającepłatności
wykaczają pozarok budżetowy;
3) do przekazaniauprawnieńkierownikomjednostekorganizacyJnych
Gminy do
zaciąganiazobowiązań,o którychmowaw pkt 1 i 2;
- sązgodnez przepisamiaft. 228 ustawyz dnia
27 sierpnia2009 r. o finansachpu.
blicznych.
Wieloletniaprognozafinansowazawiera informacjęo stosunku
relacji łącznej
kwoty przypadających
w danymroku budżetowym'piaty rat kled}tów i.poĘczei
(wtaz z na|einymi odsetkami),wykupów papierów.wartościowych
emitowanych
(wruz.Zna|ężnyml
odsetkami)oraz potencjainychspłatkwot .ynikających z udźielonychporęczeńoraz gwarancjido p|anowanych
dochodówogóiem budżetudo śred.
niej aq,'tmetycznej
relacji obliczonejdla ostatnichtrzechlat d"odochodówbieżących
o dochody ze sprzed,azy
majątkuoraz pomniejszonycho wydatki
r:l!k,^l|:h
olezące.o ktorymmowa w an' 243 ustary z dnia 27 sierynia2009 r.
o finansachpu-
3
blicznych, co jest wymagana przepisami art. r22 ust.3 ustawy
z dna 27 sierpnta
2009 r. - Przepisy wprowadzająceustawęo finansachpubticzrr|Jb.
od niniejszej opinii Składuorzekającego,zgodnie z art' 20 ust.
l wyzej wymienionej
ustawy o regionalnychizbach obrachunkowyĄ przysfugujeprawo
odwołaniado
Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doę""inii
'"l'*"ty.
"n]"j.ó
[rnl.ejsza opinia, na podstawie art. 230 ust. 3, w z;ut.z afi.246 ustawy z dnia
27.sierpnia2009 r. o finarrsachpubliczrryct',pojIegu puuińji
* t".-it. z aoi oa
onzrymania,
na
zasadacń
okleslonych
w ustawiez dnia ó września200l r. o
{"iajej
dostępie
doinformacjipubliczrrej
@z' U. Nr tlz, po,. llis' iiiaj,. o,,.,