Zabrodzie, 16.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/POIG.04.04

Transkrypt

Zabrodzie, 16.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/POIG.04.04
Zabrodzie, 16.07.2013 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/POIG.04.04.00-02-26/09
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi.
I. Zamawiający:
Dijo Baking Horeca Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Zabrodzie 28, 52-351 Wrocław
NIP: 913-10-02-458
REGON: 930467063
II. Tytuł projektu:
„Innowacyjne technologie i produkty podstawą rozwoju firmy Dijo Baking.”
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 4.4
Wniosek o dofinansowanie nr POIG.04.04.00-02-026/09
Umowa o dofinansowanie UDA-POIG.04.04.00-02 – 026/09/00
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Metal detektor
IV. Specyfikacja i zakres zamówienia
Metal detektor
- Wydajność: do 90 sztuk / min
- Maksymalny wymiar produktu L=400 x W=320 x H=100mm
- Minimalny wymiar otworu 125 mm wysokość x 350 mm szerokość
- Wykonanie ze stali nierdzewnej, klasa ochronności IP65
- Układ zmienno-częstotliwościowy
- Zintegrowany układ elektroniczny z dotykowym kolorowym wyświetlaczem LCD
- Wysokość transportowa: 800- 950 mm
- Prędkość taśmy: zmienna
- Typ taśmy: plaska
- Odrzut produktów: klapa z pojemnikiem
V. Termin i miejsce realizacji robót
Planowany termin
Miejsce wykonania
– do 30 wrzesień 2013 roku
– siedziba zamawiającego
VI. Termin, miejsce i sposób składania ofert
- Termin składanie ofert – 22 lipiec 2013 roku
- Miejsce składania ofert – Zabrodzie 28, 52-351 Wrocław
- Sposób składania ofert – oferta musi być złożona w formie pisemnej. Dopuszcza się możliwość
składania ofert w formie elektronicznej ([email protected] lub [email protected]) Oferty należy
składać lub dostarczać do siedziby beneficjenta w godzinach pracy od 8.00 do 16.00.
VII. Kryteria wyboru ofert
1. Cena - powinna zostać podana w PLN, EUR, USD w wartości brutto i netto.
W przypadku podania ceny w walucie innej niż złotówki, zostanie ona przeliczona w dniu
porównywania ofert, tj. 22.07.2013 r. po średnim kursie NBP dla danej waluty z dnia
wystawienia oferty
Cena brutto zostanie obliczona przez dodanie do ceny netto wartości podatku VAT w wys.
23% wartości netto.
Cena powinna być określona przez Dostawcę z uwzględnieniem wszelkich upustów, które
oferuje Dostawca.
Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty.
Waga oceny 70%
2. Termin realizacji – najkrótszy okres realizacji będzie oceniany najwyżej.
Waga oceny 30%
VIII. Oczekiwany zakres oferty:
Oferta powinna zawierać:
- pełną nazwę oferenta
- adres lub siedzibę oferenta , numer telefonu, NIP
- informacje techniczne o oferowanym urządzeniu
- cenę zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, którą kupujący jest
obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia z uwzględnieniem podatku
VAT
- termin ważności.
Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania oferenta
czytelnie lub podbita pieczęcią imienną.