Parafia Św. Agaty Polski Kościół Rzymsko-Katolicki

Komentarze

Transkrypt

Parafia Św. Agaty Polski Kościół Rzymsko-Katolicki
Parafia Św. Agaty
Polski Kościół Rzymsko-Katolicki
3239 South 9th Street, St. Louis, MO 63118-2629
Phone/ Tel. 314-772-1603 ·
Fax 314-772-3979
www.polishchurchstlouis.org
e-mail: [email protected]
Biuro Parafialne / Office Hours:
Mon, Tue, Wed 9 a.m. - 3 p.m.
MSZE ŚW. / MASSES:
Sobota / Saturday 4:30 p.m. (EN) · Niedziela / Sunday 8:00 a.m. (EN), 10:00 a.m. (PL)
Dni powszednie / Weekdays Mon-Thur 8:00 a.m. (EN), Fri 7:00 p.m. (PL)
Święta Katolickie w dni powszednie/ Holy days during the week: 12:10 p.m. (EN) and 7:00 p.m. (PL)
W okresie wakacyjnym - od 7 czerwca do 6 września włącznie –
Msze Św. o godzinie 12 nie będą odprawiane!
Drodzy Parafianie i Przyjaciele parafii św. Agaty!!!!!
Dobiega końca trzeci rok naszego wspólnego pielgrzymowania. Nasza wspólnota wciąż uczy się bycia Razem. Jak podczas każdej pielgrzymki są wśród nas tacy,
którzy są zmęczeni, są tacy którzy zakończyli wędrówkę z nami, są rownież tacy którzy dołączyli się do nas i kroczą razem z nami do domu Ojca. Chcemy wspólnie
Razem iść dalej, chcemy dodawać sobie otuchy, obdarzać uśmiechem, życzliwością, chcemy pomagać tym, którym trudno się podróżuje. Ja dziś przede wszystkim
dziekuję Wam że to wspólne pielgrzymowanie: czasem w słońcu, czasem w strugach deszczu, czasem w chłodzie. Każdy z nas jest ważny podczas tej drogi. Dziekuję
Wam za uśmiech i podaną dłoń, dziekuje za atmosferę dobroci, którą wspólnie cierpliwie budujemy. Życzę Wam dużo radości serca i pokoju oraz byście zawsze
wiedzieli jak bardzo Jesteście ważni !!!!!!Od tej niedzieli dołącza do nas Ks. Damian, który zawsze z radością przybywa do nas. Proszę zadbajcie o Niego, by z nami i
wsród nas mógł wychwalać Boga. Szczęść Boże dla wszystkich.
Z modlitwą ks. Hubert Zasada, SChr.
Ps. Wszystkim, którzy jeszcze planują odpoczynek życzę samych słonecznych dni. Do zobaczenia
☀ ☀ ☀ ☀
Dear Parishioners and Friends of St. Agatha!!!!!
The end of the third year of our common pilgrimage is coming to an end. Our community is still learning how to live together. As during every pilgrimage, there are those
among us who are tired; there are those who have completed their journey with us; there are also those who joined us and walk together with us to our Father's house. We want
to go further together. We continue to want to comfort each other, bestow smile and kindness onto each other; we want to help those who find it difficult to travel. Today, I
thank you first of all for this common pilgrimage: sometimes in the sun, sometimes during the pouring rain, sometimes in the cold. Each of us is important during this
pilgrimage. Thank you for your smile and giving me a hand; thanks for the atmosphere of goodness that together we patiently build. I wish you much happiness and peace of
heart, and that you always know just how important you are!!!!! Fr. Damian, who is always happy to visit us, joins us starting this Sunday. Please take care of him, so that he
can with us and among us glorify God. God Bless you all.
Keeping you in my prayers, Fr. Hubert Zasada, SChr.
Ps. To all of those who are still planning a vacation, I wish you only sunny days. See you soon
☀ ☀ ☀ ☀
2 sierpnia 2015; 18 Niedziela Zwykła
Aug 2, 2015; 18th Sunday in Ordinary Time
W codziennej pogoni po chleb możemy zapomnieć o tym, co jest najkonieczniejsze: być
człowiekiem, stawać się nim. Człowiek współczesny wcale jeszcze nie jest „nowym
człowiekiem”, o którym mówi św. Paweł i tym, jakim chce go mieć Bóg. Ten „nowy
człowiek” ani nie pozwoli zamknąć się w doczesności, ani pocieszać myślą o przyszłym
życiu. On jest spragniony wieczności. Nie zadowala go, że: „jeszcze” żyje – jakoś
jeszcze żyje. Wie bowiem że „już” żyje życiem wiecznym. Bierze na serio słowa
Jezusa: „Jam jest chleb życia”.
In the daily pursuit of daily bread, we can forget about what is most necessary: to be a
human, to become him. Modern man is not at all a "new human", about whom St. Paul
spoke, the kind that God wants. This "new human" does not allow himself to be closed
in the temporality, or consoling thought of a future life. He is thirsty for eternity. Not
satisfied him that "still" alive - somehow still alive. He knows that "now" lives with
eternal life. He takes seriously the words of Jesus: "I am the bread of life".
Pierwsze Czytani
Drugie Czytanie
Ewangelia
Wj 16,2-4.12-15
Ef 4,17.20-24
J 6,24-34
First Reading
Second Reading
Gospel
Ex 16: 2-4, 12-15
Eph 4: 17, 20-24
Jn 6: 24-35
Aug 9, 2015; 19th Sunday in Ordinary Time
9 sierpnia 2015; 19 Niedziela Zwykła
Jeżeli lekarz mówi do pacjenta:- Nie umrzesz, oznacza to: nie umrzesz na tę chorobę lub
nie teraz. Pacjent i za to jest lekarzowi wdzięczny. Jezus mówi: „...to jest chleb, który z
nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze – będzie żył na wieki”. Tym samym nie
zlikwidował śmierci cielesnej, ale jej także nie zbagatelizował. Biorąc jednak rzecz
biologicznie, człowiek nie ma żadnej przyszłości. Ale ten, na którego Bóg spojrzał z
miłością, do którego przemówił i który poprzez sakramenty wszczepiony został w Jezusa
Chrystusa, Wcielonego Syna Bożego – taki człowiek znalazł się w nurcie życia Bożego
trwającego wiecznie.
Pierwsze Czytanie
Drugie Czytanie
Ewangelia
1 Krl 19,4-8
Ef 4,30-5,2
J 6,41-51
If the doctor says to a patient: - You will not die, this means: you will not die from this
disease or not die right now. For that, the patient is grateful to the physician. Jesus
says, "... this is the bread that comes down from heaven, whoever eats this bread will
live forever." Thus, He did not abolish the death of the flesh, but He also did not
downplay it. However, looking at it biologically, man has no future. But the one that
God looked upon with love, to whom He spoke, and who through the sacraments is
implanted in Jesus Christ, the Incarnate Son of God - such a man found himself in the
mainstream of the forever lasting life of God.
First Reading
Second Reading
Gospel
1 Kgs 19:4-8
Eph 4:30-5:2
Jn 6:41-51
Aug16, 2015; 20th Sunday in Ordinary Time
16 sierpnia 2015; 20 Niedziela Zwykła
Mowa Jezusa jest prosta. Nie ma w niej obcych słów ani skomplikowanych zdań. Nie
możemy również pomawiać Jezusa o niejasne i zagadkowe wyrażanie się. Jezus jest
prawdą i życiem. Jego prawda jest życiem. Dlatego nie można jej tak zwykle i
normalnie przyjmować do wiadomości jak byle jaką informację. Prawdą Jezusa, Jego
Ewangelią – jest On sam. Tylko ten kto Go przyjmuje, może Go zrozumieć. Chleb,
który daje nam Jezus, jest „chlebem żywym”, niosącym życie temu, kto jest gotowy dać
się przemienić w Tego, którego przyjmuje pod postaciami eucharystycznymi.
Pierwsze Czytanie
Drugie Czytanie
Ewangelia
Prz 9, 1-6
Ef 5,15-20
J 6,51-58
Jesus’ language is simple. It does not contain any foreign words or complex sentences.
We also can not accuse Jesus of obscure and enigmatic expressions. Jesus is the truth
and the life. His truth is life. Therefore, one cannot take that information in simply, just
as any other information. He himself is the truth of Jesus and His Gospel. Only the
one, who receive him, can understand Him. The bread which Jesus gives us is the
"bread of life", carrying life to the one who is ready to transform himself into Him,
whom he is receiving under the Eucharistic species.
First Reading
Second Reading
Gospel
Prv 9:1-6
Eph 5: 15-20
Jn 6: 51-58
Aug 23, 2015; 21st Sunday in Ordinary Time
23 sierpnia 2015; 21 Niedziela Zwykła
Silna osobowość zawsze wywołuje sprzeciw tych, którzy nie chcą przyjąć obcych
poglądów i poddać się czyjemuś kierownictwu. Taki opór może być uzasadniony
względami rzeczowymi lub niechęcią do danej osobowości. W praktyce obydwa
powody są trudne do odróżnienia. Wielu uczniów Jezusa słuchających Jego mowy
eucharystycznej w Kafarnaum uważało, że jest „trudna”, że nie można jej słuchać. Ci
odeszli od Niego. Inni pozostali. Kto może wiedzieć, że byli to ci najlepsi? Przecież i
Judasz pozostał w tamtej chwili z Jezusem. Pozostać czy odejść: do podjęcia takiej
decyzji zmusza nas ostatecznie nie jakiś tam problem, na przykład zgorszenie w
Kościele lub parafii, ale słowo Jezusa, Jego nauka i Jego wymagania.
Pierwsze Czytanie
Drugie Czytanie
Ewangelia
Joz 24,1-2a.15-17.18b
Ef 5,21-32
J 6,54.60-69
30 sierpnia 2015; 22 Niedziela Zwykła
Kto nie pożąda bogactw ani władzy, kto nie boi się ludzi ani śmierci, ten jest naprawdę
wolny. Nie można go niczym zaskoczyć ani mu zaszkodzić. Taki człowiek może się
podporządkować prawu i być posłuszny ludziom, ale zawsze pozostanie wolny.
Wolnością Jezusa była całkowita niezależność (od wszelkiego stworzenia), pogoda i
dobroć. Są ludzie, którzy boją się zarazić wolnością Jezusa. Chętnie ukrywają się za
parawanem praw i przepisów, bo tam nie ma żadnych niespodzianek. W szkole Jezusa
uczymy się prawdziwej wolności.
Pierwsze Czytanie
Drugie Czytanie
Ewangelia
Pwt 4,1-2.6-8
Jk 1,17-18.21b-22.27
Mk 7,1-8.14-15.21-23
A strong personality always encounters opposition from those who do not wish to
accept unfamiliar views and surrender to someone's management. Such resistance can
be justified on grounds of certain things or a dislike of a particular personality. In
practice, both reasons are difficult to distinguish. Many disciples of Jesus, listening to
His Eucharistic discourse at Capernaum, thought that it is "difficult", that one cannot
listen to it. Those departed from him. Others remained. Who can know if they were the
best ones? After all, Judas remained with Jesus in that moment. To stay or to go: an
issue, for example the scandal in the church or parish, is not what ultimately forces us
to make such a decision, but the word of Jesus, his teaching and his requirements.
First Reading
Second Reading
Gospel
Jos 24:1-2a, 15-17, 18b
Eph 5:21-32
Jn 6:60-69
Aug 30, 2015; 22nd Sunday in Ordinary Time
He who does not desire wealth or power, who is not afraid of humans or death; he is
truly free. You cannot surprise him with anything or harm him. Such a man can obey
the law and be obedient to men, but he will always remain free. Jesus’ freedom was the
total independence (from every creature), serenity, and goodness. There are people
who are afraid to get infected by the freedom of Jesus. They are happy to hide behind a
cloak of laws and regulations, because there, there are no surprises. In the school of
Jesus we learn true freedom.
First Reading
Second Reading
Gospel
Dt 4:1-2, 6-8
Jas 1:17-18, 21b-22, 27
Mk 7:1-8, 14-15, 21-23
2
Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
Proboszcz / Pastor
FR. HUBERT ZASADA, S.Chr.
Parish Office:
Anna Barringer
314-772-1603
Organists:
Chuck Derus
314-961-5093
Brother Joe Markel
314-533-1207
Polish School:
Małgorzata Moll
314-732-1154
[email protected]
Polish Library:
Marek Jankowicz
314-771-5505
St. Agatha Center & Food Pantry:
Convent
314-772-4491
Adoracja
Najświętszego
Sakramentu
oraz
Sakrament Pokuty i Pojednania / Adoration of the
Blessed Sacrament and Reconciliation
Niedziela / Sunday 7:30 - 8 a.m. (EN)
9:30 -10 a.m.
Sobota / Saturday 4 - 4:30 p.m. (EN)
Sakrament Chrztu Św. / Baptism
Prosimy zgłaszać z miesięcznym uprzedzeniem.
Please make arrangements 1 month in advance.
Sakrament Małżeństwa / Matrimony
Prosimy zgłaszać z sześciu miesięcznym uprzedzeniem.
Please make arrangements 6 months in advance.
Duszpasterstwo Chorych / Sacrament of Anointing of
the Sick
REJESTRACJA W PARAFII: Każda rodzina powinna być
zarejestrowana w parafii. Prosimy całkowicie wypisać druk
rejestracyjny i zostawić lub wysłać go do biura parafialnego.
Prosimy zgłaszać jakiekolwiek zmiany adresowe lub numeru
telefonu.
Każdy pierwszy piątek miesiąca po uprzedzeniem zgłoszeniu.
W razie niebezpieczeństwa śmierci, dzwonić o każdej porze
do Biura Parafialnego.
Every first Friday of the month after making arrangements.
In case of impending death, please call the Parish Office at
any time.
PARISH MEMBERSHIP: Everyone should be properly
registered in the parish. If you are not registered, please stop in
at the rectory. Please notify us of change of address.
Sakrament I Komunii Świętej i Bierzmowania / First
Holy Communion and Confirmation
Związane z polską szkołą. Prosimy o kontakt z
Księdzem Proboszczem.
Part of Polish School. Please contact the Pastor.
Zapowiedzi / Wedding Banns
Módlmy się za nowo tworzące się rodziny. / There is a promise of marriage in Christ between:
Rachel Mueller & William Huddleston – August 22, 2015
Justyna Dobrowolska & Mohammed Zakaria – August 29, 2015
Rose Buza & Doug O’Donnell – September 12, 2015
Bierzmowanie – Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej
Wszystkich, którzy chcieliby przygotować się do otrzymania tego sakramentu prosimy o kontakt z Ks. Proboszczem lub o
zostawienie informacji w biurze parafialnym. Przygotowanie będzie się odbywało w języku polskim.
3
Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
Taca Niedzielna – Sunday Collections
Wszystkim parafianom, sympatykom i gościom dziękujemy za ofiary na rzecz parafii.
We extend our gratitude to the parishioners, supporters and guests for their generous
support of our Parish.
28 June 2015 – $965
5 July 2015 – $997
12 July 2015 – $827.50
19 July 2015 – $1,284
26 July 2015 – $1,020
Suma / Total – $5,088.50
Wieczna Lampka / Sanctuary Lamp
W tym tygodniu Wieczna Lampka pali się w
intencjach:
This week the Sanctuary Lamp is for the
special intention of:
Aug 2-8
Rodziny Chwiałkiewicz
Aug 9-15
Rodziny Susovica
- Ogrzewanie budynku szkolnego / Heat our school building –
$1,630
- Grosz Piotrowy / Peter’s Pence – $340
- Fundusz na Naprawy / Maintenance Fund – $480
- Rescue Fund – $423
- Świeczki / Candles – $607.50
- Zapłata za serwisy sakramentalne / Stole Fees – $2,000
- Kawiarenka / Café – $177
- Bar – $250
- Reklamy / Advertising – $400
- Polska Szkoła / Polish School – $630
Lista Lektorów – Reader Schedule
Aug 1
Aug 2
Sat (4:30 p.m.)
Sun (10 a.m.)
Aug 8
Aug 9
Sat (4:30 p.m.)
Sun (10 a.m.)
Aug 15
Aug 16
Sat (4:30 p.m.)
Sun (10 a.m.)
Aug 22
Aug 23
Sat (4:30 p.m.)
Sun (10 a.m.)
Aug 29
Aug 30
Sat (4:30 p.m.)
Sun (10 a.m.)
Sept 5
Sept 6
Sat (4:30 p.m.)
Sun (10 a.m.)
Vince Smugala
Danuta Król
Hanna Tokarczyk
Vince Smugala
Magda Durdełło
Danuta Król
Vince Smugala
Ewa Dyk
Zbigniew Florek
Vince Smugala
Halina Strojek
Magda Durdełło
Vince Smugala
Ewa Dyk
Maria Górka
Vince Smugala
Hanna Tokarczyk
Halina Strojek
Aug 16 - 22
+ Henryk Kalinowski
Aug 23 - 29
Dziękczynna za wszystkie łaski
Aug 30 - Sept 5
Rodziny Gawrys
Co nas czeka…/ Upcoming events…
SIERPIEŃ / AUGUST
15 (sobota / Saturday)
Wniebowzięcie Matki Bożej – Msza św. po polsku o godz. 19:00
Assumption of the Blessed Virgin Mary – Mass in Polish at 7 pm
26 (środa / Wednesday)
Matki Boskiej Częstochowskiej - Msza św. po polsku o godz. 19:00
Our Lady of Częstochowa – Mass in Polish at 7 pm
Żywność dla Ubogich / Food Pantry
Dziękujemy za dary jedzenia dla ubogich i wszelką pomoc w Outreach Center. Państwa pomoc jest mile widziana.
Thank you for any help you have given to our ministry here at the Food Pantry and Outreach Center. Your continued
help is appreciated.
Siostry przy Parafii Św. Agaty / The Sisters here at St. Agatha Food Pantry
Termin dostarczania informacji do następnego biuletynu jest piątek, 28 sierpnia do południa. TYLKO informacje
podane przed tą datą ukażą się w następnym biuletynie.
th
Bulletin Deadline Please have all bulletin announcements to the Parish Office by Friday, August 28 , at 12 noon. Any
announcement received after this date will be pushed back a month to the next bulletin.
4
Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
Mass Intentions
Intencje Mszalne
NIEDZIELNE – SUNDAYS
Date
Aug 1 (Sat)
4:30 p.m. (EN)
Aug 2 (Sun)
Aug 8 (Sat)
8 a.m. (EN)
10 a.m. (PL)
People and friends of the Parish
+ Władysław Czyszczoń
People and friends of the Parish
+ Aniela Bąk w 8 rocz. śmierci
Vince Smugala Family: Stacy, Rebecca, Dean,
Stella, Owen, Kevin, Vince
Owen Plocher & + Linda Smugala
Happy Birthday
Aug 9 (Sun)
7 P.M.
Aug 15 (Sat)
Wniebowzięcie / Assumption
Aug 16 (Sun)
Aug 22 (Sat)
People and friends of the Parish
Róże Różańcowe
Aug 23 (Sun)
People and friends of the Parish
+ Lech Kubik
People and friends of the Parish
+ Lech Kubik
People and friends of the Parish
Amelia Furman
Aug 29 (Sat)
Aug 30 (Sun)
Sept 5 (Sat)
+ Jerry Memmolo
Sept 6 (Sun)
CODZIENNE – WEEKDAYS
Date
Aug 3 (Mon)
Aug 4 (Tue)
Aug 5 (Wed)
Aug 6 (Thur)
Aug 7 (Fri)
Aug 10 (Mon)
Aug 11 (Tue)
Aug 12 (Wed)
Aug 13 (Thur)
Aug 14 (Fri)
Aug 17 (Mon)
Aug 18 (Tue)
Aug 19 (Wed)
Aug 20 (Thur)
Aug 21 (Fri)
Aug 24 (Mon)
Aug 25 (Tue)
Aug 26 (Wed)
8 a.m. (Masses in English)
7 p.m. (Masses in Polish)
MASS IN CONVENT
For all sick
Za wszystkich chorych
For all celebrating an August birthday
Matki Boskiej Częstochowskiej
Aug 27 (Thur)
Aug 28 (Fri)
Aug 31 (Mon)
Sept 1 (Tue)
Sept 2 (Wed)
Sept 3 (Thur)
Sept 4 (Fri)
For all sick
Za wszystkich chorych
5
Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
W najbliższym czasie następujący parafianie będą obchodzić
urodziny. Z tej okazji życzymy im zdrowia, łaski Bożej, darów Ducha
Świętego oraz wiary niezachwianej. Msza Św. za wszystkich
obchodzących urodziny w danym miesiącu będzie odprawiana w
trzecią środę miesiąca. (Prosimy sprawdzić harmonogram miesięczny Mszy św. w
zakresie zmian.)
This month, the following parishioners will be celebrating their
birthdays. We would like to take this time to wish them
health, God’s blessings, blessings of the Holy Spirit and
unwavering faith. Holy Mass for everyone celebrating a
birthday during the current month will be celebrated on
the third Tuesday of the month. (Please check the monthly mass
schedule
changes.)
regarding
AUGUST
3
4
6
7
9
11
12
14
15
18
David Garrett
Brother Joe Markel
Aneta Sidoruk
Agata Curyło
Carson Kuczwara
Owen Plocher
Karina Szczepaniak
Tammy Behlmann
Elaine Hartmann
Emily Madejowski
Natalia Staniek
Michael Wagrodzki
Tomasz Tokarczyk
Patrick Jankowicz
Sr. Carolyn Mruz
Agnieszka Symko
Karolina Mendyka
19
20
22
23
24
26
Christian Bumbac
Grzegorz Kasprzak
Jarosław Cybulski
Magdalena Durdełło
Robert Z. Rodgers
Krystyna Chodan
SEPTEMBER
1
2
3
4
5
6
Modlitwy za chorych - Prayer List
Jeżeli chcecie dołączyć do modlitwy w intencji chorych kogoś z
grona rodziny lub przyjaciół, proszę o skontaktowanie się z
biurem parafialnym pod numerem 314-772-1603. Msza Św. za
wszystkich chorych będzie odprawiana w pierwszy piątek.
If you would like to add a friend or relative to the prayer list,
contact the Parish Office 314-772-1603. Holy Mass for all the
sick will be celebrated on the first Friday of each month.
All the Sisters who have served St. Agatha Parish
Karen Kulla
Jo Kahle
Stanisław Madej
Aaron Polson
Vince Smugala
Janna Nugent
Anna Bates
Esther E. Ellspermann
Barbara Natoli
Lorraine Skosky
Marek Jankowicz
Andrew Skosky
Craig Hooper
Kathryn M. Sullivan
Sherry Heath
Doris Collins
Barbara Kelly
Nancy Feeney
Rosalie Buckley
Claudia Uccello
Elise Byrne
Mary James
Ann Anderson
Nell Pinckert
Jamie McClimes
Hannah West
Sofia West
Josie Sandbach
Joe Garcia
Joseph Schmittgens
Paul Florek
Jamisen Behlmann
Katarzyna Florek
Iremi Niedzwiedzki
Martyna Kuczwara
Maya Sołtys
Antoni Wierzbicki
Polska Szkoła – Rok Szkolny 2015-2016
Polska Szkoła im. Św. Jana Pawła II rozpoczęła zapisy na rok szkolny 2015/2016.
Przyjmowane są dzieci w wieku od 4 do 15 lat.
Ponieważ są to zajęcia przede wszystkim językowe ilość dzieci w klasach jest
ograniczona do max. 10 uczniów. Przedszkole przyjmuje max. 6 dzieci.
Rozpoczęcie roku szkolnego planowane jest na 12 września 2015 roku.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły Małgorzatą Moll
pod numerem telefonu 314-732-1154 lub adresem e-mailowym [email protected]
6
Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
Wydarzenia z życia parafii / Events from Parish Life
Photos courtesy of Marek Jankowicz
Św. Krzysztofa / St. Christopher
Boże pobłogosław
za wstawiennictwem św.
Krzysztofa tych którzy podróżują tym pojazdem aby
bezpiecznie docierać do celu swej podróży. /
St. Christopher, we pray that with your intercession
God blesses all those
whose travel in this
vehicle, so that they
may safely reach their
destination.
7
Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
PLEASE PATRONIZE OUR BULLETIN ADVERTISERS
TO BECOME AN ADVERTISER OR SPONSOR, CONTACT THE ST. AGATHA PARISH OFFICE AT (314) 772-1603.
Remember St. Agatha Parish in your Will / Pamiętaj o Parafii Św. Agaty w swoim Testamencie
Kutis
FUNERAL HOME
2906 GRAVOIS
10151 GRAVOIS
5255 LEJUNE FERRY
(314) 772-3000
(314) 842-4458
(314) 894-4500
Consulate of the Republic of Poland in Saint Louis
Honorary Consul
Robert Ogrodnik
121 S. Meramec, Ste. 1140
St. Louis, MO 63105
Ph: 314.822.6266
Fax: 314.965.3728
E-mail: [email protected]
D. DEAN PLOCHER
ATTORNEY AT LAW
230 S. BEMISTON AVE. SUITE 410
ST. LOUIS (CLAYTON), MISSOURI 63105
(314) 721-9009
Advanced Heart Care, LLC
Związek Narodowy Polski - Polish National Alliance
Polish Cadets Lodge 1134, St. Louis, MO
Norbert Urbanski, M.D., Ph.D.
KARDIOLOG
(618) 222 - 8900
5020 N. Illinois Street
Fairview Heights, IL 62208
Mówimy po Polsku
Związek Narodowy Polski jest największą organizacją bratniej pomocy, która
oferuje wszelkiego rodzaju ubezpieczenia na życie. ZNP założony w 1880
roku jako bratnia organizacja, działa całkowicie dla dobra i korzyści swoich
członków.
The Polish national Alliance is the largest Polish American Fraternal benefit
society offering life insurance and annuities for your future and the future of
your children. Call for a free quote and ask how your child can receive free
college money.
Call your sales representative John Baras at 636-938-4641,
or email him at [email protected]
for questions or more information
8
Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis

Podobne dokumenty