Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na

Transkrypt

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na
..................................... , dnia ....................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
(imię, nazwisko i adres klienta oraz telefon do kontaktu)
InSolutions Aleksander Kacz
ul. Solec 34b
00-394 Warszawa
tel. 022 374 31 40
faks 022 205 04 52
[email protected]
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że odstępuję od umowy kupna:
...................................................................................................................................................................................
(nazwa towaru)
zawartej dnia ................................................................ poprzez ..............................................................................
(podać miejsce / formę zakupu)
Proszę o zwrot kwoty ......................... zł (słownie) ............................................................................................... zł
na konto nr ................................................................................................................................................................
Zwracam w stanie niezmienionym towar otrzymany dnia .......................................................................................
(podpis klienta)
..........................................

Podobne dokumenty